Open menu

KVKK-GDPR
Uyum Hizmetleri

Uyum süreçlerinizde size özel çözümlerimizi ihtiyaçlarınıza en uygun hizmet paketleriyle sunuyoruz.

Teklif Al

KVKK-GDPR Uyum Hizmetleri

Uyum süreçlerinizde size özel çözümlerimizi ihtiyaçlarınıza en uygun hizmet paketleriyle sunuyoruz.

Teklif Al

KVKK ve GDPR Uyum Programınız için
Pratik Çözümler ve Uzman Tavsiyeler

Uçtan uca uyumluluk ve veri koruma çözümlerimiz sayesinde; gizlilik,
güvenlik ve kişisel veriler ile ilgili süreçlerinizi güvenli hâle getirerek daha başarılı bir
dijital geleceğe adım atmanız için yanınızdayız.

KVKK ve GDPR Yasal Uyum ve Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri

KVKK ve GDPR Yasal Uyum ve Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri

CottGroup® sahip olduğu bilgi birikimi; lokal tecrübe ve global çözümleri sayesinde, Türkiye’de yerleşik şirketlerin tüm iş süreçlerine çözüm ortağı olan, alanında lider bütünsel hizmet sağlayıcısıdır. Her biri alanında uzman danışmanlarımız ile, KVKK ve GDPR uyum süreçlerinizde en uygun yönetimi ve danışmanlığı sağlamak için doğru insan ve teknoloji kombinasyonu ile çözüm ortağınız olmak için hazırız. Hizmetlerimiz, ilgili birim ve departmanlarınız özelinde veya tüm şirket geneline uygulanabilirken çok uluslu ve GDPR’a da tabi bir kuruluş iseniz, farklı kapsamlara sahip hizmet paketleriyle sunulabilmektedir. Sunabileceğimiz başlıca çözümler:

 • KVKK uyum paketi
 • GDPR uyum paketi
 • Yurt dışı ofisiniz için özelleştirilen GDPR uyum paketi
 • KVKK ve GDPR uyum paketi
KVKK-GDPR Uyum Hizmetleri Danışmanlığı Güvenlik

Organizasyon içindeki verilerin hareketi hakkında elde edeceğimiz bilgilerle güvenlik altyapınızı güçlendirecek çözümler öneriyoruz.

KVKK-GDPR Uyum Hizmetleri Danışmanlığı Gizlilik

Gizliliğin sürekliliğini sağlamak için süreçlerinizi tanımlayarak kişisel verilerin korunmasını en üst seviyeye çıkarmanıza yardım ediyoruz.

KVKK-GDPR Uyum Hizmetleri Danışmanlığı

Mevcut politika ve prosedürlerinizi inceleyerek eksikleri tespit ediyor ve sizin için hazırlayarak uyumlu olmanızı sağlıyoruz.

KVKK - GDPR Nedir?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)

Uluslararası belgeler, T.C. Anayasası, T.C. Kanunları, mukayeseli hukuk uygulamaları ve içinde bulunduğumuz çağda ülkemiz ihtiyaçları göz önüne alınmak suretiyle hazırlanan bu Kanun ile kişisel verilerin çağdaş standartlarda işlenerek özel hayatın gizliliği başta olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin koruma altına alınması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, Kanun, kişisel verilerin işlenme şartlarını, kişisel verilerin korunmasına ilişkin benimsenmesi gereken temel ilkeleri ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektedir.

Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR)

Avrupa Birliği üye ülkelerindeki kişisel verilerin korunmasına ilişkin düzenlemelerin uyumlaştırılması amacıyla 95/46/EC Sayılı Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Serbest Dolaşımı Direktifi'nin, kişisel verilerin korunmasına ilişkin doğan yeni ihtiyaçlar doğrultusunda yürürlükten kaldırılması ile 2018 yılında tüzük olarak uygulanmaya başlanmıştır. Asıl amacı, Avrupa Birliği mukimlerinin veri güvenliğini sağlayabilmek adına, organizasyonların uyumluluk konusunda yeniden şekillenmesiyle birlikte etkin bir gizlilik ve güvenlik yaklaşımına sahip olmalarını sağlamaktır.

Kişisel Verilerin Korunması

Temel hak ve özgürlükler, kişisel veriler, gizlilik ve güvenlik kavramları insan hakları anlayışının ortaya çıkmasından beri hayatımızda olsa da teknolojiye ve temel hak ve özgürlüklerin uygulanmasına ilişkin gelişmelerin yaşandığı son zamanlarda günlük hayatımızda artık daha da fazla önem teşkil etmektedir. Türkiye'de, AB Genel Veri Koruma Tüzüğü'nün (GDPR) esamesi olan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), bize temel hak ve özgürlüklerimiz ile beraber, kişisel verilerimizin nasıl korunacağına dair bilgiler vermektedir.

Uyum Süreci: KVKK & GDPR Danışmanlığı

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 2016 yılında yürürlüğe girerek, tüm şirketlere kişisel veri içeren süreçlerini gözden geçirmeleri ve yasa ile uyum süreçlerini tamamlamaları için 2018 Nisan ayına kadar süre tanındı.

Türkiye'de şirket organizasyon yapıları veya çalışan sayıları fark etmeksizin her şirketin KVKK uyum sürecini 2018 yılı itibariyle tamamlamış olması gerekmekteydi. Uyum sürecinin tamamlanmış olması, bir şirketin; çalışanları, çalışan adayları, tedarikçileri, paydaşları vb. taraflara ait tuttuğu her türlü kişisel verinin, yani bizi tanımlayan her verinin konu olduğu sürecin, yasanın öngördüğü koşullara göre düzenlenmesi ve bu koşullar çerçevesinde yürütülmesi demektir.

Şirketiniz Türkiye sınırları içinde kurulu olup, Türkiye içerisinde hizmet gösterse bile sadece Türkiye'nin veri koruma süreçlerine ve KVKK'ya uyumlu olmanız yeterli olmayacaktır. Aynı zamanda AB'nin veri koruma uygulamalarına, yani GDPR'a da tabi olabilirsiniz. Bu durumda şirketiniz içinde uygulayacağınız ve sürekliliğini takip edeceğiniz uyum sürecinizin hem KVKK'yı hem de GDPR'ı kapsaması gereklidir. Günümüzde, hayata geçireceğiniz uyum süreciniz, bir denetim faaliyetinden daha çok rutin bir iş süreci hâline gelmeli ve kişisel verilerin korunması süreçleri, kurum kültürü olarak benimsenmelidir.

