Open menu

Terimler Sözlüğü

Alt İşveren Alt işveren, asıl işverenden belirli bir işin bir bölümünde ve eklentilerinde iş üstlenen ve o iş yerinde ve eklentilerinde kendi adlarına işçi çalıştıran, işveren sıfatına sahip olan kişiler olarak tanımlanır.
Alt İşverenlik Hizmeti - Professional Employer Organization (PEO) Profesyonel işveren organizasyonu (PEO), müşterilerin iş gücü gereksinimlerine ve ihtiyaçlarına göre şekillenen bir insan kaynakları hizmetidir. PEO, küçük ve orta ölçekli işletmeler yani KOBİ'ler için hizmetler sunan bir dış kaynaktır.
Anonim Şirket Anonim şirket, sermayesi belirlenmiş ve belirli paylara ayrılmış, sahip olunan borçlardan dolayı sadece taahhüt edilen sermaye payı ile sınırlı olan bir şirket türüdür. Ticaret Kanunu'nda hakları belirlenmiş olan ve kuruluşu Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın iznine tabi olan anonim şirketler, yönetim kurulları tarafından yönetilmekte ve temsil edilmektedir. Anonim şirketler halka açılabilir, hisselerini halka arz edebilir.
Arka Ofis Yönetimi Arka ofis yönetimi, halka açık olmayan bir işletmenin departmanlarının yönetimidir. Bir organizasyonun arka ofisinin kavramının bileşimi, temel endüstrisine bağlıdır ancak genellikle idari ve büro hizmetleri, teknoloji desteği ve veri yönetimini içerir. 
Asgari Ücret Asgari ücret, çalışana ödenmek zorunda olunan en düşük ücrettir. Çalışma karşılığında ödenen ve çalışanın; gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım, kültür vb. temel gereksinimlerinin en az düzeyde karşılanmasına yetecek ücreti ifade eder.
Belirli Süreli İş Sözleşmesi Belirli süreli iş sözleşmesi, Türk İş Kanunu'nun 11'inci maddesine göre, belli bir işin tamamlanması veya belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif koşullara bağlı olarak işveren ile çalışan arasında yazılı şekilde yapılan iş sözleşmesidir.
Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi Belirsiz süreli iş sözleşmesi, işveren ile çalışan arasındaki iş ilişkisinin bir süreye bağlı olarak yapılmadığı sözleşme türüdür.
Bireysel emeklilik sistemi (BES) Bireysel emeklilik sistemi (BES), kişilerin aktif çalışma dönemindeki hayat standartlarını, emeklilikte de devam ettirebilmeleri için düzenli birikim yapma imkânı sağlayan ve devlet katkısıyla desteklenen bir tasarruf ve yatırım sistemidir.
Borçlar Hukuku Borçlar Hukuku, taraflar arasındaki borç ilişkisini yasal olarak ele alan ve her iki tarafın haklarını sınırlayan/belirleyen hukuk dalıdır.
Bordro Bordro, bir şirket çalışanına ödenmesi gereken ücreti, kesintileri ve vergi detaylarını gösteren, işveren tarafından her kişi için ayrı düzenlenen ayrıntılı belgedir. Ücret pusulası olarak da isimlendirilir.
Bordro Outsource Bordro Outsource, bir organizasyonun ihtiyacı olan bordro ile ilgili fonksiyonları dış kaynak (üçüncü parti) bir iş ortağı ile yürütmesidir.
Bordrolama Bordrolama, bir organizasyonun ihtiyacı olan bordro ile ilgili fonksiyonlarını dış kaynak (üçüncü parti) bir iş ortağı ile yürütmesidir.
Brüt Ücret Brüt ücret, çalışanın bordrosunda yer alan sosyal güvenlik prim kesintileri, vergi kesintileri ve diğer kesintiler yapılmadan önceki toplam ücret tutarını ifade eder.
Çalışma İzni Çalışma izni, Türkiye'de yabancı uyruklu bir vatandaşın herhangi bir iş yerinde çalışabilmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan aldığı izindir.
