+90 212 244 9222

İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı

 
08Mart2019

7166 Sayılı Kanunla Getirilen Uygulama Değişiklikleri

7166 sayılı “Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” (“Kanun”) 30694 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanmıştır. Söz konusu Kanun ile, Çevre Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu (“KDVK”), İşsizlik Sigortası Kanunu, Özel Tüketim Vergisi Kanunu (“ÖTVK”), İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bazı diğer Kanunlarda değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişiklikler arasında işverenlere yönelik yeni ücret desteği, KDV ve ÖTV’ye yönelik düzenlemeler gibi önemli değişiklikler bulunmaktadır. Yapılan önemli değişiklik ve düzenlemelere ilişkin açıklamalarımız şu şekildedir:

Written by Seda Arıcı, Posted in Sosyal Güvenlik Hukuku Mevzuatı, Vergi Hukuku Mevzuatı, İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı

15Haziran2015

Anayasa Mahkemesi, İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu Kapsamı Dışında Bırakılan Deniz Taşımacılığı Yapan Araçların Uluslararası Seyrüsefer Hallerine ilişkin Bendi İptal Etti.

cott-group-semsiye
Anayasa Mahkemesi, 11.06.2015 tarihli ve 29383 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kararı ile 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun, kapsam dışı halleri düzenleyen, 2.inci maddesinin, 2 (e) bendini Anayasa aykırı bularak, iptaline karar vermiştir.

Written by Zeynep Uçar Tagney, Posted in İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı

01Temmuz2013

Acil Durumlarda Yükümlülükler

Acil Durumlarda Yükümlülükler

Resmi Gazete’nin 18 Haziran 2013 tarihli 28681 sayılı nüshasında, İşyerlerinde acil durumlar hakkında yönetmelik yayımlandı.

Yayımlanan bu yönetmeliğe gore, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde; işyerlerini kapasayan söz konusu Yönetmelikte; işyerlerinde acil durum planlarının hazırlanması, önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda yapılması gereken çalışmalar ile bu durumların güvenli olarak yönetilmesi ve bu konularda görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Yönetmelik dört bölüm yirmi iki maddeden oluşmaktadır.

İşveren ve Çalışanın yükümlülükleri özetle alttaki gibidir.

İşverenin yükümlülükleri

 1. İşverenin acil durumlara ilişkin yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir:
  1. Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek ve çalışan ile çalışma çevresini etkileyecek acil durumları önceden değerlendirerek muhtemel acil durumları belirler.
  2. Acil durumların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır.
  3. Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapar.
  4. Acil durum planlarını hazırlar ve tatbikatların yapılmasını sağlar.
  5. Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda çalışanı görevlendirir ve her zaman hazır bulunmalarını sağlar.
  6. Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapar.
  7. Acil durumlarda enerji kaynaklarının ve tehlike yaratabilecek sistemlerin olumsuz durumlar yaratmayacak ve koruyucu sistemleri etkilemeyecek şekilde devre dışı bırakılması ile ilgili gerekli düzenlemeleri yapar.
  8. Varsa alt işveren ve geçici iş ilişkisi kurulan işverenin çalışanları ile müşteri ve ziyaretçi gibi işyerinde bulunan diğer kişileri acil durumlar konusunda bilgilendirir.
 2. Acil durumlarla ilgili özel görevlendirilen çalışanların sorumlulukları işverenlerin konuya ilişkin yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. (Md.5)

Çalışanların yükümlülük ve sorumlulukları

 1. Çalışanların acil durumlarla ilgili yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir:
  1. Acil durum planında belirtilen hususlar dahilinde alınan önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlere uymak.
  2. İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda kendileri ve diğer kişilerin sağlık ve güvenliğini tehlikeye düşürecek acil durum ile karşılaştıklarında; hemen en yakın amirine, acil durumla ilgili görevlendirilen sorumluya veya çalışan temsilcisine haber vermek.
  3. Acil durumun giderilmesi için, işveren ile işyeri dışındaki ilgili kuruluşlardan olay yerine intikal eden ekiplerin talimatlarına uymak.
  4. Acil durumlar sırasında kendisinin ve çalışma arkadaşlarının hayatını tehlikeye düşürmeyecek şekilde davranmak.
 2. İşveren, çalışanların kendileri veya diğer kişilerin güvenliği için ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıkları ve amirine hemen haber veremedikleri durumlarda; istenmeyen sonuçların önlenmesi için, bilgileri ve mevcut teknik donanımları çerçevesinde müdahale edebilmelerine imkân sağlar. Böyle bir durumda çalışanlar, ihmal veya dikkatsiz davranışları olmadıkça yaptıkları müdahaleden dolayı sorumlu tutulamaz. (Md.6)

Posted in İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı

13Haziran2013

Bilgisayar da Çalışanlara Göz Muayenesi

Referans : İbrahim Işıklı

İş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ilişkin yeni yönetmelikler bir süredir yayımlanıyor ve uygulamalar da netleşiyor. 16 Nisan 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik" ile getirilen düzenleme ile işyerlerinde söz konusu araçlarla çalışan kişilerin iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınması ve böylelikle sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturulması ve dolayısıyla çalışanların sağlıklarının korunması amaçlanmıştır.

Uygulanan işlemin içeriğine bakılmaksızın ekranında harf, rakam, şekil, grafik ve resim gösteren her türlü araç, yönetmelik kapsamında ekranlı araç olarak kabul ediliyor.