GDPR Uyumluluğu

AB Veri Koruma Tüzüğü'nün Bölgesel Kapsam başlıklı 3. maddesinde gerçek veya tüzel kişilerin Avrupa Birliği sınırları içinde bulunmasa da GDPR'a tabi olabilecekleri düzenlenmiştir. Farklı bir ifade ile kişisel veriler üzerinde işlem yapan kişilerin hem KVKK hem de GDPR'a tabi olmalarının mümkün olduğu bu madde ile açıklanmaktadır. Eğer, Türkiye'de kurulu olan bir şirket; AB içinde ikamet eden bir kişi ile herhangi bir şekilde iletişim kurması ile (AB mukimlerine ürün ve/veya hizmet satarak, AB ülkelerinde kullanılan dillerden birini online sistemlerinde kullanarak) veya farklı bir yöntem ile AB mukimlerinin verilerini işliyorsa, bu durumda bu kişilerle ilgili olarak GDPR'a; Türkiye'de gerçekleştirdiği veri işleme faaliyetleri ile ilgili olarak ise KVKK'ya tabidir. Yani her iki kanunun gerekliliklerini de yerine getirmekle yükümlüdür.

KVKK 2016'da yürürlüğe girmeden önce verilerimiz korunmuyor muydu?

2016 yılında KVKK yürürlüğe girmeden önce 12.10.2004 tarihli Türk Ceza Kanununda kişisel verilerin hukuka aykırı olarak elde edilmesi, yayılması ve yok edilmemesi yaptırıma bağlanmıştır. 12.09.2012 yılında ise T.C. Anayasasının 20. maddesine eklenen fıkra ile kişisel verilerin korunması anayasal bir hak hâline getirilmiştir. 2016 yılında ise GDPR'ın 1995 yılındaki versiyonu baz alınarak, veri üzerinde yapılan her türlü işlem olarak tanımlanabilecek "veri işleme" süreçleri detaylandırılarak daha önce Anayasa, Kanunlar ve Uluslararası Sözleşmeler ile hayatımızda olan terimlerin içi doldurulmuş oldu.

Veri Envanteri & VERBİS Kaydı

İlk aşamada kurum içi organizasyon şemasının hazırlanması ve organizasyon içindeki departmanlarda / birimlerde hangi kişisel verilerin işlendiği, kategori bazlı (kimlik, iletişim, lokasyon, sağlık vb.) olarak belirlenmelidir. Daha sonra bir veri envanteri hazırlanarak envanterde aşağıda belirtilen başlıca bilgilere yer verilmelidir:

Kısaca, Veri Envanteri'nde detaylı olarak belirtilmesi gerekenler başlıca şunlardır:

 • Belirlenen kategorilerde hangi kişisel verilerin işlendiği (Kimlik: Ad, soyad, TCKN gibi)
 • Verisi işlenen gerçek kişi (müşteri, çalışan, tedarikçi, paydaş, üçüncü kişiler)
 • Veri işlemenin amacı ve hukuki sebebi
 • Hangi tür kişisel verinin işlendiği; özel nitelikli kişisel veri (sağlık, ırk, din, cinsiyet) veya kişisel veri (isim, iletişim bilgisi)
 • İşlenen verinin ne kadar süre ile saklanacağı
 • İşlenen kişisel verilerle ilgili alınan idari ve teknik tedbirler
 • Verilerin yurt dışı aktarımının bulunup bulunmadığı

Hazırlanan veri envanteri ışığında VERBİS üzerinden veri sorumluları siciline beyanda bulunulmalıdır. Unutulmamalıdır ki; VERBİS ve Kişisel Veri Envanteri birbiriyle paralel bilgileri içermeli ve güncel olmalıdır.

Süreklilik

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gerekliliklerini sağlamak, uyum sürecini bir kereye mahsus geçireceğiniz denetim ve bu kapsamda alacağınız danışmanlık ve VERBİS kaydınızı tamamlamak olarak anlaşılmamalıdır. Bu şekilde yasal yükümlülüklerinizin bir kısmını yerine getirseniz de Kanuna uyumun devamlılığının sağlanması ve beyan edilen bilgilerin güncel olması gerekmektedir.

KVKK, 2016'da hayatımıza girmiş ve hâlen güncellemelerle süreçlerimize yeni uygulamaları adapte etmemizi gerektiren bir kanundur. Bu kanunun direktiflerinden biri, tüm faaliyetlerimizin her zaman KVKK hükümlerine uygun sürdürülmesi, VERBİS'teki kaydımızın, Kişisel Veri Envanterimizin ve uyum sürecinde hazırlanan diğer dokümanların her zaman güncel tutulduğundan emin olmamızdır. Ayrıca sürdürülebilirliğin sağlandığından emin olunması için periyodik olarak denetimlerin yapılması gerektiği KVKK'da yer alan bir başka husustur.

Bu noktada CottGroup®'un sunduğu denetim, danışmanlık ve sürdürülebilirlik hizmeti; süreçlerinizin yasalarla uyumlu olup olmadığını, uyum süreci tamamlandıktan sonra ise devamlılığın sağlanıp sağlanmadığını kontrol ederek sizi karşı karşıya kalabileceğiniz idari ve hukuki yaptırımlardan koruma garantisi sağlar.

Kişisel verilerin korunması ile ilgili yasal düzenlemelere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yayımlanan güncel kararlara KVKK mevzuatları sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Ayrıca CottGroup® olarak, uyum sürecinizde size sağlayabileceğimiz danışmanlığa dair detayları ve uyum sürecinin tamamlanmasının ardından müşterilerimize sunduğumuz sürdürülebilirlik hizmetlerinin kapsamını incelemek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

KVKK & GDPR Danışmanlık Hizmetleri - CottGroup
 

KVKK ve GDPR Danışmanlık Hizmetlerimiz

Yasal uyumsuzluk sonucunda oluşabilecek risklerinizi tespit ederek, her türlü kişisel verinin hukuka uygun olarak işlenmesi ve muhafaza edilmesi için gerekli teknik ve idari tedbirleri sağlıyoruz.

Hizmet detayı için tıklayınız

KVKK ve GDPR Şirketler Tarafından Nasıl Değerlendirilmeli?

 • KURUMUNUZ

  • AB sınırları içinde yaşayan gerçek kişilere ya da AB sınırları dışında yaşayan AB vatandaşlarına hizmet ya da ürün sunuyorsa,
  • Bu kişilerin davranışlarını gözlemliyorsa,
  • AB şirketleri ile iş yapıyorsa,
  • AB dillerinden birinde hizmet veriyorsa,
  • AB’de yaşayan veri sahiplerinin kişisel verileri üzerinde herhangi bir işlem yapıyorsa;

  GDPR'A TABİDİR.

 • KURUMUNUZ

  Kişisel verilere dolaylı, direkt, kısmen veya tamamen olarak,

  • Sahipse
  • İşliyorsa
  • Saklı tutuyorsa
  • Siliyorsa

  KVKK'YA TABİDİR.