Daimî İş Yeri Sürekli faaliyette bulunan, norm kadroya göre sabit personeli ve tesisleri olan iş yerlerine verilen genel addır.
Damga Beyannamesi Damga vergisi, kişiler ile kurumlar arasında yapılan hukuki ve resmî işlemleri belgeleyen kağıtlardan, sözleşmelerden doğan ve devlet tarafından tahsil edilen vergi çeşididir. Her ayın 26. gününe kadar Damga beyannamesi bildirimi mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine verilir ve akabinde de ödemesi yapılır. Damga beyanına tabi olacak kâğıt ve sözleşmelerin imzalanması ya da imza yerine geçen bir işaret konulması suretiyle oluşturulması gerekmektedir.
Doğum izni Doğum izni, kadın çalışanların doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı haftalık süre için çalıştırılmamaları esasına dayanan izindir.
Eğitim Yönetimi Eğitim yönetimi, bir organizasyonda insan kaynaklarının; belirlenecek vizyon, misyon, amaçlar, uzun dönem planlar ve stratejiler doğrultusunda eğitilmesi ve geliştirilmesi için uygun eğitim politikasının belirlenmesi, planlanması, organize edilmesi ve bütçe oluşturulması süreçlerinin tümüdür.
Elektronik İmza Elektronik imza, resmî her türlü süreçte ıslak imzanın yerine geçen bir dijital uygulamadır. Hukuki nitelikleri bakımından da ıslak imza ile aynı özelliklere sahip olan elektronik imza, ıslak imza gibi belirli bir şekle sahip değildir. Farklı karakterler, harfler ya da sembollerden oluşan e-imza, bu anlamda ıslak imzadan farklıdır ve imzalayan tarafın kimliğini doğrulamak amacıyla başka bir elektronik veriye eklenerek kullanılır.
Elektronik Para Elektronik para, belirli bir fon karşılığı ihraç edilen, elektronik olarak saklanan, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun'da tanımlanan ödeme işlemlerini gerçekleştirmek için kullanılan ve elektronik para ihraç eden kuruluş dışındaki gerçek ve tüzel kişiler tarafından da ödeme aracı olarak kabul edilen parasal değerdir.
Faaliyet Belgesi Faaliyet belgesi, şirketlerin işlerini faal olarak yürüttüklerine dair kanıt niteliği taşıyan belgedir. Faaliyet belgesi; firmanın, esnafın ya da şahıs firmasının hâlen aktif olarak iş yaptığının kanıtıdır. Faaliyet belgesi ile yaptığınız iş resmî olarak tanınmış olur ve bu iş koluna devam ettiğinizin ispatıdır.
Geçici İş İlişkisi Geçici iş ilişkisi, bir çalışanın özel istihdam büroları aracılığıyla bir firma içerisinde belirli bir süre için görevlendirmesi ile kurulan ilişkidir.
Geçici Vergi Beyannamesi Geçici vergi beyannamesi, kurum kazançları üzerinden üçer aylık dönemlerle verilen beyanname türüdür.
Gelir Vergisi Gelir vergisi, hukuk dâhilinde hak ve yetki sahibi olan kurumlaşmamış gerçek kişilerin gelirleri üzerinden alınan vergi çeşididir.
Geri Kazanım Katılım Beyannamesi (GEKAP) Plastik poşetler için satış noktaları, diğer ürünler için piyasaya sürenler/ithalatçılar tarafından piyasaya arz edilen ürünlere ilişkin ödenmesi gereken geri kazanım katılım payının Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen usulde verilmesine ilişkin beyannamedir.
Geri Kazanım Katılım Payı Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik kapsamındaki ürünlerin piyasaya arzında ürün cinsine bağlı olarak 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun ekli (1) sayılı listesinde belirlenen tutardır.
Gizlilik Sözleşmesi Gizlilik sözleşmesi, işveren ile çalışan arasında imzalanan ve çalışanın şirketin özel veya gizli bilgilerini ifşa etmeyeceğini ve üçüncü taraflarla paylaşmayacağını garanti altına alan bir sözleşme türüdür.
