Open menu

14 Mart 2024

Çalışma İzni Nedir? Yabancı Çalışma İzni Nasıl Alınır?
×

Yazar Civan Güneş, Kategori Çalışma Hayatı

Çalışma İzni Nedir? Yabancı Çalışma İzni Nasıl Alınır?

  Türkiye kültürel zenginliği, stratejik konumu ve ekonomik fırsatları ile birçok yabancı için cazip bir destinasyon hâline gelmiştir. Ancak Türkiye'de çalışmak isteyen yabancıların çalışma izni ile ilgili bilgi sahibi olması gereken pek çok detay bulunmaktadır. Peki, çalışma izni nedir ve çalışma izni almak için gereken süreç nasıl işler?

  CottBlog Abone Ol
  CottBlog Subscribe

  Çalışma İzni Nedir?

  Çalışma izni, Türkiye'de yabancıların yasal olarak çalışabilmesi için gereken resmî izindir. Bu izin, 6735 Sayılı Uluslararası İş Gücü Kanunu kapsamında düzenlenmiştir ve Türkiye'deki işverenlerle yabancı çalışanlar arasındaki iş ilişkisine resmiyet kazandırır. Türkiye'de çalışma izinleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilmekte ve bu izinler yabancı uyruklu bireylerin çalışabilmesi için zorunlu kılınmaktadır. Türkiye'de çalışma izni almak hem yasal prosedürlerin yerine getirilmesi hem de gerekli belgelerin doğru bir şekilde tamamlanmasını gerektiren karmaşık bir süreçtir.

  Çalışma İzni Türleri Nelerdir?

  Süreli Çalışma İzni

  Süreli çalışma izni, belirli bir işveren altında ve önceden belirlenmiş bir işkolunda çalışma koşuluyla, ilk talepte en fazla bir yıl süreyle verilmektedir. Bu izin, iş ya da hizmet sözleşmesinin belirlenen süresini geçmemek üzere, yalnızca belirlenen iş yerlerinde ya da aynı sektördeki iş yerlerinde çalışma imkânı tanır.

  Uluslararası İşgücü Kanunu'nun 10/1 maddesine göre, "Başvurunun olumlu değerlendirilmesi hâlinde yabancıya, iş veya hizmet sözleşmesinin süresini aşmamak koşuluyla, gerçek veya tüzel kişiye ya da kamu kurum veya kuruluşuna ait belirli bir iş yerinde veya bunların aynı işkolundaki iş yerlerinde belirli bir işte çalışmak şartıyla ilk başvuruda en çok bir yıl geçerli çalışma izni verilir."

  Süreli çalışma iznine ilişkin olarak, başlangıç süresinin sona ermesinden sonra uzatma başvurusunda bulunmak mümkündür. Bu uzatma başvurusu, eğer kabul edilirse, yabancı uyruklu çalışana aynı işveren çatısı altında, ilk uzatma için en fazla iki yıl, sonraki uzatmalar için ise üç yıla kadar çalışma izni sağlanabilir.

  Süresiz Çalışma İzni

  Türkiye'de sınırsız süreyle çalışma imkânı tanıyan süresiz çalışma izni, uzun dönem ikamet izni olan veya en az sekiz yıl yasal çalışma iznine sahip yabancı uyruklu bireylere verilmektedir. Bu izin türü, alındığı tarihten itibaren her beş yıl sonunda güncellenmesi gereken belgeleri içerir. Güncelleme işlemleri, iznin verildiği tarihten itibaren beş yıl dolmadan önceki altı ay içinde ve her durumda sürenin sona ermesinden önce gerçekleştirilmelidir. Bununla birlikte, süresiz çalışma izni sahipleri dahi, Türk vatandaşlarına özgü kabul edilen ve yabancıların yapması yasaklanmış belirli iş ve meslekleri yapamazlar. Bu, Türkiye'de çalışma izinleriyle ilgili düzenlemelerin hem fırsatları hem de kısıtlamaları içerdiğini göstermektedir.

