Open menu

PEO, EOR,
BPO Hizmetleri

İK süreçleri, bordrolama, istihdam çözümleri, yasal uyum ihtiyaçlarınız için CottGroup® uzmanlarından destek alın.

Teklif Al

PEO, EOR, BPO Hizmetleri

İK süreçleri, bordrolama, istihdam çözümleri, yasal uyum ihtiyaçlarınız için CottGroup® uzmanlarından destek alın.

Teklif Al

PEO - EOR - BPO Hizmetleri

Türkiye’de İşinizi Genişletmenin Yolu

Şüphesiz ki Türkiye, hızlı gelişen ekonomiler arasında işinizi büyütmek için en iyi yerlerden biridir. Gelişmekte olan ekonomisi,
jeopolitik konumunun sağladığı avantaj, dikkat çeken büyüme fırsatları, altyapısının üst düzey elverişliliği,
çalışkan ve nitelikli iş gücüyle Türkiye, yabancı yatırımcılar için farklı istihdam çözümleri sunan bir cazibe merkezidir.

Türk Mevzuatında PEO'nun Anlamı

Türk Mevzuatında PEO'nun Anlamı

Türk hükümeti, yabancı şirketlerin Türkiye’de yatırım yapmasını yasal bir zemine oturtmak için her daim sistematik reformlara öncelik vermekte, AB’nin siyasi ve ekonomik kriterlerini karşılayacak yeni düzenlemeleri devreye almaktadır. Bununla birlikte, diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye'nin de kendine özgü mevzuatı bulunmaktadır.

6 Mayıs 2016 tarihli 6715 sayılı Kanunun 1. maddesi ile değişen İş Kanunu uyarınca, geçici iş ilişkisi, holdinge veya aynı şirketler grubuna bağlı başka bir iş yeri bulunması hâlinde kurulabilir. Hizmet sözleşmesi en fazla dört aylık süreyle imzalanabilir. Bu sözleşme, toplam sekiz ayı geçmemek şartıyla en fazla iki kez yenilenebilir. Kanun tarafından tanımlanan geçici iş ilişkisi süreleri vardır. Geçici işçi çalıştıran işverenin, aynı işte tekrar geçici işçi çalıştırabilmesi için aradaki süre en az altı ay olmalıdır. Benzer şekilde, yetkili özel istihdam büroları da aynı şartlar doğrultusunda personel ile geçici iş ilişkisi kurabilir.

Türkiye bu yasayı 2008/104/EC sayılı European Parliament Direktifini örnek alarak oluşturmuştur. Aynı şekilde, Almanya temporary work ilişkisini "Arbeitnehmerüberlassungsgesetz" ve İsviçre "Bundesgesetz über die Arbeitsvermittlung und den Personalverleih - Arbeitsvermittlungsgesetz, AVG" kanunları ile düzenlemiştir. Tekrar vurgulamak isteriz ki, geçici iş ilişkisinin sayılan amaçlara ulaşabilmesi için kanunla düzenlenmesi, süre ve koşullarının net bir şekilde belirlenmesi gerekir. Örneğin 4 aylık süre sınırı önemli bir kısıtlamadır.

Türkiye'de tüzel kişilik oluşturmadan işinizi büyütebileceğiniz bir proje başlatmayı düşünüyorsanız, ülkenin yasal ortamını ve istihdam iş birlikleri konusunda ülkeye özgü düzenlemeleri göz önünde bulundurmanız gerekmektedir. Daha fazla oku

Türkiye'de Kayıtlı İşveren (EOR) Hizmeti

Global tanımı ile, Kayıtlı İşveren (EOR), iş ortağı olarak hareket eden üçüncü taraf bir organizasyondur. EOR, genellikle hedef ülkede mukim, lokal bir işletmedir. EOR ortaklığı sayesinde, müşteriler yasal uyumluluk konusundaki yükümlülükleri bakımından yerel makamlarla uğraşmak durumunda kalmazlar. EOR, çalışanlarıyla ilgili ve onlar için yerine getirilmesi gereken tüm görevlerin koordinasyonunu sağlar. EOR, personelin idaresi ve mevzuata uyumundan bütünüyle sorumlu, yasal bir işverendir. Yeni personel için ofis alanı, ekipman, eğitim sağlanmasına ya da onlar ile herhangi bir sözleşme imzalanmasına gerek yoktur; bu işlerin tümü EOR tarafından yerine getirilir. Geçici iş ilişkisine ilişkin düzenlemeler nedeniyle, EOR hizmetlerinde de PEO hizmetlerinde görülen benzer kısıtlamalar bulunmaktadır. Diğer bir deyişle; EOR hizmeti, kanunda belirtildiği üzere dört ayı aşan süreler için kullanılamaz.