Hizmet Sözleşmesi Hizmet sözleşmesi, çalışanın bir hizmeti düzenli olarak yerine getirmeyi üstlendiği sözleşmedir. Şekle tabi olmayan bir sözleşme türü olan hizmet sözleşmesi, aynı zamanda her iki tarafa borç yükleyen (ivazlı) bir sözleşmedir.
ISAE 3402 ISAE 3402 standardı, hizmet sağlayıcının sunduğu hizmetlerin istikrarlı ve optimize edilmiş olduğunu, ayrıca üst seviyede kontroller içerdiğini gösterir. Bu kontrollerin ölçümlenmesi ve tutarlılığının doğrulanması için bağımsız bir denetim şirketi uzun süren bir çalışma ile tüm süreçleri analiz eder ve raporlar.
ISO 27001 ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, değerli bilgi ve varlıkların yönetilmesini ve korunmasını sağlayan belgelendirme ve yönetim türüdür. ISO 27001 belgesi almak isteyen organizasyonlar, sistemlerini bilgi güvenliği yönetim sistemi standartlarına göre kurmalı ve aktif olarak uygulamaları gerekmektedir.
İdari Hizmetler Organizasyonu (ASO) İdari Hizmetler Organizasyonu, müşterinin istihdamla ilgili tüm risk ve yükümlülüklerini yerine getirmesiyle, müşterinin idari ve İK gereksinimlerini karşılamak için dış kaynaklı çözümler sunan kuruluşu ifade eder.
İnsan Kaynakları İnsan kaynakları, bir organizasyonda, örgütsel ve çevresel ortamlar göz önünde bulundurularak, organizasyon içinde yüksek performanslı iş gücünün kazandırılması, uygun koşullu bir çalışma ortamı oluşturulması, motivasyonun sağlanması ve elde tutulmasını amaçlayan çalışmaların bütünü olarak tanımlanabilir.
İnsan Kaynakları Yazılımı İnsan kaynakları yazılımı, bir şirketin insan kaynakları süreçlerini ve insan kaynakları yönetimini teknoloji esaslı akıllı bir sistemle yönetecek dijital çözümlerdir.
İnsan Kaynakları Yönetimi İnsan kaynakları yönetimi, bir organizasyondaki insan kaynaklarının iç ve dış gelişmelere uygun olarak ve etkili bir biçimde oluşturulması, geliştirilmesi ve kullanılması amacıyla gözden geçirilmesine, yapılandırılmasına ve değerlendirilmesine ilişkin tüm çalışmalardır.
İş Güvenliği Çalışanların iş yerindeki sağlık ve güvenlik standartlarını belirleyen bir kavramdır. Temel amacı sağlığı teşvik etmek ve iş yerindeki kazaları, yaralanmaları ve ölümleri engellemek için önlem almaktır.
İş Hukuku İş hukuku çalışan ve işverenler arasındaki ilişkileri düzenleyen ve inceleyen bir hukuk dalı olarak nitelendirilebilir. İş hukuku yalnız hizmet akdinden doğan ve bağımlı (tabi) hizmet yükümlülüğü içindeki insan ilişkilerini konu alır. Kısaca, söz konusu yükümlülüğün ortaya çıkardığı çalışan, işveren ve bunların devletle olan ilişkilerinin düzenlenmesi amacıyla meydana getirilen hukuk kurallarını bir bütün hâlinde inceleyen hukuk dalına denir.
İş Sağlığı Çalışanların iş yerindeki sağlık ve güvenlik standartlarını belirleyen bir kavramdır. Temel amacı sağlığı teşvik etmek ve iş yerindeki kazaları, yaralanmaları ve ölümleri engellemek için önlem almaktır.
