Open menu
01Şubat2022

319 Sayılı Gelir Vergisi Tebliği Yayımlandı

319 Sayılı Gelir Vergisi Tebliği Yayımlandı

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 2022 yılı ücret gelirlerine ilişkin olarak 319 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği yayımlandı.

Tebliğdeki detaylar aşağıdaki şekildedir:

İstisnanın Kapsamı ve Uygulaması

Tebliğ'in 4'üncü maddesine istinaden;

(1) 01.01.2022 tarihinden itibaren yapılan ücret ödemelerine uygulanmak üzere, hizmet erbabının ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretleri gelir vergisinden istisna edilmiştir.

(2) İstisnayı aşan ücret gelirinin vergilendirilmesinde, hizmet erbabının ilgili aydaki gelirine ilişkin verginin hesaplanacağı gelir dilim tutarları ve oranları, istisna kapsamındaki tutarlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

(3) İstisna nedeniyle alınmayacak olan vergi, ilgili ayda aylık asgari ücret üzerinden hesaplanması gereken vergiyi aşmayacaktır.

(4) Hizmet erbabının birden fazla işverenden ücret alması hâlinde istisna sadece en yüksek olan ücrete uygulanacaktır.

(5) Ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde, maaş ödemesinin yanı sıra aynı dönemde yapılan ve ücret olarak değerlendirilen; prim, ikramiye, huzur hakkı, mesai ücreti, döner sermaye ücreti, ek ders ücreti gibi ödemeler de dikkate alınmak suretiyle kümülatif matrah esas alınarak vergilendirme yapılmaktadır. İlgili dönemlerde uygulanan indirim ve istisnalar bu ödemelerin toplamına bir kez uygulanmaktadır. Dolayısıyla ilgili ayda yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerin toplamına anılan istisnanın bir kez uygulanması gerekmektedir.

(6) 193 sayılı Kanun'un 61'inci maddesinin üçüncü fıkrasında, bu Kanun'un uygulamasında ücret sayılan ödemeler düzenlenmiştir. Aynı Kanun'un 62'nci maddesinde, işverenler hizmet erbabını işe alan, emir ve talimatları kapsamında çalıştıran gerçek ve tüzel kişiler olarak tanımlanmış ve 61'inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen ücret sayılan ödemeleri yapanlar da bu Kanun'da yazılan ödevleri yerine getirmek bakımından işveren olarak kabul edilmiştir. Dolayısıyla, yönetim ve denetim kurulu üyelerine ödenen huzur hakkı; bilirkişilere, resmi arabuluculara, eksperlere, spor hakemlerine, sporculara yapılan ödemeler gibi ücret sayılan ödemelerin vergilendirilmesinde, Kanun'un 23'üncü maddesinin birinci fıkrasının (18) numaralı bendinde düzenlenen istisnanın uygulanması mümkündür.

(7) Yapılan düzenleme ile 01.01.2022 tarihinden itibaren 193 sayılı Kanun'un 32'nci maddesinde düzenlenmiş bulunan asgari geçim indirimi uygulaması kaldırıldığından bu tarihten itibaren yapılan ücret ödemelerinde asgari geçim indirimi uygulanmayacaktır.

(8) Asgari ücretle çalışan ve istisna uygulaması nedeniyle vergi ödemeyecek olan hizmet erbabı da dâhil olmak üzere, 193 sayılı Kanun'un 31'inci maddesi kapsamında vergi indiriminden faydalanmak üzere başvuruda bulunanların engellilik indirimine ilişkin işlemleri önceden olduğu gibi Gelir İdaresi Başkanlığınca değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Asgari ücretli olarak çalışan ve bu nedenle ilgili ayda istisna nedeniyle vergi ödemeyecek olan hizmet erbabı, engellilik indiriminden faydalanamayacak olmakla birlikte onaylanan başvuruları üzerine şartları dâhilinde emeklilik başvurularını yapabilecektir. Asgari ücretin üzerinde ücret alan ve vergi indirimine hak kazanan hizmet erbabının, gelir vergisi matrahının yeterli olması hâlinde hem engellilik indiriminden hem de aynı Kanun'un 23'üncü maddesinin birinci fıkrasının (18) numaralı bendinde düzenlenen istisnadan faydalanması mümkün bulunmaktadır.

Asgari Ücretli Olarak Çalışanlarda Gelir Vergisi İstisnası

1) "Hizmet erbabının ücret gelirinin, ilgili ayda geçerli olan asgari ücretin brüt tutarı kadar olması hâlinde, brüt tutardan, işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi kesintisi yapılacak, gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılmayacaktır."

Örnek 1: İşveren (A)'nın iş yerinde asgari ücretli olarak çalışan Bay (B)'nin, 2022 yılı için brüt ücreti 5.004 TL'dir. Bay (B)'ye bu ücreti dışında, mesai, sosyal yardım, prim ve benzeri başkaca bir ödeme yapılmamaktadır.