Ekranlı araçlarda çalışanın oturduğu sandalye, ekranlı aracın konulduğu masa ya da yüzey, operatör/çalışan-makine ara yüz yazılımı, monitör, klavye, yazıcı, telefon, faks, modem ve benzeri aksesuar ve ekranlı araçla ilgili tüm donanımların tamamının veya bir kısmının bulunduğu çalışma alanı, bu yönetmelikte çalışma merkezi olarak kabul edilecek ve çalışma merkezinin çalışanların sağlıklarının zarar görmemesi ve korunması için nasıl düzenlenmesi gerektiği yönetmeliğin içeriğinde yer almaktadır.

İşveren, işyerinde gerçekleştireceği risk değerlendirmesinde? çalışma merkezlerinde ekranlı araçların kullanımından kaynaklanan riskleri, özellikle görme, fiziksel sorunlar ve mental stresle ilgili riskleri de dikkate alarak, bu risklerin etkileri, yol açabileceği ilave etkiler ile risklerin bir arada olmasından kaynaklanabilecek olumsuz etkilerin ortadan kaldırılması veya en aza indirilmesi için her türlü sağlık ve güvenlik önlemlerini almakla yükümlüdür. İşveren bu yükümlülüklerini yerine getirmek için öncelikle çalışanlarını bilgilendirmek ve eğitmek zorundadır.

Bu eğitimlerde;

İşveren, çalışanlara ve temsilcilerine çalışma yerlerinde sağlık ve güvenlik ile ilgili bütün konularda ve özellikle bu yönetmelikte belirtilen hususlarda bilgi verecektir. Ayrıca İşveren; çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ilişkin mevzuat hükümlerini de dikkate alarak ekranlı araçlarla çalışanlara, işe başlamadan önce ve çalışma koşullarında önemli bir değişiklik olduğunda gerekli eğitimi verecek, Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini ilgili mevzuatta belirtilen periyotlarda ve işyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesi sonuçlarının gerektirdiği durumlarda tekrarlayacaktır.

İşverence verilecek eğitimler, özellikle aşağıdaki konuları içerecektir;

a) Ekranlı araçlarla çalışmalarda riskler ve korunma yolları,

b) Doğru oturuş,

c) Gözlerin korunması,

ç) Gözleri en az yoran yazı karakterleri ve renkler,

d) Çalışma sırasında gözleri kısa sürelerle dinlendirme alışkanlığı,

e) Gözlerin, kas ve iskelet sisteminin dinlendirilmesi,

f) Ara dinlenmeleri ve egzersizler.

Ayrıca işveren; ekranlı araçlarla yapılan çalışmalardan kaynaklanan iş yükünü ve etkilenmeyi azaltmak amacıyla, uygun çalışma planı yaparak operatörlerin periyodik olarak ara vermesini veya dönüşümlü olarak başka işlerde çalışmalarını sağlamakla yükümlüdür.

İşveren, çalışanların ve temsilcilerinin bu yönetmelikte belirtilen konularda 6331 sayılı Kanun'da belirtildiği şekilde görüş ve önerilerini almak ve katılımlarını sağlamakla da yükümlüdür.

İşverenin bir diğer yükümlülüğü de, çalışanlarının göz sağlığını korumak için yapması gereken işlemlerdir. İşveren, çalışanları, İşyerinde, ekranlı araçlarla çalışmaya başlamadan önce ve ekranlı araçlarla çalışmadan kaynaklanabilecek görme zorlukları yaşandığında çalışanların göz muayeneleri yaptıracaktır.

İşveren, ekranlı araçlarla çalışmalarda operatörlerin gözlerinin korunması için;

a) Ekranlı araçlarla çalışmaya başlamadan önce,

b) Yapılan risk değerlendirmesi sonuçlarına göre işyeri hekimince belirlenecek düzenli aralıklarla,

c) Ekranlı araçlarla çalışmadan kaynaklanabilecek görme zorlukları yaşandığında,göz muayenelerini yaptıracaktır.

Ayrıca, muayene sonuçlarına göre gerekiyorsa operatörlere/çalışanlara yaptıkları işe uygun araç ve gereç işverence verilecektir. İşveren bu yükümlülüklerini yerine getirmek için katlandığı maliyetleri kesinlikle çalışanlarına yansıtmayacaktır.

Posted in İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı

1 2  >>  
Bu web sitesi çerez kullanıyor.
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek, verimli çalışmasını sağlamak ve istatistiki verileri takip etmek için çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerezler (Cookies) sayfasını okuyunuz. Bu seçim 30 gün süreyle ya da tarayıcınızdaki çerezleri siz silene kadar geçerlidir.
x
Hizmetlerimiz devam ediyor.

Dünya gündemindeki Covid-19 Koronavirüs salgını sebebiyle, çalışanlarımızın sağlığını güvenceye almak adına, çalışmalarımızı bir sonraki bilgilendirmeye kadar uzaktan devam ettireceğiz. CottGroup® olarak sahip olduğumuz iş sürekliliği planlarımız ve güçlü teknolojik altyapımız sayesinde süreçlerimizi kesintisiz devam ettirebileceğiz. Müşterilerimiz ve iş ortaklarımız her zaman olduğu gibi, telefonlarımız ve e-postalarımız aracılığıyla bizlere ulaşabileceklerdir.