İş Süreci Dış Kaynak Kullanımı İş süreci dış kaynak kullanımı (BPO), belirli iş fonksiyonlarının yeniden tasarlanması, yönetilmesi ve çalıştırılmasına yönelik esnek bir hizmetler ve seçenekler yelpazesi sağlar. Genellikle BT operasyonlarını daha düşük maliyetli pazarlara taşıyarak işgücü maliyetini azaltmanın bir yolu olarak görülen çağdaş BPO, bir işletmenin müşterileri için elde etmek istediği stratejik sonuçları optimize eden süreçler tasarlamak, oluşturmak ve çalıştırmak için dünyanın dört bir yanındaki en uygun altyapı ve becerilerden yararlanır.
İş Yeri Sicil Numarası İş yeri sicil numarası, belirli bir iş yerine ait olan ve SGK'da bulunmakta olan iş yeri ile ilgili kayıt numarasıdır ve 26 haneden oluşmaktadır. Bu numaranın bulunmaması belirtilen iş yerinin resmî bir kaydı bulunmadığı anlamına gelmektedir.
İşe Alım İşe alım, bir organizasyonun insan kaynağı bulma, seçme ve işe alıştırma aşamalarından oluşan süreçlerin tümüdür. 
İŞKUR (Türkiye İş Kurumu) İŞKUR (Türkiye İş Kurumu), vatandaşların iş ve işçi bulmalarına olanak sağlayan, istihdamın devamlılığı için çeşitli araştırmalar yapan ve çözümler üreten kuruluştur.
İşsizlik Sigortası İşsizlik sigortası, herhangi bir iş yerinde çalışılan süre içerisinde kişinin kendi kusuru olmadan işini kaybetmesi durumunda devlet tarafından ödenen zorunlu bir sigorta türüdür.
İzin Yönetimi İzin yönetimi, bir çalışan izin talep ettiğinde yöneticinin onay verebilmesine olanak tanıyan, tüm izin takibi ve raporlama sürecini yöneten sistemlerin genel adıdır. Informasoft® örnek olarak gösterilebilir.
Kambiyo Kambiyo, en genel tabirle "Ticari Senet" olarak bilinmektedir. Para yerine geçen ve ödeme aracı olarak kullanılabilen her türlü bono, çek, poliçe ve diğer menkul kıymetler kambiyo olarak tanımlanabilir. Kelime anlamıyla kambiyo, nakit para veya para yerine geçen her türlü araç ve senetlerin alım ve satımını ifade eder.
Katma Değer Vergisi (KDV) Mal ya da hizmet teslimlerinde, mal ve hizmeti teslim edenin dolaylı olarak ödediği ancak satın alan kişi tarafından yüklenilen "dolaylı vergi" türüdür. Türkiye'de %1, %8, %18 olmak üzere 3 çeşit KDV oranı uygulanmaktadır.
Kayıtlı İşveren Hizmeti (EOR) Kayıtlı İşveren Hizmeti (EOR), iş ortağı olarak hareket eden üçüncü taraf bir organizasyondur. EOR, genellikle hedef ülkede mukim, lokal bir işletmedir. EOR ortaklığı sayesinde, müşteriler yasal uyumluluk konusundaki yükümlülükleri bakımından yerel makamlarla işlemlerini takip etmek durumunda kalmazlar. EOR, çalışanlarla ilgili olarak yerine getirilmesi gereken tüm görevlerin koordinasyonunu sağlar.
KDV Beyannamesi Her ayın 26. gününe kadar KDV beyannamesi bildirimi mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine verilir ve akabinde de ödemesi yapılır. Tüketici, KDV ödemesini mal ya da hizmeti satın alırken gerçekleştirdiği için KDV beyannamesi mal veya hizmet sağlayıcısı tarafından bildirilmekle yükümlü olunan bir beyanname türüdür.
KDV-2 Beyannamesi Her ayın 26. gününe kadar KDV beyannamesi bildirimi mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine verilir ve akabinde de ödemesi yapılır. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürürlüğe alınan ve KDV tahsilatında zorluk yaşanan sektörler için uygulanmaya başlayan bir KDV beyannamesidir. 2 numaralı KDV olarak bilinir.
