Open menu
10Kasım2022

7420 Sayılı Yeni Torba Yasa ile Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında Yapılan Düzenlemeler

7420 Sayılı Yeni Torba Yasa ile Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında Yapılan Düzenlemeler

09.11.2022 tarihli ve 32008 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun", Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında değişiklikler içeren düzenlemeleri beraberinde getirmiştir.

Söz konusu Torba Yasa'nın yayımlanması ile aşağıdaki konularda düzenlemeler yapılmıştır:

 • Kanun'un 1'inci maddesi ile; evlerde kurulan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesislerine ilişkin muafiyet hükmünde yer alan "25 kW'a kadar (25 kW dâhil)” ibaresi "50 kW'a kadar (50 kW dâhil)” şeklinde değiştirilmiştir.
 • Kanun'un 2'nci maddesi ile; personele iş yerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda, günlük 51 TL'ye kadar nakit yemek yardımı vergiden istisna tutulacaktır.
 • Kanun'un aynı maddesi ile; yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerde çalışan hizmet erbabına, fiilen yurt dışındaki çalışmaları karşılığı işverenin yurt dışı kazançlarından karşılanarak yapılan ücret ödemeleri gelir vergisinden istisna edilmiştir.
 • Kanun'un 14'üncü maddesi ile; Covid-19 sebebiyle işverenlerin yaptıkları zorlayıcı sebeple kısa çalışma başvurularının alınması, değerlendirilmesi ve ödenmesine ilişkin işlemler ile nakdi ücret desteği işlemleri hakkında Bakanlık ve Kurum personeline herhangi bir sorumluluk yüklenemeyeceği; Covid-19 sebebiyle ödenen kısa çalışma ödeneği ile nakdi ücret desteği ödemelerinde hatalı işlemlerden kaynaklanan fazla ve yersiz ödemeler ile nakdi ücret desteğinden yararlanan işçinin, başvuruda bulunan işveren tarafından fiilen çalıştırıldığının tespiti hâlinde işverene uygulanan idari para cezalarından, bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla tahsil edilmemiş olanların terkin edileceği, tahsil edilenler ise iade veya mahsup edilemeyeceği; bu alacaklarla ilgili başlatılmış takip ve tahsil işlemlerine devam edilmeyeceği; yargı mercilerine intikal etmiş olan dosyalarda Kurum ve Bakanlık aleyhine yargılama giderine hükmedilmeyeceği düzenlenmiştir. Ancak, kısa çalışma uygulanan dönemde, 4857 sayılı Kanun'un 25'inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde yer alan sebepler hariç olmak kaydıyla, işveren tarafından işçi çıkarılmasına istinaden oluşan fazla ve yersiz ödemeler ile ceza soruşturmasına veya kovuşturmasına konu olmuş kısa çalışma ödeneği ile nakdi ücret desteği ödemeleri bu madde kapsamı dışında olduğu belirtilmiştir.
 • Kanun'un 22'nci maddesi ile; kurumlar tarafından sermayeye eklenen öz sermaye kalemlerinin, sermayeye eklendiği tarihten itibaren beş tam yıl içerisinde sermaye azaltımına konu edilmesi durumunda, öncelikle vergilendirilmesi gereken sermaye unsurlarının dağıtıldığı kabul edilecektir.
 • Kanun'un 23'üncü maddesi ile; yabancı paraların ve altın hesabı bakiyelerinin Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru/fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilmesi gereken son tarih 31.12.2023 olarak değiştirilmiştir.
 • Kanun'un geçici 1'inci maddesi ile; işverenler tarafından çalışanlara elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere 30.06.2023 tarihine kadar geçerli olmak üzere, mevcut ücretlerine ilave olarak yapılan aylık 1.000 TL'yi aşmayan ödemeler, gelir vergisinden ve prime esas kazançtan istisna edilmiştir.
 • Kanun'un geçici 2'nci maddesi ile; 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile 7155 sayılı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun uyarınca icra takibi başlatılan, borçlusu gerçek kişi olan ve her bir icra dosyası itibarıyla asıl alacak ve ferileri dâhil icra takibi başlatıldığı tarihteki takip talebinde yer alan takip tutarı 2.000 Türk lirasını aşmayan alacaklar ile bu tutarın üzerinde takip başlamış olmakla birlikte 15.08.2022 tarihi itibarıyla dosyada yapılmış tahsilatlar nedeniyle bakiye takip tutarı 2.000 Türk Lirası ve altına düşen alacaklardan, alacaklıların bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden altıncı ayın sonuna kadar alacak haklarından feragat ettiklerini belirtir dilekçeyle vazgeçerek icra takiplerini sonlandırmaları koşuluyla takip konusu alacağın, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 322'nci maddesi kapsamında değersiz alacak olarak kabul edileceği düzenlenmiştir.
 • Kanun'un geçici 4'üncü maddesi ile; 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında Covid-19 salgın hastalığının ülkemizde yayılmasını önlemek amacıyla 11.03.2020 tarihinden itibaren bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar verilen ve bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ilgilisine tebliğ edilmemiş olan idari para cezalarının tebliğ edilmeyeceği, tebliğ edilmiş olanların ise tahsilinden vazgeçileceği; bu maddenin yürürlük tarihinden önce işlenen söz konusu kabahatler için idari para cezası verilmeyeceği, tahsil edilmiş olanlar bakımından ise idari para cezalarının iade edilmeyeceği düzenlenmiştir.

