Open menu

Cott Blog

19 Temmuz 2024

Ücretsiz İzin Nedir? Ücretsiz İzin Nasıl Alınır?

Kategori Çalışma Hayatı

Ücretsiz İzin Nedir? Ücretsiz İzin Nasıl Alınır?

Ücretsiz İzin Nedir?

Çalışma hayatının dinamik yapısı içinde, çalışanlar çeşitli nedenlerle ücretsiz izin kullanmak durumunda kalabilirler. Ücretsiz izin, çalışanın iş sözleşmesi devam ederken belirli bir süre ücret almadan işten uzak kalması anlamına gelir. Bu dönemde çalışanın iş görme borcu olmadığı gibi işverenin de ücret ödeme borcu bulunmamaktadır.

27 Haziran 2024

Kıdem Tazminatı Nedir? Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Kategori Çalışma Hayatı

Kıdem Tazminatı Nedir? Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Kıdem Tazminatı Nedir?

Kıdem tazminatı, çalışanın iş güvenliğini ve ekonomik haklarını korumak amacıyla sağlanan önemli bir tazminat türüdür. İşçi ile işveren arasındaki iş sözleşmesinin belirli şartlar altında sona ermesi durumunda işçinin hizmet süresine bağlı olarak hesaplanan bu tazminat, işçinin yıllar boyunca verdiği emeğin karşılığı olarak değerlendirilir ve geleceğe dair maddi güvencesinin sağlanması için kritik bir rol oynar. Bu makalede, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında kıdem tazminatının ne olduğu, hangi durumlarda alındığı ve nasıl hesaplandığına dair detayları ele alacağız.

17 Mayıs 2024

Babalık İzni Nedir? Babalık İzni Kaç Gün?

Kategori Çalışma Hayatı

Babalık İzni Nedir? Babalık İzni Kaç Gün?

Babalık izni, çocuğu yeni doğan babaların belirli bir süre boyunca işlerinden izin alarak aileleriyle zaman geçirmelerini sağlayan yasal bir haktır. Bu izin, çalışan babaların doğum sonrasında ailelerine destek olmaları ve bebekle vakit geçirmeleri için önemlidir. Türk İş Kanunu kapsamında, babalık izni belirli kurallara ve sürelere tabi tutulmuştur. Bu makalede, babalık izni ile ilgili tüm detayları ve merak edilen soruları yanıtlayacağız.

16 Temmuz 2024

Tüketici Kişisel Verilerinin İşlenmesinde Açık Rıza

Kategori KVKK - GDPR

Tüketici Kişisel Verilerinin İşlenmesinde Açık Rıza

1. Giriş

Kişisel verilerin korunması hukukunun birçok hukuk dalının kesişim noktası olduğu aşikârdır. Kişisel verilere yönelik her türlü müdahale, kural olarak hukuka aykırılık teşkil eder. Anayasamız gereğince kişisel verilerin işlenebilmesindeki istisnaların başında kişinin açık rızası gelmektedir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda, ilgili kişinin şahsi özellikleri dikkate alınmaksızın, açık rızaya ilişkin olarak çerçeve hüküm getirilmiştir. İlgili kişinin tüketici olması durumunda, tüketici hukukuna ilişkin genel prensipler ve yasalarla getirilen koruyucu hükümler doğrudan uygulanacaktır. Tüketicinin kişisel verisinin işlendiği durumlarda, veri sorumlusu ile tüketici arasındaki "güç dengesizliği" dikkate alınmalı ve buna göre bir yaklaşım benimsenmelidir. Bu makalemizde veri sorumlularınca tüketicilerden alınan açık rızalara ve açık rızanın geçerlilik şartlarına değineceğiz.

04 Haziran 2024

İş Yerinde Bahşiş Uygulaması Hakkında İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Yönünden Değerlendirme

Kategori Çalışma Hayatı

İş Yerinde Bahşiş Uygulaması Hakkında İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Yönünden Değerlendirme

Bahşiş Nedir?

