Open menu
20Nisan2022

Torba Yasanın Getirdiği Vergisel Değişiklikler

Torba Yasanın Getirdiği Vergisel Değişiklikler

Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 7394 sayılı Yasa Teklifi, 08.04.2022 tarihinde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek, 15.04.2022 tarih ve 31810 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

İlgili Kanun kapsamında önemli değişiklikler yapılmış olup, yapılan revizyonlar ilk defa uygulamaya girecek düzenlemeleri beraberinde getirmiştir.

Yapılan düzenlemeye istinaden, vergisel açıdan önem ihtiva eden değişiklikler aşağıdaki gibidir:

Madde 1: Gelir Vergisi Kanunu'nun "Gider Kabul Edilmeyen Ödemeler" başlıklı 41'inci maddesine yeni bir bent eklenerek, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'un Ek 4'üncü maddesi uyarınca, hakkında reklam yasağı kararı verilmiş olmasına rağmen, reklam yasağı getirilenlere reklam vermeye devam eden gelir vergisi mükelleflerinin bu harcamaları vergi matrahının hesaplanmasında gider olarak kabul edilmeyeceği hükme bağlanmıştır.

Madde 2: Gelir Vergisi Kanunu'nun "Serbest Meslek Erbabı" başlıklı 66'ncı maddesine yeni bir bent eklenerek, bir veya birden fazla özel sağlık kuruluşu ile sözleşme düzenleyerek hekimlik faaliyetini yürüten hekimlerin vergilendirilmesi konusundaki tereddütlerin giderilerek bunların serbest meslek erbabı olarak kabul edilmesi ve kazançlarının da serbest meslek kazancı hükümlerine göre vergilendirilmesi sağlanmıştır.

Madde 3: 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun "Vergi Dairesi" başlıklı 4'üncü maddesinde yapılan değişiklerle, "Vergi daireleri tarafından düzenlenen ve imzalanması gereken tahakkuk fişi, ihbarname, ödeme emri, muhasebe işlem fişi, haciz varakası, mahsup alındısı, takdire sevk fişi gibi belgelerin, Gelir İdaresi Başkanlığı'nca elektronik ortamda imzalanması, mühürlenmesi veya onaylanması için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yetki verilmektedir. Bu düzenleme ile yukarıda belirtilen belgelerin, Gelir İdaresi Başkanlığınca elektronik ortamda imzalanması, mühürlenmesi veya onaylanması ile bu belgeler, vergi daireleri tarafından imzalanmış, mühürlenmiş veya onaylanmış belge hükmü taşıyacaktır.

Madde 4: 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun "Kaçakçılık Suçları ve Cezaları" başlıklı 359'uncu maddesinde yapılan düzenlemelerle, bu maddede yer alan suçlar bakımından, soruşturma ve kovuşturma aşamasında da aynı kanunun 371'inci maddesinde açıklanan etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanabilmesine imkân sağlanmaktadır.

Madde 5: 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun "Bazı Kaçakçılık Suçlarının Cezalandırılmasında Usul" başlıklı 367'nci maddesinin dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere eklenen fıkra ile, 359'uncu maddede yazılı suçlara ilişkin yürütülmekte olan soruşturma veya kovuşturmalarda mütalaaya konu fiilin, başka bir kişi tarafından veya başka bir kişiyle birlikte gerçekleştirildiğinin ortaya çıkması durumunda, bu kişi bakımından kamu davası açılması için, artık rapor düzenlenmesi ve mütalaa verilmesi şartı aranmayacaktır.

Madde 6: 213 sayılı Kanuna 34 numaralı geçici madde eklenmekte ve Kanun'un 359'uncu maddesinde yukarıda belirttiğimiz torba kanunun 4'üncü maddesi ile yapılan düzenlemelerin, yargı mercileri önünde veya infaz aşamasında olan dosyalar bakımından uygulanabilmesine yönelik geçiş hükümleri getirilmektedir.

Madde 7: 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu'na eklenen geçici madde ile,birliğe ödenecek 2022 yılı yıllık aidatlarının hesaplanmasında, 2022 yılı için 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298'inci maddesi uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranının yüzde ellisi dikkate alınacaktır.

Madde 8: 2108 sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasası'nın 1'inci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir: "Bu ödeneğin net tutarının, net asgari ücret tutarının altında kalması hâlinde aradaki fark, ödenek için öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ayrıca ödenir."

Madde 10: 3065 Sayılı Katma Değer Kanunu'nun "Araçlar, Kıymetli Maden ve Petrol Aramaları ile Ulusal Güvenlik Harcamaları ve Yatırımlarda İstisna" başlıklı 13'üncü maddesinde düzenlenen, çalışma veya oturma izni alarak altı aydan daha fazla yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye'de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişiler ile kanuni ve iş merkezi Türkiye'de olmayan ve bir iş yeri ya da daimi temsilci vasıtasıyla Türkiye'de kazanç elde etmeyen kurumlara yapılan konut veya iş yeri teslimleri nedeniyle istisna kapsamında teslim edilen konut veya iş yerinin elde tutulma süresi, bir yıldan üç yıla çıkarılmıştır.