Kanun'un 2'nci maddesi 01.12.2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olup istisna olarak belirtilen hükümler hariç diğer hükümleri ise, yayım tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş sayılacaktır.

Ek bilgiye ihtiyaç duymanız hâlinde lütfen müşteri temsilciniz ile irtibata geçiniz.

Yazar Selma Kıy, CottGroup Hukuk ve Mevzuat Ekibi, Kategori Vergi Hukuku Mevzuatı

 • Bilgilendirme Metni!

  Bu makalede yer alan içerikler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup CottGroup® firmalarına ait bir hizmettir. Kaynak gösterilmeden iktibas edilemez. Makalenin hazırlanmasında gerekli özen ve dikkat gösterilmiş olmakla birlikte; CottGroup® ve üye şirketleri, işbu genel çerçevede bilgi veren ve yorum içerebilen makaledeki bilgilerin yanlışlık veya eksikliklerinden kaynaklanabilecek hiçbir sorumluluğu kabul etmemekte olup bu bilgilerin güvenilirliği nedeniyle oluşabilecek herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.

  Her bir somut olaya ilişkin olarak, her koşulda özel olarak profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Lütfen duyuru ile ilgili işlem yapmadan önce müşterimizseniz müşteri temsilcinizden, değilseniz bir uzmandan görüş alınız.

Yazar

/en/legislation/item/income-and-corporate-tax-regulations-with-the-new-omnibus-law-numbered-7420

Diğer Mevzuatlar

Bu web sitesi çerez kullanıyor.

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek, verimli çalışmasını sağlamak ve istatistiki verileri takip etmek için çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerezler (Cookies) sayfasını okuyunuz. Bu seçim 30 gün süreyle ya da tarayıcınızdaki çerezleri siz silene kadar geçerlidir.

Çerez Tercihleri Cookie Preferences

Çerezleri Ayarla

Çerezler, web sitelerinin kullanıcı deneyimini daha verimli hale getirmek için kullanabileceği küçük metinlerdir. Kanun, bu sitenin işleyişi için kesinlikle gerekli olan çerezlerin cihazınıza saklanabileceğini belirtir. Diğer tüm çerez türleri için izninize ihtiyacımız var. Bu site, çeşitli türde çerezler kullanmaktadır. Bazı çerezler, sayfalarımızda görünen üçüncü taraf hizmetler tarafından yerleştirilir.

Verdiğiniz izinler aşağıda yer alan web siteleri için geçerlidir:

 • www.cottgroup.com