  Bağımsız Çalışma İzni

  Türkiye'de "Bağımsız Çalışma İzni", yabancı uyruklu bireylerin Türkiye'de kendi adlarına bağımsız bir şekilde çalışmalarına olanak tanıyan bir izin türüdür. Bu izinle, yabancılar kendi işlerini kurabilir veya serbest meslek sahibi olarak çalışabilirler. Bağımsız çalışma izni alabilmek için, bireylerin Türkiye'de belirli bir süre ikamet etmiş olmaları, sektörlerindeki ihtiyaç ve kendi alanlarındaki uzmanlık düzeyleri gibi çeşitli kriterleri karşılamaları gerekmektedir. Uluslararası İş Gücü Kanunu Uygulama Yönetmeliği 29. Madde'ye göre:

  1. "Aşağıda sayılan yabancılara bağımsız çalışma izni verilebilir:
   1. Genel Müdürlükçe belirlenecek profesyonel meslek mensupları.
   2. Türkiye'de gerçekleştireceği faaliyetleri 48'inci maddenin birinci fıkrası kapsamında öngörülen süreleri aşacak şekilde hizmet sunumunda bulunacak bağımsız veya yurt dışında kurulu bir işverene bağlı çalışan sınır ötesi hizmet sunucuları.
   3. 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na göre kurulmuş olan; limited şirketlerin şirket ortağı olan müdürü, anonim şirketlerin şirket ortağı olan yönetim kurulu üyesi, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin yönetici olan komandite ortağı olan yabancılar.
   4. 6102 sayılı Kanuna göre kurulmuş olan diğer şirketlerin şirket ortağı ve yöneticisi olan yabancılar.
  2. Birinci fıkranın (a) bendi kapsamındaki yabancılardan bağımsız çalışma izni olanlar mesleğiyle uyumlu olmayan işleri yapamazlar.
  3. Birinci fıkra kapsamında bağımsız çalışma izni verilen yabancılara, ilgili mevzuat hükümlerine uyulması ve sistem üzerinden başvuru yapılması kaydıyla birden fazla iş yerinde çalışma hakkı verilebilir. Başvuruda yer alması gereken hususlar ve uygulama esasları Genel Müdürlükçe belirlenir.
  4. Birinci fıkra kapsamındaki yabancılardan çalışma izni başvurusunu tamamlayanlara herhangi bir harç ya da ücrete tabi olmayan bağımsız çalışma izni müracaat belgesi verilebilir.
  5. Bağımsız çalışma izni başvurularının uluslararası işgücü politikası doğrultusunda değerlendirilmesinde, yabancının; eğitim düzeyi, mesleki deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı, Türkiye'deki faaliyetinin veya yatırımının ülke ekonomisine ve istihdama etkisi, yabancı şirket ortağı ise sermaye payı ve diğer benzeri hususlar dikkate alınır."

  Çalışma İzni Nasıl Alınır?

  Çalışma izni almak için öncelikle çalışan adayı yabancıların ilgili Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerine çalışma izni ve vizesi başvurusu yapmaları gerekmektedir. Ancak Türkiye'de bulunan yabancının geçerliliği devam eden en az 6 ay süreli ikamet izni varsa çalışma izin başvurusu yurt içi başvurusu olarak da yapılabilir.

  Çalışma İzni Başvuru Türleri Nelerdir?

  Türkiye'de çalışma izni almak için ikamet durumuna bağlı olarak iki farklı başvuru şekli mevcuttur.

  Yurt İçi Başvurusu

  Türkiye'de ikamet eden yabancı vatandaşlar için, ülke dışındaki Türk konsolosluklarına başvurarak çalışma izni alma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak, çalışma izni alabilmek için, söz konusu yabancı vatandaşların en az altı ay süreli geçerli bir ikamet iznine sahip olmaları gerekmektedir.