Kıdem Tazminatı Kıdem tazminatı; çalışanın, iş akdinin haklı nedene dayanmaksızın ya da geçerli nedenle feshi durumunda her kıdem yılı karşılığı ortalama otuz günlük brüt ücrete karşılık gelecek şekilde hak kazandığı bir tazminat türüdür.
Kişisel Veri Kişisel veri, gerçek bir kişiye ait olan her türlü bilgiyi ifade eder. Kişisel veriden bahsedebilmek için, verinin gerçek bir kişiye ait olması ve bahse konu kişinin de belirli veya belirlenebilir nitelikte olması gerekmektedir. Kişinin şahsi, ailevi ve mesleki niteliklerini gösteren, o şahsı diğer şahıslardan ayıran ve özelliklerini ortaya koyan her türlü bilgidir.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemeye esas kanundur.
Kurumlar Vergisi Kurumlar vergisi, kurumların bir mali yıl boyunca elde ettikleri kazançları üzerinden alınan vergidir. Bir kurumun kurumlar vergisi mükellefi olabilmesi için tüzel kişiliğe sahip olması gerekir.
Kurumlar Vergisi Beyannamesi Kurumlar vergisi beyannamesi, hesap döneminin kapandığı ayı izleyen üçüncü ayın birinci gününden, yirmi beşinci günü akşamına kadar mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine, yani kişinin kanuni veya iş merkezinin bulunduğu yerin vergi dairesine verilen ve ilgili mükellefin o yıl içerisinde elde etmiş olduğu geliri ortaya koyan beyanname türüdür.
Kurumsal Eğitim Kurumsal eğitim, bir organizasyon çalışanının, kendini yeniliklere adapte edebilmesi, güncelleyebilmesi ve birey bazında daha donanımlı hâle gelebilmesini hedefleyen, ayrıca organizasyon olarak gelişim sağlamayı amaçlayan eğitimler bütünüdür.
KVKK Uyumluluğu KVKK uyumluluğu, veri sorumlularının, kişisel verilerin elde edilme anından itibaren yapacakları tüm işlemlerde veri koruma hukukunun ilke, usul ve esaslarına uyumlu olarak hareket etmekle yükümlü olduklarını ifade eder. KVKK uyumluluğu için yürütülecek proje ile hedeflenen, şirketinizin tutulan ve işlenen bütün kişisel verilere yönelik hem hukuki hem de teknik açıdan Kanun'a tam olarak uyumlu hâle getirilmesidir.
Limited Şirket Limited şirket, bir veya daha çok gerçek ya da tüzel kişi tarafından, bir ticaret unvanı altında kurulan şirketlere denir. Bu tip şirketlerin esas sermayeleri bellidir ve bu sermaye, esas sermaye paylarının toplamından oluşur. Kanunen yasak olmayan her türlü ekonomik amaç ve konu için kurulabilen limited şirketler, yalnızca sigortacılık ve bankacılık alanlarında faaliyet gösteremezler.
Matrah Aşındırması ve Kâr Aktarımı Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Matrah Aşındırma ve Kâr Aktarımı (Base Erosion And Profit Shifting), özellikle çok uluslu şirketler tarafından uygulanan ve küresel vergilendirme sistemindeki yasal boşluklardan ve ülkelerin vergi mevzuatında bulunan çapraz avantajlardan faydalanmak yoluyla, kârın yapay olarak verginin sıfır veya çok düşük olduğu ülkelere aktarıldığı vergi stratejilerine verilen genel bir isimdir.
Muhtasar ve Prim Hizmet Bildirimi -  MUHSGK 1003A Her ayın 26. gününe kadar MUHSGK 1003A beyannamesi bildirimi, mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine verilir ve akabinde de ödemesi yapılır. Vergi Kanunlarına göre vergi kesintisi yapmak zorunda olan mükelleflerin, bir ay içinde yaptıkları ödemeleri veya tahakkuk ettirdikleri karlar ve iratlar ile bunlardan kesilen vergileri Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile (1003A) ile bildirmek zorunda oldukları beyannamedir.