 • GDPR’a tabi iseniz,

  • İşlediğiniz her kişisel verinin niteliğine göre veri sahibinden yazılı rıza almalı,
  • Kişisel verileri kanuna uygun olarak işlemeli, saklamalı, aktarmalı, anonimleştirmeli ve silme işlemini yapmalı,
  • Kişisel verileri işleme faaliyetlerine ilişkin politika ve prosedür oluşturmalı,
  • Kişisel verilerin GDPR’a uygun işlenmesi ve güvenliği için teknik önlemleri almalı ve altyapınızı tamamlamalı,
  • İşlediğiniz her kişisel verinin meşru bir amacı ve hukuki sebebi olmalı ve bunu belgelendirmeli,
  • Bağlayıcı Şirket Kuralları’nızı (BCR), sınırlar ötesine aktardığınız kişisel verilere dair aktarım süreçlerinin GDPR’a uygun olması için hazırlanması,
  • Kurumunuz için Data Protection Officer (“DPO”) ataması yapmalısınız.

  KVKK’ya tabi iseniz,

  • Kişisel verileri kanun hükümlerine uygun olarak işlemeli,
  • Kişisel veri işleme envanteri oluşturmalı,
  • Veri işleme faaliyetlerini kanuna uygun olarak sürdürmek ve veri ihlallerini önlemek için teknik altyapınızı tamamlamalı,
  • Kişisel veri saklama ve imha politikası hazırlamalı,
  • Uluslararası aktarımı yapılan kişisel verilerin aktarım süreçlerine yasal altyapı sağlayan ve verileri koruyan Bağlayıcı Şirket Kuralları’nızı (BCR) hazırlamalı,
  • Mevzuatta sayılan istisnalar kapsamında değilseniz VERBİS aracılığı ile Veri Sorumluları Siciline beyanda bulunmalısınız.

Şirketinizin GDPR‘a tabi olmadığından emin misiniz?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve EU General Data Protection Regulation (“GDPR”) ile ilgili hangi düzenlemeye tabi olduğunuzu öğrenmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Uyum süreçleri için tıklayınız

Veri Koruma Kanunlarının Uygulanması

KVKK ve GDPR iş süreçlerinizi hem yasal hem de teknik açıdan önemli ölçüde etkileyecektir.

Cezai Yaptırımlar

Süreçlerin gerektirdiği sorumlulukları yerine getirmedim, peki şimdi ne olacak?

KVKK ve GDPR; şirketlerin tuttuğu datanın minimize edilmesini ve eldeki datanın işlenme süreçlerini güvenlik ve gizlilik yöntemiyle beraber oldukça şeffaf olmasını amaçlarken, herhangi bir uyumsuzluğun ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmemesinin sonuçları oldukça ağırdır.

Her iki Kanun aynı özü benimsemiş olsa dahi, cezai yaptırımları noktasında birbirinden değişkenlik göstermektedir. Herhangi bir uyumsuzluk ve idari yasal yaptırım ile karşı karşıya kalmamanız adına, hangi yasa için sorumluluğunuz var ise, uyum süreçlerine bağlı yükümlülüklerinizi yerine getirmeniz önem arz etmektedir.

KVKK’ya Uyumsuzluk Cezaları

 • Veri sorumluları sicil bilgi sistemi olan VERBİS’e ilgili tarihler arasında kayıt yapamayan şirketlere; 2021 yılı için 39.337 TL ile 1.966.862 TL aralığında,
 • Aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmeyen şirketlere; 2021 yılı için 9.834 TL ile 196.686 TL aralığında,
 • Veri güvenliği ihlali durumlarında; 2021 yılı için 29.503 TL ile 1.966.862 TL aralığında,
 • Kurul tarafından verilen kararların yerine getirilmemesi durumunda 2021 yılı için 49.172 TL – 1.966.862 TL aralığında,

idari para cezası uygulanabilecektir. Bu tutarlar her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında arttırılarak uygulanır.

Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nda belirtilen idari para cezalarının yanı sıra, kişisel veri ihlallerine bağlı olarak Türk Ceza Kanunu uyarınca 1-4 yıl arası hapis cezası öngörülmüştür.

2017 yılı verilerine göre, Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na toplamda 41 tane veri ihlali başvurusu iletilmiş olup karara bağlanan yaptırımlar sonucunda 125.000 TL idari para cezası uygulanmıştır. 2018 yılında veri ihlali başvuru sayısı 395 adedi bulmuş olup bunların 233’ü Kurum tarafından incelemeye alınıp cevaplandırılmıştır. Yine 2018 yılında kesilen idari para cezaları toplamda 1.365.000 TL’yi bulmuştur. Kişisel verilerin korunması müessesesi gün geçtikçe önem kazanmakta olup uyum sürecini tamamlamadığınız her gün aleyhinize işlemektedir.

GDPR’a Uyumsuzluk Cezaları

Olası bir veri ihlali ve/veya regülasyona uyumsuzluk hâlinde şirketlere uygulanabilecek yaptırımlar KVKK’ya oranla oldukça yüksektir.

Uygulanabilecek idari para cezası, ilgili şirketin bir önceki mali yıla ait global cirosunun %4’ü veya 20.000.000 EUR olarak belirtilmiştir. Bu tutarlar arasından hangisi daha yüksek ise o tutar, ceza olarak işlenecektir.

Bununla beraber aşağıdakiler de şirketlere cezai işlem olarak uygulanacaklar arasındadır.

 • Yazılı uyarılar ve tebligatlar,
 • Veri işlenmesinin süreli/süresiz olarak askıya alınmasını sağlamak,
 • İşlenen verinin düzenlenmesini, değiştirilmesini ve/veya sınırlanmasını istemek,
 • Herhangi bir üçüncü taraf ülkeye veri aktarımını sınırlamak.

KVKK ve GDPR: Temel Kavramlar

Bugün Türkiye’nin bağlı olduğu veri koruma kanunu, 1995 tarihli Avrupa Birliği Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Serbest Dolaşımı Direktifi’nin (“Direktif”) bir örneği olduğundan, GDPR’ın KVKK’yı da kapsadığını düşünmek yanlış olmayacaktır. Yasaların temelde oldukça benzer olmalarından ötürü, kapsamlı bir analiz yapılarak uyum sürecinde efor harcanması, hem şirketinize hem de ilgili birimlere zaman ve maliyet kazancı sağlayacaktır.