Yukarıda bahsedildiği üzere; kanunda da belirtildiği gibi, belirsiz süreli istihdamlarda geçici işçi sözleşmesinin ne PEO ne de EOR için değerlendirilebilmesi mümkündür.

Türkiye'de Kayıtlı İşveren (EOR) Hizmeti
Freelance Hizmetler - PEO - EOR – BPO

"Freelance Hizmetler" Türkiye'de Neden Uygulanamamaktadır? Bağımsız Bir Yüklenici & Freelancer Türkiye'de Hizmet Sağlayabilir mi?

Türk Vergi Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan süreklilik ilkesi uyarınca, bir kişi bir hizmeti sürekli olarak sağladığı takdirde (yani hizmetin "arızi gelir" olarak yılda bir veya iki defadan fazla verilmesi durumunda), vergi hususunda yasal bir uyumsuzlukla karşılaşmaması için, o kişinin aşağıda sayılan iki seçenekten birini takip etmesi gerekmektedir:

 1. Şahıs şirketi (ya da bireysel hissedarı bulunan limitet bir şirket) kurmak
 2. Bir şirkette çalışan olmak (belirli bir şirketin bordrosuna kayıtlı bulunmak)
Cott Hibrid Hizmet Çözümü: PEO, BPO ve ASO'nun Birleşimi

Cott Hibrid Hizmet Çözümü: PEO, BPO ve ASO'nun Birleşimi

Çok uluslu şirketler için sponsor şirket hizmetleri aracılığıyla başka bir ülkede personele sahip olmak, bu şirketlerin uygulama veya geliştirmeye ilişkin görevlerini üstlenmeden önce ekonomik faaliyetlerini yeni bir pazarda test etmeleri için hızlı ve pratik bir sıçrama tahtasıdır. Şirketlerin büyük bir kısmı, Cott Hibrid Servis Çözümü sayesinde, şirket kuruluşuna ihtiyaç duymamaktadır. Bu çözüm aynı zamanda, pazarın alaka düzeyi ile, bir projenin fizibilitesini ve başarısını test etmek için de kullanılmaktadır.

"ASO" terimi, İdari Hizmetler Organizasyonu anlamına gelmektedir. PEO'lar gibi, ASO'lar da bordro, tüm İK süreçleri, izin yönetimi, yan hakların yönetimi gibi dış kaynaklı İnsan Kaynakları Hizmetleri sağlarlar. Özel olarak sağlanan hizmetler ASO'da değişkenlik göstermektedir.

ASO, sağlık sigortası planları gibi çalışanlara sağlanan yan hak uygulamalarına sponsor olmaz; ancak müşteri şirketin en iyi çözümleri bulmasına ve günlük operasyonel idari işlerin yönetimine yardımcı olabilir.

Cott Hibrid Hizmet yaklaşımı, genellikle problemlerin pratik bir şekilde çözümü için kullanılır. Kuruluşun ana faaliyet alanı dışındaki alanlardan farklı uzmanlık gerektiren hizmet alanları buna örnektir. Genel olarak yabancı şirketler, bu bağlamın dışında kalan belirli veya belirsiz süreli iş sözleşmesi olan bir personele ihtiyaç duyarlar.

PEO sözleşmesi Türk mevzuatında düzenlenmediğinden, stratejik bir Dış Kaynak projesi için, istihdam, müşterinin Türkiye'deki uzun vadeli iş stratejisiyle yakından ilişkili olmalıdır. BPO veya stratejik dış kaynak kullanımı, müşterilerin kendi yetkinlik veya ana faaliyet alanıyla ilgili olmayan faaliyetler için bir alt yüklenici bulabileceği anlamına gelir.

Cott Hibrid Hizmet Çözümleri

Aşağıdaki iş kolları bu gereksinimleri karşılayabilir.

 • Arka ofis yönetimi
 • Bilgi Teknolojisi desteği
 • Muhasebe, finans, bordro, denetim
 • İK görevleri
 • İdari işler (dosya arşivleme, veri girişi, tarama hizmetleri vs.)

