Open menu

PEO, EOR,
BPO Hizmetleri

İK süreçleri, bordrolama, istihdam çözümleri, yasal uyum ihtiyaçlarınız için CottGroup® uzmanlarından destek alın.

Teklif Al

PEO, EOR, BPO Hizmetleri

İK süreçleri, bordrolama, istihdam çözümleri, yasal uyum ihtiyaçlarınız için CottGroup® uzmanlarından destek alın.

Teklif Al

PEO - EOR - BPO Hizmetleri

Türkiye’de İşinizi Genişletmenin Yolu

Şüphesiz ki Türkiye, hızlı gelişen ekonomiler arasında işinizi büyütmek için en iyi yerlerden biridir. Gelişmekte olan ekonomisi,
jeopolitik konumunun sağladığı avantaj, dikkat çeken büyüme fırsatları, altyapısının üst düzey elverişliliği,
çalışkan ve nitelikli iş gücüyle Türkiye, yabancı yatırımcılar için farklı istihdam çözümleri sunan bir cazibe merkezidir.

Türk Mevzuatında PEO'nun Anlamı

Türk Mevzuatında PEO'nun Anlamı

Türk hükümeti, yabancı şirketlerin Türkiye’de yatırım yapmasını yasal bir zemine oturtmak için her daim sistematik reformlara öncelik vermekte, AB’nin siyasi ve ekonomik kriterlerini karşılayacak yeni düzenlemeleri devreye almaktadır. Bununla birlikte, diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye'nin de kendine özgü mevzuatı bulunmaktadır.

6 Mayıs 2016 tarihli 6715 sayılı Kanunun 1. maddesi ile değişen İş Kanunu uyarınca, geçici iş ilişkisi, holdinge veya aynı şirketler grubuna bağlı başka bir iş yeri bulunması hâlinde kurulabilir. Hizmet sözleşmesi en fazla dört aylık süreyle imzalanabilir. Bu sözleşme, toplam sekiz ayı geçmemek şartıyla en fazla iki kez yenilenebilir. Kanun tarafından tanımlanan geçici iş ilişkisi süreleri vardır. Geçici işçi çalıştıran işverenin, aynı işte tekrar geçici işçi çalıştırabilmesi için aradaki süre en az altı ay olmalıdır. Benzer şekilde, yetkili özel istihdam büroları da aynı şartlar doğrultusunda personel ile geçici iş ilişkisi kurabilir.

Türkiye bu yasayı 2008/104/EC sayılı European Parliament Direktifini örnek alarak oluşturmuştur. Aynı şekilde, Almanya temporary work ilişkisini "Arbeitnehmerüberlassungsgesetz" ve İsviçre "Bundesgesetz über die Arbeitsvermittlung und den Personalverleih - Arbeitsvermittlungsgesetz, AVG" kanunları ile düzenlemiştir. Tekrar vurgulamak isteriz ki, geçici iş ilişkisinin sayılan amaçlara ulaşabilmesi için kanunla düzenlenmesi, süre ve koşullarının net bir şekilde belirlenmesi gerekir. Örneğin 4 aylık süre sınırı önemli bir kısıtlamadır.

Türkiye'de tüzel kişilik oluşturmadan işinizi büyütebileceğiniz bir proje başlatmayı düşünüyorsanız, ülkenin yasal ortamını ve istihdam iş birlikleri konusunda ülkeye özgü düzenlemeleri göz önünde bulundurmanız gerekmektedir. Daha fazla oku

Türkiye'de Kayıtlı İşveren (EOR) Hizmeti

Global tanımı ile, Kayıtlı İşveren (EOR), iş ortağı olarak hareket eden üçüncü taraf bir organizasyondur. EOR, genellikle hedef ülkede mukim, lokal bir işletmedir. EOR ortaklığı sayesinde, müşteriler yasal uyumluluk konusundaki yükümlülükleri bakımından yerel makamlarla uğraşmak durumunda kalmazlar. EOR, çalışanlarıyla ilgili ve onlar için yerine getirilmesi gereken tüm görevlerin koordinasyonunu sağlar. EOR, personelin idaresi ve mevzuata uyumundan bütünüyle sorumlu, yasal bir işverendir. Yeni personel için ofis alanı, ekipman, eğitim sağlanmasına ya da onlar ile herhangi bir sözleşme imzalanmasına gerek yoktur; bu işlerin tümü EOR tarafından yerine getirilir. Geçici iş ilişkisine ilişkin düzenlemeler nedeniyle, EOR hizmetlerinde de PEO hizmetlerinde görülen benzer kısıtlamalar bulunmaktadır. Diğer bir deyişle; EOR hizmeti, kanunda belirtildiği üzere dört ayı aşan süreler için kullanılamaz.

Yukarıda bahsedildiği üzere; kanunda da belirtildiği gibi, belirsiz süreli istihdamlarda geçici işçi sözleşmesinin ne PEO ne de EOR için değerlendirilebilmesi mümkündür.

