Open menu

PEO, EOR,
BPO Hizmetleri

İK süreçleri, bordrolama, iş sağlığı güvenliği, yasal uyum ihtiyaçlarınız için CottGroup® uzmanlarından destek alın.

Teklif Al

PEO, EOR, BPO Hizmetleri

İK süreçleri, bordrolama, iş sağlığı güvenliği, yasal uyum ihtiyaçlarınız için CottGroup® uzmanlarından destek alın.

Teklif Al

PEO - EOR - BPO Hizmetleri

Türkiye’de İşinizi Genişletmenin Yolu

Şüphesiz ki Türkiye, hızlı gelişen ekonomiler arasında işinizi büyütmek için en iyi yerlerden biridir. Gelişmekte olan ekonomisi,
jeopolitik konumunun sağladığı avantaj, dikkat çeken büyüme fırsatları, altyapısının üst düzey elverişliliği,
çalışkan ve nitelikli iş gücüyle Türkiye, yabancı yatırımcılar için bir cazibe merkezidir.

Türk Mevzuatında PEO'nun Anlamı

Türk Mevzuatında PEO'nun Anlamı

Türk hükümeti, yabancı şirketlerin Türkiye’de yatırım yapmasını yasal bir zemine oturtmak için her daim sistematik reformlara öncelik vermekte, AB’nin siyasi ve ekonomik kriterlerini karşılayacak yeni düzenlemeleri devreye almaktadır. Bununla birlikte, diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye'nin de kendine özgü mevzuatı bulunmaktadır.

6 Mayıs 2016 tarihli 6715 sayılı Kanunun 1. maddesi ile değişen İş Kanunu uyarınca, geçici iş ilişkisi, holdinge veya aynı şirketler grubuna bağlı başka bir iş yeri bulunması hâlinde kurulabilir. Hizmet sözleşmesi en fazla dört aylık süreyle imzalanabilir. Bu sözleşme, toplam sekiz ayı geçmemek şartıyla en fazla iki kez yenilenebilir. Kanun tarafından tanımlanan geçici iş ilişkisi süreleri vardır. Geçici işçi çalıştıran işverenin, aynı işte tekrar geçici işçi çalıştırabilmesi için aradaki süre en az altı ay olmalıdır. Benzer şekilde, yetkili özel istihdam büroları da aynı şartlar doğrultusunda personel ile geçici iş ilişkisi kurabilir.

Türkiye bu yasayı 2008/104/EC sayılı European Parliament Direktifini örnek alarak oluşturmuştur. Aynı şekilde, Almanya temporary work ilişkisini "Arbeitnehmerüberlassungsgesetz" ve İsviçre "Bundesgesetz über die Arbeitsvermittlung und den Personalverleih - Arbeitsvermittlungsgesetz, AVG" kanunları ile düzenlemiştir. Tekrar vurgulamak isteriz ki, geçici iş ilişkisinin sayılan amaçlara ulaşabilmesi için kanunla düzenlenmesi, süre ve koşullarının net bir şekilde belirlenmesi gerekir. Örneğin 4 aylık süre sınırı önemli bir kısıtlamadır.

Türkiye'de tüzel kişilik oluşturmadan işinizi büyütebileceğiniz bir proje başlatmayı düşünüyorsanız, ülkenin yasal ortamını ve istihdam iş birlikleri konusunda ülkeye özgü düzenlemeleri göz önünde bulundurmanız gerekmektedir. Daha fazla oku

Türkiye'de Kayıtlı İşveren (EOR) Hizmeti

Global tanımı ile, Kayıtlı İşveren (EOR), iş ortağı olarak hareket eden üçüncü taraf bir organizasyondur. EOR, genellikle hedef ülkede mukim, lokal bir işletmedir. EOR ortaklığı sayesinde, müşteriler yasal uyumluluk konusundaki yükümlülükleri bakımından yerel makamlarla uğraşmak durumunda kalmazlar. EOR, çalışanlarıyla ilgili ve onlar için yerine getirilmesi gereken tüm görevlerin koordinasyonunu sağlar. EOR, personelin idaresi ve mevzuata uyumundan bütünüyle sorumlu, yasal bir işverendir. Yeni personel için ofis alanı, ekipman, eğitim sağlanmasına ya da onlar ile herhangi bir sözleşme imzalanmasına gerek yoktur; bu işlerin tümü EOR tarafından yerine getirilir. Geçici iş ilişkisine ilişkin düzenlemeler nedeniyle, EOR hizmetlerinde de PEO hizmetlerinde görülen benzer kısıtlamalar bulunmaktadır. Diğer bir deyişle; EOR hizmeti, kanunda belirtildiği üzere dört ayı aşan süreler için kullanılamaz.

Yukarıda bahsedildiği üzere; kanunda da belirtildiği gibi, belirsiz süreli istihdamlarda geçici işçi sözleşmesinin ne PEO ne de EOR için değerlendirilebilmesi mümkündür.

Türkiye'de Kayıtlı İşveren (EOR) Hizmeti
Freelance Hizmetler - PEO - EOR – BPO

"Freelance Hizmetler" Türkiye'de Neden Uygulanamamaktadır? Bağımsız Bir Yüklenici & Freelancer Türkiye'de Hizmet Sağlayabilir mi?

Türk Vergi Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan süreklilik ilkesi uyarınca, bir kişi bir hizmeti sürekli olarak sağladığı takdirde (yani hizmetin "arızi gelir" olarak yılda bir veya iki defadan fazla verilmesi durumunda), vergi hususunda yasal bir uyumsuzlukla karşılaşmaması için, o kişinin aşağıda sayılan iki seçenekten birini takip etmesi gerekmektedir:

 1. Şahıs şirketi (ya da bireysel hissedarı bulunan limitet bir şirket) kurmak
 2. Bir şirkette çalışan olmak (belirli bir şirketin bordrosuna kayıtlı bulunmak)
Cott Hibrid Hizmet Çözümü: PEO, BPO ve ASO'nun Birleşimi

Cott Hibrid Hizmet Çözümü: PEO, BPO ve ASO'nun Birleşimi

Çok uluslu şirketler için sponsor şirket hizmetleri aracılığıyla başka bir ülkede personele sahip olmak, bu şirketlerin uygulama veya geliştirmeye ilişkin görevlerini üstlenmeden önce ekonomik faaliyetlerini yeni bir pazarda test etmeleri için hızlı ve pratik bir sıçrama tahtasıdır. Şirketlerin büyük bir kısmı, Cott Hibrid Servis Çözümü sayesinde, şirket kuruluşuna ihtiyaç duymamaktadır. Bu çözüm aynı zamanda, pazarın alaka düzeyi ile, bir projenin fizibilitesini ve başarısını test etmek için de kullanılmaktadır.

