Open menu

İş Kanunu

 
01Nisan2021

SGK Vizite Web Servisi Hizmete Sunuldu

SGK tarafından yapılan duyuruya göre; çalışanların istirahatli olduğu sürelerde çalışmadıklarının işverenleri tarafından bildirilmesini sağlayan yeni bir uygulama olan "Vizite Web Servisi" kullanıma açılmıştır.

Bu uygulama ile çalışanlara ait iş göremezlik rapor bilgilerinin temin edilmesi ve rapora ilişkin çalışılmadığına dair bildirim işleminin yapılması sağlanmaktadır.

Bununla birlikte, çalışılmadığına dair bildirim işleminin yapıldığı https://uyg.sgk.gov.tr/vizite/welcome.do uygulamasında geçerli kuralların, yeni uygulama olan web servisi için de geçerli olacağını ifade edilmiştir.

Written by Erdoğdu Onur Erol, Posted in Sosyal Güvenlik Hukuku Mevzuatı, İş Kanunu

15Mart2021

Emekli Olmak için İşten Ayrılma ve Yazılı Talep Şartları

Anayasa Mahkemesinin 03.03.2021 tarihli ve 31412 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 14.01.2021 tarihli 2019/104 E., 2021/3 K. sayılı Kararı ile 506 Sayılı Kanun'un 62'nci maddesindeki "çalıştığı işten ayrıldıktan sonra" ibaresi iptal edilmişti.

SGK ise 2021/5 sayılı Genelge ile 5510 Sayılı Kanun'a göre (01.10.2008 itibariyle) emeklilik aylığı için işten ayrılma ve yazılı talepte bulunma şartının devam ettiğini belirtmiştir.

2021 / 5 Sayılı Genelge'de aşağıdaki ifadelere yer verilmiştir:

"Yine, 5510 sayılı Kanun'un 28'inci maddesinin dokuzuncu fıkrasına göre yaşlılık aylıklarından yararlanabilmek için, 4'üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sigortalının çalıştığı işten ayrıldıktan sonra yazılı istekte bulunması gerekmektedir.

Buna göre, Anayasa Mahkemesince iptal edilen söz konusu ibarenin yer aldığı maddenin, 5510 sayılı Kanun'un 106'ncı maddesi ile yürürlükten kalkması ve 5510 sayılı Kanun'un yürürlük tarihinden sonra yaşlılık aylığı talebinde bulunan sigortalıların, anılan Kanun'un "Yaşlılık sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartları" başlıklı 28'inci maddesinin dokuzuncu fıkrasına tabi olmaları nedeniyle bu kapsamdakilerin yaşlılık aylıklarından yararlanabilmeleri için çalıştıkları işten ayrıldıktan sonra yazılı istekte bulunma şartı aranmaktadır.

Written by Erdoğdu Onur Erol, Posted in Sosyal Güvenlik Hukuku Mevzuatı, İş Kanunu

12Mart2021

Uzaktan Çalışma Yönetmeliği Yayınlandı

Uzaktan çalışma, 4857 Sayılı İş Kanunu 14'üncü maddesinde aşağıdaki şekilde tanımlanır;

"Uzaktan çalışma; işçinin, işveren tarafından oluşturulan iş organizasyonu kapsamında iş görme edimini evinde ya da teknolojik iletişim araçları ile işyeri dışında yerine getirmesi esasına dayalı ve yazılı olarak kurulan iş ilişkisidir."

Bu maddeye istinaden 10 Mart 2021 Tarih ve 31419 Sayılı Resmî Gazete'de Uzaktan Çalışma Yönetmeliği yayınlanmıştır.

Yönetmelik detayları aşağıdaki şekildedir:

Amaç

Yönetmeliğin amacı aşağıdaki maddede tanımlanmıştır;

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, uzaktan çalışmanın yapılamayacağı işleri, verilerin korunması ve paylaşılmasına ilişkin işletme kurallarının uygulanmasını ve uzaktan çalışmanın usul ve esaslarını belirlemektir.

Sözleşmenin Şekil ve İçeriği

Madde 5'e göre; "Uzaktan çalışmaya ilişkin iş sözleşmeleri yazılı şekilde yapılır."

Sözleşmede ise; "İşin tanımı, yapılma şekli, işin süresi ve yeri, ücret ve ücretin ödenmesine ilişkin hususlar, işveren tarafından sağlanan iş araçları, ekipman ve bunların korunmasına ilişkin yükümlülükler, işverenin işçiyle iletişim kurması ile genel ve özel çalışma şartlarına ilişkin hükümler yer alır."

Written by Erdoğdu Onur Erol, Posted in Sosyal Güvenlik Hukuku Mevzuatı, İş Kanunu

12Mart2021

Belirli Süreli Sözleşmelerle İlgili Yargıtay İlke Kararları

Bilindiği üzere Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin kapatılması sonrasında Yargıtay 9. Hukuk Dairesindeki kararlarla aradaki uyuşmazlıklar görüşülmüş ve uygulamada içtihatlar birleştirilmiştir.

Aşağıda belirli süreli iş sözleşmelerine ilişkin ilke kararlarının detaylarını bulabilirsiniz:

1) Belirli süreli iş sözleşmesi yapılması için objektif şartların bulunmadığını işverenin ileri sürebilmesinin mümkün olup olmadığı hakkında:

Belirli süreli sözleşme yapmak için gereken objektif neden veya yenilemelerde esaslı neden olmadığı halde, taraflar arasında belirli süreli iş sözleşmesi yapıldığında ve işveren tarafından süresinden önce haklı bir neden olmaksızın feshine bağlı olarak işçi tarafından bakiye süreye ait ücret isteklerinden işverenin sözleşmenin belirsiz süreli olduğunun savunulmasının hakkın kötüye kullanımı olduğu sonucuna varılmıştır. Bu durumda işçi yararına talepler bakımından sözleşme belirli süreli olarak değerlendirilecektir. İşçi bakiye süreye ait ücretleri talep edebilir. İşveren tarafından süresinden önce haksız feshe bağlı cezai şart istenebilir (bu konuda İBK da var). İşverenin ihbar tazminatı talebi dinlenmez.

Written by Erdoğdu Onur Erol, Posted in Sosyal Güvenlik Hukuku Mevzuatı, İş Kanunu

1 2 3 4 5  >>  
Hizmetlerimiz devam ediyor.

Dünya gündemindeki Covid-19 Koronavirüs salgını sebebiyle, çalışanlarımızın sağlığını güvenceye almak adına, çalışmalarımızı bir sonraki bilgilendirmeye kadar uzaktan devam ettireceğiz. CottGroup® olarak sahip olduğumuz iş sürekliliği planlarımız ve güçlü teknolojik altyapımız sayesinde süreçlerimizi kesintisiz devam ettirebileceğiz. Müşterilerimiz ve iş ortaklarımız her zaman olduğu gibi, telefonlarımız ve e-postalarımız aracılığıyla bizlere ulaşabileceklerdir.