Bahşiş, belirli bir hizmet karşılığında özellikle otel, lokanta gibi iş yerlerinde çalışan işçiye, gördüğü hizmetin memnuniyet ifadesi olarak hizmetin bedeli dışında yapılan fazladan ödemedir.

15 Mayıs 2024

GPT-4o ile Bordro Hatalarının Önüne Geçmek

Kategori KVKK - GDPR, Çalışma Hayatı, Teknoloji

GPT-4o ile Bordro Hatalarının Önüne Geçmek

Giriş

Bordro, her şirketin titizlikle yürütmesi gereken hassas bir süreçtir. Bordro hataları, şirket için finansal dengesizliklere ve yasal sorunlara neden olabilir. Bordronun doğru hesaplanması hem şirketin istikrarını hem de çalışan memnuniyetini sağlamak için oldukça önemlidir. GPT-4 ve yeni yayımlanan model GPT-4o gibi ileri yapay zekâ teknolojilerinin ortaya çıkmasıyla birlikte, bordro işlemlerinde ve İK yönetiminde büyük değişimler yaşanmaktadır. Bu makalede, GPT-4o'nun bordro hatalarını nasıl azalttığını, verimliliği nasıl artırdığını ve GPT-4 ile arasındaki farkları inceleyeceğiz.

05 Temmuz 2024

Avrupa Birliği Yapay Zekâ Yasa Tasarısının ve Kapsamının Değerlendirilmesi

Kategori KVKK - GDPR, Teknoloji

Avrupa Birliği Yapay Zekâ Yasa Tasarısının ve Kapsamının Değerlendirilmesi

Yapay zekâ sistemlerinin günden güne gelişmesi, odak alanlarının çeşitlenmesi ve kullanıcılarının bir o kadar yaygınlaşması nedeniyle yapay zekâ teknolojisi gizlilik, etik, güvenlik ile temel haklar konusundaki potansiyel zararları da beraberinde getirmektedir. Nitekim işbu potansiyel zararların bertaraf edilmesi ve doğması muhtemel ihlallerin önlenmesi ihtiyacının doğduğunu öngören Avrupa Birliği Konseyi, 21.04.2021 tarihinden bu yana üzerinde çalışılan ve çerçeve bir düzenleme olarak hazırlanan Yapay Zekâ Yasa Tasarısı’nı (“Yapay Zekâ Yasası”) 21.05.2024 tarihinde onaylamıştır1.

30 Mayıs 2024

Kişisel Verilerin Korunmasından Doğan Hukuki Sorumluluk

Kategori KVKK - GDPR

Kişisel Verilerin Korunmasından Doğan Hukuki Sorumluluk

I. Kişisel Verileri Koruma Yükümlülüğü

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiye verilen isimdir. Bu bilgiler; kişinin kişisel değerleri, malvarlıksal değerleri ya da içinde bulunduğu fiziksel ve sosyal çevre ile ilgili olabilir. Kişisel veriler, çoğu zaman sır niteliği taşımamakla birlikte gerçek kişiler, sosyal birer varlık oldukları için ilişki hâlinde bulundukları diğer gerçek ve hatta tüzel kişilere pek çok verilerini bizzat açıklamaktadırlar.

06 Mayıs 2024

İşçi ve İşveren İlişkisinde Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kategori KVKK - GDPR, Çalışma Hayatı

İşçi ve İşveren İlişkisinde Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”), “Amaç” başlıklı 1. maddesinde amacını “Bu Kanunun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.” ifadesiyle hüküm altına almıştır. Bu hüküm doğrultusunda kişisel verilerin nasıl işleneceği düzenlenmektedir. Kişisel veriler ise Kanun’un 3. maddesinin d bendinde “Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” olarak tanımlanmıştır. Kişisel veriler özel ve genel nitelikli olarak ayrılmaktadır. Kanun’un “Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları” başlıklı 6. maddesinde özel nitelikli kişisel veriler “Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.” ifadeleri ile tanımlanmaktadır.

1 2 3 4 5  >>  

Başlayalım
Hizmet ihtiyaçlarınız için teklif alın.

Daha fazla bilgi
almak ister misiniz?