"ASO" terimi, İdari Hizmetler Organizasyonu anlamına gelmektedir. PEO'lar gibi, ASO'lar da bordro, tüm İK süreçleri, izin yönetimi, yan hakların yönetimi gibi dış kaynaklı İnsan Kaynakları Hizmetleri sağlarlar. Özel olarak sağlanan hizmetler ASO'da değişkenlik göstermektedir.

ASO, sağlık sigortası planları gibi çalışanlara sağlanan yan hak uygulamalarına sponsor olmaz; ancak müşteri şirketin en iyi çözümleri bulmasına ve günlük operasyonel idari işlerin yönetimine yardımcı olabilir.

Cott Hibrid Hizmet yaklaşımı, genellikle problemlerin pratik bir şekilde çözümü için kullanılır. Kuruluşun ana faaliyet alanı dışındaki alanlardan farklı uzmanlık gerektiren hizmet alanları buna örnektir. Genel olarak yabancı şirketler, bu bağlamın dışında kalan belirli veya belirsiz süreli iş sözleşmesi olan bir personele ihtiyaç duyarlar.

PEO sözleşmesi Türk mevzuatında düzenlenmediğinden, stratejik bir Dış Kaynak projesi için, istihdam, müşterinin Türkiye'deki uzun vadeli iş stratejisiyle yakından ilişkili olmalıdır. BPO veya stratejik dış kaynak kullanımı, müşterilerin kendi yetkinlik veya ana faaliyet alanıyla ilgili olmayan faaliyetler için bir alt yüklenici bulabileceği anlamına gelir.

Cott Hibrid Hizmet Çözümleri

Aşağıdaki iş kolları bu gereksinimleri karşılayabilir.

 • Arka ofis yönetimi
 • Bilgi Teknolojisi desteği
 • Muhasebe, finans, bordro, denetim
 • İK görevleri
 • İdari işler (dosya arşivleme, veri girişi, tarama hizmetleri vs.)

Yukarıda bahsi geçen yapılar ışığında, belirtilen tüm konularda yasal uyumluluğun sağlanabilmesi için tarafların iş birliği içerisinde olması gerekmektedir. Ayrıca, aşağıda sayılan maddeler de uyumluluğun sağlanması için son derece önemlidir.

 • Personele ait veriler (kişisel veriler dahil) her zaman güncel ve doğru olmalıdır.
 • Personele izin takip sistemimizin ve gerekli diğer kullanım alanlarının açılması gerekmektedir.
 • Personele bizimle iletişim kurabilmesi için bizim domainlerimizden e-posta sağlanmalıdır.
 • İş sağlığı güvenliği eğitimi eksik olan personele acilen eğitim verilmelidir.
 • Kişisel verilerin korunması ve gizlilik güvenlik eğitimlerinin verilmesi gerekmektedir.
 • Personelin COVID-19 nedeniyle sistem üzerinde check-in check-out yapması sağlanmalıdır.
 • Seyahatleri bildirebileceği sistem sağlanmalıdır.

Bordronu Hesapla (*)

(*) Bordro hesabı 2021 Vergi ve Sosyal Güvenlik Kesintileri baz alınarak oluşturulmuştur. Ayrıca bordro hesabı çalışanın kümülatif vergi matrahlarının aylara göre değişimi, döviz kurları, yıl içindeki yasal parametre değişiklikleri, medenî durum, çocuk sayısı gibi birçok parametreye bağlıdır.

Buradaki verilerle yapılacak hesaplama yıllık bazda genel bir fikir verebilir.

Gerçek bordro hesabı yerine kullanılamaz.

Bordronu Hesapla

Önemli Notlar

Alt İşverenlik Hizmet Modeli

Alt işveren uygulamaları, Türkiye'de de yaygındır.

Alt işverenin asıl işveren ile çoğunlukla aynı iş yerinde çalışmaları ve aynı tedarik zincirine tabi olmaları, çeşitli sorunları beraberinde getirmektedir. Alt işveren, asıl işverenin iş yerinde ayrı bir iş yeri oluşturur ve kendi çalışanları için, ayrı bir sosyal güvenlik iş yeri tescil numarası alır.

Alt işverenlik sözleşmesindeki önemli nokta, çalışanın asıl işverenin iş yerinde çalışmasıdır.

Dahilî iş gücüne ek olarak, müşteri tedarikçinin çalışanlarına aşağıdaki durumlar kapsamında ihtiyaç duyarsa,

 • Nakliye, temizlik veya yemek hizmetleri gibi müşterinin temel faaliyetlerinin bir parçası olmayan ek görevlerde,
 • Müşterinin operasyonel veya teknolojik alanlar gibi özel bir uzmanlık gerektiren temel faaliyetlerinde, dış kaynak ilişkisi oluşturulabilir.

Yetkili kurumlar, işletme yönetiminin bir sosyal bilim olduğuna sürekli vurgu yapmaktadır ve organizasyonların temel fonksiyonları genellikle Pazarlama, Finans, Üretim, Muhasebe, İnsan Kaynaklarından oluşur.

BEPS ve Daimî İş Yeri Riski

Mobil iletişimde kaydedilen benzersiz büyüme ve gelişme sayesinde, uzaktan çalışma yükselişe geçmiştir. Uzaktan çalışanlar istedikleri yerde projelerini hayata geçirebilmekte ve hedeflerine ulaşabilmektedirler. Dijital iletişimin önemli avantajları ile başka bir ülkedeki projeleri outsource etmek artık her zamankinden daha kolay hâle gelmiştir. Ancak küresel çapta büyüme, riskleri de beraberinde getirmektedir. Başarılı bir küresel büyüme, yeni bir ülkede iş yapmaya bağlı finansal riskleri anlamak adına etkili planlama ve özenli bir içgörü gerektirmektedir.

BEPS (Base Erosion and Profit Shifting - Matrah Aşındırması ve Kâr Aktarımı) ile ilgili OECD/G20 Kapsayıcı Çerçevesi kapsamında 135’ten fazla ülke, vergi ödememek için vergi kurallarındaki boşluklardan ve uyumsuzluklardan yararlanan vergiden kaçınma stratejilerine son vermek için birbirleriyle iş birliği yapmaktadır.

Daimî İşyeri (PE), ülkeye bağlı olarak değişen bir vergi ilkesidir; yani, bir vergi dairesinin, bir işletmenin ülkede istikrarlı ve sürekli bir varlığa sahip olduğunu kabul etmesi ve bu nedenle kurumlar vergisine, stopaja ve KDV'ye tabi olduğu anlamına gelmektedir.

Bir müşterinin ön hazırlık çalışmaları ya da arka ofis yönetimi gibi gelir getirmeyen yardımcı ve yan hizmetler satın alması durumunda, PE statüsü tetiklenmez. Öyle olsa dahi, bu konudaki nihai karar merci yerel vergi dairesidir. Şirket, Türkiye’deki faaliyetlerinin yardımcı faaliyetler olduğunu göstermekle yükümlüdür, ancak bu daimî iş yeri iddiasının önüne geçemez.