Bay (B)'ye 2022 yılının ilgili aylarında yapılacak net ücret ödemesi aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır:

AYLAR

BRÜT ÜCRET (TL)

SİGORTA PRİMİ (TL)

MATRAH (TL)

İSTİSNA (TL)

HESAPLANAN GELİR VERGİSİ (TL)

HESAPLANAN DAMGA VERGİSİ (TL)

NET ÜCRET (TL)

(a)

(b) (a*%15)

(c) (a-b)

(d)

(e)

(f)

(g) (c-e-f)

Ocak

5.004,00

750,60

4.253,40

4.253,40

0,00

0,00

4.253,40

Şubat

5.004,00

750,60

4.253,40

4.253,40

0,00

0,00

4.253,40

Mart

5.004,00

750,60

4.253,40

4.253,40

0,00

0,00

4.253,40

Nisan

5.004,00

750,60

4.253,40

4.253,40

0,00

0,00

4.253,40

Mayıs

5.004,00

750,60

4.253,40

4.253,40

0,00

0,00

4.253,40

Haziran

5.004,00

750,60

4.253,40

4.253,40

0,00

0,00

4.253,40

Temmuz

5.004,00

750,60

4.253,40

4.253,40

0,00

0,00

4.253,40

Ağustos

5.004,00

750,60

4.253,40

4.253,40

0,00

0,00

4.253,40

Eylül

5.004,00

750,60

4.253,40

4.253,40

0,00

0,00

4.253,40

Ekim

5.004,00

750,60

4.253,40

4.253,40

0,00

0,00

4.253,40

Kasım

5.004,00

750,60

4.253,40

4.253,40

0,00

0,00

4.253,40

Aralık

5.004,00

750,60

4.253,40

4.253,40

0,00

0,00

4.253,40

TOPLAM

60.048,00

9.007,20

51.040,80

51.040,80

0,00

0,00

51.040,80

2) Hizmet erbabının asgari ücretiyle birlikte mesai ücreti, sosyal yardım, ikramiye gibi ücret sayılan gelirler elde etmesi durumunda ise toplam ücret gelirinin; ilgili ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan kısmı gelir vergisinden istisna olacak, bu tutarı aşan kısım vergilendirilecektir. İstisna tutarını aşan kısmın vergilendirilmesinde, istisna kapsamında olan matrah da dikkate alınarak vergi tarifesinin uygulanacak dilim ve vergi oranı belirlenecektir. İstisna suretiyle sağlanan menfaat asgari ücretin ilgili ayda hesaplanan vergisini geçemeyecektir.

Örnek 2: İşveren (C)'nin iş yerinde asgari ücretli olarak çalışan Bayan (D)'nin, 2022 yılı için brüt ücreti 5.004 TL'dir. Bayan (D)'ye bu ücreti dışında, aylık mesai ve sosyal yardım olarak da 996 TL ödeme yapılmaktadır.

Bayan (D)'ye 2022 yılının ilgili aylarında yapılacak net ücret ödemesi aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır:

AYLAR

BRÜT ÜCRET (TL)

SİGORTA PRİMİ (TL)

MATRAH (TL)

KÜMÜLATİF MATRAH (TL)

HESAPLANAN GELİR VERGİSİ (TL)

ASGARİ ÜCRETİN (TL) KÜMÜLATİF MATRAHI

ASGARİ ÜCRETİN VERGİSİ (TL)

İSTİSNA MATRAH (TL)

KESİLECEK GELİR VERGİSİ (TL)

KESİLECEK DAMGA VERGİSİ (TL)

NET ÜCRET (TL)

(a)

(b) (a*%15)

(c) (a-b)

(d)

(e)
(d*%15,%20-önceki ayların vergisi)

(f)

(g)
(f*%15,%20-önceki ayların vergisi)

(h)

(i) (e-g)

(ı)
(a-5004)
*
0,00759

(j) (c-i-ı)