Muhtasar ve Prim Hizmet Bildirimi - MUHSGK 1003B Her ayın 26. gününe kadar MUHSGK 1003A beyannamesi bildirimi, mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine verilir ve akabinde de ödemesi yapılır. 5510 sayılı Kanuna göre sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini bildirmekle yükümlü olanlar/ işverenler, sigortalıların cari aya ait prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile (1003B) ile bildirmek durumunda oldukları beyannamedir.
Net Ücret Net ücret, brüt ücret üzerinden; gelir vergisi, damga vergisi,ve sosyal güvenlik primi vb. yasal kesintiler yapıldıktan sonra çalışanın hak kazandığı aylık ücreti ifade eder. Çalışandan avans, icra vb. kesintisi yapılması hâlinde ilgili tutarlar net ücretten kesilerek ödenecek tutar bulunur.
Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı (PSP) Ödeme hizmeti sağlayıcısı (PSP), elektronik işlemlerde çevrim içi işlemcilere, tüccarlara ve diğer işletmelere, işlemlerin daha kolay ve rahat olmasını sağlayan şirketlere verilen isimdir.
Özlük Dosyası Özlük dosyası, bir şirketin, çalışanlarına dair her türlü bilginin yer aldığı ve her bir çalışanı için ayrı ayrı tutması gereken kayıt dosyasıdır.
Performans Takibi Performans takibi, çalışanların belirli bir dönemde gerçekleştirmiş oldukları başarı durumlarını ve ileriye yönelik gelişme potansiyellerini belirlemeye yönelik çalışmalar bütünüdür.
Resmî Gazete Resmî Gazete, hükûmet, meclis, cumhurbaşkanı ve başbakan tarafından çıkan kararname, yasa, yönetmelik, genelge gibi kararları yayımlayan bir duyuru organıdır.
SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu), geliri veya kazancı kesintiye uğramış kişilerin, kimsenin yardımına muhtaç kalmadan geçinme ve ihtiyaçlarını karşılama amacı taşıyan kuruluştur.
Siber Güvenlik Siber güvenlik, siber saldırılara veya yetkisiz erişimlere karşı bilgisayar sistemlerinin ağlarını ve verilerinin gizliliğini, bütünlüğünü ve kullanılabilirliğini korumaya yardımcı olacak teknolojiler ve süreçler olarak tanımlanabilir. 
Sigorta Prim Teşviki Sigorta prim teşviki, istihdamın artması ve işsizliğin azalmasına katkı sağlamak için Sosyal Güvenlik Kurumu'nun belirlediği şartlar çerçevesinde birçok iş yerinin ve işçinin desteklenmesidir.
Sigorta Primi Sigorta primi, çalışanların sağlık hizmetlerinden yararlanması ve emeklilik hakkı kazanması için işveren tarafından çalışan adına Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödediği ücrettir. İşverenler tarafından aylık olarak ödenen SGK prim tutarı, çalışanın aldığı brüt maaş üzerinden hesaplanarak belirlenir.
Sosyal Güvenlik Beyannamesi Sosyal güvenlik, genel anlamıyla; sosyal sigorta, sosyal yardımlar ve sosyal hizmetler araçlarını kullanarak, toplumdaki tüm bireylerin sosyal risklere karşı korunması amacıyla gerekli önlemlerin alınması ve doğabilecek zararların karşılanmasını ifade etmektedir.
Sponsor Şirket (Firma) Sponsorluk; şirketlere, geniş kitlelere ulaşması için organizasyon yoluyla destek verilmesi olarak tanımlanabilir. Yaygın bir pazarlama aracı olarak kullanımına devam edilen sponsorluk, firmaların hedef kitle ile doğrudan iletişime geçmesini sağlamaktadır.
Şahıs Şirketi Şahıs şirketi, bir kişi ya da az sayıda ortak yapısı ile ticari faaliyet yürütmek için kurulabilen ve ortak sorumlulukları sınırsız olan tüzel kişiliğe sahip şirket türüdür. Şahıs şirketleri ortaklık payının zor devredileceği bir şirket türüdür, pay devri yapılabilmesi için diğer ortalarının onayı gerekmektedir.