Yukarıda belirtilen senaryolara göre (PEO ve EOR için), bir şirketin (Müşteri) PE'ye sahip olduğu kabul edilirse, yerel vergi yükümlülüklerine göre ülkede elde edilen kârlar için ödeyeceği tüm vergilerden sorumlu olacaktır. Bununla birlikte; şirket, faaliyet dönemi süresince ödenmemiş vergilerden dolayı gecikme zammı, faizi ve diğer cezalardan sorumlu olacaktır. Vergi dairesi, ödenmemiş vergi yükümlülükleri açısından tüm tarafları sorumlu tutabilir.

İş Sağlığı ve Güvenliği ve COVID-19 Riskleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, COVID-19 salgını sırasında işyerlerinde uygulanması gereken önlemleri belirlemiştir. Yeni düzenlemelerin çoğu kalıcı olacaktır. Yeni düzenlemelerin temelleri şu şekildedir:

 • Çalışanların COVID-19 virüsüne nerede ve nasıl maruz kalabileceği konusunda bir değerlendirme yapılmalıdır. Bu nedenle, işveren, çalışanın mevcut yerini bilmelidir.
 • Çalışanın bulunduğu yere bağlı olarak; yüksek risk altında olan çalışanların belirlenmesinde, şehir, bina, işin doğasına göre söz konusu alan ve iş süreçleri baz alınmalıdır.
 • Kronik hastalıklar, gebelik gibi bireysel risk faktörleri belirlenmeli, kayıt altına alınmalı ve bu çalışanları korumak için gerekli önlemler alınmalıdır.
 • İşyerinde çalışanlara COVID-19'a karşı korumaya uygun, koruyucu ekipman sağlanmalıdır.
 • Çalışanlar, güncellenmiş acil durum planı hakkında bilgilendirilmeli ve plan kapsamında ne yapmaları veya yapmamaları gerektiği konusunda bilinçlendirilmelidir.
 • İşveren, çalışana en az 14 gün veya kendi sağlık hizmeti sağlayıcısı veya ilgili sağlık departmanı tarafından tavsiye edilen daha uzun bir süre evde kalması talimatını vermelidir.
 • İşveren, salgından etkilenen veya riskli alanlar açısından çalışanların seyahatleri ve konumu ile ilgili bilgi sahibi olmalıdır.
 • İşverenler, çalışanın her türlü iznini ve lokasyonunu izlemelidir.
 • Tüm çalışanlar, Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü ile işverenin tavsiyelerine uymalıdır.
 • Çalışanlar, sağlık durumları ile ilgili işveren ve iş yeri hekimini bilgilendirmelidir. Bu kapsamda, işveren her çalışanla doğrudan iletişim hâlinde olmalıdır.

Önemli Zorunluluk ve Yükümlülükler

Öncelikle, yukarıda belirtildiği üzere, tedarikçi 'ortak bir istihdam ilişkisi' içine girecektir. Bu nedenle, tedarikçinin sorumluluklarının yanı sıra tedarikçi ile müşteri arasında müşterek sorumluluklar olacaktır ve tedarikçi, kayıtlı işveren sıfatıyla her çalışanla doğrudan iletişim içinde olmalıdır. Tedarikçi, her iki durumda da müşteri ile iş birliği içinde olmayı bekleyecektir.

 • İşveren, istihdam ilişkisi kapsamında kişisel verilerin korunması, icra ve iflas, ceza hukuku ve sair mevzuat gibi Türk mevzuatına uyulmasını sağlamakla yükümlüdür. İşveren bunu ancak çalışanlarla yakın bir ilişki kurarak başarabilir.
 • İşveren, kişisel verilerin ve gizliliğin korunması konusunda çalışanlarına belirli aralıklarla eğitim ve bilgi sağlayarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki konularda politika ve prosedürlere uyulup uyulmadığını kontrol edecektir.
 • İşveren ayrıca, kişisel verilerinin işlenmesi konusunda çalışanlarını detaylı bir şekilde bilgilendirerek, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında çalışanların kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin başvurularında her zaman kolay erişilebilir bir konumda olacaktır.
 • İşveren, 2004 sayılı Türk İcra ve İflas Kanununa göre iş ilişkisi sona erene kadar işçinin maaşına, kıdem tazminatı ve sair ödemelere haciz uygulanması hâlinde, haciz tutarını icra makamlarına ödeyecektir.
 • İşveren, 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu uyarınca, işe alınan çalışanla ilgili işe alım ve kimlik bilgilerini en yakın emniyet müdürlüğüne bildirir.
 • İşveren, kanunda öngörülen yıllık kazanılmış izin, evlilik, ölüm, babalık ve diğer mazeretli izinler, doğum izni, idari izin, hastalık izni ve diğer zorunlu izinlerin kullandırılmasını sağlar.
 • COVID-19 nedeniyle iş göremezlik durumunda çalışanlar için ücretsiz izin uygulamaya konması istenmesi hâlinde, işveren çalışanların yazılı onayını alacaktır, bu izin uzaktan çalışma için de gereklidir.
 • İşveren, iş kazaları gibi işverene sorumluluk yaratabilecek olaylara ilişkin olarak çalışanların görevleri kapsamında yaptığı seyahatleri takip eder.
 • İşveren, çalışanın işinden kaynaklanan masraflarının ödenmesini sağlayacaktır.
 • COVID-19 koşulları nedeniyle, çalışanlar, giriş ve çıkışları yasaklanan şehirlere seyahat etmek için işverenlerinden resmi bir görevlendirme yazısı alacaklardır.
 • İşveren, çalışanlara bilgi ve eğitim vermek, sağlık ve güvenlik önlemlerini değişen koşullara uyarlamak ve mevcut durumu iyileştirmek dâhil, iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak adına her türlü tedbiri alır.
 • İşveren, görev verirken çalışanın işe uygunluğunu iş sağlığı ve güvenliği açısından inceleyecektir, bu amaçla işveren, gerekli durumlarda ve belirli aralıklarla sağlık kontrolleri ile çalışanların sağlığını izleyebilir.

Türk Kanunlarına Göre Belirli Süreli İş Sözleşmeleri

Belirli süreli iş sözleşmeleri birçok ülkenin iş kanununda çalışma hayatının önemli enstrümanlarından biri olarak yer almaktadır. Türkiye’de belirli süreli iş sözleşmeleri zaman içerisinde bazı firmalar tarafından belirsiz süreli iş sözleşmelerinin personele sağladığı çeşitli yasal haklardan kurtulmak amacıyla kullanılır hâle gelmiştir. Her ne kadar kanun koyucu bu art niyetli uygulamanın önüne geçmek için çeşitli düzenlemeler yapsa ve çeşitli mahkeme kararları ile bunu düzenlese de belirli süreli iş sözleşmelerinde uygulama sorunları devam etmektedir. Tamamını okumak için tıklayınız.