Her iki regülasyonun temel ilkelerini kısaca özetlemek gerekirse:

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

 • Hukuk ve dürüstlük kurallarına uygun
 • Verilerin doğru ve gerektiğinde güncel
 • Verilerin belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmesi
 • Verilerin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması
 • KVKK’da öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar verilerin muhafaza edilmesi
 • Zorunlu olmamakla beraber, uyum süreci için bir “denetçi”nin atanması

General Data Protection Regulation

 • Hukuka, dürüstlük kurallarına uygun ve ilgili kişiye karşı şeffaf olarak verilerin işlenmesi
 • Verilerin doğru ve gerektiğinde güncel olması
 • Kişisel verilerin belirli, açık ve meşru amaçlarla işlenmesi
 • Veri işleme için gerekli olduğu kadar, ilgili ve ölçülü biçimde işlenmesi
 • Kişisel verinin işleme amacı için gerekli olandan daha uzun süre tutulmaması
 • Kontrolörün (veri sorumlusunun) sayılan tüm temel prensiplerden sorumlu taraf olması (hesap verilebilirlik prensibi)
 • Zorunlu olarak, DPO (Data Protection Officer) adında uyum denetçisi atanması
KVKK - GDPR Danışmanlık ve Uyum Hizmetleri | Verisistem

ADP, insanların potansiyellerini gerçekleştirmelerini sağlayabilmek için, modern teknolojinin getirdiği ürünlerle çalışmanın daha iyi yollarını tasarlar, kaliteli hizmetler ve benzersiz deneyimler sunar. Verilerle güçlendirilmiş ve insanlar için tasarlanmış İK, Yetenek, Yan Haklar, Bordro ve Uyumluluk servisleri.

Daha fazlası için www.adp.com adresini ziyaret edin.

Boss Yönetişim Hizmetleri A.Ş. ADP'nin lokal Türkiye partneri olmaktan gurur duymaktadır.

ADP, ADP logosu ve "Always Designing for PeopleTM" sloganı; ADP, LLC’nin tescilli markasına aittir.

CottGroup® Servisleri İle İlgili Ödüller

Danışmanlık Müşavirlik ve Destek Hizmetleri İhracatında Türkiye 3'üncüsü
İnsan Kaynakları Yazılımı Üreticileri 4'üncüsü
Danışmanlık Hizmeti Sağlayıcı Üreticiler arasında 7'nci
Hizmet Sağlayıcıları arasında 38'inci
Danışmanlık Müşavirlik ve Destek Hizmetleri İhracatında Türkiye 3'üncüsü
İnsan Kaynakları Yazılımı Üreticileri 4'üncüsü
Danışmanlık Hizmeti Sağlayıcı Üreticiler arasında 7'nci
Hizmet Sağlayıcıları arasında 38'inci

(*) Hizmet İhracatçıları Birliği - 2019
(**) Bilişim 500 - 2019

Başlayalım.
Hizmet ihtiyaçlarınız için teklif alın.

Tarafıma bülten, mevzuat, güncel haber, yeni hizmet önerileri, reklam ve duyuru gönderilmesini kabul ediyorum.

KVK Politikası ve Gizlilik Politikası çerçevesinde verilerimin işlenmesine açık rıza gösteriyorum.*

*Zorunlu Alanlar

Gönder

Gizlilik Politikası

CottGroup® şirketler ağı ("CottGroup®"), bu web sitesi ve CottGroup® üye ağındaki diğer web sitelerinin çeşitli bölümlerini sağlayan birbirinden bağımsız, ayrı tüzel kişiliklere sahip üye şirketleri kapsamakta olup; işbu Gizlilik Politikası, her bir CottGroup® üye şirketi için ayrı ayrı uygulanır.

Web sitemizi ziyaret ettiğiniz ve gizlilik-güvenlik bildirimimizi okuduğunuz için teşekkür ederiz.

Veri Güvenliği ve Gizlilik Yaklaşımımız Hakkında Temel Bilgiler

CottGroup® tüm bilişim sistemlerinde kişisel bilgilerinizin güvenliğinin sağlanmasına kendini adamıştır. CottGroup® için gizlilik ve güvenlik müşterilerimiz ile oluşturduğumuz ilişkinin temelini oluşturmaktadır. CottGroup®, gizlilik ve güvenliğinize verdiğiniz önemi çok iyi anlar ve buna en üst seviyede önem verir.

CottGroup®, CottGroup® üye ağındaki web sitelerinin çeşitli bölümlerini sağlayan bir dizi bağımsız üye şirketten oluşmaktadır. Mevcut üye firmalarımızı buradan görebilirsiniz. İleride CottGroup® üye ağına dahil olacak firmalar da aynı linkte görüntülenebilecektir.

Bu siteyi kullanırken paylaşacağınız bilgiler, CottGroup® üye ağı şirketleri arasında başka bir firma tarafından da kontrol altında tutulabilir. Bunun nedeni ilgili verilerin kontrolünü, denetimini ve güvenliğini üst düzeyde sağlamaktır. Her bağımsız üye, kontrolünde ve denetiminde bulunan veri konusunda yasal olarak sorumludur.

CottGroup® Gizlilik Bildirimi, CottGroup® üye ağındaki internet sitelerimiz, yazılımlarımız, self-service uygulamalarımız, mobil uygulamalar veya sosyal medya hesaplarımız ve diğer çevrimiçi ya da çevrimdışı kanallar ile toplanan ya da iletilen Kişisel Veriler dahil olmak üzere CottGroup® tarafından işlem görmüş bütün verileri kapsamaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması

CottGroup®, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda veri sorumlusu sıfatı ve veri işleyen sıfatıyla hareket etmektedir. Bu kapsamda kişisel veriler yalnızca CottGroup® yönetim ofisi kapsamındaki hizmetleri ve her türlü gizlilik güvenlik prosedürünü uygulamaya yetkili CottGroup® personeli, gizlilik güvenlik yetki matrislerinde adı geçen personel ve CottGroup® ’un veri sahiplerini bilgilendirme şartını sağlayarak bu hususta yetki verdiği gerçek/tüzel kişiler tarafından işleme tabi tutulur. Detaylar için lütfen Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Protokolü linkini tıklayınız.

Elektronik İletiler

Elektronik iletiler ile ilgili olarak bizimle iletişim kurmanız sırasında ve diğer her türlü CottGroup® mecrasında vermiş olduğunuz iletişim izinleri çerçevesinde iletişim bilgileriniz üzerinden CottGroup® ve iş ortakları tarafından sunulan hizmetlerinin tanıtımı, yeni ürün ve hizmetler hakkında bilgiler, mevzuat duyuruları ve ilgi çekici bulacağınız diğer konular hakkında elektronik iletiler almayı kabul etmiş olursunuz. Bu kapsamda tarafınıza gönderilen iletilerin bir veya birden fazla iletişim kanalı üzerinden iletiminin durdurulması talebinizi CottGroup® ’a iletebilirsiniz.

Log Verileri, Çerezler (Cookies) ve Web İşaretçileri

Cookie'ler çeşitli verileri toplayan laptop, pc ve mobil cihazınızda bulunabilecek program parçacıklarıdır çerezler genellikle text dosyalardır.