Türkiye'de Kayıtlı İşveren (EOR) Hizmeti
Freelance Hizmetler - PEO - EOR – BPO

"Freelance Hizmetler" Türkiye'de Neden Uygulanamamaktadır? Bağımsız Bir Yüklenici & Freelancer Türkiye'de Hizmet Sağlayabilir mi?

Türk Vergi Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan süreklilik ilkesi uyarınca, bir kişi bir hizmeti sürekli olarak sağladığı takdirde (yani hizmetin "arızi gelir" olarak yılda bir veya iki defadan fazla verilmesi durumunda), vergi hususunda yasal bir uyumsuzlukla karşılaşmaması için, o kişinin aşağıda sayılan iki seçenekten birini takip etmesi gerekmektedir:

 1. Şahıs şirketi (ya da bireysel hissedarı bulunan limitet bir şirket) kurmak
 2. Bir şirkette çalışan olmak (belirli bir şirketin bordrosuna kayıtlı bulunmak)
Cott Hibrid Hizmet Çözümü: PEO, BPO ve ASO'nun Birleşimi

Cott Hibrid Hizmet Çözümü: PEO, BPO ve ASO'nun Birleşimi

Çok uluslu şirketler için sponsor şirket hizmetleri aracılığıyla başka bir ülkede personele sahip olmak, bu şirketlerin uygulama veya geliştirmeye ilişkin görevlerini üstlenmeden önce ekonomik faaliyetlerini yeni bir pazarda test etmeleri için hızlı ve pratik bir sıçrama tahtasıdır. Şirketlerin büyük bir kısmı, Cott Hibrid Servis Çözümü sayesinde, şirket kuruluşuna ihtiyaç duymamaktadır. Bu çözüm aynı zamanda, pazarın alaka düzeyi ile, bir projenin fizibilitesini ve başarısını test etmek için de kullanılmaktadır.

"ASO" terimi, İdari Hizmetler Organizasyonu anlamına gelmektedir. PEO'lar gibi, ASO'lar da bordro, tüm İK süreçleri, izin yönetimi, yan hakların yönetimi gibi dış kaynaklı İnsan Kaynakları Hizmetleri sağlarlar. Özel olarak sağlanan hizmetler ASO'da değişkenlik göstermektedir.

ASO, sağlık sigortası planları gibi çalışanlara sağlanan yan hak uygulamalarına sponsor olmaz; ancak müşteri şirketin en iyi çözümleri bulmasına ve günlük operasyonel idari işlerin yönetimine yardımcı olabilir.

Cott Hibrid Hizmet yaklaşımı, genellikle problemlerin pratik bir şekilde çözümü için kullanılır. Kuruluşun ana faaliyet alanı dışındaki alanlardan farklı uzmanlık gerektiren hizmet alanları buna örnektir. Genel olarak yabancı şirketler, bu bağlamın dışında kalan belirli veya belirsiz süreli iş sözleşmesi olan bir personele ihtiyaç duyarlar.

PEO sözleşmesi Türk mevzuatında düzenlenmediğinden, stratejik bir Dış Kaynak projesi için, istihdam, müşterinin Türkiye'deki uzun vadeli iş stratejisiyle yakından ilişkili olmalıdır. BPO veya stratejik dış kaynak kullanımı, müşterilerin kendi yetkinlik veya ana faaliyet alanıyla ilgili olmayan faaliyetler için bir alt yüklenici bulabileceği anlamına gelir.

Cott Hibrid Hizmet Çözümleri

Aşağıdaki iş kolları bu gereksinimleri karşılayabilir.

 • Arka ofis yönetimi
 • Bilgi Teknolojisi desteği
 • Muhasebe, finans, bordro, denetim
 • İK görevleri
 • İdari işler (dosya arşivleme, veri girişi, tarama hizmetleri vs.)

Yukarıda bahsi geçen yapılar ışığında, belirtilen tüm konularda yasal uyumluluğun sağlanabilmesi için tarafların iş birliği içerisinde olması gerekmektedir. Ayrıca, aşağıda sayılan maddeler de uyumluluğun sağlanması için son derece önemlidir.

 • Personele ait veriler (kişisel veriler dahil) her zaman güncel ve doğru olmalıdır.
 • Personele izin takip sistemimizin ve gerekli diğer kullanım alanlarının açılması gerekmektedir.
 • Personele bizimle iletişim kurabilmesi için bizim domainlerimizden e-posta sağlanmalıdır.
 • İş sağlığı güvenliği eğitimi eksik olan personele acilen eğitim verilmelidir.
 • Kişisel verilerin korunması ve gizlilik güvenlik eğitimlerinin verilmesi gerekmektedir.
 • Personelin COVID-19 nedeniyle sistem üzerinde check-in check-out yapması sağlanmalıdır.
 • Seyahatleri bildirebileceği sistem sağlanmalıdır.