ADP, insanların potansiyellerini gerçekleştirmelerini sağlayabilmek için, modern teknolojinin getirdiği ürünlerle çalışmanın daha iyi yollarını tasarlar, kaliteli hizmetler ve benzersiz deneyimler sunar. Verilerle güçlendirilmiş ve insanlar için tasarlanmış İK, Yetenek, Yan Haklar, Bordro ve Uyumluluk servisleri.

Daha fazlası için www.adp.com adresini ziyaret edin.

Boss Yönetişim Hizmetleri A.Ş. ADP'nin lokal Türkiye partneri olmaktan gurur duymaktadır.

ADP, ADP logosu ve "Always Designing for PeopleTM" sloganı; ADP, LLC’nin tescilli markasına aittir.

CottGroup® Servisleri İle İlgili Ödüller

Danışmanlık Müşavirlik ve Destek Hizmetleri İhracatında Türkiye 3'üncüsü
İnsan Kaynakları Yazılımı Üreticileri 4'üncüsü
Danışmanlık Hizmeti Sağlayıcı Üreticiler arasında 7'nci
Hizmet Sağlayıcıları arasında 38'inci
Danışmanlık Müşavirlik ve Destek Hizmetleri İhracatında Türkiye 3'üncüsü
İnsan Kaynakları Yazılımı Üreticileri 4'üncüsü
Danışmanlık Hizmeti Sağlayıcı Üreticiler arasında 7'nci
Hizmet Sağlayıcıları arasında 38'inci

(*) Hizmet İhracatçıları Birliği - 2019
(**) Bilişim 500 - 2019

Başlayalım.
Hizmet ihtiyaçlarınız için teklif alın.

Tarafıma bülten, mevzuat, güncel haber, yeni hizmet önerileri, reklam ve duyuru gönderilmesini kabul ediyorum.

KVK Politikası ve Gizlilik Politikası çerçevesinde verilerimin işlenmesine açık rıza gösteriyorum.*

*Zorunlu Alanlar

Gönder

Gizlilik Politikası

CottGroup® şirketler ağı ("CottGroup®"), bu web sitesi ve CottGroup® üye ağındaki diğer web sitelerinin çeşitli bölümlerini sağlayan birbirinden bağımsız, ayrı tüzel kişiliklere sahip üye şirketleri kapsamakta olup; işbu Gizlilik Politikası, her bir CottGroup® üye şirketi için ayrı ayrı uygulanır.

Web sitemizi ziyaret ettiğiniz ve gizlilik-güvenlik bildirimimizi okuduğunuz için teşekkür ederiz.

Veri Güvenliği ve Gizlilik Yaklaşımımız Hakkında Temel Bilgiler

CottGroup® tüm bilişim sistemlerinde kişisel bilgilerinizin güvenliğinin sağlanmasına kendini adamıştır. CottGroup® için gizlilik ve güvenlik müşterilerimiz ile oluşturduğumuz ilişkinin temelini oluşturmaktadır. CottGroup®, gizlilik ve güvenliğinize verdiğiniz önemi çok iyi anlar ve buna en üst seviyede önem verir.

CottGroup®, CottGroup® üye ağındaki web sitelerinin çeşitli bölümlerini sağlayan bir dizi bağımsız üye şirketten oluşmaktadır. Mevcut üye firmalarımızı buradan görebilirsiniz. İleride CottGroup® üye ağına dahil olacak firmalar da aynı linkte görüntülenebilecektir.

Bu siteyi kullanırken paylaşacağınız bilgiler, CottGroup® üye ağı şirketleri arasında başka bir firma tarafından da kontrol altında tutulabilir. Bunun nedeni ilgili verilerin kontrolünü, denetimini ve güvenliğini üst düzeyde sağlamaktır. Her bağımsız üye, kontrolünde ve denetiminde bulunan veri konusunda yasal olarak sorumludur.

CottGroup® Gizlilik Bildirimi, CottGroup® üye ağındaki internet sitelerimiz, yazılımlarımız, self-service uygulamalarımız, mobil uygulamalar veya sosyal medya hesaplarımız ve diğer çevrimiçi ya da çevrimdışı kanallar ile toplanan ya da iletilen Kişisel Veriler dahil olmak üzere CottGroup® tarafından işlem görmüş bütün verileri kapsamaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması

CottGroup®, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda veri sorumlusu sıfatı ve veri işleyen sıfatıyla hareket etmektedir. Bu kapsamda kişisel veriler yalnızca CottGroup® yönetim ofisi kapsamındaki hizmetleri ve her türlü gizlilik güvenlik prosedürünü uygulamaya yetkili CottGroup® personeli, gizlilik güvenlik yetki matrislerinde adı geçen personel ve CottGroup® ’un veri sahiplerini bilgilendirme şartını sağlayarak bu hususta yetki verdiği gerçek/tüzel kişiler tarafından işleme tabi tutulur. Detaylar için lütfen Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Protokolü linkini tıklayınız.

Elektronik İletiler

Elektronik iletiler ile ilgili olarak bizimle iletişim kurmanız sırasında ve diğer her türlü CottGroup® mecrasında vermiş olduğunuz iletişim izinleri çerçevesinde iletişim bilgileriniz üzerinden CottGroup® ve iş ortakları tarafından sunulan hizmetlerinin tanıtımı, yeni ürün ve hizmetler hakkında bilgiler, mevzuat duyuruları ve ilgi çekici bulacağınız diğer konular hakkında elektronik iletiler almayı kabul etmiş olursunuz. Bu kapsamda tarafınıza gönderilen iletilerin bir veya birden fazla iletişim kanalı üzerinden iletiminin durdurulması talebinizi CottGroup® ’a iletebilirsiniz.

Log Verileri, Çerezler (Cookies) ve Web İşaretçileri

Cookie'ler çeşitli verileri toplayan laptop, pc ve mobil cihazınızda bulunabilecek program parçacıklarıdır çerezler genellikle text dosyalardır.