Bu programlar sayesinde aşağıdaki veriler toplanabilir:

 • İnternet Protokolu (IP) adresi
 • Siteye bağlandığınız bilgisayarın domain adı
 • Bağlandığınız tarih, saat ve sitede geçirdiğiniz süre
 • Firmamız sitesine bağlandığınız sayfanın linki ya da başka bir CottGroup® üye sitesinin adresi
 • Bilgisayarınız hakkındaki bilgiler, tarayıcınızın markası, işletim sisteminiz, java desteği, flash versiyonu, ekran çözünürlüğünüz ve bağlantı hızınız gibi bilgiler
 • Firmamız sitesinden istek yapılırken bağlanan bilgisayardaki sayfa bilgileri
 • Firmamız sitesinde transfer edilen verinin byte olarak miktarı
 • İz bırakan çerezlerin içerikleri
 • CottGroup® web siteleri online aktivitelerinizi güvenli kılmak ve site performansını arttırmak için, geçici oturum çerezleri kullanır.
 • Yazılımlarımız ve self-service uygulamalarımız (UYGULAMALAR) için gerekli olan Login zamanı, Kullanıcı Adı, Kullanıcı ID gibi alanlar
 • UYGULAMALAR üzerinde Kullanıcının son istek yaptığı url bilgisi
 • Tarayıcınıza ait dil bilgisi

Ayrıntılar için Çerez (Cookie) Politikası linkini tıklayınız.

Verilerinizin Kullanım Amaçları

Firmamıza ait web sitesini ziyaretiniz sırasında otomatik olan veya olmayan yöntemlerle kaydettiğimiz ve iletişim formu, e-posta ve diğer elektronik işlemlerle bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz, öncelikle taleplerinizin yerine getirilmesini sağlamak ve daha sonra ise size daha iyi hizmet sunmak amacıyla kullanılacaktır. Genel olarak kullanım amaçları aşağıdaki gibidir:
 • Tarafınızla iletişime geçmek
 • Şifre, kullanıcı adı sağlamak da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere online hesabınız ile ilgili işlemler yaparak site ya da self-service erişiminizi sağlamak.
 • Tarafınızdan gelen bir soruyu yanıtlamak
 • Yasal değişiklik ve önemli bilgilendirmeleri yapmak
 • Sitemizin yönetimini sağlamak
 • Hizmet kalitemizi yükseltmek

Tarafımızca yukarıdaki amaçlarla toplanmasını istemediğiniz verilerinizi lütfen paylaşmayınız. Bu bilgileri sağlamadığınız durumda sizinle iletişimde olamayacağımızı, diğer taraftan bu siteyi ziyaretiniz ile çerezler vasıtası ile bazı verilerinizin toplanabileceğini unutmayınız.

Veri Güvenliği

CottGroup® bilgilerinizin gizliliğinin korunmasına önem vermektedir. Verilerinize, izinsiz erişim ve kullanımı engellemek için sektör standartlarına uygun önlemler almaktayız. İnternet üzerindeki bilgi alışverişleri genel anlamda çok güvenli değildir. Bu nedenle web sitelerimiz ve online sistemlerimiz üzerinden bilgi alışverişlerinizde kullanıcı olarak gerekli özeni göstermenizi tavsiye ederiz. Bu özeni göstermediğiniz taktirde, Cottgroup® size site içindeki iletişiminizin, kişisel ve diğer bilgilerinizin güvenliğine ilişkin veya 3. kişiler tarafından bilgilerinizin ele geçirilmesine karşı teminat veremez.

Söz konusu bilgiler CottGroup® 'a ulaştığında, bu bilgiler güvenlik ve gizlilik standartlarımıza uygun olarak korunmaktadır.

Verileriniz, yukarıda sayılan amaçlarla ve ancak iş sürecimizin ihtiyaçları veya yasal zorunluluklar için gerekli oldukları sürece saklanmaktadır.

Veri Aktarımları

Hakkınızda topladığımız kişisel bilgileri, internet servisi sağlayıcılarının, hosting şirketlerinin, e-mail tedarikçilerinin, domain sağlayıcılarının (Örneğin: Microsoft 365 gibi) hizmetlerini kullanmamız nedeniyle, bu bilgileri topladığımız ülkeden başka ülkelere aktarabiliriz. Bu ülkelerde uygulanan verilerin korunmasına ilişkin mevzuatlar, Türkiye’de uygulanan mevzuattan farklı olabilir.

Kişisel bilgileriniz, başka ülkelere aktarma sırasında işbu Gizlilik Politikasında açıklandığı üzere yürürlükteki yasaya uygun olarak korunacaktır.

Çocukların Online Faaliyetlerini Koruma

Çocukların online faaliyetlerini gözetip denetlemek isteyen ebeveynlere destek oluyoruz. Hiçbir durumda kasten çocuklardan kişisel bilgilerini istemeyiz. Eğer kişisel bilgilerini aldığımız bir kişinin 13 yaşının altında olduğunu öğrenirsek durumu derhal ebeveynlerine bildirmeye çalışmak için bu bilgiyi kullanabiliriz. Bu kural Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR), kapsamında 16 yaş için uygulanır.

Yeni Süreçleri Gizlilik Kurallarına Uygun Tasarlama

CottGroup® yeni sistemler geliştirirken gizlilik için en uygun teknolojik ve organizasyonel tedbirleri alır ve amaca uygun olarak kişisel verilerin işlenmesi için gerekli geliştirmeleri yapar. (Privacy by design)

Bu Gizlilik Bildirimi'ne ilişkin herhangi bir sorunuz olması durumunda, lütfen linki tıklayınız.

CottGroup® ortak internet sitesinin adresi: https://www.cottgroup.com

KVK Politikası

1. Amaç ve Kapsam

CottGroup® şirketler ağı ("CottGroup®"), bu web sitesi ve CottGroup® üye ağındaki diğer web sitelerinin çeşitli bölümlerini sağlayan birbirinden bağımsız, ayrı tüzel kişiliklere sahip üye şirketleri kapsamakta olup; işbu Kişisel Verileri Korunması ve İşlenmesi Politikası, her bir CottGroup® üye şirketi için ayrı ayrı uygulanır.

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Politikasının ("Politika") temel amacı, Şirket tarafından hukuka uygun bir biçimde yürütülen kişisel veri işleme faaliyeti ve kişisel verilerin korunmasına yönelik benimsenen sistemler konusunda açıklamalarda bulunmak, bu kapsamda kişisel verileri şirketimiz tarafından işlenen kişileri bilgilendirilerek şeffaflığı sağlamaktır.

Bu Politika Şirket tarafından yönetilen tüm kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına yönelik yürütülen faaliyetlerde, ilgili detaylı veri prosedürleri ile uygulanmaktadır.

2. Tanımlar

KVKK: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

GDPR: Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişi

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri (veri kayıt sistemi) yöneten kişi

İlgili Kişi: Şirket ve Şirket’in bağlı iştiraklerinin ticari ilişki içinde bulunduğu çalışanları, müşterileri, iş ortakları, hissedarları yetkilileri, potansiyel müşterileri, aday çalışanları, stajyerleri, ziyaretçileri, tedarikçileri, iş birliği içinde çalıştığı kurumların çalışanları, üçüncü kişiler ve burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere kişisel verisi işlenen gerçek kişiler.