Bordronu Hesapla (*)

(*) Bordro hesabı 2022 Vergi ve Sosyal Güvenlik Kesintileri baz alınarak oluşturulmuştur. Ayrıca bordro hesabı çalışanın kümülatif vergi matrahlarının aylara göre değişimi, döviz kurları, yıl içindeki yasal parametre değişiklikleri, medenî durum, çocuk sayısı gibi birçok parametreye bağlıdır.

Buradaki verilerle yapılacak hesaplama yıllık bazda genel bir fikir verebilir.

Gerçek bordro hesabı yerine kullanılamaz.

Bordronu Hesapla

Önemli Notlar

Alt İşverenlik Hizmet Modeli

Alt işveren uygulamaları, Türkiye'de de yaygındır.

Alt işverenin asıl işveren ile çoğunlukla aynı iş yerinde çalışmaları ve aynı tedarik zincirine tabi olmaları, çeşitli sorunları beraberinde getirmektedir. Alt işveren, asıl işverenin iş yerinde ayrı bir iş yeri oluşturur ve kendi çalışanları için, ayrı bir sosyal güvenlik iş yeri tescil numarası alır.

Alt işverenlik sözleşmesindeki önemli nokta, çalışanın asıl işverenin iş yerinde çalışmasıdır.

Dahilî iş gücüne ek olarak, müşteri tedarikçinin çalışanlarına aşağıdaki durumlar kapsamında ihtiyaç duyarsa,

 • Nakliye, temizlik veya yemek hizmetleri gibi müşterinin temel faaliyetlerinin bir parçası olmayan ek görevlerde,
 • Müşterinin operasyonel veya teknolojik alanlar gibi özel bir uzmanlık gerektiren temel faaliyetlerinde, dış kaynak ilişkisi oluşturulabilir.

Yetkili kurumlar, işletme yönetiminin bir sosyal bilim olduğuna sürekli vurgu yapmaktadır ve organizasyonların temel fonksiyonları genellikle Pazarlama, Finans, Üretim, Muhasebe, İnsan Kaynaklarından oluşur.

BEPS ve Daimî İş Yeri Riski

Mobil iletişimde kaydedilen benzersiz büyüme ve gelişme sayesinde, uzaktan çalışma yükselişe geçmiştir. Uzaktan çalışanlar istedikleri yerde projelerini hayata geçirebilmekte ve hedeflerine ulaşabilmektedirler. Dijital iletişimin önemli avantajları ile başka bir ülkedeki projeleri outsource etmek artık her zamankinden daha kolay hâle gelmiştir. Ancak küresel çapta büyüme, riskleri de beraberinde getirmektedir. Başarılı bir küresel büyüme, yeni bir ülkede iş yapmaya bağlı finansal riskleri anlamak adına etkili planlama ve özenli bir içgörü gerektirmektedir.

BEPS (Base Erosion and Profit Shifting - Matrah Aşındırması ve Kâr Aktarımı) ile ilgili OECD/G20 Kapsayıcı Çerçevesi kapsamında 135’ten fazla ülke, vergi ödememek için vergi kurallarındaki boşluklardan ve uyumsuzluklardan yararlanan vergiden kaçınma stratejilerine son vermek için birbirleriyle iş birliği yapmaktadır.

Daimî İşyeri (PE), ülkeye bağlı olarak değişen bir vergi ilkesidir; yani, bir vergi dairesinin, bir işletmenin ülkede istikrarlı ve sürekli bir varlığa sahip olduğunu kabul etmesi ve bu nedenle kurumlar vergisine, stopaja ve KDV'ye tabi olduğu anlamına gelmektedir.

Bir müşterinin ön hazırlık çalışmaları ya da arka ofis yönetimi gibi gelir getirmeyen yardımcı ve yan hizmetler satın alması durumunda, PE statüsü tetiklenmez. Öyle olsa dahi, bu konudaki nihai karar merci yerel vergi dairesidir. Şirket, Türkiye’deki faaliyetlerinin yardımcı faaliyetler olduğunu göstermekle yükümlüdür, ancak bu daimî iş yeri iddiasının önüne geçemez.

Yukarıda belirtilen senaryolara göre (PEO ve EOR için), bir şirketin (Müşteri) PE'ye sahip olduğu kabul edilirse, yerel vergi yükümlülüklerine göre ülkede elde edilen kârlar için ödeyeceği tüm vergilerden sorumlu olacaktır. Bununla birlikte; şirket, faaliyet dönemi süresince ödenmemiş vergilerden dolayı gecikme zammı, faizi ve diğer cezalardan sorumlu olacaktır. Vergi dairesi, ödenmemiş vergi yükümlülükleri açısından tüm tarafları sorumlu tutabilir.