Bu programlar sayesinde aşağıdaki veriler toplanabilir:

 • İnternet Protokolu (IP) adresi
 • Siteye bağlandığınız bilgisayarın domain adı
 • Bağlandığınız tarih, saat ve sitede geçirdiğiniz süre
 • Firmamız sitesine bağlandığınız sayfanın linki ya da başka bir CottGroup® üye sitesinin adresi
 • Bilgisayarınız hakkındaki bilgiler, tarayıcınızın markası, işletim sisteminiz, java desteği, flash versiyonu, ekran çözünürlüğünüz ve bağlantı hızınız gibi bilgiler
 • Firmamız sitesinden istek yapılırken bağlanan bilgisayardaki sayfa bilgileri
 • Firmamız sitesinde transfer edilen verinin byte olarak miktarı
 • İz bırakan çerezlerin içerikleri
 • CottGroup® web siteleri online aktivitelerinizi güvenli kılmak ve site performansını arttırmak için, geçici oturum çerezleri kullanır.
 • Yazılımlarımız ve self-service uygulamalarımız (UYGULAMALAR) için gerekli olan Login zamanı, Kullanıcı Adı, Kullanıcı ID gibi alanlar
 • UYGULAMALAR üzerinde Kullanıcının son istek yaptığı url bilgisi
 • Tarayıcınıza ait dil bilgisi

Ayrıntılar için Çerez (Cookie) Politikası linkini tıklayınız.

Verilerinizin Kullanım Amaçları

Firmamıza ait web sitesini ziyaretiniz sırasında otomatik olan veya olmayan yöntemlerle kaydettiğimiz ve iletişim formu, e-posta ve diğer elektronik işlemlerle bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz, öncelikle taleplerinizin yerine getirilmesini sağlamak ve daha sonra ise size daha iyi hizmet sunmak amacıyla kullanılacaktır. Genel olarak kullanım amaçları aşağıdaki gibidir:
 • Tarafınızla iletişime geçmek
 • Şifre, kullanıcı adı sağlamak da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere online hesabınız ile ilgili işlemler yaparak site ya da self-service erişiminizi sağlamak.
 • Tarafınızdan gelen bir soruyu yanıtlamak
 • Yasal değişiklik ve önemli bilgilendirmeleri yapmak
 • Sitemizin yönetimini sağlamak
 • Hizmet kalitemizi yükseltmek

Tarafımızca yukarıdaki amaçlarla toplanmasını istemediğiniz verilerinizi lütfen paylaşmayınız. Bu bilgileri sağlamadığınız durumda sizinle iletişimde olamayacağımızı, diğer taraftan bu siteyi ziyaretiniz ile çerezler vasıtası ile bazı verilerinizin toplanabileceğini unutmayınız.

Veri Güvenliği

CottGroup® bilgilerinizin gizliliğinin korunmasına önem vermektedir. Verilerinize, izinsiz erişim ve kullanımı engellemek için sektör standartlarına uygun önlemler almaktayız. İnternet üzerindeki bilgi alışverişleri genel anlamda çok güvenli değildir. Bu nedenle web sitelerimiz ve online sistemlerimiz üzerinden bilgi alışverişlerinizde kullanıcı olarak gerekli özeni göstermenizi tavsiye ederiz. Bu özeni göstermediğiniz taktirde, Cottgroup® size site içindeki iletişiminizin, kişisel ve diğer bilgilerinizin güvenliğine ilişkin veya 3. kişiler tarafından bilgilerinizin ele geçirilmesine karşı teminat veremez.

Söz konusu bilgiler CottGroup® 'a ulaştığında, bu bilgiler güvenlik ve gizlilik standartlarımıza uygun olarak korunmaktadır.

Verileriniz, yukarıda sayılan amaçlarla ve ancak iş sürecimizin ihtiyaçları veya yasal zorunluluklar için gerekli oldukları sürece saklanmaktadır.

Veri Aktarımları

Hakkınızda topladığımız kişisel bilgileri, internet servisi sağlayıcılarının, hosting şirketlerinin, e-mail tedarikçilerinin, domain sağlayıcılarının (Örneğin: Microsoft 365 gibi) hizmetlerini kullanmamız nedeniyle, bu bilgileri topladığımız ülkeden başka ülkelere aktarabiliriz. Bu ülkelerde uygulanan verilerin korunmasına ilişkin mevzuatlar, Türkiye’de uygulanan mevzuattan farklı olabilir.

Kişisel bilgileriniz, başka ülkelere aktarma sırasında işbu Gizlilik Politikasında açıklandığı üzere yürürlükteki yasaya uygun olarak korunacaktır.

Çocukların Online Faaliyetlerini Koruma

Çocukların online faaliyetlerini gözetip denetlemek isteyen ebeveynlere destek oluyoruz. Hiçbir durumda kasten çocuklardan kişisel bilgilerini istemeyiz. Eğer kişisel bilgilerini aldığımız bir kişinin 13 yaşının altında olduğunu öğrenirsek durumu derhal ebeveynlerine bildirmeye çalışmak için bu bilgiyi kullanabiliriz. Bu kural Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR), kapsamında 16 yaş için uygulanır.

Yeni Süreçleri Gizlilik Kurallarına Uygun Tasarlama

CottGroup® yeni sistemler geliştirirken gizlilik için en uygun teknolojik ve organizasyonel tedbirleri alır ve amaca uygun olarak kişisel verilerin işlenmesi için gerekli geliştirmeleri yapar. (Privacy by design)

Bu Gizlilik Bildirimi'ne ilişkin herhangi bir sorunuz olması durumunda, lütfen linki tıklayınız.

CottGroup® ortak internet sitesinin adresi: https://www.cottgroup.com

KVK Politikası

1. Amaç ve Kapsam

CottGroup® şirketler ağı ("CottGroup®"), bu web sitesi ve CottGroup® üye ağındaki diğer web sitelerinin çeşitli bölümlerini sağlayan birbirinden bağımsız, ayrı tüzel kişiliklere sahip üye şirketleri kapsamakta olup; işbu Kişisel Verileri Korunması ve İşlenmesi Politikası, her bir CottGroup® üye şirketi için ayrı ayrı uygulanır.

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Politikasının ("Politika") temel amacı, Şirket tarafından hukuka uygun bir biçimde yürütülen kişisel veri işleme faaliyeti ve kişisel verilerin korunmasına yönelik benimsenen sistemler konusunda açıklamalarda bulunmak, bu kapsamda kişisel verileri şirketimiz tarafından işlenen kişileri bilgilendirilerek şeffaflığı sağlamaktır.

Bu Politika Şirket tarafından yönetilen tüm kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına yönelik yürütülen faaliyetlerde, ilgili detaylı veri prosedürleri ile uygulanmaktadır.

2. Tanımlar

KVKK: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

GDPR: Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişi

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri (veri kayıt sistemi) yöneten kişi

İlgili Kişi: Şirket ve Şirket’in bağlı iştiraklerinin ticari ilişki içinde bulunduğu çalışanları, müşterileri, iş ortakları, hissedarları yetkilileri, potansiyel müşterileri, aday çalışanları, stajyerleri, ziyaretçileri, tedarikçileri, iş birliği içinde çalıştığı kurumların çalışanları, üçüncü kişiler ve burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere kişisel verisi işlenen gerçek kişiler.