  Eğer yabancı çalışan Türkiye'de en az altı ay süreli geçerli bir ikamet iznine sahipse, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na başvuruda bulunulması gerekir. Yine Uluslararası İşGücü Kanunu Uygulama Yönetmeliği 15. madde'ye göre: "Genel Müdürlükçe belirlenecek yabancılardan Türkiye'de yasal olarak bulunanlar, geçerli bir ikamet izni olmaksızın sistem üzerinden başvuru yapabilir. Yabancılara geçerli bir ikamet izni olmaksızın başvuru imkânı tanınmasında;

  1. Kurul kararları,
  2. Adına çalışma izni başvurusu yapılan yabancının niteliklerine ilişkin hususlar,
  3. Yabancının istihdam edileceği işveren veya iş yerinin niteliklerine ilişkin hususlar,
  4. Başvurunun uluslararası işgücü politikasına uygunluğuna ilişkin hususlar,

  dikkate alınarak özel şartlar belirlemeye ve bu şartları altı aylık dönemler hâlinde güncelleyerek resmi internet sayfasında yayımlamaya Genel Müdürlük yetkilidir.

  Yurt Dışı Başvurusu

  Çalışma izni başvuruları, yabancı vatandaşların kendi ülkelerinde ya da yasal olarak ikamet ettikleri ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti'nin büyükelçilikleri veya başkonsolosluklar aracılığıyla gerçekleştirilir. Eğer yabancı bir işverenin bünyesinde çalışacaksa, adayın ilk adım olarak ilgili büyükelçilik veya başkonsolosluklarda çalışma vizesi için başvuruda bulunması ve referans numarası alması gerekmektedir. Bu başvurunun ardından, işveren tarafından istenilen belgelerin ve bilgilerin sisteme yüklenmesi ve başvurunun onaylanması gerekmektedir. Bu işlemler tamamlandığında çalışma izni başvurusu nihai olarak gerçekleşmiş olur. Eğer yabancı bir işverenle çalışmayacaksa, başvuru süreci yalnızca ilgili büyükelçilik veya başkonsolosluklara gerekli belge ve bilgilerin sunulması ve sisteme yüklenerek onaylanmasıyla tamamlanır.

  Önemli bir nokta olarak, yurt dışından yapılan çalışma izni başvuruları sonucunda izin verilirse, bu izin sahibinin iznin başlangıç tarihinden itibaren altı ay içinde Türkiye'ye giriş yapması gerektiğidir. Aksi takdirde, Türkiye'ye giriş yapmayan yabancıların çalışma izinleri iptal edilir.

  Madde 16: "(2) Yurt dışından yapılacak çalışma izni başvurusu bakımından:

  1. Bir işverene bağlı çalışacak yabancı adına yapılan çalışma izni başvurusunda işverenin elektronik tebligat adresine sahip olması zorunludur.
  2. Adına süresiz çalışma izni veya bağımsız çalışma izni başvurusu yapılan yabancının elektronik tebligat adresi, çalışmanın başladığı tarihten itibaren otuz gün içinde sistem üzerinden Bakanlığa bildirilir.

  Madde 25: (2) Yurt dışından yapılan başvurularda yabancının yurda giriş tarihinden itibaren bir ay içerisinde ve her halükârda çalışma izninin başlangıç tarihinden itibaren altı ay içerisinde ilgili mevzuat kapsamında yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle çalışmaya başlaması zorunludur.

  olarak belirtilmiştir.

  Yabancı Çalışma İzni İçin Gerekli Evraklar

  Çalışma izni başvurusu için hem şirkete hem de yabancı çalışan adayına ait bazı evraklar talep edilmektedir. Bu evraklar Bakanlığa online sistem aracılığıyla atanan yetkilendirme ile teslim edilir. Evrakların teslimini takiben, çalışma izni başvurusu değerlendirmeye alınır.