İş Sağlığı ve Güvenliği ve COVID-19 Riskleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, COVID-19 salgını sırasında işyerlerinde uygulanması gereken önlemleri belirlemiştir. Yeni düzenlemelerin çoğu kalıcı olacaktır. Yeni düzenlemelerin temelleri şu şekildedir:

 • Çalışanların COVID-19 virüsüne nerede ve nasıl maruz kalabileceği konusunda bir değerlendirme yapılmalıdır. Bu nedenle, işveren, çalışanın mevcut yerini bilmelidir.
 • Çalışanın bulunduğu yere bağlı olarak; yüksek risk altında olan çalışanların belirlenmesinde, şehir, bina, işin doğasına göre söz konusu alan ve iş süreçleri baz alınmalıdır.
 • Kronik hastalıklar, gebelik gibi bireysel risk faktörleri belirlenmeli, kayıt altına alınmalı ve bu çalışanları korumak için gerekli önlemler alınmalıdır.
 • İşyerinde çalışanlara COVID-19'a karşı korumaya uygun, koruyucu ekipman sağlanmalıdır.
 • Çalışanlar, güncellenmiş acil durum planı hakkında bilgilendirilmeli ve plan kapsamında ne yapmaları veya yapmamaları gerektiği konusunda bilinçlendirilmelidir.
 • İşveren, çalışana en az 14 gün veya kendi sağlık hizmeti sağlayıcısı veya ilgili sağlık departmanı tarafından tavsiye edilen daha uzun bir süre evde kalması talimatını vermelidir.
 • İşveren, salgından etkilenen veya riskli alanlar açısından çalışanların seyahatleri ve konumu ile ilgili bilgi sahibi olmalıdır.
 • İşverenler, çalışanın her türlü iznini ve lokasyonunu izlemelidir.
 • Tüm çalışanlar, Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü ile işverenin tavsiyelerine uymalıdır.
 • Çalışanlar, sağlık durumları ile ilgili işveren ve iş yeri hekimini bilgilendirmelidir. Bu kapsamda, işveren her çalışanla doğrudan iletişim hâlinde olmalıdır.

Önemli Zorunluluk ve Yükümlülükler

Öncelikle, yukarıda belirtildiği üzere, tedarikçi 'ortak bir istihdam ilişkisi' içine girecektir. Bu nedenle, tedarikçinin sorumluluklarının yanı sıra tedarikçi ile müşteri arasında müşterek sorumluluklar olacaktır ve tedarikçi, kayıtlı işveren sıfatıyla her çalışanla doğrudan iletişim içinde olmalıdır. Tedarikçi, her iki durumda da müşteri ile iş birliği içinde olmayı bekleyecektir.

 • İşveren, istihdam ilişkisi kapsamında kişisel verilerin korunması, icra ve iflas, ceza hukuku ve sair mevzuat gibi Türk mevzuatına uyulmasını sağlamakla yükümlüdür. İşveren bunu ancak çalışanlarla yakın bir ilişki kurarak başarabilir.
 • İşveren, kişisel verilerin ve gizliliğin korunması konusunda çalışanlarına belirli aralıklarla eğitim ve bilgi sağlayarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki konularda politika ve prosedürlere uyulup uyulmadığını kontrol edecektir.
 • İşveren ayrıca, kişisel verilerinin işlenmesi konusunda çalışanlarını detaylı bir şekilde bilgilendirerek, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında çalışanların kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin başvurularında her zaman kolay erişilebilir bir konumda olacaktır.
 • İşveren, 2004 sayılı Türk İcra ve İflas Kanununa göre iş ilişkisi sona erene kadar işçinin maaşına, kıdem tazminatı ve sair ödemelere haciz uygulanması hâlinde, haciz tutarını icra makamlarına ödeyecektir.
 • İşveren, 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu uyarınca, işe alınan çalışanla ilgili işe alım ve kimlik bilgilerini en yakın emniyet müdürlüğüne bildirir.
 • İşveren, kanunda öngörülen yıllık kazanılmış izin, evlilik, ölüm, babalık ve diğer mazeretli izinler, doğum izni, idari izin, hastalık izni ve diğer zorunlu izinlerin kullandırılmasını sağlar.
 • COVID-19 nedeniyle iş göremezlik durumunda çalışanlar için ücretsiz izin uygulamaya konması istenmesi hâlinde, işveren çalışanların yazılı onayını alacaktır, bu izin uzaktan çalışma için de gereklidir.
 • İşveren, iş kazaları gibi işverene sorumluluk yaratabilecek olaylara ilişkin olarak çalışanların görevleri kapsamında yaptığı seyahatleri takip eder.
 • İşveren, çalışanın işinden kaynaklanan masraflarının ödenmesini sağlayacaktır.
 • COVID-19 koşulları nedeniyle, çalışanlar, giriş ve çıkışları yasaklanan şehirlere seyahat etmek için işverenlerinden resmi bir görevlendirme yazısı alacaklardır.
 • İşveren, çalışanlara bilgi ve eğitim vermek, sağlık ve güvenlik önlemlerini değişen koşullara uyarlamak ve mevcut durumu iyileştirmek dâhil, iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak adına her türlü tedbiri alır.
 • İşveren, görev verirken çalışanın işe uygunluğunu iş sağlığı ve güvenliği açısından inceleyecektir, bu amaçla işveren, gerekli durumlarda ve belirli aralıklarla sağlık kontrolleri ile çalışanların sağlığını izleyebilir.

