Open menu

Çalışma Hayatı

19 Temmuz 2024

Ücretsiz İzin Nedir? Ücretsiz İzin Nasıl Alınır?

Kategori Çalışma Hayatı

Ücretsiz İzin Nedir? Ücretsiz İzin Nasıl Alınır?

Ücretsiz İzin Nedir?

Çalışma hayatının dinamik yapısı içinde, çalışanlar çeşitli nedenlerle ücretsiz izin kullanmak durumunda kalabilirler. Ücretsiz izin, çalışanın iş sözleşmesi devam ederken belirli bir süre ücret almadan işten uzak kalması anlamına gelir. Bu dönemde çalışanın iş görme borcu olmadığı gibi işverenin de ücret ödeme borcu bulunmamaktadır.

17 Mayıs 2024

Babalık İzni Nedir? Babalık İzni Kaç Gün?

Kategori Çalışma Hayatı

Babalık İzni Nedir? Babalık İzni Kaç Gün?

Babalık izni, çocuğu yeni doğan babaların belirli bir süre boyunca işlerinden izin alarak aileleriyle zaman geçirmelerini sağlayan yasal bir haktır. Bu izin, çalışan babaların doğum sonrasında ailelerine destek olmaları ve bebekle vakit geçirmeleri için önemlidir. Türk İş Kanunu kapsamında, babalık izni belirli kurallara ve sürelere tabi tutulmuştur. Bu makalede, babalık izni ile ilgili tüm detayları ve merak edilen soruları yanıtlayacağız.

18 Nisan 2024

İsteğe Bağlı Sigorta Nedir? İsteğe Bağlı Sigorta Şartları Nelerdir?

Kategori Çalışma Hayatı

İsteğe Bağlı Sigorta Nedir? İsteğe Bağlı Sigorta Şartları Nelerdir?

İsteğe bağlı sigorta, bireylerin sosyal güvenlik haklarından yararlanabilmek için kendi istekleriyle Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) prim ödeyerek; emeklilik, malullük, ölüm gibi temel sosyal güvenlik haklarından faydalanabilmelerini sağlayan bir sigorta türüdür. Türkiye'deki 5510 Sayılı Kanun çerçevesinde tanımlanan bu sistem, özellikle sosyal güvenlik kapsamında olmayan kişilere, gelecekleri için önemli bir güvence sunmaktadır.

27 Haziran 2024

Kıdem Tazminatı Nedir? Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Kategori Çalışma Hayatı

Kıdem Tazminatı Nedir? Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Kıdem Tazminatı Nedir?

Kıdem tazminatı, çalışanın iş güvenliğini ve ekonomik haklarını korumak amacıyla sağlanan önemli bir tazminat türüdür. İşçi ile işveren arasındaki iş sözleşmesinin belirli şartlar altında sona ermesi durumunda işçinin hizmet süresine bağlı olarak hesaplanan bu tazminat, işçinin yıllar boyunca verdiği emeğin karşılığı olarak değerlendirilir ve geleceğe dair maddi güvencesinin sağlanması için kritik bir rol oynar. Bu makalede, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında kıdem tazminatının ne olduğu, hangi durumlarda alındığı ve nasıl hesaplandığına dair detayları ele alacağız.

15 Mayıs 2024

GPT-4o ile Bordro Hatalarının Önüne Geçmek

Kategori KVKK - GDPR, Çalışma Hayatı, Teknoloji

GPT-4o ile Bordro Hatalarının Önüne Geçmek

Giriş

Bordro, her şirketin titizlikle yürütmesi gereken hassas bir süreçtir. Bordro hataları, şirket için finansal dengesizliklere ve yasal sorunlara neden olabilir. Bordronun doğru hesaplanması hem şirketin istikrarını hem de çalışan memnuniyetini sağlamak için oldukça önemlidir. GPT-4 ve yeni yayımlanan model GPT-4o gibi ileri yapay zekâ teknolojilerinin ortaya çıkmasıyla birlikte, bordro işlemlerinde ve İK yönetiminde büyük değişimler yaşanmaktadır. Bu makalede, GPT-4o'nun bordro hatalarını nasıl azalttığını, verimliliği nasıl artırdığını ve GPT-4 ile arasındaki farkları inceleyeceğiz.