  Yabancı Çalışan İçin Gerekli Evraklar

  • Güncel tarihle imzalanmış iş sözleşmesi (aylık ücret XXXX Türk Lirası/aylık brüt, şeklinde açıkça ifade edilmelidir ve imzalar mutlaka mavi kalemle atılmalıdır)
  • Pasaport (Türkçe tercümesi ve noter tasdikli kopyası)
  • Diploma (diplomanın Türkçe tercümesi ve noter tasdikli kopyası)
  • Fotoğraf (scan vesikalık)
  • Yabancının iletişim bilgileri (e-posta adresi/telefon numarası)
  • Referans numarası: Çalışan adayı yasal olarak ikamet ettiği ülkedeki Türk Konsolosluğu/Büyükelçiliği ziyaret ederek bir referans numarası almalıdır.

  Şirket İçin Gerekli Evraklar

  • Kurumlar Vergisi Beyannamesi
  • Son döneme ait Geçici Vergi Beyannamesi
  • Ticaret Sicili Gazetesi
  • Faaliyet Belgesi
  • SGK'dan alınacak "SGK Borcu Yoktur" yazısı
  • Vergi Dairesinden alınacak "Vergi Borcu Yoktur" yazıda talep edilebilmektedir.
  • SGK Tahakkuk Fişi ve Sigortalı Hizmet Listesi

  Ancak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı izni ile kurulan İrtibat Büroları için alınacak çalışma izni süreçlerinde;

  • Kurumlar vergisi beyannamesi ve geçici vergi beyannamesi yerine "Yıllık Faaliyet Bildirimi"
  • Ticaret Sicil Gazetesi ve Faaliyet Belgesi yerine "Bakanlık İzin Yazısı ve İzin Uzatım Yazıları"

  sunulmalıdır.

  2024 Çalışma İzni Harç ve Değerli Kâğıt Bedelleri

  2024 yılı için masraflar aşağıdaki gibidir:

  Değerli Kâğıt Bedeli 565,00 TL
  1 Yıllık Harç Bedeli 7.345 TL + 565 TL = 7.910 TL
  2 Yıllık Harç Bedeli 14.690 TL + 565 TL = 15.255 TL
  3 Yıllık Harç Bedeli 22.035 TL + 565 TL = 22.600 TL

  Çalışma İzni Şartları Nelerdir?

  Türkiye'de yabancı çalışma izinleri için bazı geçerlilik şartları bulunmaktadır. Bu şartlar:

  1. Çalışma izni talep edilen iş yerinde en az 5 (beş) T.C. vatandaşının istihdamı zorunludur. İzin isteyen yabancının şirket ortağı olması hâlinde beş kişilik istihdam şartı, Bakanlıkça verilecek bir yıllık çalışma izninin son altı ayı için aranır. Aynı iş yerinde birden fazla yabancı için çalışma izni talebinde bulunulması durumunda, çalışma izni verilen ilk yabancıdan sonraki her bir yabancı için ayrı ayrı beş T.C. vatandaşı istihdamı aranacaktır.
  2. İş yerinin ödenmiş sermayesinin en az 100.000 TL veya brüt satışlarının en az 800.000 TL veya son yıl ihracat tutarının en az 250.000 ABD doları olması gerekmektedir.
  3. Dernek ve vakıflarda çalışacak yabancılara ilişkin izin taleplerinde 2'nci madde, yabancı devlet havayollarının Türkiye temsilciliklerinde, eğitim sektörü ve ev hizmetlerinde çalışacak yabancıların çalışma izni başvurularının değerlendirilmesinde ise, 1'inci ve 2'nci maddeler uygulanmayacaktır.
  4. İzin isteyen şirket ortağı yabancının, 40.000 TL'den az olmamak üzere sermaye payının en az yüzde 20 olması zorunludur.