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem

Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi: Kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilmeyecek hale getirilmesi

Kişisel Verilerin Silinmesi: Kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi

Kişisel Verilerin Yok Edilmesi: Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi

Şirket: Veri sorumlusu CottGroup® şirketleri.

KVK Kurulu/Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu

KVK Kurumu/Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumu

3. Politika

Şirket, belirli iş faaliyetleri ve fonksiyonlar ile ilgili olarak kişisel verilerin korunması ve bilgi güvenliğinin sağlanmasını ele alan farklı politikalara da sahiptir. Bu Politika, ek şartlar içermedikçe veya kişisel verilerin korunması için daha yüksek standart talep etmedikçe, Şirket’in işbu farklı politikalarındaki veri koruma şartlarını geçersiz kılmaz.

Kişisel verileri işlenmesi ve korunması hakkında yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri öncelikli olarak uygulama alanı bulacak; ilgili mevzuat ile işbu Politikanın hükümleri arasında çelişki bulunduğu takdirde, güncel mevzuat hükümleri öncelikli olarak geçerli olacaktır.

İşbu Politika, kişisel verilerin korunması için KVKK ve ilgili sair mevzuat hükümlerinde öngörülen kural ve prosedürlere göre oluşturulmuştur. Bu anlamda, Veri Sorumlusu da KVKK uyarınca, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesi ve kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ile muhafazasını sağlamakla yükümlü olduğundan gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri almak zorundadır.

4. Kişisel Veriler İşlenirken Uyulacak İlkeler

Şirketimiz tüm Kişisel Veri İşleme faaliyetleri kapsamında aşağıda açıklanan genel ilkelere uygun şekilde hareket eder:

 • Kişisel verilerin, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun ve şeffaf şekilde işlenmesi,
 • Kişisel verilerin sadece belirli, açık ve meşru amaçlarla toplanması,
 • Kişisel verilerin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması,
 • Kişisel verilerin doğru ve gerektiğinde güncel olması, gecikme yaşanmadan silinmesi veya düzeltilmesi,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi,
 • Kişisel verilerin uygun güvenliğin sağlanmasına yönelik şekilde işlenmesi.

5. Toplanan Kişisel Veriler

Şirketimiz tarafından toplanan Kişisel Verileriniz Şirketimiz ile olan ilişkinin niteliği ve kanuni yükümlülüklere göre değişmektedir. Toplanan Kişisel Verileriniz şu şekilde sıralanabilecektir:

 • Kimlik Bilgisi (gerekli olduğu ölçüde değişkenlik göstermek üzere, T.C. kimlik numarası, ad, soyad, pasaport numarası, nüfus cüzdanı paylaşılması halinde cüzdanda yazılı bilgiler, fotoğraf, vb.)
 • İletişim Bilgisi (E-mail adresi, telefon numarası, cep telefonu numarası, adres vb.)
 • Müşteri Bilgisi (kişiyle ilişkilendirilen müşteri numarası, müşteri gelir bilgisi, müşteri meslek bilgisi, araç plakası, eğitim bilgisi vb.)
 • Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi (özellikle çalışan adayları ile ilgili olarak Veri Sahibinin çocukları, eşleri ile ilgili kimlik bilgisi, iletişim bilgisi ve profesyonel, eğitim bilgileri vb.)
 • Müşteri İşlem Bilgisi (kişiyle ilişkilendirilen bir talimat ve talebe bağlı CDR (call detail record), call center kayıtları, kredi kartı ekstresi, gişe dekontları, müşteri talimatları, buna yönelik kanallarda kaydedilen kayıtlar vb.)
 • Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi (giriş-çıkış kayıtları, ziyaret bilgileri, kamera kayıtları vb.)
 • İşlem Güvenliği Bilgisi (internet sitesi şifre ve parola bilgileri vb.)
 • Risk Yönetimi Bilgisi (Kişisel Veri Sahibiyle ilişkilendirilen adres kayıt sistemi kayıtları, IP adresi izleme kayıtları vb.)
 • Finansal Bilgi (yasal bir takip olması halinde resmi mercilerden gelen bilgi paralelinde kredi kartı borcu, kredi tutarı, kredi ödemeleri, borç bakiyesi, alacak bakiyesi vb.) ve muhasebe bilgisi ile buna ilişkin kayıtlar
 • Çalışan Adayı Bilgisi (özgeçmiş, mülakat notları, kişilik testleri sonuçları vb.)
 • Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi (mahkeme ve idari merci kararları gibi belgelerde yer alan veriler vb.)
 • Denetim ve Teftiş Bilgisi (Veri Sahibiyle ilişkilendirilen yasal takip ve haklarımızı ileri sürmemize ilişkin her türlü kayıt ve işleme ilişkin bilgiler vb.)
 • Özel Nitelikli Kişisel Veri (sağlık ile ilgili veriler, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler,)
 • Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi (kişiyle ilişkilendirilen ürün ve hizmetlerimizle ilgili Şirketimize yaptığı talep ve şikayetlerle ilgili toplanan bilgiler ve kayıtlar ile bunların sonuçlarının ilgili iş birimleri tarafından değerlendirildiği raporlara yönelik bilgiler vb.)
 • İtibar Yönetimi Bilgisi (kişiyle ilişkilendirilen ve şirketimizin ticari itibarını korumak maksatlı toplanan bilgiler vb.)
 • Görsel İşitsel Veri (fotoğraflar, kamera kayıtları, işitsel kayıtlar vb.)

Sayılan Kişisel Veri tipleri işlenen tüm verileriniz kapsamamakta olup şirketimiz tarafından sayılan verilere benzer tipte Kişisel Veriler işlenebilmektedir.

6. Kişisel Verileri İşleme Amaçları

Şirketimiz, KVKK ve ilgili sair mevzuat uyarınca, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında ilgili kişileri aydınlatmaktadır. Bu bağlamda Şirket tarafından ilgili kişiye kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen verilerin kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği, kişisel veri toplama yöntemi ve kişisel veri toplamanın hukuki sebebi hakkında aydınlatma/bilgilendirme yapılır.

Kişisel veri işleme amacı, şirket ile kişisel veri sahibinin ilişkisi ve işin hukuki niteliğine göre değişmektedir.