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem

Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi: Kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilmeyecek hale getirilmesi

Kişisel Verilerin Silinmesi: Kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi

Kişisel Verilerin Yok Edilmesi: Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi

Şirket: Veri sorumlusu CottGroup® şirketleri.

KVK Kurulu/Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu

KVK Kurumu/Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumu

3. Politika

Şirket, belirli iş faaliyetleri ve fonksiyonlar ile ilgili olarak kişisel verilerin korunması ve bilgi güvenliğinin sağlanmasını ele alan farklı politikalara da sahiptir. Bu Politika, ek şartlar içermedikçe veya kişisel verilerin korunması için daha yüksek standart talep etmedikçe, Şirket’in işbu farklı politikalarındaki veri koruma şartlarını geçersiz kılmaz.

Kişisel verileri işlenmesi ve korunması hakkında yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri öncelikli olarak uygulama alanı bulacak; ilgili mevzuat ile işbu Politikanın hükümleri arasında çelişki bulunduğu takdirde, güncel mevzuat hükümleri öncelikli olarak geçerli olacaktır.

İşbu Politika, kişisel verilerin korunması için KVKK ve ilgili sair mevzuat hükümlerinde öngörülen kural ve prosedürlere göre oluşturulmuştur. Bu anlamda, Veri Sorumlusu da KVKK uyarınca, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesi ve kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ile muhafazasını sağlamakla yükümlü olduğundan gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri almak zorundadır.

4. Kişisel Veriler İşlenirken Uyulacak İlkeler

Şirketimiz tüm Kişisel Veri İşleme faaliyetleri kapsamında aşağıda açıklanan genel ilkelere uygun şekilde hareket eder:

 • Kişisel verilerin, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun ve şeffaf şekilde işlenmesi,
 • Kişisel verilerin sadece belirli, açık ve meşru amaçlarla toplanması,
 • Kişisel verilerin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması,
 • Kişisel verilerin doğru ve gerektiğinde güncel olması, gecikme yaşanmadan silinmesi veya düzeltilmesi,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi,
 • Kişisel verilerin uygun güvenliğin sağlanmasına yönelik şekilde işlenmesi.

5. Toplanan Kişisel Veriler

Şirketimiz tarafından toplanan Kişisel Verileriniz Şirketimiz ile olan ilişkinin niteliği ve kanuni yükümlülüklere göre değişmektedir. Toplanan Kişisel Verileriniz şu şekilde sıralanabilecektir:

 • Kimlik Bilgisi (gerekli olduğu ölçüde değişkenlik göstermek üzere, T.C. kimlik numarası, ad, soyad, pasaport numarası, nüfus cüzdanı paylaşılması halinde cüzdanda yazılı bilgiler, fotoğraf, vb.)
 • İletişim Bilgisi (E-mail adresi, telefon numarası, cep telefonu numarası, adres vb.)
 • Müşteri Bilgisi (kişiyle ilişkilendirilen müşteri numarası, müşteri gelir bilgisi, müşteri meslek bilgisi, araç plakası, eğitim bilgisi vb.)
 • Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi (özellikle çalışan adayları ile ilgili olarak Veri Sahibinin çocukları, eşleri ile ilgili kimlik bilgisi, iletişim bilgisi ve profesyonel, eğitim bilgileri vb.)
 • Müşteri İşlem Bilgisi (kişiyle ilişkilendirilen bir talimat ve talebe bağlı CDR (call detail record), call center kayıtları, kredi kartı ekstresi, gişe dekontları, müşteri talimatları, buna yönelik kanallarda kaydedilen kayıtlar vb.)
 • Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi (giriş-çıkış kayıtları, ziyaret bilgileri, kamera kayıtları vb.)
 • İşlem Güvenliği Bilgisi (internet sitesi şifre ve parola bilgileri vb.)
 • Risk Yönetimi Bilgisi (Kişisel Veri Sahibiyle ilişkilendirilen adres kayıt sistemi kayıtları, IP adresi izleme kayıtları vb.)
 • Finansal Bilgi (yasal bir takip olması halinde resmi mercilerden gelen bilgi paralelinde kredi kartı borcu, kredi tutarı, kredi ödemeleri, borç bakiyesi, alacak bakiyesi vb.) ve muhasebe bilgisi ile buna ilişkin kayıtlar
 • Çalışan Adayı Bilgisi (özgeçmiş, mülakat notları, kişilik testleri sonuçları vb.)
 • Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi (mahkeme ve idari merci kararları gibi belgelerde yer alan veriler vb.)
 • Denetim ve Teftiş Bilgisi (Veri Sahibiyle ilişkilendirilen yasal takip ve haklarımızı ileri sürmemize ilişkin her türlü kayıt ve işleme ilişkin bilgiler vb.)
 • Özel Nitelikli Kişisel Veri (sağlık ile ilgili veriler, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler,)
 • Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi (kişiyle ilişkilendirilen ürün ve hizmetlerimizle ilgili Şirketimize yaptığı talep ve şikayetlerle ilgili toplanan bilgiler ve kayıtlar ile bunların sonuçlarının ilgili iş birimleri tarafından değerlendirildiği raporlara yönelik bilgiler vb.)
 • İtibar Yönetimi Bilgisi (kişiyle ilişkilendirilen ve şirketimizin ticari itibarını korumak maksatlı toplanan bilgiler vb.)
 • Görsel İşitsel Veri (fotoğraflar, kamera kayıtları, işitsel kayıtlar vb.)

Sayılan Kişisel Veri tipleri işlenen tüm verileriniz kapsamamakta olup şirketimiz tarafından sayılan verilere benzer tipte Kişisel Veriler işlenebilmektedir.

6. Kişisel Verileri İşleme Amaçları

Şirketimiz, KVKK ve ilgili sair mevzuat uyarınca, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında ilgili kişileri aydınlatmaktadır. Bu bağlamda Şirket tarafından ilgili kişiye kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen verilerin kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği, kişisel veri toplama yöntemi ve kişisel veri toplamanın hukuki sebebi hakkında aydınlatma/bilgilendirme yapılır.

Kişisel veri işleme amacı, şirket ile kişisel veri sahibinin ilişkisi ve işin hukuki niteliğine göre değişmektedir.