  Çalışma İzninde Pozisyona Göre Asgari Ücret Katsayı Oranları

  Hukuki zeminde, çalışanların maaşlarının, minimum ücret artışına paralel olarak yıllık bazda güncellenmesi, özellikle pozisyonlarına uygun katsayılar gözetilerek asgari ücretin altında bir ücretle çalıştırılmamaları ve SGK prim ödemelerinin aksatılmadan yapılması büyük önem arz etmektedir. İzin alındıktan sonra yabancı çalışanın, ilgili ücretler ödendikten sonra 180 gün içerisinde Türkiye'ye giriş yapması şarttır. Türkiye'ye varışlarını izleyen 30 gün içinde ise, çalışanın SGK kaydının işveren tarafından gerçekleştirilmesi zorunludur; aksi halde, işveren cezai işlemlerle karşı karşıya kalabilir. İşveren tarafından yabancıya ödeneceği beyan edilen aylık ücretin, yabancının çalışacağı pozisyon ile bağdaşır bir miktarda olması gerekmektedir. Buna göre, başvuru tarihi itibarıyla yürürlükte bulunan asgari ücret tutarı dikkate alınmak suretiyle yabancıya ödenecek ücretin en az;

  Pozisyon Asgari Ücret Katsayısı
  Ev hizmetleri pozisyonunda çalışacak yabancılar için 1
  Müşteri Temsilcisi, Satış Elemanı, Pazarlama, İhracat görevlisi gibi eleman statüsünde çalışacak yabancılar için 1,5
  Turizm, animasyon ve organizasyon firmalarında akrobat ve benzeri unvanlarda çalışacak yabancılar ile masör, masöz ve SPA terapisti gibi işlerde çalışacak yabancılar için 2
  Uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerde çalışacaklar, öğretmenler, doktorlar için 3
  Birim veya şube müdürleri ile mühendis ve mimarlar için 4
  Üst düzey yöneticiler, pilotlar ve ön izin talebinde bulunan yönetici mühendis ve mimarlar için 6,5

  olması gerekmektedir.

  Çalışma İzni Uzatma Başvurusu Nasıl Yapılır?

  Çalışma izni uzatma başvurularının esasları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na göre şu şekildedir:

  1. Bakanlığımızca verilmiş bir çalışma izninin süresinin uzatılabilmesi için; mevcut çalışma izninin bittiği tarihten geriye doğru en fazla altmış gün (60) önceden veya izin süresi sona ermeden uzatma başvurusunda bulunulması gerekmektedir. Çalışma izninin süresinin bitiminden sonra yapılan süre uzatım başvuruları ilk başvuru usul ve esaslarına tabi olarak değerlendirilir.
  2. Bir yıllık kanuni çalışma süresinden sonra, 6735 sayılı Kanun'un 7'nci maddesine göre yapılacak uzatma başvurusunun olumlu değerlendirilmesi hâlinde aynı işverene bağlı olarak ilk uzatma başvurusunda en çok iki yıl, sonraki uzatma başvurularında ise en çok üç yıla kadar çalışma izni verilebilir. Farklı bir işveren yanında çalışmak üzere yapılan başvurular ilk başvuru usul ve esaslarına tabi olarak değerlendirilir.
  3. Çalışma izninin uzatılması talebi ilk başvuruda olduğu gibi e-devlet üzerinden elektronik ortamda yapılır.

  Çalışma İzninden Muaf Tutulacak Yabancılar Kimlerdir?

  Çalışma izni muafiyeti, Türkiye'de çalışma izninin gerekmediği durumlar için verilen ve kişilere çalışma ile ikamet etme hakları tanıyan bir belgedir. Bu özel durum, Uluslararası İşgücü Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nin 48. maddesinde belirtilen kriterlere uyan bireyler için geçerlidir. Yönetmelik, muafiyetin kimler tarafından talep edilebileceğini ve bu muafiyetin ne kadar süreyle geçerli olacağını detaylandırmıştır:

  "(1) Özel kanunlarda yer alan hükümler ile yabancı ile işverenin diğer kanunlardan doğan yükümlülüklerinin saklı kalması kaydıyla;

