Open menu

Sosyal Güvenlik Hukuku Mevzuatı

 
30Nisan2021

Nakdi Ücret Desteği ve Fesih Yasağı Süresi 30.06.2021 Tarihine Uzatıldı

Covid-19 nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan zorlayıcı sebep gerekçesiyle nakdi ücret desteği ve fesih yasağı 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Karar 30.04.2021 tarihli ve 31470 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanmıştır.

Konuyla ilgili düzenlemeler İş Kanunu Geçici Madde 10'da yapılmıştır. İlgili madde aşağıdaki şekildedir:

"Geçici Madde 10 - Bu Kanunun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay süreyle 25 inci maddenin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler, belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri dışında işveren tarafından feshedilemez.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç aylık süreyi geçmemek üzere işveren işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilir. Bu madde kapsamında ücretsiz izne ayrılmak, işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermez.

Bu madde hükümlerine aykırı olarak iş sözleşmesini fesheden işveren veya işveren vekiline, sözleşmesi feshedilen her işçi için fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası verilir.

Cumhurbaşkanı birinci ve ikinci fıkrada yer alan üç aylık süreleri her defasında en fazla üçer aylık sürelerle 30/6/2021 tarihine kadar uzatmaya yetkilidir."

Written by Erdoğdu Onur Erol, Posted in Sosyal Güvenlik Hukuku Mevzuatı, İş Kanunu

30Nisan2021

İçişleri Bakanlığı Görev Yazısı Genelgesi

29 Nisan 2021 tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından "Görev Belgesi Düzenlenmesi Genelgesi" yayınlandı.

Genelgenin detayları aşağıdaki şekildedir:

1. Üretim, imalat, tedarik ve lojistik sektörleri başta olmak üzere Bakanlığımızca yayımlanan önceki Genelgelerimiz ile 27.04.2021 tarih ve 7576 sayılı Genelgemizde muafiyet tanınan işyerlerinde çalışan görevliler için bu işyerlerinin yetkililerince tüm belgelerin geçerliliği 2 Mayıs 2021 Pazar günü saat 24.00'da sona erecektir.

2. 29 Nisan 2021 Perşembe gününden itibaren muafiyetler kapsamında bulunan iş yeri, fabrika, imalathane gibi yerlerde çalışan kişilerin, e-devlet platformunda yer alan İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden "görev belgesi" başvurusunda bulunması gerekmektedir.

Written by Erdoğdu Onur Erol, Posted in Sosyal Güvenlik Hukuku Mevzuatı

28Nisan2021

İçişleri Bakanlığı Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi

26 Nisan 2021 tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından "Tam Kapanma Genelgesi" yayınlandı.

Genelgenin detayları aşağıdaki şekildedir:

1. Sokağa Çıkma Kısıtlaması

Hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

1.1 - Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla Ek'te belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır.

Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan muafiyetler, 14.12.2020 tarih ve 20799 sayılı genelgemizde açıkça belirtildiği şekilde muafiyet nedeni ve buna bağlı olarak zaman ve güzergâh ile sınırlı olup, aksi durumlar muafiyetlerin kötüye kullanımı olarak görülerek idari/adli yaptırımlara konu edilecektir.

Written by Erdoğdu Onur Erol, Posted in Sosyal Güvenlik Hukuku Mevzuatı

26Nisan2021

SGK Mevzuatında Yeni Düzenlemeler

22 Nisan 2021 tarihli ve 31462 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan 7316 sayılı Kanun ile çalışma hayatını ilgilendiren değişiklikler yapıldı.

Düzenlemelerin detayları aşağıdaki şekildedir:

1) Madde 6 uyarınca; NACE Rev.2 Ekonomik Faaliyet Sınıflamasına göre, 56 kodunda faaliyet gösteren iş yerleri ile 61.90.05, 85.51.03, 93.11.01, 93.12.07, 93.13.01, 93.19.05, 93.21.01, 93.29.02, 93.29.03, 96.02.01, 96.04.01, 96.04.02 veya 96.04.03 kodlarında faaliyet gösteren iş yerlerinde 2021 yılı Mart ayında/döneminde iş sözleşmesi bulunan çalışanlardan 4857 sayılı Kanunun geçici 10'uncu maddesi uyarınca işveren tarafından ücretsiz izne ayrılanlara (pandemi nedeniyle ücretsiz izin) işe giriş tarihine bakılmaksızın 2021 yılı Nisan ve Mayıs ayları için nakdi ücret desteği verilir. Bu destek tutarı günlük 50 TL'dir.

Written by Erdoğdu Onur Erol, Posted in Sosyal Güvenlik Hukuku Mevzuatı

1 2 3 4 5  >>  
Hizmetlerimiz devam ediyor.

Dünya gündemindeki Covid-19 Koronavirüs salgını sebebiyle, çalışanlarımızın sağlığını güvenceye almak adına, çalışmalarımızı bir sonraki bilgilendirmeye kadar uzaktan devam ettireceğiz. CottGroup® olarak sahip olduğumuz iş sürekliliği planlarımız ve güçlü teknolojik altyapımız sayesinde süreçlerimizi kesintisiz devam ettirebileceğiz. Müşterilerimiz ve iş ortaklarımız her zaman olduğu gibi, telefonlarımız ve e-postalarımız aracılığıyla bizlere ulaşabileceklerdir.