Open menu

Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı

10Temmuz2024

Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Bilindiği üzere, 12.03.2024 tarihli ve 32487 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 7499 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 34'üncü maddesi ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun “Kişisel verilerin yurt dışına aktarılması" başlıklı 9'uncu maddesinde değişiklik yapılmıştır. Söz konusu değişiklik 01.06.2024 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

6698 sayılı Kanun'un 9'uncu maddesinin yeni hâlinin on birinci fıkrasında bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların yönetmelikle düzenleneceği öngörülmüştür. Bu çerçevede, "Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" 10.07.2024 tarih ve 32598 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yazar Semih Er, Kategori Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı

08Mart2024

8. Yargı Reform Paketi ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda Yapılan Değişiklikler

12.03.2024 tarihli ve 32487 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda da birtakım değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliklerin amacı, KVKK'yı Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü ("GDPR") ile daha uyumlu hâle getirmektir. Bu adım, uluslararası düzeyde veri koruma standartlarının benimsenmesi ve kişisel verilerin korunmasına yönelik mevcut mevzuatın güçlendirilmesi açısından kritik bir öneme sahiptir.

Yazar Berfin Erdoğan, Kategori Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı

09Ocak2024

Yeniden Değerleme Oranına Göre 2024 Yılı KVKK İdari Para Cezaları

213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298'inci maddesi uyarınca yeniden değerleme oranı 25.11.2023 tarihli ve 32380 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır. Buna göre, yeniden değerleme oranı, 2024 yılı için %58,46 (elli sekiz virgül kırk altı) olarak açıklanmıştır.

Yazar Semih Er, Kategori Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı

15Kasım2023

Mağazalarda Alışveriş Sırasında İlgili Kişilere SMS ile Doğrulama Kodu Gönderilmesine İlişkin Kamuoyu Duyurusu

Kişisel Verileri Koruma Kurumu 13.11.2023 tarihinde "Mağazalarda Alışveriş Sırasında İlgili Kişilere SMS ile Doğrulama Kodu Gönderilmesi Suretiyle Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Kamuoyu Duyurusu" başlığı ile bir duyuru yayımlamış olup söz konusu duyuruda özetle; Kuruma intikal eden muhtelif sayıda şikâyet ve ihbarda, mağazalarda gerçekleştirilen alışverişe ilişkin kasa işlemleri esnasında ilgili kişilere SMS ile doğrulama kodu gönderildiği ve ödemelerinin tamamlanması, fatura oluşturulması, faturanın iletişim adresine iletilmesi ya da bilgilerinin güncellenmesi için gerekli olduğu gerekçesi ile söz konusu kodun kasa görevlisine bildirilmesinin istenildiği, ancak bahse konu işlemin akabinde ilgili kişilere söz konusu mağaza faaliyetleri ile ilgili ticari elektronik ileti gönderildiği iddialarına yer verildiğinin görüldüğü, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından, söz konusu şikâyet ve ihbarlara yönelik yapılan incelemelerde ilgili kişilere ödeme işlemleri esnasında doğrulama kodu gönderilen SMS içeriklerinde ya da SMS gönderimi öncesinde veri sorumlusunca herhangi bir aydınlatma yapılmadığı ve/veya söz konusu kodun ödeme işlemlerinin tamamlanması ya da bilgilerinin güncellenmesi için gerekli olduğu gerekçesi ile istenilmesine rağmen veri sorumlusu tarafından bu yolla ticari elektronik ileti gönderimine ilişkin açık rıza alınması suretiyle ilgili kişilerin yanıltıldığı tespitinden hareketle söz konusu kişisel veri işleme faaliyetlerinin hukuka uygunluğunu sağlamak adına Mağazalarda Alışveriş Sırasında İlgili Kişilere SMS ile Doğrulama Kodu Gönderilmesi Suretiyle Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Kamuoyu Duyurusu'nun yayımlandığı ancak mevcut durumda, benzer yöntemlerin yaygın olarak uygulanmaya devam edildiği Kuruma intikal eden ihbar ve şikâyetlerden anlaşıldığı ve söz konusu kamuoyu duyurusunda güncelleme yapılması gerektiği belirtilmiştir.

Yazar Semih Er, Kategori Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı

1 2 3 4 5  >>