  1. Bilimsel, kültürel ve sanatsal faaliyetler kapsamında çalışacak yabancılar bir aya kadar,
  2. Türkiye'den ihraç edilen ya da Türkiye'ye ithal edilen mal ve hizmetlerin kullanılmasına ilişkin eğitim amacıyla veya Türkiye'ye ithal edilen makine ve teçhizatın montajı, bakım ve onarımı, kullanımına ilişkin eğitiminin verilmesi veya teçhizatı teslim almak veya Türkiye'de arızalanan araçların tamiri amacıyla gelecek yabancılar toplam üç aya kadar,
  3. Sınır ötesi hizmet sunucusu yabancılar üç aya kadar,
  4. 6102 sayılı Kanuna göre kurulmuş anonim şirketlerin Türkiye'de ikamet etmeyen yönetim kurulu üyeleri ve diğer şirketlerin yönetici sıfatı olmayan ortakları ile bu şirketlerde ortak olmayıp en üst seviyede temsil ve ilzama yetkili olan Türkiye'de çalışacak yabancılar üç aya kadar,
  5. Yurt dışında yerleşik olup İçişleri veya Dışişleri Bakanlığınca Türk soylu olduğu bildirilenlerden Türkiye'de çalışacaklar üç aya kadar,
  6. Sportif faaliyetler kapsamında çalışacak yabancılar dört aya kadar,
  7. Türk üniversiteleri ile yabancı ülkelerdeki üniversiteler arasında yapılmış ve Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış öğrenci değişim programları kapsamında staj yapacak yabancılar dört aya kadar,
  8. Genel Müdürlükçe belirlenen mevsimlik tarım ve hayvancılık işlerinde çalışacak yabancılar altı aya kadar,
  9. Belgeli turizm işletmelerinin sınırları dışında faaliyette bulunacak fuar ve sirklerde çalışacak yabancılar altı aya kadar,
  10. Ekonomik, sosyo-kültürel ve teknolojik alanlar ile eğitim konularında Türkiye'ye önemli hizmet ve katkı sağlayabilecekleri ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca bildirilen yabancılar altı aya kadar,
  11. Tur operatörü temsilcisi olarak çalışacak yabancılar sekiz aya kadar,
  12. Genel Müdürlükçe uygun görülen uluslararası stajyer öğrenci değişimi, yeni mezun stajyer değişimi veya gençlik değişimi programları kapsamında staj yapacak yabancılar on iki aya kadar,
  13. Üniversiteler ile kamu kurum ve kuruluşlarına araştırma yapmak veya bilgi ve görgülerini artırmak amacıyla gelen yabancılar eğitim süresiyle sınırlı olmak kaydıyla ve her halükârda iki yıla kadar,
  14. Gençlik ve Spor Bakanlığı veya Türkiye Futbol Federasyonunun uygun görüşü olması kaydıyla spor meşruhatlı vize ile Türkiye'ye gelen profesyonel yabancı sporcu ve antrenörler ile spor hekimi, spor fizyoterapisti, spor mekanisyeni, spor masözü veya masörü ve benzeri spor elemanı yabancılar spor federasyonları ve spor kulüpleri ile olan sözleşmeleri süresince,
  15. Gemi adamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşme'nin I/10 Kuralına göre devletlerle yapılan ikili protokoller gereği, ilgili idareden Uygunluk Onayı Belgesi almış Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı ve kabotaj hattı dışında çalışan gemilerde görev yapan yabancı gemi adamları iş veya hizmet sözleşmesi süresince,
  16. Türkiye Avrupa Birliği Mali İş birliği Programları kapsamında yürütülen program veya projelerde görevlendirilen yabancılar görevleri süresince,
  17. Türkiye'de bir örgün öğretim programına kayıtlı yabancı öğrencilerden ilgili mevzuat gereği mesleki eğitim kapsamında bir işveren yanında staj yapması zorunlu olanlar zorunlu staj süresince,
  18. Yabancı ülkelerin Türkiye'deki diplomatik ve konsüler temsilciliklerinin bağlı birimi olarak faaliyet gösteren okullarda, kültür kurumlarında ve din kurumlarında görevli yabancılar görevleri süresince,
  19. Yabancı ülkelerin Türkiye'deki diplomatik ve konsüler temsilciliklerinde diplomatik kadro üyesi, konsolosluk memuru, idari ve teknik kadro üyesi ve konsolosluk hizmetlisi, Türkiye'deki uluslararası kuruluşlarda uluslararası memur ve idari ve teknik personel olarak görev yapan kişilerin özel hizmetinde çalışan yabancılar iş veya hizmet sözleşmeleri süresince,
  20. Millî Savunma Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren askeri fabrika ve tersaneler ile Makina ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi bünyesinde çalışacak yabancılar iş veya hizmet sözleşmeleri süresince,
  21. 18/6/2017 tarihli ve 7034 sayılı Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin Kuruluşu Hakkında Kanunla kurulan Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bünyesinde çalışacak yabancı uyruklu personel, araştırmacı veya yöneticiler iş sözleşmeleri süresince,
  22. 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği uyarınca uzmanlık eğitimi alan yabancılar eğitimleri süresince, çalışma izni muafiyeti kapsamında değerlendirilir."