Ocak

6.000,00

900,00

5.100,00

5.100,00

765,00

4.253,40

638,01

4.253,40

126,99

7,56

4.965,45

Şubat

6.000,00

900,00

5.100,00

10.200,00

765,00

8.506,80

638,01

4.253,40

126,99

7,56

4.965,45

Mart

6.000,00

900,00

5.100,00

15.300,00

765,00

12.760,20

638,01

4.253,40

126,99

7,56

4.965,45

Nisan

6.000,00

900,00

5.100,00

20.400,00

765,00

17.013,60

638,01

4.253,40

126,99

7,56

4.965,45

Mayıs

6.000,00

900,00

5.100,00

25.500,00

765,00

21.267,00

638,01

4.253,40

126,99

7,56

4.965,45

Haziran

6.000,00

900,00

5.100,00

30.600,00

765,00

25.520,40

638,01

4.253,40

126,99

7,56

4.965,45

Temmuz

6.000,00

900,00

5.100,00

35.700,00

950,00

29.773,80

638,01

4.253,40

311,99

7,56

4.780,45

Ağustos

6.000,00

900,00

5.100,00

40.800,00

1.020,00

34.027,20

739,37

4.253,40

280,63

7,56

4.811,81

Eylül

6.000,00

900,00

5.100,00

45.900,00

1.020,00

38.280,60

850,68

4.253,40

169,32

7,56

4.923,12

Ekim

6.000,00

900,00

5.100,00

51.000,00

1.020,00

42.534,00

850,68

4.253,40

169,32

7,56

4.923,12

Kasım

6.000,00

900,00

5.100,00

56.100,00

1.020,00

46.787,40

850,68

4.253,40

169,32

7,56

4.923,12

Aralık

6.000,00

900,00

5.100,00

61.200,00

1.020,00

51.040,80

850,68

4.253,40

169,32

7,56

4.923,12

TOPLAM

72.000,00

10.800,00

61.200,00

61.200,00

10.640,00

51.040,80

8.608,16

51.040,80

2.031,84

90,72

59.077,44

Örnek 3: İşveren (E)'nin iş yerinde asgari ücretli olarak çalışan Bayan (F)'nin, 2022 yılı için brüt ücreti 5.004 TL'dir. Bayan (F)'ye bu ücreti dışında, Ocak ve Temmuz aylarında 10.000 TL ikramiye ödemesi yapılmaktadır.

Bayan (F)'ye 2022 yılının ilgili aylarında yapılacak net ücret ödemesi aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır:

AYLAR

BRÜT ÜCRET (TL)

SİGORTA PRİMİ (TL)

MATRAH (TL)

KÜMÜLATİF MATRAH (TL)

HESAPLANAN GELİR VERGİSİ (TL)

ASGARİ ÜCRETİN KÜMÜLATİF MATRAHI (TL)

ASGARİ ÜCRETİN VERGİSİ (TL)

İSTİSNA MATRAH (TL)

KESİLECEK GELİR VERGİSİ (TL)

KESİLECEK DAMGA VERGİSİ (TL)

NET ÜCRET (TL)

(a)

(b) (a*%15)

(c) (a-b)

(d)

(e)
(d*%15,%20-önceki ayların vergisi)

(f)

(g)
(f*%15,%20-önceki ayların vergisi)

(h)

(i) (e-g)

(ı)
(a-5004)
*
0,00759

(j) (c-i-ı)

Ocak

15.004,00

2.250,60

12.753,40

12.753,40

1.913,01

4.253,40

638,01

4.253,40

1.275,00

75,90

11.402,50

Şubat

5.004,00

750,60

4.253,40

17.006,80

638,01

8.506,80

638,01

4.253,40

0,00

0,00

4.253,40

Mart

5.004,00

750,60

4.253,40

21.260,20

638,01

12.760,20

638,01

4.253,40

0,00

0,00

4.253,40

Nisan

5.004,00

750,60

4.253,40

25.513,60

638,01

17.013,60

638,01

4.253,40

0,00

0,00

4.253,40

Mayıs

5.004,00

750,60

4.253,40

29.767,00

638,01

21.267,00

638,01

4.253,40

0,00

0,00

4.253,40

Haziran

5.004,00

750,60

4.253,40

34.020,40

739,03

25.520,40

638,01

4.253,40

101,02

0,00

4.152,38

Temmuz

15.004,00

2.250,60

12.753,40

46.773,80

2.550,68

29.773,80

638,01

4.253,40

1.912,67

75,90

10.764,83

Ağustos

5.004,00

750,60

4.253,40

51.027,20

850,68

34.027,20

739,37

4.253,40

111,31

0,00

4.142,09

Eylül

5.004,00

750,60

4.253,40

55.280,60

850,68

38.280,60

850,68

4.253,40

0,00

0,00

4.253,40

Ekim

5.004,00

750,60

4.253,40

59.534,00

850,68

42.534,00

850,68

4.253,40

0,00

0,00

4.253,40

Kasım

5.004,00

750,60

4.253,40

63.787,40

850,68

46.787,40

850,68

4.253,40

0,00

0,00

4.253,40

Aralık

5.004,00

750,60

4.253,40

68.040,80

850,68

51.040,80

850,68

4.253,40

0,00

0,00

4.253,40

TOPLAM

80.048,00

12.007,20

68.040,80

68.040,80

12.008,16

51.040,80

8.608,16

51.040,80

3.400,00

151,80

64.489,00

Emekli çalışanlar için de aynı istisna tutarı geçerli olacaktır.

(3) 193 sayılı Kanun'un 23'üncü maddesinin birinci fıkrasının (18) numaralı bendinde yapılan düzenleme ile getirilen istisna, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretleri ile sınırlı olup, 31.05.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na tabi sigortalı olarak sosyal güvenlik destek primi ödemek suretiyle yeniden çalışmaya başlayan hizmet erbabının ödeyeceği sosyal güvenlik destek primi işçi payının %7,5 olması istisna tutarını değiştirmeyecektir.

Örnek 4: Bay (G), emekli olduktan sonra, (H) işvereni yanında asgari ücretle çalışmaya başlamıştır. Bay (G)'nin ücretinden %7,5 oranında sosyal güvenlik destek primi kesilmektedir.