Şirket tarafından işlenen kişisel verileri işleme amaçları şu şekildedir:

 • Şirkete özel ticari faaliyetlere ilişkin planlama ve geliştirme, işin icrası kapsamında;
  • Hukuken gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi, yükümlülüklerin ifası,
  • Resmi kurumlara yapılan bildirimler,
  • Sözleşmelerin kurulması ve ifasına ilişkin faaliyetler
  • Müşterilerle ilişkilerin yürütülmesi, yönetilmesi, planlanması ve icrasına ilişkin faaliyetler
  • Sözleşme sonrası hizmetlerin gerçekleştirilmesine yönelik faaliyetler
  • Danışmanlık faaliyetlerinin takibi, planlanması ve icrası
  • Finans ve muhasebeye yönelik faaliyetlerin planlanması, takibi ve icrası
  • Bilişim teknolojileri ve veri güvenliği faaliyetlerinin planlanması ve icrası
  • Şirketin fiziksel ve elektronik/ağ güvenliğine yönelik çalışmaların planlanması ve icrası
 • Marka bilinilirliğini artırmak kapsamında;
  • Kurum, kurum faaliyetleri ve marka hakkındaki algı düzeyini artırmaya yönelik aksiyonların planlanması ve icrası
  • Organizasyon, toplantı, davet ve etkinliklerin planlanması, yönetimi ve icrası
  • Hizmet sonrası ve hizmet devam ederken talep ve şikayet süreçlerinin yönetilmesi ve sonuçlandırılması kapsamında;
  • Talep ve şikayetlerin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasına yönelik faaliyetler,
  • Sözleşme ilişkisinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesine yönelik işlem ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve takibi
 • Kurumsal ilişkilerinin planlanması, icrası ve yönetilmesi kapsamında;
  • Tedarikçi/iş ortağı /müşteri ile ilişkilerin yönetimi, geliştirilmesi, planlanması ve icrası
  • Kurumsal yönetim ve iletişim faaliyetlerin kurgulanması ve icrası
  • Şirket dışı eğitim alma ve verme gibi faaliyetlerin planlanması ve icrası
 • Şirketin ve Şirketle iş ilişkisi bulunan kişilerin hukuki, teknik ve ticari güvenliğinin temin edilmesi kapsamında;
  • Yetkili kurum ve kuruluşlara hukuki yükümlülük nedeniyle bilgi verilmesi ve/veya denetime ilişkin faaliyet ve yükümlülüklerin ifası
  • Şirket ve yerleşkelerinin ve şirketin ilişki içerisinde olduğu tarafların fiziki ve/veya elektronik ortamlarının güvenliğinin temini
  • Şirketin iş ilişkisi içerisinde olduğu taraflara ilişkin kayıtların tutulması, ticari güvenliğe yönelik çalışmaların organize edilmesi, icrası ve denetimi
  • Verilerin doğru ve güncel olarak tutulmasını sağlanmasına yönelik faaliyetlerin yerine getirilmesi
  • İş Sağlığı ve/veya güvenliği süreçlerinin planlanması ve/veya icrası
  • Şirkete giriş-çıkış yapan her türlü ziyaretçiye ilişkin yükümlülüklerin hukuka uygun şekilde yerine getirilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

7. Kişisel Verilerin İşlenme Yöntemleri ve Hukuki Sebep

Kişisel veriler kişisel veri sahibinden veya kişisel veri sahibinin açık rızasını bildirdiği 3. Kişilerden elde edilebilir. Elde edilen bu kişisel veriler toplama, kaydetme, düzenleme, yapılandırma, saklama, uyarlama, değiştirme, kullanma, aktarma, silme, yok etme, anonimleştirme yöntemleri ile işlenebilir.

Kişisel veriler KVKK md.5’te sayılan meşru sebeplerden birinin varlığı halinde veri sahibinin açık rızası aranmaksızın yukarıdaki yöntemlerden biri veya birkaçı ile işlenebilirler:

 • Kanunlarda ve ilgili herhangi mevzuatta açıkça öngörülmesi.
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

8. Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası

 • Şirketimiz, kişisel verilerin saklanma sürelerini belirlerken yürürlükte bulunan mevzuatı ve sürece konu olan verilerin işlenme amaçlarını göz önünde tutarak tespit yapmaktadır. Bu kapsamda, Kişisel Veri İşleme faaliyetine ilişkin yasal yükümlülükler ile zamanaşımı süreleri söz konusuysa mutlaka dikkate alınmaktadır.KVKK’nın 7.maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümleri gereğince, işlenen kişisel verilerin işleme sebeplerinin ortadan kalkması halinde Şirket’in kararı, periyodik kontrolü ve/veya ilgili kişinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, imha edilir veya anonim hale getirilir.
 • Tarafımıza herhangi bir yolla hatalı olarak iletilen veya ilgili kişinin iradesinin, açık rıza vermeye yönelmediği anlaşılan durumlarda aktarılan kişisel veriler, Şirketimiz tarafından Kanun'a uygun yöntemler ile derhal imha edilir.
 • Şirketimiz, verinin toplanma sebebi ile bağlantılı olarak, kişisel veriyi veri sahibinin kimliğinin saptanmasına olanak verecek şekilde gerekli olandan uzun süre saklamayacaktır.
 • Şirketimiz, kişisel veriyi, veri sahibinin hak ve özgürlüklerini koruma ve veri güvenliğini sağlama amacıyla uygun teknik ve organizasyonel tedbirleri alarak sadece kamu yararı, bilimsel veya tarihsel araştırma veya istatistik amaçlarıyla daha uzun süre saklayabilir.
 • Kişisel verinin her bir kategorisi için saklama süresi ve Şirket’in veriyi saklamak zorunda olduğu yasal yükümlülükler de dahil olmak üzere bu sürenin belirlenmesinde kullanılan kriterleri, Şirketimizin Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası’nda belirtilmiştir ve tüm durumlarda uygulanacaktır.

9. Kişisel Verilerin Aktarılması

a. Yurtiçi Aktarım

Kişisel verilerin KVKK veya ilgili mevzuat gereği idari ve adli kurum ve kuruluşlara aktarımını zorunlu kıldığı durumlar saklı kalmak üzere, Şirket tarafından ilgili kişilere ait kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın başka kişilere aktarılmamaktadır fakat KVKK’nın 5 ve/veya 6. maddesinde sayılı hususların söz konusu olduğu durumlarda hukuka uygunluk sebebi varlığından dolayı açık rıza aranmaksızın kişisel verileriniz yasal çerçevede ilgili kurum ve kuruluşlara aktarılacaktır.