Yukarıda bahsi geçen yapılar ışığında, belirtilen tüm konularda yasal uyumluluğun sağlanabilmesi için tarafların iş birliği içerisinde olması gerekmektedir. Ayrıca, aşağıda sayılan maddeler de uyumluluğun sağlanması için son derece önemlidir.

 • Personele ait veriler (kişisel veriler dahil) her zaman güncel ve doğru olmalıdır.
 • Personele izin takip sistemimizin ve gerekli diğer kullanım alanlarının açılması gerekmektedir.
 • Personele bizimle iletişim kurabilmesi için bizim domainlerimizden e-posta sağlanmalıdır.
 • İş sağlığı güvenliği eğitimi eksik olan personele acilen eğitim verilmelidir.
 • Kişisel verilerin korunması ve gizlilik güvenlik eğitimlerinin verilmesi gerekmektedir.
 • Personelin COVID-19 nedeniyle sistem üzerinde check-in check-out yapması sağlanmalıdır.
 • Seyahatleri bildirebileceği sistem sağlanmalıdır.

Bordronu Hesapla (*)

(*) Bordro hesabı Vergi ve Sosyal Güvenlik Kesintileri baz alınarak oluşturulmuştur. Ayrıca bordro hesabı çalışanın kümülatif vergi matrahlarının aylara göre değişimi, döviz kurları, yıl içindeki yasal parametre değişiklikleri, medenî durum, çocuk sayısı gibi birçok parametreye bağlıdır.

Buradaki verilerle yapılacak hesaplama yıllık bazda genel bir fikir verebilir.

Gerçek bordro hesabı yerine kullanılamaz.

Bordronu Hesapla

Önemli Notlar

Alt İşverenlik Hizmet Modeli

Alt işveren uygulamaları, Türkiye'de de yaygındır.

Alt işverenin asıl işveren ile çoğunlukla aynı iş yerinde çalışmaları ve aynı tedarik zincirine tabi olmaları, çeşitli sorunları beraberinde getirmektedir. Alt işveren, asıl işverenin iş yerinde ayrı bir iş yeri oluşturur ve kendi çalışanları için, ayrı bir sosyal güvenlik iş yeri tescil numarası alır.

Alt işverenlik sözleşmesindeki önemli nokta, çalışanın asıl işverenin iş yerinde çalışmasıdır.

Dahilî iş gücüne ek olarak, müşteri tedarikçinin çalışanlarına aşağıdaki durumlar kapsamında ihtiyaç duyarsa,

 • Nakliye, temizlik veya yemek hizmetleri gibi müşterinin temel faaliyetlerinin bir parçası olmayan ek görevlerde,
 • Müşterinin operasyonel veya teknolojik alanlar gibi özel bir uzmanlık gerektiren temel faaliyetlerinde, dış kaynak ilişkisi oluşturulabilir.

Yetkili kurumlar, işletme yönetiminin bir sosyal bilim olduğuna sürekli vurgu yapmaktadır ve organizasyonların temel fonksiyonları genellikle Pazarlama, Finans, Üretim, Muhasebe, İnsan Kaynaklarından oluşur.

BEPS ve Daimî İş Yeri Riski

Mobil iletişimde kaydedilen benzersiz büyüme ve gelişme sayesinde, uzaktan çalışma yükselişe geçmiştir. Uzaktan çalışanlar istedikleri yerde projelerini hayata geçirebilmekte ve hedeflerine ulaşabilmektedirler. Dijital iletişimin önemli avantajları ile başka bir ülkedeki projeleri outsource etmek artık her zamankinden daha kolay hâle gelmiştir. Ancak küresel çapta büyüme, riskleri de beraberinde getirmektedir. Başarılı bir küresel büyüme, yeni bir ülkede iş yapmaya bağlı finansal riskleri anlamak adına etkili planlama ve özenli bir içgörü gerektirmektedir.

BEPS (Base Erosion and Profit Shifting - Matrah Aşındırması ve Kâr Aktarımı) ile ilgili OECD/G20 Kapsayıcı Çerçevesi kapsamında 135’ten fazla ülke, vergi ödememek için vergi kurallarındaki boşluklardan ve uyumsuzluklardan yararlanan vergiden kaçınma stratejilerine son vermek için birbirleriyle iş birliği yapmaktadır.

Daimî İşyeri (PE), ülkeye bağlı olarak değişen bir vergi ilkesidir; yani, bir vergi dairesinin, bir işletmenin ülkede istikrarlı ve sürekli bir varlığa sahip olduğunu kabul etmesi ve bu nedenle kurumlar vergisine, stopaja ve KDV'ye tabi olduğu anlamına gelmektedir.