Bay (G)'ye 2022 yılının ilgili aylarında yapılacak net ücret ödemesi aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır:

AYLAR

BRÜT ÜCRET (TL)

SİGORTA PRİMİ (TL)

MATRAH (TL)

KÜMÜLATİF MATRAH (TL)

HESAPLANAN GELİR VERGİSİ (TL)

ASGARİ ÜCRETİN KÜMÜLATİF MATRAHI (TL)

ASGARİ ÜCRETİN VERGİSİ (TL)

İSTİSNA MATRAH (TL)

KESİLECEK GELİR VERGİSİ (TL)

KESİLECEK DAMGA VERGİSİ (TL)

NET ÜCRET (TL)

(a)

(b) (a*%7,5)

(c) (a-b)

(d)

(e)
(d*%15,%20-önceki ayların vergisi)

(f)

(g)
(f*%15,%20-önceki ayların vergisi)

(h)

(i) (e-g)

(ı)
(a-5004)
*
0,00759

(j) (c-i-ı)

Ocak

5.004,00

375,30

4.628,70

4.628,70

694,31

4.253,40

638,01

4.253,40

56,30

0,00

4.572,41

Şubat

5.004,00

375,30

4.628,70

9.257,40

694,31

8.506,80

638,01

4.253,40

56,30

0,00

4.572,41

Mart

5.004,00

375,30

4.628,70

13.886,10

694,31

12.760,20

638,01

4.253,40

56,29

0,00

4.572,41

Nisan

5.004,00

375,30

4.628,70

18.514,80

694,31

17.013,60

638,01

4.253,40

56,30

0,00

4.572,41

Mayıs

5.004,00

375,30

4.628,70

23.143,50

694,31

21.267,00

638,01

4.253,40

56,30

0,00

4.572,41

Haziran

5.004,00

375,30

4.628,70

27.772,20

694,30

25.520,40

638,01

4.253,40

56,29

0,00

4.572,41

Temmuz

5.004,00

375,30

4.628,70

32.400,90

714,35

29.773,80

638,01

4.253,40

76,34

0,00

4.552,36

Ağustos

5.004,00

375,30

4.628,70

37.029,60

925,74

34.027,20

739,37

4.253,40

186,37

0,00

4.442,33

Eylül

5.004,00

375,30

4.628,70

41.658,30

925,74

38.280,60

850,68

4.253,40

75,06

0,00

4.553,64

Ekim

5.004,00

375,30

4.628,70

46.287,00

925,74

42.534,00

850,68

4.253,40

75,06

0,00

4.553,64

Kasım

5.004,00

375,30

4.628,70

50.915,70

925,74

46.787,40

850,68

4.253,40

75,06

0,00

4.553,64

Aralık

5.004,00

375,30

4.628,70

55.544,40

925,74

51.040,80

850,68

4.253,40

75,06

0,00

4.553,64

TOPLAM

60.048,00

4.503,60

55.544,40

55.544,00

9.508,88

51.040,80

8.608,16

51.040,80

900,72

0,00

54.643,68

Asgari Ücretin Üzerinde Ücret Geliri Elde Edenlerde Gelir Vergisi İstisnası

Tebliğ'deki 6'ncı maddeye istinaden;

"Hizmet erbabının elde ettiği ücret ve ücret sayılan gelirlerinden 193 sayılı Kanun'un 31 ve 63'üncü maddesinde yer alan indirimler düşülecek ve varsa Kanun'un 23 ve müteakip maddelerinde düzenlenen istisna kapsamındaki ücret ödemeleri gelir vergisi matrahına dâhil edilmeyecektir. Akabinde asgari ücret matrahı indirilerek vergiye tabi matrah bulunacaktır. İstisna tutarını aşan kısmın vergilendirilmesinde, istisna kapsamında olan asgari ücret matrahı da dikkate alınarak vergi tarifesinin uygulanacak dilim ve vergi oranı belirlenecektir. Bu istisna suretiyle sağlanan menfaat asgari ücretin ilgili ayda hesaplanan vergisini geçemeyecektir."

"Tam zamanlı çalışmayan hizmet erbabına yapılan ücret ödemeleri ile yeni işe başlayan ve işten ayrılan hizmet erbabına yapılan kıst ücret ödemelerine istisna tam olarak uygulanacaktır."

Örnek 5: İşveren (I)'nın iş yerinde çalışan Bay (İ)'nin, 2022 yılı için brüt ücreti 8.000 TL'dir. Bay (İ)'ye başkaca bir ödeme yapılmamakta ve Bay (İ)'nin 193 sayılı Kanun'un 63'üncü maddesi uyarınca kesilen sigorta primi dışında bir indirimi bulunmamaktadır.