Madde 11: 3065 Sayılı Katma Değer Kanunu'nun imalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlarda KDV iadesini düzenleyen Geçici 37'nci maddesinde yapılan değişiklikle, bu madde kapsamında yapılacak iade düzenlemesi 31.12.2025 tarihine kadar geçerli olmak üzere istisna kapsamına alınmıştır. Ayrıca bu değişiklikle, turizme yönelik yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki inşaat işlerine ilişkin mal teslimleri ve hizmet ifaları da bu düzenleme kapsamına alınmıştır. Cumhurbaşkanına, bu düzelemede yer alan süreyi üç yıla kadar uzatma yetkisi de verilmiştir.

Madde 12: 3065 Sayılı Katma Değer Kanunu'na Geçici 42'nci madde eklenmiş olup, bu madde ile Ar-Ge faaliyetleri sonucunda geliştirdikleri elektrik motorlu taşıt araçlarını Türkiye'de imal eden mükelleflere bu araçların geliştirilmesine yönelik verilen ve yatırım teşvik belgesi kapsamında yer alan mühendislik hizmetleri 31.12.2023 tarihine kadar katma değer vergisi açısından istisna kapsamına alınmıştır.

Madde 14: 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesinin ikinci fıkrasına, birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. "(b), (c) ve (g) bentleri kapsamında rayiç bedel üzerinden yapılan satışlarda, satış bedelinin peşin ödenmesi hâlinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanır." "Ticari faaliyetlerde kullanılmak üzere kiraya verilen taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nda yer alan hükümler çerçevesinde ihale yoluyla satışa konu edilebilir. İhalenin yapıldığı tarihte en az üç yıl süreyle taşınmazları sözleşmeye dayalı olarak kullanan kiracılar, öncelikli olarak satın alma hakkına sahiptir. Öncelikli satın alma hakkının kullanılmasında dokuzuncu fıkra hükümleri kıyasen uygulanır."

Madde 22: 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu'nun "İstisnalar" başlıklı 5'inci maddesinde yapılan değişikliklerle, "Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı" unvanını kullanan ama esas faaliyet konusu gayrimenkullerle ilgili portföy işletmeciliği olmayan mükelleflerin istisna kapsamında olup olmadıkları hususunda yaşanan ihtilafların ortadan kaldırılması amacıyla, münhasıran altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşan portföyü işletecek gayrimenkul yatırım ortaklıkları gibi esas faaliyet konusu gayrimenkullerle ilgili portföy işletmeciliği olmayan gayrimenkul yatırım ortaklıklarının istisna kapsamında olmadığı hükme bağlanarak netleştirilmiştir.Ayrıca bu maddede yapılan değişiklikle, yatırım fonu katılma paylarının fona iadesi suretiyle doğan kazançlar ile söz konusu fonların katılma paylarından, dönem sonu değerlemesine tabi olanların değerlemeden doğan kazançları istisna kapsamına alınmıştır.

Madde 23: 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu'nun "Safî Kurum Kazancı" başlıklı 6'ncı maddesine eklenen fıkra ile, Türk Ticaret Kanunu'nun 376'ncı maddesi gereğince sermayenin tamamlanmasına karar verilen şirket ortakları tarafından zarar sebebiyle karşılıksız kalan kısmı kapatacak şekilde aktarılan tutarların kurum kazancının tespitinde dikkate alınmayacağı hükme bağlanmıştır.

Madde 24: 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu'nun "Kabul Edilmeyen İndirimler" başlıklı 11'inci maddesine, Gelir Vergisi Kanunu'nun 41'inci maddesinde yapılan değişiklikle paralel olarak eklenen fıkra ile, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'un Ek 4'üncü maddesi uyarınca, hakkında reklam yasağı kararı verilmiş olmasına rağmen, reklam yasağı getirilenlere reklam vermeye devam eden Kurumlar vergisi mükelleflerinin bu harcamaları vergi matrahının hesaplanmasında gider olarak kabul edilmeyeceği hükme bağlanmıştır.

Madde 25: 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu'nun "Kurumlar Vergisi ve Geçici Vergi Oranı" başlıklı 32'nci maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklikle; bankalar, 6361 sayılı Kanun kapsamındaki şirketler, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketlerinin kurum kazançları üzerinden alınan kurumlar vergisi oranı %25 olarak belirlenmiştir.

İlgili Resmî Gazete'ye linkten ulaşabilirsiniz.

Ek bilgiye ihtiyaç duymanız hâlinde lütfen müşteri temsilciniz ile irtibata geçiniz.

Yazar Selma Kıy, Kategori Vergi Hukuku Mevzuatı

  • Bilgilendirme Metni!

    Bu makalede yer alan içerikler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup CottGroup® firmalarına ait bir hizmettir. Kaynak gösterilmeden iktibas edilemez. Makalenin hazırlanmasında gerekli özen ve dikkat gösterilmiş olmakla birlikte; CottGroup® ve üye şirketleri, işbu genel çerçevede bilgi veren ve yorum içerebilen makaledeki bilgilerin yanlışlık veya eksikliklerinden kaynaklanabilecek hiçbir sorumluluğu kabul etmemekte olup bu bilgilerin güvenilirliği nedeniyle oluşabilecek herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.

    Her bir somut olaya ilişkin olarak, her koşulda özel olarak profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Lütfen duyuru ile ilgili işlem yapmadan önce müşterimizseniz müşteri temsilcinizden, değilseniz bir uzmandan görüş alınız.

Yazar

Selma Kıy

Certified Public Accountant - SMMM
/en/legislation/item/new-amendments-with-the-omnibus-tax-law

Diğer Mevzuatlar