Ticaret Hukuku Ticaret hukuku, tacirlerin sahip olduğu hakları yasalar kapsamında koruma altına alan bir hukuk birimidir. Oldukça geniş kapsamlı bir hukuk birimi olan bu disiplin, ticaret ile ilgili tüm faaliyetleri düzenleyen ve yürürlükte olan mevzuatlarının tamamını da ifade eder.
Ticaret Sicili Gazetesi Ticaret sicili gazetesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin ortak kanun kararı sonucunda ilk olarak 2004 yılında yayımlanmaya başlanmıştır. Ticaret sicil gazetesinde, Türkiye'de faaliyet gösteren şirket veya kurumlar kendilerine ait bilgileri ve/veya değişen bilgileri Ticaret Sicili Gazetesi'nde tescil ve ilan ettirmek durumundadırlar. Şirket ve kurumlara ait bilgiler halka açık bilgilerdir.
Ücretsiz İzin Ücretsiz izin, çalışana işveren tarafından belli bir süreliğine çalışmama izninin verildiği ve çalışanın kendisine izin verilen bu süre zarfında herhangi bir ücret ödemesi almadığı izin türüdür.
VERBİS 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 16'ncı maddesi kapsamında, kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının, kişisel veri işlemeye başlamadan önce, Veri Sorumluları Siciline kayıt yaptırmaları zorunludur. Bu kapsamda, veri sorumlularının Kişisel Verilerin Korunması Kurumu'nun online bir sistemi olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi'ne ("VERBİS") kayıt yaptırması gerekmektedir.
Vergi Hukuku Vergi Hukuku, vergi ödevinin niteliğine, vergi borcunun doğması ve ortadan kalkmasına ilişkin maddi ve şekli hukuk kurallarının bütünüdür.
Vergi Levhası Vergi levhası, formatının Maliye Bakanlığı tarafından belirlendiği, gelir vergisi ve kurumlar vergisi mükelleflerinin vergi tutarına esas gelirleri ve bu kazançlarına denk gelen vergi miktarını gösteren belgeye denir. Söz konusu belge gelir idaresi başkanlığının internet sayfasından temin edilebilmektedir.
Veri Envanteri Veri envanteri, veri sorumlularının iş aşamaları ile ilişkili olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel veri işleme çalışmalarını; kişisel veri işleme amaçları ve hukuki sebebi, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami muhafaza edilme süresini, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanterdir.
Yıllık izin Yıllık izin, çalışana dinlenerek iş gücünü koruyabilmesi amacıyla verilen izindir ve anayasal bir haktır. Detayları İş Kanunu çerçevesinde düzenlenmiştir.
Yıllık Ücretli İzin Yıllık ücretli izin, bir çalışanın işe başladığı gün itibarıyla deneme süresini de kapsayacak şekilde, en az bir sene çalışmış olmak koşuluyla sahip olduğu izne denir.

Bu web sitesi çerez kullanıyor.

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek, verimli çalışmasını sağlamak ve istatistiki verileri takip etmek için çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerezler (Cookies) sayfasını okuyunuz. Bu seçim 30 gün süreyle ya da tarayıcınızdaki çerezleri siz silene kadar geçerlidir.

Çerez Tercihleri Cookie Preferences

Çerezleri Ayarla

Çerezler, web sitelerinin kullanıcı deneyimini daha verimli hale getirmek için kullanabileceği küçük metinlerdir. Kanun, bu sitenin işleyişi için kesinlikle gerekli olan çerezlerin cihazınıza saklanabileceğini belirtir. Diğer tüm çerez türleri için izninize ihtiyacımız var. Bu site, çeşitli türde çerezler kullanmaktadır. Bazı çerezler, sayfalarımızda görünen üçüncü taraf hizmetler tarafından yerleştirilir.

Verdiğiniz izinler aşağıda yer alan web siteleri için geçerlidir:

  • www.cottgroup.com