Bay (İ)'ye 2022 yılının ilgili aylarında yapılacak net ücret ödemesi aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır:

AYLAR

BRÜT ÜCRET (TL)

SİGORTA PRİMİ (TL)

MATRAH (TL)

KÜMÜLATİF MATRAH (TL)

HESAPLANAN GELİR VERGİSİ (TL)

ASGARİ ÜCRETİN KÜMÜLATİF MATRAHI (TL)

ASGARİ ÜCRETİN VERGİSİ (TL)

İSTİSNA MATRAH (TL)

KESİLECEK GELİR VERGİSİ (TL)

KESİLECEK DAMGA VERGİSİ (TL)

NET ÜCRET (TL)

(a)

(b) (a*%15)

(c) (a-b)

(d)

(e)
(d*%15,%20,%27-önceki ayların vergisi)

(f)

(g)
(f*%15,%20-önceki ayların vergisi)

(h)

(i) (e-g)

(ı)
(a-5004)
*
0,00759

(j) (c-i-ı)

Ocak

8.000,00

1.200,00

6.800,00

6.800,00

1.020,00

4.253,40

638,01

4.253,40

381,99

22,74

6.395,27

Şubat

8.000,00

1.200,00

6.800,00

13.600,00

1.020,00

8.506,80

638,01

4.253,40

381,99

22,74

6.395,27

Mart

8.000,00

1.200,00

6.800,00

20.400,00

1.020,00

12.760,20

638,01

4.253,40

381,99

22,74

6.395,27

Nisan

8.000,00

1.200,00

6.800,00

27.200,00

1.020,00

17.013,60

638,01

4.253,40

381,99

22,74

6.395,27

Mayıs

8.000,00

1.200,00

6.800,00

34.000,00

1.120,00

21.267,00

638,01

4.253,40

481,99

22,74

6.295,27

Haziran

8.000,00

1.200,00

6.800,00

40.800,00

1.360,00

25.520,40

638,01

4.253,40

721,99

22,74

6.055,27

Temmuz

8.000,00

1.200,00

6.800,00

47.600,00

1.360,00

29.773,80

638,01

4.253,40

721,99

22,74

6.055,27

Ağustos

8.000,00

1.200,00

6.800,00

54.400,00

1.360,00

34.027,20

739,37

4.253,40

620,63

22,74

6.156,63

Eylül

8.000,00

1.200,00

6.800,00

61.200,00

1.360,00

38.280,60

850,68

4.253,40

509,32

22,74

6.267,94

Ekim

8.000,00

1.200,00

6.800,00

68.000,00

1.360,00

42.534,00

850,68

4.253,40

509,32

22,74

6.267,94

Kasım

8.000,00

1.200,00

6.800,00

74.800,00

1.696,00

46.787,40

850,68

4.253,40

845,32

22,74

5.931,94

Aralık

8.000,00

1.200,00

6.800,00

81.600,00

1.836,00

51.040,80

850,68

4.253,40

985,32

22,74

5.791,94

TOPLAM

96.000,00

14.400,00

81.600,00

81.600,00

15.532,00

51.040,80

8.608,16

51.040,80

6.923,84

272,88

74.403,28

Örnek 6: İşveren (J)'nin iş yerinde çalışan Bayan (K)'nin, 2022 yılı için brüt ücreti 9.000 TL'dir. İşveren (J), ayrıca, Bayan (K)'ye çalıştığı her bir gün için yemek hizmetinde kullanılmak üzere yemek kartına günlük 34 TL, ulaşım hizmetinde kullanılmak üzere ulaşım kartına günlük 17 TL yüklemekte, çocuğunu gönderdiği özel kreş için de kreş işletmesine 193 sayılı Kanun'un 23'üncü maddesinin birinci fıkrasının (16)'ncı bendi kapsamında 1.000 TL ödeme yapmaktadır.

Bayan (K)'nin kendi adına ödediği 500 TL şahıs sigorta primi ödemesi bulunmaktadır. Bayan (K) 3. derece (2022 yılı için 500 TL) engelli vergi indiriminden faydalanmaktadır.

Bayan (K)'ye 2022 yılı ilgili aylarda yapılacak net ücret ödemesi aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır:

AYLAR

BRÜT ÜCRET* (TL)

SİGORTA PRİMİ** (TL)

YEMEK, ULAŞIM VE KREŞ İSTİSNA (TL)

ŞAHIS SİGORTA PRİMİ VE ENGELLİLİK İNDİRİMİ (TL)

MATRAH (TL)

KÜMÜLATİF MATRAH (TL)

HESAPLANAN GELİR VERGİSİ (TL)

ASGARİ ÜCRETİN KÜMÜLATİF MATRAHI (TL)

ASGARİ ÜCRETİN VERGİSİ (TL)

İSTİSNA MATRAH (TL)

KESİLECEK GELİR VERGİSİ (TL)

KESİLECEK DAMGA VERGİSİ (TL)

NET ÜCRET (TL)

(a)

(b) (a*%15)

(c)

(d)

(e)
(a-b-c-d)

(f)

(g)
(f*%15,%20,%27-önceki ayların vergisi)

(h)

(i)
(h*%15,%20-önceki ayların vergisi)

(ı)

(j) (g-i)

(k)
(a-c-5004)
*
0,00759

(l)
(a-b-j-k)