Şirket tarafından işlenen kişisel verileri işleme amaçları şu şekildedir:

 • Şirkete özel ticari faaliyetlere ilişkin planlama ve geliştirme, işin icrası kapsamında;
  • Hukuken gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi, yükümlülüklerin ifası,
  • Resmi kurumlara yapılan bildirimler,
  • Sözleşmelerin kurulması ve ifasına ilişkin faaliyetler
  • Müşterilerle ilişkilerin yürütülmesi, yönetilmesi, planlanması ve icrasına ilişkin faaliyetler
  • Sözleşme sonrası hizmetlerin gerçekleştirilmesine yönelik faaliyetler
  • Danışmanlık faaliyetlerinin takibi, planlanması ve icrası
  • Finans ve muhasebeye yönelik faaliyetlerin planlanması, takibi ve icrası
  • Bilişim teknolojileri ve veri güvenliği faaliyetlerinin planlanması ve icrası
  • Şirketin fiziksel ve elektronik/ağ güvenliğine yönelik çalışmaların planlanması ve icrası
 • Marka bilinilirliğini artırmak kapsamında;
  • Kurum, kurum faaliyetleri ve marka hakkındaki algı düzeyini artırmaya yönelik aksiyonların planlanması ve icrası
  • Organizasyon, toplantı, davet ve etkinliklerin planlanması, yönetimi ve icrası
  • Hizmet sonrası ve hizmet devam ederken talep ve şikayet süreçlerinin yönetilmesi ve sonuçlandırılması kapsamında;
  • Talep ve şikayetlerin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasına yönelik faaliyetler,
  • Sözleşme ilişkisinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesine yönelik işlem ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve takibi
 • Kurumsal ilişkilerinin planlanması, icrası ve yönetilmesi kapsamında;
  • Tedarikçi/iş ortağı /müşteri ile ilişkilerin yönetimi, geliştirilmesi, planlanması ve icrası
  • Kurumsal yönetim ve iletişim faaliyetlerin kurgulanması ve icrası
  • Şirket dışı eğitim alma ve verme gibi faaliyetlerin planlanması ve icrası
 • Şirketin ve Şirketle iş ilişkisi bulunan kişilerin hukuki, teknik ve ticari güvenliğinin temin edilmesi kapsamında;
  • Yetkili kurum ve kuruluşlara hukuki yükümlülük nedeniyle bilgi verilmesi ve/veya denetime ilişkin faaliyet ve yükümlülüklerin ifası
  • Şirket ve yerleşkelerinin ve şirketin ilişki içerisinde olduğu tarafların fiziki ve/veya elektronik ortamlarının güvenliğinin temini
  • Şirketin iş ilişkisi içerisinde olduğu taraflara ilişkin kayıtların tutulması, ticari güvenliğe yönelik çalışmaların organize edilmesi, icrası ve denetimi
  • Verilerin doğru ve güncel olarak tutulmasını sağlanmasına yönelik faaliyetlerin yerine getirilmesi
  • İş Sağlığı ve/veya güvenliği süreçlerinin planlanması ve/veya icrası
  • Şirkete giriş-çıkış yapan her türlü ziyaretçiye ilişkin yükümlülüklerin hukuka uygun şekilde yerine getirilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

7. Kişisel Verilerin İşlenme Yöntemleri ve Hukuki Sebep

Kişisel veriler kişisel veri sahibinden veya kişisel veri sahibinin açık rızasını bildirdiği 3. Kişilerden elde edilebilir. Elde edilen bu kişisel veriler toplama, kaydetme, düzenleme, yapılandırma, saklama, uyarlama, değiştirme, kullanma, aktarma, silme, yok etme, anonimleştirme yöntemleri ile işlenebilir.

Kişisel veriler KVKK md.5’te sayılan meşru sebeplerden birinin varlığı halinde veri sahibinin açık rızası aranmaksızın yukarıdaki yöntemlerden biri veya birkaçı ile işlenebilirler:

 • Kanunlarda ve ilgili herhangi mevzuatta açıkça öngörülmesi.
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

8. Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası

 • Şirketimiz, kişisel verilerin saklanma sürelerini belirlerken yürürlükte bulunan mevzuatı ve sürece konu olan verilerin işlenme amaçlarını göz önünde tutarak tespit yapmaktadır. Bu kapsamda, Kişisel Veri İşleme faaliyetine ilişkin yasal yükümlülükler ile zamanaşımı süreleri söz konusuysa mutlaka dikkate alınmaktadır.KVKK’nın 7.maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümleri gereğince, işlenen kişisel verilerin işleme sebeplerinin ortadan kalkması halinde Şirket’in kararı, periyodik kontrolü ve/veya ilgili kişinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, imha edilir veya anonim hale getirilir.
 • Tarafımıza herhangi bir yolla hatalı olarak iletilen veya ilgili kişinin iradesinin, açık rıza vermeye yönelmediği anlaşılan durumlarda aktarılan kişisel veriler, Şirketimiz tarafından Kanun'a uygun yöntemler ile derhal imha edilir.
 • Şirketimiz, verinin toplanma sebebi ile bağlantılı olarak, kişisel veriyi veri sahibinin kimliğinin saptanmasına olanak verecek şekilde gerekli olandan uzun süre saklamayacaktır.
 • Şirketimiz, kişisel veriyi, veri sahibinin hak ve özgürlüklerini koruma ve veri güvenliğini sağlama amacıyla uygun teknik ve organizasyonel tedbirleri alarak sadece kamu yararı, bilimsel veya tarihsel araştırma veya istatistik amaçlarıyla daha uzun süre saklayabilir.
 • Kişisel verinin her bir kategorisi için saklama süresi ve Şirket’in veriyi saklamak zorunda olduğu yasal yükümlülükler de dahil olmak üzere bu sürenin belirlenmesinde kullanılan kriterleri, Şirketimizin Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası’nda belirtilmiştir ve tüm durumlarda uygulanacaktır.

9. Kişisel Verilerin Aktarılması

a. Yurtiçi Aktarım

Kişisel verilerin KVKK veya ilgili mevzuat gereği idari ve adli kurum ve kuruluşlara aktarımını zorunlu kıldığı durumlar saklı kalmak üzere, Şirket tarafından ilgili kişilere ait kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın başka kişilere aktarılmamaktadır fakat KVKK’nın 5 ve/veya 6. maddesinde sayılı hususların söz konusu olduğu durumlarda hukuka uygunluk sebebi varlığından dolayı açık rıza aranmaksızın kişisel verileriniz yasal çerçevede ilgili kurum ve kuruluşlara aktarılacaktır.