Türk Kanunlarına Göre Belirli Süreli İş Sözleşmeleri

Belirli süreli iş sözleşmeleri birçok ülkenin iş kanununda çalışma hayatının önemli enstrümanlarından biri olarak yer almaktadır. Türkiye’de belirli süreli iş sözleşmeleri zaman içerisinde bazı firmalar tarafından belirsiz süreli iş sözleşmelerinin personele sağladığı çeşitli yasal haklardan kurtulmak amacıyla kullanılır hâle gelmiştir. Her ne kadar kanun koyucu bu art niyetli uygulamanın önüne geçmek için çeşitli düzenlemeler yapsa ve çeşitli mahkeme kararları ile bunu düzenlese de belirli süreli iş sözleşmelerinde uygulama sorunları devam etmektedir. Tamamını okumak için tıklayınız.

Boss Yönetişim Hizmetleri A.Ş. ADP'nin lokal Türkiye partneri olmaktan gurur duymaktadır.

ADP, insanların potansiyellerini gerçekleştirmelerini sağlayabilmek için, modern teknolojinin getirdiği ürünlerle çalışmanın daha iyi yollarını tasarlar, kaliteli hizmetler ve benzersiz deneyimler sunar. Verilerle güçlendirilmiş ve insanlar için tasarlanmış İK, Yetenek, Yan Haklar, Bordro ve Uyumluluk servisleri

Daha fazlası için www.adp.com adresini ziyaret edin.

ADP, ADP logosu ve "Always Designing for PeopleTM" sloganı; ADP, LLC’nin tescilli markasına aittir.

CottGroup® Servisleri ile İlgili Ödüller

Danışmanlık Müşavirlik ve Destek Hizmetleri İhracatında Türkiye 2'ncisi
İnsan Kaynakları Yazılımı Üreticileri 4'üncüsü
Danışmanlık Hizmeti Sağlayıcı Üreticiler arasında 4'üncüsü
Hizmet Sağlayıcıları arasında 30'uncu

(*) Hizmet İhracatçıları Birliği - 2021
(**) Bilişim 500 - 2021

Başlayalım.
Hizmet ihtiyaçlarınız için teklif alın.

0 (Min. 7 Characters)
Tarafıma bülten, mevzuat, güncel haber, yeni hizmet önerileri, reklam ve duyuru gönderilmesini kabul ediyorum.

(*) Çevrim İçi Ziyaretçi Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası çerçevesinde verilerimin işlenmesine açık rıza gösteriyorum.

*Zorunlu Alanlar

Gönder

Gizlilik Politikası

CottGroup® şirketler ağı ("CottGroup®"), bu web sitesi ve CottGroup® üye ağındaki diğer web sitelerinin çeşitli bölümlerini sağlayan birbirinden bağımsız, ayrı tüzel kişiliklere sahip üye şirketleri kapsamakta olup; işbu Gizlilik Politikası, her bir CottGroup® üye şirketi için ayrı ayrı uygulanır.

Web sitemizi ziyaret ettiğiniz ve gizlilik güvenlik bildirimimizi okuduğunuz için teşekkür ederiz.

Veri Güvenliği ve Gizlilik Yaklaşımımız Hakkında Temel Bilgiler

CottGroup® tüm bilişim sistemlerinde, kişisel bilgilerinizin güvenliğinin sağlanmasına kendini adamıştır. CottGroup® için gizlilik ve güvenlik, müşterilerimiz ile oluşturduğumuz ilişkinin temelini oluşturmaktadır. CottGroup®, gizlilik ve güvenliğinize gösterdiğiniz hassasiyete önem verir ve bunun için en üst seviyede koruma sağlar.

CottGroup®, CottGroup® üye ağındaki web sitelerinin çeşitli bölümlerini sağlayan bir dizi bağımsız üye şirketten oluşmaktadır. Mevcut üye firmalarımızı buradan görebilirsiniz. İleride CottGroup® üye ağına dahil olacak firmalar da aynı linkte görüntülenebilecektir.

Bu siteyi kullanırken paylaşacağınız bilgiler, CottGroup® üye ağı şirketleri arasında başka bir firma tarafından da kontrol altında tutulabilir. Bunun nedeni, ilgili verilerin kontrolünü, denetimini ve güvenliğini üst düzeyde sağlamaktır. Her bağımsız üye, kontrolünde ve denetiminde bulunan veri konusunda yasal olarak sorumludur.