Ocak

11.122,00

1.350,00

2.122,00

1.000,00

6.650,00

6.650,00

997,50

4.253,40

638,01

4.253,40

359,49

30,33

9.382,18

Şubat

11.122,00

1.350,00

2.122,00

1.000,00

6.650,00

13.300,00

997,50

8.506,80

638,01

4.253,40

359,49

30,33

9.382,18

Mart

11.122,00

1.350,00

2.122,00

1.000,00

6.650,00

19.950,00

997,50

12.760,20

638,01

4.253,40

359,49

30,33

9.382,18

Nisan

11.122,00

1.350,00

2.122,00

1.000,00

6.650,00

26.600,00

997,50

17.013,60

638,01

4.253,40

359,49

30,33

9.382,18

Mayıs

11.122,00

1.350,00

2.122,00

1.000,00

6.650,00

33.250,00

1.060,00

21.267,00

638,01

4.253,40

421,99

30,33

9.319,68

Haziran

11.122,00

1.350,00

2.122,00

1.000,00

6.650,00

39.900,00

1.330,00

25.520,40

638,01

4.253,40

691,99

30,33

9.049,68

Temmuz

11.122,00

1.350,00

2.122,00

1.000,00

6.650,00

46.550,00

1.330,00

29.773,80

638,01

4.253,40

691,99

30,33

9.049,68

Ağustos

11.122,00

1.350,00

2.122,00

1.000,00

6.650,00

53.200,00

1.330,00

34.027,20

739,37

4.253,40

590,63

30,33

9.151,04

Eylül

11.122,00

1.350,00

2.122,00

1.000,00

6.650,00

59.850,00

1.330,00

38.280,60

850,68

4.253,40

479,32

30,33

9.262,35

Ekim

11.122,00

1.350,00

2.122,00

1.000,00

6.650,00

66.500,00

1.330,00

42.534,00

850,68

4.253,40

479,32

30,33

9.262,35

Kasım

11.122,00

1.350,00

2.122,00

1.000,00

6.650,00

73.150,00

1.550,50

46.787,40

850,68

4.253,40

699,82

30,33

9.041,85

Aralık

11.122,00

1.350,00

2.122,00

1.000,00

6.650,00

79.800,00

1.795,50

51.040,80

850,68

4.253,40

944,82

30,33

8.796,85

TOPLAM

133.464,00

16.200,00

25.464,00

12.000,00

79.800,00

79.800,00

15.046,00

51.040,80

8.608,16

51.040,80

6.437,84

363,96

110.462,20

* Brüt ücret; 9.000 TL ücret, 22 çalışma günü karşılığı; (17x22=) 374 TL ulaşım ücreti ve (34x22=) 748 TL yemek ücreti ile 1.000 TL kreş ödemesi toplamından oluşmaktadır.

** Sigorta primi 9.000 TL brüt ücret üzerinden hesaplanmıştır.

Örnek 7: Bay (L) 10.000 TL brüt ücret ile 16 Eylül 2022 tarihinde, işveren (M)'nin iş yerinde çalışmaya başlamıştır.

Bay (L)'ye 2022 yılının ilgili aylarında yapılacak net ücret ödemesi aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır:

AYLAR

BRÜT ÜCRET (TL)

SİGORTA PRİMİ (TL)

MATRAH (TL)

KÜMÜLATİF MATRAH (TL)

HESAPLANAN GELİR VERGİSİ (TL)

ASGARİ ÜCRETİN KÜMÜLATİF MATRAHI (TL)

ASGARİ ÜCRETİN VERGİSİ (TL)

İSTİSNA MATRAH (TL)

KESİLECEK GELİR VERGİSİ (TL)

KESİLECEK DAMGA VERGİSİ (TL)

NET ÜCRET (TL)

(a)

(b) (a*%15)

(c) (a-b)

(d)

(e)
(d*%15,%20-önceki ayların vergisi)

(f)

(g)
(f*%15,%20-önceki ayların vergisi)

(h)

(i) (e-g)

(ı)
(a-5004)
*
0,00759

(j) (c-i-ı)

Eylül

5.000,00

750,00

4.250,00

4.250,00

637,50

4.253,40

638,01

4.253,40

0,00

0

4.250,00

Ekim

10.000,00

1.500,00

8.500,00

12.750,00

1.275,00

8.506,80

638,01

4.253,40

636,99

37,92

7.825,09

Kasım

10.000,00

1.500,00

8.500,00

21.250,00

1.275,00

12.760,20

638,01

4.253,40

636,99

37,92

7.825,09

Aralık

10.000,00

1.500,00

8.500,00

29.750,00

1.275,00

17.013,60

638,01

4.253,40

636,99

37,92

7.825,09

TOPLAM

35.000,00

5.250,00

29.750,00

29.750,00

4.462,50

17.013,60

2.552,04

17.013,60

1.910,97

113,76

27.725,27

Örnek 8: 12.000 TL brüt ücret ile işveren (N)'nin iş yerinde çalışan Bayan (O), 10 Ağustos 2022 tarihinde işten ayrılmıştır.