Bir müşterinin ön hazırlık çalışmaları ya da arka ofis yönetimi gibi gelir getirmeyen yardımcı ve yan hizmetler satın alması durumunda, PE statüsü tetiklenmez. Öyle olsa dahi, bu konudaki nihai karar merci yerel vergi dairesidir. Şirket, Türkiye’deki faaliyetlerinin yardımcı faaliyetler olduğunu göstermekle yükümlüdür, ancak bu daimî iş yeri iddiasının önüne geçemez.

Yukarıda belirtilen senaryolara göre (PEO ve EOR için), bir şirketin (Müşteri) PE'ye sahip olduğu kabul edilirse, yerel vergi yükümlülüklerine göre ülkede elde edilen kârlar için ödeyeceği tüm vergilerden sorumlu olacaktır. Bununla birlikte; şirket, faaliyet dönemi süresince ödenmemiş vergilerden dolayı gecikme zammı, faizi ve diğer cezalardan sorumlu olacaktır. Vergi dairesi, ödenmemiş vergi yükümlülükleri açısından tüm tarafları sorumlu tutabilir.

İş Sağlığı ve Güvenliği ve COVID-19 Riskleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, COVID-19 salgını sırasında işyerlerinde uygulanması gereken önlemleri belirlemiştir. Yeni düzenlemelerin çoğu kalıcı olacaktır. Yeni düzenlemelerin temelleri şu şekildedir:

 • Çalışanların COVID-19 virüsüne nerede ve nasıl maruz kalabileceği konusunda bir değerlendirme yapılmalıdır. Bu nedenle, işveren, çalışanın mevcut yerini bilmelidir.
 • Çalışanın bulunduğu yere bağlı olarak; yüksek risk altında olan çalışanların belirlenmesinde, şehir, bina, işin doğasına göre söz konusu alan ve iş süreçleri baz alınmalıdır.
 • Kronik hastalıklar, gebelik gibi bireysel risk faktörleri belirlenmeli, kayıt altına alınmalı ve bu çalışanları korumak için gerekli önlemler alınmalıdır.
 • İşyerinde çalışanlara COVID-19'a karşı korumaya uygun, koruyucu ekipman sağlanmalıdır.
 • Çalışanlar, güncellenmiş acil durum planı hakkında bilgilendirilmeli ve plan kapsamında ne yapmaları veya yapmamaları gerektiği konusunda bilinçlendirilmelidir.
 • İşveren, çalışana en az 14 gün veya kendi sağlık hizmeti sağlayıcısı veya ilgili sağlık departmanı tarafından tavsiye edilen daha uzun bir süre evde kalması talimatını vermelidir.
 • İşveren, salgından etkilenen veya riskli alanlar açısından çalışanların seyahatleri ve konumu ile ilgili bilgi sahibi olmalıdır.
 • İşverenler, çalışanın her türlü iznini ve lokasyonunu izlemelidir.
 • Tüm çalışanlar, Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü ile işverenin tavsiyelerine uymalıdır.
 • Çalışanlar, sağlık durumları ile ilgili işveren ve iş yeri hekimini bilgilendirmelidir. Bu kapsamda, işveren her çalışanla doğrudan iletişim hâlinde olmalıdır.

Önemli Zorunluluk ve Yükümlülükler

Öncelikle, yukarıda belirtildiği üzere, tedarikçi 'ortak bir istihdam ilişkisi' içine girecektir. Bu nedenle, tedarikçinin sorumluluklarının yanı sıra tedarikçi ile müşteri arasında müşterek sorumluluklar olacaktır ve tedarikçi, kayıtlı işveren sıfatıyla her çalışanla doğrudan iletişim içinde olmalıdır. Tedarikçi, her iki durumda da müşteri ile iş birliği içinde olmayı bekleyecektir.