CottGroup® Gizlilik Bildirimi, CottGroup® üye ağındaki internet sitelerimiz, yazılımlarımız, self-service uygulamalarımız, mobil uygulamalar veya sosyal medya hesaplarımız ve diğer çevrim içi ya da çevrimdışı kanallar ile toplanan ya da iletilen Kişisel Veriler dâhil olmak üzere CottGroup® tarafından işlem görmüş bütün verileri kapsamaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması

CottGroup®, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda, veri sorumlusu sıfatı ve veri işleyen sıfatıyla hareket etmektedir. Bu kapsamda, kişisel veriler yalnızca CottGroup® yönetim ofisi kapsamındaki hizmetleri ve her türlü gizlilik güvenlik prosedürünü uygulamaya yetkili CottGroup® personeli, gizlilik güvenlik yetki matrislerinde adı geçen personel ve CottGroup®'un veri sahiplerini bilgilendirme şartını sağlayarak bu hususta yetki verdiği gerçek / tüzel kişiler tarafından işleme tabi tutulur. Detaylar için lütfen Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Protokolü linkini tıklayınız.

Elektronik İletiler

Elektronik iletiler ile ilgili olarak bizimle iletişim kurmanız sırasında ve diğer her türlü CottGroup® mecrasında vermiş olduğunuz iletişim izinleri çerçevesinde, iletişim bilgileriniz üzerinden CottGroup® ve iş ortakları tarafından sunulan hizmetlerinin tanıtımı, yeni ürün ve hizmetler hakkında bilgiler, mevzuat duyuruları ve ilgi çekici bulacağınız diğer konular hakkında elektronik iletiler almayı kabul etmiş olursunuz. Bu kapsamda tarafınıza gönderilen iletilerin bir veya birden fazla iletişim kanalı üzerinden iletiminin durdurulması talebinizi CottGroup®'a iletebilirsiniz.

Log Verileri, Çerezler (Cookies) ve Web İşaretçileri

Cookie'ler çeşitli verileri toplayan laptop, PC ve mobil cihazınızda bulunabilecek program parçacıklarıdır. Çerezler genellikle text dosyalardır.

Bu programlar sayesinde aşağıdaki veriler toplanabilir:

 • İnternet Protokolü (IP) adresi
 • Siteye bağlandığınız bilgisayarın domain adı
 • Bağlandığınız tarih, saat ve sitede geçirdiğiniz süre
 • Firmamız sitesine bağlandığınız sayfanın linki ya da başka bir CottGroup® üye sitesinin adresi
 • Bilgisayarınız hakkındaki bilgiler, tarayıcınızın markası, işletim sisteminiz, Java desteği, flash versiyonu, ekran çözünürlüğünüz ve bağlantı hızınız gibi bilgiler
 • Firmamız sitesinden istek yapılırken bağlanan bilgisayardaki sayfa bilgileri
 • Firmamız sitesinde transfer edilen verinin byte olarak miktarı
 • İz bırakan çerezlerin içerikleri
 • CottGroup® web siteleri online aktivitelerinizi güvenli kılmak ve site performansını arttırmak için, geçici oturum çerezleri kullanır.
 • Yazılımlarımız ve self-service uygulamalarımız ("Uygulamalar") için gerekli olan Login zamanı, Kullanıcı Adı, Kullanıcı ID gibi alanlar
 • Uygulamalar üzerinde Kullanıcının son istek yaptığı URL bilgisi
 • Tarayıcınıza ait dil bilgisi

Ayrıntılar için Çerez (Cookie) Politikası linkini tıklayınız.

Verilerinizin Kullanım Amaçları

Firmamıza ait web sitesini ziyaretiniz sırasında, otomatik olan veya olmayan yöntemlerle kaydettiğimiz ve iletişim formu, e-posta ve diğer elektronik işlemlerle bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz, öncelikle taleplerinizin yerine getirilmesini sağlamak ve daha sonra ise size daha iyi hizmet sunmak amacıyla kullanılacaktır. Genel olarak kullanım amaçları aşağıdaki gibidir:

 • Tarafınızla iletişime geçmek
 • Şifre, kullanıcı adı sağlamak da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, online hesabınız ile ilgili işlemler yaparak site ya da self-service erişiminizi sağlamak
 • Tarafınızdan gelen bir soruyu yanıtlamak
 • Yasal değişiklik ve önemli bilgilendirmeleri yapmak
 • Sitemizin yönetimini sağlamak
 • Hizmet kalitemizi yükseltmek

Tarafımızca yukarıdaki amaçlarla toplanmasını istemediğiniz verilerinizi lütfen paylaşmayınız. Bu bilgileri sağlamadığınız durumda, sizinle iletişimde olamayacağımızı, diğer taraftan bu siteyi ziyaretiniz ile çerezler vasıtası ile bazı verilerinizin toplanabileceğini unutmayınız.