Bayan (O)'ya 2022 yılının ilgili aylarında yapılacak net ücret ödemesi aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır:

AYLAR

BRÜT ÜCRET (TL)

SİGORTA PRİMİ (TL)

MATRAH (TL)

KÜMÜLATİF MATRAH (TL)

HESAPLANAN GELİR VERGİSİ (TL)

ASGARİ ÜCRETİN KÜMÜLATİF MATRAHI (TL)

ASGARİ ÜCRETİN VERGİSİ (TL)

İSTİSNA MATRAH (TL)

KESİLECEK GELİR VERGİSİ (TL)

KESİLECEK DAMGA VERGİSİ (TL)

NET ÜCRET (TL)

(a)

(b) (a*%15)

(c) (a-b)

(d)

(e)
(d*%15,%20,%27-önceki ayların vergisi)

(f)

(g)
(f*%15,%20-önceki ayların vergisi)

(h)

(i) (e-g)

(ı)
(a-5004)
*
0,00759

(j) (c-i-ı)

Ocak

12.000,00

1.800,00

10.200,00

10.200,00

1.530,00

4.253,40

638,01

4.253,40

891,99

53,10

9.254,91

Şubat

12.000,00

1.800,00

10.200,00

20.400,00

1.530,00

8.506,80

638,01

4.253,40

891,99

53,10

9.254,91

Mart

12.000,00

1.800,00

10.200,00

30.600,00

1.530,00

12.760,20

638,01

4.253,40

891,99

53,10

9.254,91

Nisan

12.000,00

1.800,00

10.200,00

40.800,00

1.970,00

17.013,60

638,01

4.254,40

1.331,99

53,10

8.814,91

Mayıs

12.000,00

1.800,00

10.200,00

51.000,00

2.040,00

21.267,00

638,01

4.255,40

1.401,99

53,10

8.744,91

Haziran

12.000,00

1.800,00

10.200,00

61.200,00

2.040,00

25.520,40

638,01

4.256,40

1.401,99

53,10

8.744,91

Temmuz

12.000,00

1.800,00

10.200,00

71.400,00

2.138,00

29.773,80

638,01

4.257,40

1.499,99

53,10

8.646,91

Ağustos

4.000,00

600,00

3.400,00

74.800,00

918,00

34.027,20

739,37

4.257,40

178,63

0,00

3.221,37

TOPLAM

88.000,00

13.200,00

74.800,00

74.800,00

13.696,00

34.027,20

5.205,44

34.041,20

8.490,56

371,70

65.937,74

Örnek 9: İşveren (Ö)'nün iş yerinde aylık 15 gün çalışan Bayan (P)'ye bu çalışması karşılığı aylık brüt 4.000 TL ödenmektedir.

Bayan (P)'ye 2022 yılının ilgili aylarında yapılacak net ücret ödemesi aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır:

AYLAR

BRÜT ÜCRET (TL)

SİGORTA PRİMİ (TL)

MATRAH (TL)

İSTİSNA (TL)

HESAPLANAN GELİR VERGİSİ (TL)

HESAPLANAN DAMGA VERGİSİ (TL)

NET ÜCRET (TL)

(a)

(b) (a*%15)

(c) (a-b)

(d)

(e)

(f)

(g) (c-e-f)

Ocak

4.000,00

600,00

3.400,00

4.253,40

0,00

0,00

3.400,00

Şubat

4.000,00

600,00

3.400,00

4.253,40

0,00

0,00

3.400,00

Mart

4.000,00

600,00

3.400,00

4.253,40

0,00

0,00

3.400,00

Nisan

4.000,00

600,00

3.400,00

4.253,40

0,00

0,00

3.400,00

Mayıs

4.000,00

600,00

3.400,00

4.253,40

0,00

0,00

3.400,00

Haziran

4.000,00

600,00

3.400,00

4.253,40

0,00

0,00

3.400,00

Temmuz

4.000,00

600,00

3.400,00

4.253,40

0,00

0,00

3.400,00

Ağustos

4.000,00

600,00

3.400,00

4.253,40

0,00

0,00

3.400,00

Eylül

4.000,00

600,00

3.400,00

4.253,40

0,00

0,00

3.400,00

Ekim

4.000,00

600,00

3.400,00

4.253,40

0,00

0,00

3.400,00

Kasım

4.000,00

600,00

3.400,00

4.253,40

0,00

0,00

3.400,00

Aralık

4.000,00

600,00

3.400,00

4.253,40

0,00

0,00

3.400,00

TOPLAM

48.000,00

7.200,00

40.800,00

51.040,80

0,00

0,00

40.800,00

Bayan (P)'nün 15 gün çalışması karşılığı aylık brüt ücretinin 5.500 TL olduğu durumda, 2022 yılının ilgili aylarında yapılacak net ücret ödemesi aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır:

AYLAR

BRÜT ÜCRET (TL)

SİGORTA PRİMİ (TL)

MATRAH (TL)

KÜMÜLATİF MATRAH (TL)

HESAPLANAN GELİR VERGİSİ (TL)