Şirketimiz işbu aktarım ile ilgili de Veri Sahibini aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmektedir. Buna göre aktarım yapılabilecek kurum, kuruluş ve/veya kişiler aşağıda sayılmıştır.

b. Yurtdışı Aktarım

Şirket, KVKK ve ilgili mevzuatta öngörülen şartlara uygun ve gerekli güvenlik tedbirlerini alarak ve ilgili kişinin açık rızasını alarak kişisel verileri yurt dışına aktarabilir. İlgili kişinin açık rızasının aranmadığı haller için, kişisel verinin aktarılacağı ülkenin "güvenli ülke" statüsünde olması ve yeterli korumayı sağlayıp sağlamadığı şartı aranır. Kurul tarafından veri aktarılan ülkenin güvenli ülke statüsünde sayılmadığı durumlar için, Kurul izni ile yeterli korumayı taahhüt edecek bir veri aktarım protokolü imzalanır.

c. Aktarım Yapılan Kurum, Kuruluşlar ve Kişiler

 • Şirketimiz, kişisel verileri, İş Hukuku, Borçlar Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Ticaret Kanunu, Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği ve hizmetlerimiz ile ilgili diğer tüm mevzuat çerçevesinde sayılı mevzuatlar gereğince;
  • İlgili kamu kurum ve kuruluşlarla,
  • Yetkili mercilerle,
  • Vergi Daireleri, işyeri müfettişleri, İşKur, Bölge Çalışma ve SGK başta olmak üzere idari kurum ve kuruluşlarla,
  • Talep olması halinde mahkemelere ve diğer resmi-adli mercilerle paylaşabilir.
 • Bunlar dışında Şirketimiz kişisel verilerinizi, KVKK md.8 ve 9’a aykırı olmamak ve ilgili mevzuatta belirtilen tüm güvenlik önlemlerini almak kaydıyla;
  • CottGroup® Şirketlerine, (CottGroup® şirketlerinin güncel listesine buradan ulaşabilirsiniz.)
  • Yurt içindeki ve/veya yurt dışındaki iş birliği içerisinde olduğumuz iş ortaklarına, tedarikçilere, iştiraklerine,
  • Dışarıdan destek alınan hukuk bürosuna, talep olması halinde mahkemelere ve diğer resmi-adli mercilere aktarılabilir.

10. Veri Güvenliğini Sağlamaya Yönelik Tedbirler

Şirketimiz, kişisel verilerin güvenliğini sağlamaya yönelik veri ihlallerini engelleyecek teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Bu kapsamda Şirketimiz;

 • İdari açıdan;
  • Mevcut risk ve tehditleri belirlemek üzere risk denetimi yapmaktadır.
  • Çalışanlara yönelik farkındalık çalışmaları periyodik olarak yapılmaktadır.
  • Kişisel veri güvenliği politikaları ve prosedürleri bulunmaktadır.
  • Veri minimizasyonu anlayışını benimseyerek kişisel verilerin mümkün olduğunca azaltılması için çalışmaktadır.
 • Teknik açıdan;
  • Siber güvenliğin sağlanması,
  • Kişisel veri güvenliğinin takibi,
  • Kişisel veri içeren ortamların güvenliğinin sağlanması,
  • Kişisel verilerin güvenli alanlarda ve bulut bilişim sistemlerinde saklanması,
  • Bilgi teknolojileri sistemleri tedariki, geliştirme ve bakımı için gerekli yazılımsal ve donanımsal tedbirleri alarak, kişisel verileri kanunun öngördüğü şartlarla işlemektedir.

11. Veri Koruma Görevlisi (DPO)

 • Veri Koruma Görevlisi’nin prosedürler bakımından özel sorumlulukları vardır. Çalışan/Personellerin veri koruma uyumluluğu hakkında herhangi bir açıklama aradıklarında ilk başvuracakları kanal olmakla birlikte kişisel verileriniz ile ilgili aldığı sorumluluk bakımından kişisel verileriniz ile ilgili olarak doğrudan muhatap alınacak kişi konumundadır.
 • İşbu kapsamda, Şirket Yönetim Kurulu’nun yetkili ve deneyimli olarak gördüğü Veri Koruma Görevlisi, Şirket’in işbu Politika ile günlük bazda uyumluluğu hususunda sorumluluk almak üzere atanmıştır ve özellikle, kendi sorumluluk alanlarında gerçekleşen veri işleme faaliyetleri bakımından Şirket Yetkilisinin de yaptığı gibi, Şirket’in KVKK ile GDPR’a uyumluluğunu sağlamak bakımından doğrudan sorumluluğu bulunmaktadır.

12. Veri Envanteri

Şirketimiz, KVKK ve GDPR uyumluluk süreci boyunca riskleri ve fırsatları tespit etmek için yaklaşımının bir parçası olarak bir veri envanteri oluşturmuştur. Şirket’in veri envanteri şunları belirler:

 • Kişisel veriyi kullanan iş süreçleri,
 • İşlenen kişisel veri,
 • İşlenen özel nitelikli kişisel veri,
 • Kişisel veri sahibi,
 • Kişisel verileri toplama yöntemi-kişisel verinin kaynağı;
 • Kişisel veri işleme amacı,
 • Kişisel veri işlemenin hukuki sebebi,
 • Kişisel veri saklama süresi,
 • Kişisel verilerin işlendiği ortamlar,
 • Kişisel veriyi imha yöntemi,
 • Her türlü veri aktarımı,
 • Veri aktarılan alıcı/alıcı grubu,
 • Aktarım yöntemi ve amacı,
 • Teknik ve idari tedbirler.

13. Veri Sahibinin Hakları

KVKK md.11 kapsamında veri sahibinin aşağıda sayılan hakları bulunmaktadır ve dilediği takdirde veri sorumlusuna onun belirlediği yöntemlerle ulaşarak haklarını kullanabilir:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse bu bilginin yapısına ilişkin bilgi talep etme ve kime ifşa edildiğini öğrenme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme ve bu yönde yapılan işlemin üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini ve bunun üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İlgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

14. Veri Sahibinin Haklarını Kullanması

KVKK düzenlemeleri gereğince; aşağıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, İlgili Kişi Başvuru Formu doldurarak Astoria Towers Kempinski Residences Büyükdere Caddesi No:127 B Kule Kat:8 34394 Şişli-İstanbul/Türkiye adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden ya da posta ile imzalı olarak veya This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  adresine elektronik posta göndererek iletmeniz durumunda talebiniz en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır.

İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

CottGroup® ortak internet sitesinin adresi: https://www.cottgroup.com

Bu web sitesi çerez kullanıyor.
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek, verimli çalışmasını sağlamak ve istatistiki verileri takip etmek için çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerezler (Cookies) sayfasını okuyunuz. Bu seçim 30 gün süreyle ya da tarayıcınızdaki çerezleri siz silene kadar geçerlidir.
x
Hizmetlerimiz devam ediyor.

Dünya gündemindeki Covid-19 Koronavirüs salgını sebebiyle, çalışanlarımızın sağlığını güvenceye almak adına, çalışmalarımızı bir sonraki bilgilendirmeye kadar uzaktan devam ettireceğiz. CottGroup® olarak sahip olduğumuz iş sürekliliği planlarımız ve güçlü teknolojik altyapımız sayesinde süreçlerimizi kesintisiz devam ettirebileceğiz. Müşterilerimiz ve iş ortaklarımız her zaman olduğu gibi, telefonlarımız ve e-postalarımız aracılığıyla bizlere ulaşabileceklerdir.