  Çalışma İzni İkamet İzni Yerine Geçer mi?

  Türkiye'de çalışma iznine sahip olan yabancı çalışana ikamet hakkı da tanınır. Bu, çalışma iznine sahip olan kişinin, ayrıca bir ikamet izni almasına gerek kalmadan Türkiye'de yaşayabileceği anlamına gelir. Ancak çalışma izni sonlandığında, ikamet izni de otomatik olarak sona ermektedir. Bu bağlamda, çalışma izninin bitiş tarihinden itibaren en fazla on gün içinde, kişinin yeni durumuna uygun bir ikamet izni talebinde bulunması zorunludur. Aksi hâlde, ikamet kuralları ihlal edilmiş sayılacağından, yabancı, sınır dışı edilme riski ile karşı karşıya kalabilir. Sınır dışı kararına rağmen Türkiye'den ayrılmayan yabancılar için idari gözetim önlemleri de devreye alınabilir. Bu yüzden, oturum izninin bitim tarihini dikkatle izlemek ve bitiş tarihinden önceki altmış gün içerisinde yeni duruma uygun bir ikamet izni için başvuruda bulunmak büyük önem taşır. Ancak, Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi, Şartlı Mülteci ve Geçici Koruma statüsünde bulunan yabancılara düzenlenen çalışma izinleri ikamet izni yerine geçmemektedir.

  Türkiye'de Yabancıların Çalışması Yasak Olan Meslekler

  6735 Sayılı Uluslararası İş Gücü Kanunu'nun "Çalışma İzni Başvurusunun Reddi" başlıklı 9. Madde ç fıkrası "Diğer kanunlarda Türk vatandaşlarına hasredilen iş ve meslekler için yapılan," ibaresinde yabancıların Türkiye'de çeşitli meslekleri icra etmesi yasaklanmıştır. Bu meslekler şunlardır:

  1. Özel Güvenlik Şirketleri İçin Kurucu, Yönetici, Eğitici ile Şirket Tüzel Kişi Ortağının Yetkilendirdiği Temsilciler (Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun 5. madde)
  2. Özel Güvenlik Görevlileri (Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun 10. madde)
  3. Çarşı ve Mahalle Bekçiliği (Çarşı ve Mahalle Bekçileri Hakkında Kanun 3. madde)
  4. Mali Müşavirlik (Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu 4. madde)
  5. Kooperatif Yönetim Kurulu Üyeleri (Kooperatifler Kanunu 56. madde)
  6. Gümrük Müşavir Yardımcısı (Gümrük Kanunu 227. madde)
  7. Türkçeden Başka Dille Öğretim Yapan ve Yabancılar Tarafından Açılmış Bulunan Okulların Kurucuları (Özel Öğretim Kanunu 8. madde)
  8. Özel Hastanelerde Mesul Müdür (Hususi Hastaneler Kanunu 9. madde)
  9. Diş Hekimliği, (Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, 30. madde)
  10. Hastabakıcı (Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, 63. madde)
  11. Eczacılık (Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun 2. madde)
  12. Veterinerlik (Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun 2. madde)
  13. Uzmanlık Eğitimi Dışında Çalışacak Yabancı Asistanlar (Tıpta Uzmanlık Tüzüğü 20. madde)
  14. Noter (Noterlik Kanunu 7. madde)
  15. Hâkim ve Savcı (Hakimler ve Savcılar Kanunu 7. madde)
  16. Avukat (Avukatlar Kanunu 3. madde)
  17. Arabulucu (Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu 20.madde)
  18. Bilirkişi (Bilirkişilik Kanunu 12. madde)
  19. Konkordato Komiseri (Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmeliği 4. madde)
  20. Stajyer Havacılık Bilgi Yönetimi Memuru (Havacılık Bilgi Yönetimi Personeli Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliği 16. madde)
  21. Fahri Trafik Müfettişi (Karayolları Trafik Kanun Ek 6. madde)
  22. Taşıma İşleri Organizatörlüğü (Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği 7. madde)
  23. Acente Sorumlusu, Seyahat Acentesi Sorumlusu (Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanunu 3. madde)
  24. Turist Rehberi (Turist Rehberliği Meslek Kanunu 3. madde)
  25. Kara Suları Dahilinde Balık, İstiridye, Midye, Sünger, İnci, Mercan İhracı, Dalgıçlık, Arayıcılık, Kılavuzluk, Kaptanlık, Çarkçılık, Katiplik, Tayfalık vb. (Kabotaj Kanunu 3. madde)
  26. Spor Müşavirleri (Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Spor Müşavirleri Atanma ve Çalıştırma Yönetmeliği 5. madde)
  27. Tarım Alanında İş Aracısı (Tarımda İş Aracılığı Yönetmeliği 6. madde)
  28. Gemi Acente Yetkilisi ve Gemi Acente Personeli (Gemi Acenteleri Yönetmeliği 7. ve 8. madde)
  29. Daimî Nezaretçi, Teknik Eleman (Maden Yönetmeliği 125. ve 130. madde)

  Çalışma İzni Başvurularında CottGroup® Uzmanlığı

  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Türkiye'de çalışmak isteyen yabancı uyruklu kişilere uyguladığı sıkı ve oldukça detaylı prosedürleri bulunmaktadır. Türkiye'de personeli bulunan ya da personel ihtiyacı olan firmaların çalışma izni başvuru süreçlerinde CottGroup'un uzman ekibi uçtan uca hizmet ve rehberlik sağlamaktadır.

  Çalışma izni başvuruları hakkında daha fazla bilgi edinmek ve Türkiye'deki yabancı uyrukluların istihdamı konusunda danışmanlık ihtiyaçlarınız için bizimle iletişime geçiniz.

  Bilgilendirme Metni!

  Bu makalede yer alan içerikler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup CottGroup® firmalarına ait bir hizmettir. Kaynak gösterilmeden iktibas edilemez. Makalenin hazırlanmasında gerekli özen ve dikkat gösterilmiş olmakla birlikte; CottGroup® ve üye şirketleri, işbu genel çerçevede bilgi veren ve yorum içerebilen makaledeki bilgilerin yanlışlık veya eksikliklerinden kaynaklanabilecek hiçbir sorumluluğu kabul etmemekte olup bu bilgilerin güvenilirliği nedeniyle oluşabilecek herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.

  Her bir somut olaya ilişkin olarak, her koşulda özel olarak profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Lütfen duyuru ile ilgili işlem yapmadan önce müşterimizseniz müşteri temsilcinizden, değilseniz bir uzmandan görüş alınız.

  Yazar

  Civan Güneş

  Digital Marketing Specialist
  /en/blog/work-life/item/what-is-a-work-permit-how-to-obtain-a-foreign-work-permit-in-turkiye

  Diğer Makaleler

  Başlayalım
  Hizmet ihtiyaçlarınız için teklif alın.

  Daha fazla bilgi
  almak ister misiniz?