Veri Güvenliği

CottGroup® bilgilerinizin gizliliğinin korunmasına önem vermektedir. Verilerinize, izinsiz erişim ve kullanımı engellemek için sektör standartlarına uygun önlemler almaktayız. İnternet üzerindeki bilgi alışverişleri genel anlamda çok güvenli değildir. Bu nedenle web sitelerimiz ve online sistemlerimiz üzerinden bilgi alışverişlerinizde kullanıcı olarak gerekli özeni göstermenizi tavsiye ederiz. Bu özeni göstermediğiniz taktirde, CottGroup® size site içindeki iletişiminizin, kişisel ve diğer bilgilerinizin güvenliğine ilişkin veya 3. kişiler tarafından bilgilerinizin ele geçirilmesine karşı teminat veremez.

Söz konusu bilgiler CottGroup®'a ulaştığında, bu bilgiler güvenlik ve gizlilik standartlarımıza uygun olarak korunmaktadır.

Verileriniz, yukarıda sayılan amaçlarla ve ancak iş sürecimizin ihtiyaçları veya yasal zorunluluklar için gerekli oldukları sürece saklanmaktadır.

Veri Aktarımları

Hakkınızda topladığımız kişisel bilgileri; internet servisi sağlayıcılarının, hosting şirketlerinin, e-posta tedarikçilerinin, domain sağlayıcılarının (Örneğin: Microsoft 365 gibi) hizmetlerini kullanmamız nedeniyle, bu bilgileri topladığımız ülkeden başka ülkelere aktarabiliriz. Bu ülkelerde uygulanan verilerin korunmasına ilişkin mevzuatlar, Türkiye'de uygulanan mevzuattan farklı olabilir.

Kişisel bilgileriniz, başka ülkelere aktarma sırasında işbu Gizlilik Politikasında açıklandığı üzere yürürlükteki yasaya uygun olarak korunacaktır.

Çocukların Online Faaliyetlerini Koruma

Çocukların online faaliyetlerini gözetip denetlemek isteyen ebeveynlere destek oluyoruz. Hiçbir durumda, çocuklardan kişisel bilgilerini kasten istemeyiz. Eğer kişisel bilgilerini aldığımız bir kişinin 13 yaşının altında olduğunu öğrenirsek, durumu derhâl ebeveynlerine bildirmeye çalışmak için bu bilgiyi kullanabiliriz. Bu kural Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) kapsamında 16 yaş için uygulanır.

Yeni Süreçleri Gizlilik Kurallarına Uygun Tasarlama

CottGroup® yeni sistemler geliştirirken, gizlilik için en uygun teknolojik ve organizasyonel tedbirleri alır ve amaca uygun olarak kişisel verilerin işlenmesi için gerekli geliştirmeleri yapar. (Privacy by design)

Bu Gizlilik Bildirimi'ne ilişkin herhangi bir sorunuz olması durumunda, lütfen linki tıklayınız.

CottGroup® ortak internet sitesinin adresi: https://www.cottgroup.com

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Çevrim İçi Ziyaretçi Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusu: Boss Yönetişim Hizmetleri A.Ş.

Adres: Astoria Towers Büyükdere Cad. No: 127 B Kule Kat: 8 34394 Şişli, İstanbul, Türkiye

Bu Aydınlatma Metni veri sorumlusu sıfatıyla Boss Yönetişim Hizmetleri A.Ş. tarafından siz değerli çevrim içi ziyaretçilerimizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra "KVKK" olarak anılacaktır) ve ilgili yasal düzenlemeler uyarınca işlediğimiz kişisel verilerinizle ilgili bilgilendirmek üzere hazırlanmıştır.

1. İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlemenin Kapsamı

Kişisel veri sizlerin kimliğini belirleyen veya belirlenebilir kılan herhangi bir veridir. Örneğin, adınız soyadınız, telefon numaranız veya e-posta adresiniz birer kişisel veridir. Kişisel verilerinizin işlenmesi ise verileriniz üzerinde gerçekleştirilen elde etme, değiştirme, kaydetme, muhafaza etme, silme, açıklama, aktarma gibi her türlü işlemi ifade eder. Bu web sitesi aracılığı ile işlediğimiz kişisel verilere ilişkin bilgiler aşağıdadır:

Kimlik Verileriniz

İşlenen Kişisel Verileriniz Verilerinizin İşlenme Amaçları Verilerinizin Toplanma Yöntemleri Veri İşleme Faaliyetlerimizin Hukuki Sebepleri
 • Ad
 • Soyad
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çevrim İçi Elektronik Formlar
 • Çevrim İçi İletişim Formları
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin tarafı olarak sizlere ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • İlgili kişi olarak sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

İletişim Verileriniz

İşlenen Kişisel Verileriniz Verilerinizin İşlenme Amaçları Verilerinizin Toplanma Yöntemleri Veri İşleme Faaliyetlerimizin Hukuki Sebepleri
 • İşinizle İlgili İletişim Bilgileri (E-posta, adres, telefon numarası)
 • E-Posta Adresi
 • Adres Bilgisi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Çevrim İçi Elektronik Formlar
 • Çevrim İçi İletişim Formları
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin tarafı olarak sizlere ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • İlgili kişi olarak sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Özlük Verileriniz