16 Nisan 2024

İş Sözleşmelerinin Temel Unsurları: Türkiye'deki İş İlişkilerinin Temeli

Kategori Çalışma Hayatı

İş Sözleşmelerinin Temel Unsurları: Türkiye'deki İş İlişkilerinin Temeli

Türkiye'deki iş sözleşmeleri sadece İş Kanunu tarafından yönetilmemekte, aynı zamanda çeşitli diğer yasal çerçevelerden de etkilenmektedir. Bu kapsamlı yaklaşım, iş hukuku alanında sağlamlık ve titizlik sağlayarak hem işveren hem de çalışan çıkarlarını korumaktadır.

04 Haziran 2024

İş Yerinde Bahşiş Uygulaması Hakkında İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Yönünden Değerlendirme

Kategori Çalışma Hayatı

İş Yerinde Bahşiş Uygulaması Hakkında İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Yönünden Değerlendirme

Bahşiş Nedir?

Bahşiş, belirli bir hizmet karşılığında özellikle otel, lokanta gibi iş yerlerinde çalışan işçiye, gördüğü hizmetin memnuniyet ifadesi olarak hizmetin bedeli dışında yapılan fazladan ödemedir.

06 Mayıs 2024

İşçi ve İşveren İlişkisinde Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kategori KVKK - GDPR, Çalışma Hayatı

İşçi ve İşveren İlişkisinde Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”), “Amaç” başlıklı 1. maddesinde amacını “Bu Kanunun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.” ifadesiyle hüküm altına almıştır. Bu hüküm doğrultusunda kişisel verilerin nasıl işleneceği düzenlenmektedir. Kişisel veriler ise Kanun’un 3. maddesinin d bendinde “Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” olarak tanımlanmıştır. Kişisel veriler özel ve genel nitelikli olarak ayrılmaktadır. Kanun’un “Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları” başlıklı 6. maddesinde özel nitelikli kişisel veriler “Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.” ifadeleri ile tanımlanmaktadır.

05 Nisan 2024

Yargıtay Kararları Işığında Devamsızlık Nedeniyle İş Akdinin Feshi

Kategori Çalışma Hayatı

Yargıtay Kararları Işığında Devamsızlık Nedeniyle İş Akdinin Feshi

İş Kanunu ("Kanun"), hem işçi hem de işveren yönünden haklı nedenle fesih hâllerini düzenlemektedir. İşverenin iş akdini haklı nedenle derhal feshedebileceği hâller İş Kanunu'nun 25. maddesinde sıralanmıştır. "İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı" başlığını taşıyan bu hükümde devamsızlık sebebiyle iş akdinin feshi de düzenlenmiştir. Kanun maddesinin 2. fıkrası "Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hâller ve benzerleri" ifadesini içermekte olup devamında bu hâlleri sıralamaktadır. Fıkranın g bendi "İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi." ifadelerini içermekte olup böylece işçinin mazeretsiz şekilde devamsızlık yapması hâlinde işverene haklı nedenle derhal fesih hakkını tanımıştır. Buna göre işçinin çalışma yükümlülüğü bulunan bir günde bu yükümlülüğünü yerine getirmemiş olması gerekmektedir. Devamsızlık işverenden izin alma veya raporlu olma gibi durumlara dayandırılamamalıdır. Yargıtay 7. Hukuk Dairesi'nin 2013/21856E. ve 2014/4456K. sayılı kararında;

Yıllık İzin Kullanımında Devamsızlık Hâli

"İşverenin ücretli ya da ücretsiz olarak izin verdiği bir işçinin, izin süresince iş yerine gitmesi beklenemeyeceğinden, bu durumda bir devamsızlıktan söz edilemez. Ancak yıllık izin zamanını belirlemek işverenin yönetim hakkı kapsamında olduğundan, işçinin kendiliğinden yıllık izne ayrılması söz konusu olamaz. İşçinin yıllık iznini kullandığını belirterek iş yerine gelmemesi, işverence izinli sayılmadığı sürece devamsızlık hâlini oluşturur."

ifadelerine yer verilmiştir.

1 2 3 4 5  >>  

Başlayalım
Hizmet ihtiyaçlarınız için teklif alın.

Daha fazla bilgi
almak ister misiniz?