 • İşveren, istihdam ilişkisi kapsamında kişisel verilerin korunması, icra ve iflas, ceza hukuku ve sair mevzuat gibi Türk mevzuatına uyulmasını sağlamakla yükümlüdür. İşveren bunu ancak çalışanlarla yakın bir ilişki kurarak başarabilir.
 • İşveren, kişisel verilerin ve gizliliğin korunması konusunda çalışanlarına belirli aralıklarla eğitim ve bilgi sağlayarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki konularda politika ve prosedürlere uyulup uyulmadığını kontrol edecektir.
 • İşveren ayrıca, kişisel verilerinin işlenmesi konusunda çalışanlarını detaylı bir şekilde bilgilendirerek, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında çalışanların kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin başvurularında her zaman kolay erişilebilir bir konumda olacaktır.
 • İşveren, 2004 sayılı Türk İcra ve İflas Kanununa göre iş ilişkisi sona erene kadar işçinin maaşına, kıdem tazminatı ve sair ödemelere haciz uygulanması hâlinde, haciz tutarını icra makamlarına ödeyecektir.
 • İşveren, 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu uyarınca, işe alınan çalışanla ilgili işe alım ve kimlik bilgilerini en yakın emniyet müdürlüğüne bildirir.
 • İşveren, kanunda öngörülen yıllık kazanılmış izin, evlilik, ölüm, babalık ve diğer mazeretli izinler, doğum izni, idari izin, hastalık izni ve diğer zorunlu izinlerin kullandırılmasını sağlar.
 • COVID-19 nedeniyle iş göremezlik durumunda çalışanlar için ücretsiz izin uygulamaya konması istenmesi hâlinde, işveren çalışanların yazılı onayını alacaktır, bu izin uzaktan çalışma için de gereklidir.
 • İşveren, iş kazaları gibi işverene sorumluluk yaratabilecek olaylara ilişkin olarak çalışanların görevleri kapsamında yaptığı seyahatleri takip eder.
 • İşveren, çalışanın işinden kaynaklanan masraflarının ödenmesini sağlayacaktır.
 • COVID-19 koşulları nedeniyle, çalışanlar, giriş ve çıkışları yasaklanan şehirlere seyahat etmek için işverenlerinden resmi bir görevlendirme yazısı alacaklardır.
 • İşveren, çalışanlara bilgi ve eğitim vermek, sağlık ve güvenlik önlemlerini değişen koşullara uyarlamak ve mevcut durumu iyileştirmek dâhil, iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak adına her türlü tedbiri alır.
 • İşveren, görev verirken çalışanın işe uygunluğunu iş sağlığı ve güvenliği açısından inceleyecektir, bu amaçla işveren, gerekli durumlarda ve belirli aralıklarla sağlık kontrolleri ile çalışanların sağlığını izleyebilir.

Türk Kanunlarına Göre Belirli Süreli İş Sözleşmeleri

Belirli süreli iş sözleşmeleri birçok ülkenin iş kanununda çalışma hayatının önemli enstrümanlarından biri olarak yer almaktadır. Türkiye’de belirli süreli iş sözleşmeleri zaman içerisinde bazı firmalar tarafından belirsiz süreli iş sözleşmelerinin personele sağladığı çeşitli yasal haklardan kurtulmak amacıyla kullanılır hâle gelmiştir. Her ne kadar kanun koyucu bu art niyetli uygulamanın önüne geçmek için çeşitli düzenlemeler yapsa ve çeşitli mahkeme kararları ile bunu düzenlese de belirli süreli iş sözleşmelerinde uygulama sorunları devam etmektedir. Tamamını okumak için tıklayınız.

ADP Hakkında (NASDAQ - ADP)

ADP, bireylerin potansiyellerini gerçekleştirmesini sağlamak amacıyla modern teknolojinin getirdiği ürünlerle çalışmanın daha iyi yollarını tasarlar ve kaliteli hizmetler sunar. Verilerle güçlendirilmiş ve insan merkezli olarak tasarlanmış İnsan Kaynakları, Yetenek Yönetimi, Yan Haklar, Bordro ve Uyumluluk çözümleri sağlar.

Daha fazlası için www.adp.com adresini ziyaret edin.

Boss Yönetişim Hizmetleri A.Ş. ADP'nin lokal Türkiye partneri olmaktan gurur duymaktadır.

ADP, ADP logosu ve Always Designing for People, ADP, LLC'nin ticari markalarıdır.

CottGroup® Servisleri ile İlgili Ödüller

Danışmanlık Müşavirlik ve Destek Hizmetleri İhracatında Türkiye 4'üncüsü
İnsan Kaynakları Yazılımı Üreticileri 6'ncı
Danışmanlık Hizmeti Sağlayıcı Üreticiler arasında 4'üncüsü
Hizmet Sağlayıcıları arasında 29'uncu

(*) Hizmet İhracatçıları Birliği - 2022
(**) Bilişim 500 - 2022

Başlayalım
Hizmet ihtiyaçlarınız için teklif alın.

Daha fazla bilgi
almak ister misiniz?