İşlenen Kişisel Verileriniz Verilerinizin İşlenme Amaçları Verilerinizin Toplanma Yöntemleri Veri İşleme Faaliyetlerimizin Hukuki Sebebi
 • Şirket İsmi
 • Sektör
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Çevrim İçi Elektronik Formlar
 • Çevrim İçi İletişim Formları
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin tarafı olarak sizlere ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • İlgili kişi olarak sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Müşteri İşlem Bilgisi

İşlenen Kişisel Verileriniz Verilerinizin İşlenme Amaçları Verilerinizin Toplanma Yöntemleri Veri İşleme Faaliyetlerimizin Hukuki Sebepleri
 • Talep/Şikâyet Bilgisi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çevrim İçi Elektronik Formlar
 • Çevrim İçi İletişim Formları
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin tarafı olarak sizlere ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • İlgili kişi olarak sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

İşlem Güvenliği Bilgileri

İşlenen Kişisel Verileriniz Verilerinizin İşlenme Amaçları Verilerinizin Toplanma Yöntemleri Veri İşleme Faaliyetlerimizin Hukuki Sebepleri
 • IP Adresi
 • Talep Tarihi ve Saati
 • Greenwich Ortalama Zamanı (GMT) ile Olan Saat Dilimi Farkı
 • Erişim Durumu/http Durumu Kodu
 • Aktarılan Veri Miktarı
 • Talebin Gönderildiği Web Sitesi
 • Tarayıcı Bilgisi
 • İşletim Sistemi ve Kullanıcı Arayüzü
 • Tarayıcı Yazılımının Dili ve Sürümü
 • Yaklaşık Konum Bilgisi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Elektronik Sistemler
 • Çevrim İçi Elektronik Formlar
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin tarafı olarak sizlere ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • İlgili kişi olarak sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

2. Kişisel Verilerinizi Saklama Süremiz

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta öngörülen bir süre veya işleme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanır. Verileriniz, veri işlemeyi gerektirecek hukuki sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, resen veya sizin talebiniz ile silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

3. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

İlgili kişi, kişisel verisi işlenen gerçek kişileri ifade etmektedir. İlgili kişi sıfatıyla siz değerli çevrim içi ziyaretçilerimiz, KVKK uyarınca işlenen kişisel verilerinizle ilgili şu haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK'da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Talebiniz üzerine gerçekleştirilen eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesi işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

4. Haklarınızı Kullanmanız için İzlemeniz Gereken Yöntemler

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi İlgili Kişi Başvuru Formu vasıtasıyla,

 • Islak imzanız ve kimlik fotokopiniz ile birlikte Astoria Towers Büyükdere Cad. No:127 B Kule Kat:8 34394 Şişli / İstanbul / Türkiye adresine göndererek,
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-posta adresine göndererek,
 • Geçerli bir kimlik belgesi ile Şirket adresine bizzat başvurarak

Boss Yönetişim Hizmetleri A.Ş.'ye iletebilirsiniz.

Veri sorumlusuna başvuru usul ve esaslarına ilişkin yasal zorunluluklar kapsamında ilgili kişi olarak sizler; başvurunuzda isminize, soy isminize, başvurunuz yazılı ise imzanıza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. Kimlik numaranıza, yabancı iseniz uyruğunuza, pasaport (veya varsa kimlik) numaranıza, tebligata esas yerleşim yeriniz veya iş adresinize, varsa bildirime esas almamız için e-posta adresiniz ve faks numaranıza, son olarak talep konusuna yer vermelisiniz. Bunlara ek olarak, kimliği doğrulayıcı belgeler ile talep konunuza ilişkin bilgi ve belgeleri başvurunuza eklemelisiniz.

Süreci sizler için en etkin şekilde işletmemiz adına, talep konunuzda hangi hakkınızı kullanmak istediğinizi, talep ettiğiniz işleme ilişkin detayları açık ve anlaşılır şekilde belirtmelisiniz.

Önemle belirtmek isteriz ki, talep konusu ilgili kişinin kendisiyle ilgili olmalıdır. Başkası adına başvuru yapılıyor ise, talebi yapan kişinin talep edilen işleme yönelik özel olarak belgelendirilmiş bir yetkiye dayanması (vekâletname) gerekmektedir. Yetkisiz yapılan başvurular ise değerlendirilmeye alınmayacaktır.

5. Başvurunuzun Değerlendirilmesi

Başvurularınızı değerlendirerek sizlere en kısa sürede ve en geç başvurunuzun tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde dönüş yapmaktayız.

 

Bu web sitesi çerez kullanıyor.
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek, verimli çalışmasını sağlamak ve istatistiki verileri takip etmek için çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerezler (Cookies) sayfasını okuyunuz. Bu seçim 30 gün süreyle ya da tarayıcınızdaki çerezleri siz silene kadar geçerlidir.
x