Şirketimiz işbu aktarım ile ilgili de Veri Sahibini aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmektedir. Buna göre aktarım yapılabilecek kurum, kuruluş ve/veya kişiler aşağıda sayılmıştır.

b. Yurtdışı Aktarım

Şirket, KVKK ve ilgili mevzuatta öngörülen şartlara uygun ve gerekli güvenlik tedbirlerini alarak ve ilgili kişinin açık rızasını alarak kişisel verileri yurt dışına aktarabilir. İlgili kişinin açık rızasının aranmadığı haller için, kişisel verinin aktarılacağı ülkenin "güvenli ülke" statüsünde olması ve yeterli korumayı sağlayıp sağlamadığı şartı aranır. Kurul tarafından veri aktarılan ülkenin güvenli ülke statüsünde sayılmadığı durumlar için, Kurul izni ile yeterli korumayı taahhüt edecek bir veri aktarım protokolü imzalanır.

c. Aktarım Yapılan Kurum, Kuruluşlar ve Kişiler

 • Şirketimiz, kişisel verileri, İş Hukuku, Borçlar Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Ticaret Kanunu, Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği ve hizmetlerimiz ile ilgili diğer tüm mevzuat çerçevesinde sayılı mevzuatlar gereğince;
  • İlgili kamu kurum ve kuruluşlarla,
  • Yetkili mercilerle,
  • Vergi Daireleri, işyeri müfettişleri, İşKur, Bölge Çalışma ve SGK başta olmak üzere idari kurum ve kuruluşlarla,
  • Talep olması halinde mahkemelere ve diğer resmi-adli mercilerle paylaşabilir.
 • Bunlar dışında Şirketimiz kişisel verilerinizi, KVKK md.8 ve 9’a aykırı olmamak ve ilgili mevzuatta belirtilen tüm güvenlik önlemlerini almak kaydıyla;
  • CottGroup® Şirketlerine, (CottGroup® şirketlerinin güncel listesine buradan ulaşabilirsiniz.)
  • Yurt içindeki ve/veya yurt dışındaki iş birliği içerisinde olduğumuz iş ortaklarına, tedarikçilere, iştiraklerine,
  • Dışarıdan destek alınan hukuk bürosuna, talep olması halinde mahkemelere ve diğer resmi-adli mercilere aktarılabilir.

10. Veri Güvenliğini Sağlamaya Yönelik Tedbirler

Şirketimiz, kişisel verilerin güvenliğini sağlamaya yönelik veri ihlallerini engelleyecek teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Bu kapsamda Şirketimiz;

 • İdari açıdan;
  • Mevcut risk ve tehditleri belirlemek üzere risk denetimi yapmaktadır.
  • Çalışanlara yönelik farkındalık çalışmaları periyodik olarak yapılmaktadır.
  • Kişisel veri güvenliği politikaları ve prosedürleri bulunmaktadır.
  • Veri minimizasyonu anlayışını benimseyerek kişisel verilerin mümkün olduğunca azaltılması için çalışmaktadır.
 • Teknik açıdan;
  • Siber güvenliğin sağlanması,
  • Kişisel veri güvenliğinin takibi,
  • Kişisel veri içeren ortamların güvenliğinin sağlanması,
  • Kişisel verilerin güvenli alanlarda ve bulut bilişim sistemlerinde saklanması,
  • Bilgi teknolojileri sistemleri tedariki, geliştirme ve bakımı için gerekli yazılımsal ve donanımsal tedbirleri alarak, kişisel verileri kanunun öngördüğü şartlarla işlemektedir.

11. Veri Koruma Görevlisi (DPO)

 • Veri Koruma Görevlisi’nin prosedürler bakımından özel sorumlulukları vardır. Çalışan/Personellerin veri koruma uyumluluğu hakkında herhangi bir açıklama aradıklarında ilk başvuracakları kanal olmakla birlikte kişisel verileriniz ile ilgili aldığı sorumluluk bakımından kişisel verileriniz ile ilgili olarak doğrudan muhatap alınacak kişi konumundadır.
 • İşbu kapsamda, Şirket Yönetim Kurulu’nun yetkili ve deneyimli olarak gördüğü Veri Koruma Görevlisi, Şirket’in işbu Politika ile günlük bazda uyumluluğu hususunda sorumluluk almak üzere atanmıştır ve özellikle, kendi sorumluluk alanlarında gerçekleşen veri işleme faaliyetleri bakımından Şirket Yetkilisinin de yaptığı gibi, Şirket’in KVKK ile GDPR’a uyumluluğunu sağlamak bakımından doğrudan sorumluluğu bulunmaktadır.

12. Veri Envanteri

Şirketimiz, KVKK ve GDPR uyumluluk süreci boyunca riskleri ve fırsatları tespit etmek için yaklaşımının bir parçası olarak bir veri envanteri oluşturmuştur. Şirket’in veri envanteri şunları belirler:

 • Kişisel veriyi kullanan iş süreçleri,
 • İşlenen kişisel veri,
 • İşlenen özel nitelikli kişisel veri,
 • Kişisel veri sahibi,
 • Kişisel verileri toplama yöntemi-kişisel verinin kaynağı;
 • Kişisel veri işleme amacı,
 • Kişisel veri işlemenin hukuki sebebi,
 • Kişisel veri saklama süresi,
 • Kişisel verilerin işlendiği ortamlar,
 • Kişisel veriyi imha yöntemi,
 • Her türlü veri aktarımı,
 • Veri aktarılan alıcı/alıcı grubu,
 • Aktarım yöntemi ve amacı,
 • Teknik ve idari tedbirler.

13. Veri Sahibinin Hakları

KVKK md.11 kapsamında veri sahibinin aşağıda sayılan hakları bulunmaktadır ve dilediği takdirde veri sorumlusuna onun belirlediği yöntemlerle ulaşarak haklarını kullanabilir:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse bu bilginin yapısına ilişkin bilgi talep etme ve kime ifşa edildiğini öğrenme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme ve bu yönde yapılan işlemin üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini ve bunun üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İlgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

14. Veri Sahibinin Haklarını Kullanması

KVKK düzenlemeleri gereğince; aşağıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, İlgili Kişi Başvuru Formu doldurarak Astoria Towers Kempinski Residences Büyükdere Caddesi No:127 B Kule Kat:8 34394 Şişli-İstanbul/Türkiye adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden ya da posta ile imzalı olarak veya This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  adresine elektronik posta göndererek iletmeniz durumunda talebiniz en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır.

İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

CottGroup® ortak internet sitesinin adresi: https://www.cottgroup.com

Bu web sitesi çerez kullanıyor.
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek, verimli çalışmasını sağlamak ve istatistiki verileri takip etmek için çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerezler (Cookies) sayfasını okuyunuz. Bu seçim 30 gün süreyle ya da tarayıcınızdaki çerezleri siz silene kadar geçerlidir.
x
Hizmetlerimiz devam ediyor.

Dünya gündemindeki Covid-19 Koronavirüs salgını sebebiyle, çalışanlarımızın sağlığını güvenceye almak adına, çalışmalarımızı bir sonraki bilgilendirmeye kadar uzaktan devam ettireceğiz. CottGroup® olarak sahip olduğumuz iş sürekliliği planlarımız ve güçlü teknolojik altyapımız sayesinde süreçlerimizi kesintisiz devam ettirebileceğiz. Müşterilerimiz ve iş ortaklarımız her zaman olduğu gibi, telefonlarımız ve e-postalarımız aracılığıyla bizlere ulaşabileceklerdir.