ASGARİ ÜCRET KÜMÜLATİF MATRAHI (TL)

ASGARİ ÜCRETİN VERGİSİ (TL)

İSTİSNA MATRAH (TL)

KESİLECEK GELİR VERGİSİ (TL)

KESİLECEK DAMGA VERGİSİ (TL)

NET ÜCRET(TL)

(a)

(b) (a*%15)

(c) (a-b)

(d)

(e)
(d*%15,%20-önceki ayların vergisi)

(f)

(g)
(f*%15,%20-önceki ayların vergisi)

(h)

(i) (e-g)

(ı)
(a-5004)
*
0,00759

(j) (c-i-ı)

Ocak

5.500,00

825,00

4.675,00

4.675,00

701,25

4.253,40

638,01

4.253,40

63,24

3,76

4.608,00

Şubat

5.500,00

825,00

4.675,00

9.350,00

701,25

8.506,80

638,01

4.253,40

63,24

3,76

4.608,00

Mart

5.500,00

825,00

4.675,00

14.025,00

701,25

12.760,20

638,01

4.253,40

63,24

3,76

4.608,00

Nisan

5.500,00

825,00

4.675,00

18.700,00

701,25

17.013,60

638,01

4.253,40

63,24

3,76

4.608,00

Mayıs

5.500,00

825,00

4.675,00

23.375,00

701,25

21.267,00

638,01

4.253,40

63,24

3,76

4.608,00

Haziran

5.500,00

825,00

4.675,00

28.050,00

701,25

25.520,40

638,01

4.253,40

63,24

3,76

4.608,00

Temmuz

5.500,00

825,00

4.675,00

32.725,00

737,50

29.773,80

638,01

4.253,40

99,49

3,76

4.571,75

Ağustos

5.500,00

825,00

4.675,00

37.400,00

935,00

34.027,20

739,37

4.253,40

195,63

3,76

4.475,61

Eylül

5.500,00

825,00

4.675,00

42.075,00

935,00

38.280,60

850,68

4.253,40

84,32

3,76

4.586,92

Ekim

5.500,00

825,00

4.675,00

46.750,00

935,00

42.534,00

850,68

4.253,40

84,32

3,76

4.586,92

Kasım

5.500,00

825,00

4.675,00

51.425,00

935,00

46.787,40

850,68

4.253,40

84,32

3,76

4.586,92

Aralık

5.500,00

825,00

4.675,00

56.100,00

935,00

51.040,80

850,68

4.253,40

84,32

3,76

4.586,92

TOPLAM

66.000,00

9.900,00

56.100,00

56.100,00

9.620,00

51.040,80

8.608,16

51.040,80

1.011,84

45,18

55.042,98

Birden Fazla İşverenden Ücret Alınması Durumunda İstisnanın Uygulanması

Tebliğ'in 7'nci maddesine istinaden;

"Aynı zamanda birden fazla işverenden ücret alınması hâlinde, istisna uygulaması, sadece en yüksek ücretin elde edildiği işveren tarafından gerçekleştirilecektir. Söz konusu işverene bu durumu bildirme yükümlülüğü hizmet erbabına aittir. Birden fazla işverenden aynı tutarda ücret alındığı durumda, istisnayı uygulayacak olan işvereni hizmet erbabı kendisi belirleyecektir. İstisnadan faydalanılan işverende, istisnanın tamamından faydalanılamaması durumunda kalan tutar için diğer işverende istisnadan faydalanılması mümkün değildir."

Örnek 10: Bay (R) iki ayrı iş yerinde işveren (S) ve işveren (Ş)'nin yanında çalışmaktadır. İşveren (S)'den brüt 7.000 TL, işveren (Ş)'den ise brüt 3.000 TL ücret geliri elde etmektedir.

Bay (R)'ye (S) işvereni tarafından ödenen ücrete istisna uygulanacak ve 2022 yılı ilgili aylarda yapılacak net ücret ödemeleri aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır:

İŞVEREN (S)

AYLAR

BRÜT ÜCRET (TL)

SİGORTA PRİMİ (TL)

MATRAH (TL)

KÜMÜLATİF MATRAH (TL)

HESAPLANAN GELİR VERGİSİ (TL)

ASGARİ ÜCRETİN KÜMÜLATİF MATRAHI (TL)

ASGARİ ÜCRETİN VERGİSİ (TL)

İSTİSNA MATRAH (TL)

KESİLECEK GELİR VERGİSİ (TL)

KESİLECEK DAMGA VERGİSİ (TL)

NET ÜCRET (TL)

(a)

(b) (a*%15)

(c) (a-b)

(d)

(e)
(d*%15,%20,%27-önceki ayların vergisi)

(f)

(g)
(f*%15,%20-önceki ayların vergisi)

(h)

(i) (e-g)

(ı)
(a-5004)
*
0,00759

(j) (c-i-ı)

Ocak

7.000,00

1.050,00

5.950,00

5.950,00

892,50

4.253,40

638,01

4.253,40

254,49

15,15

5.680,36

Şubat

7.000,00

1.050,00

5.950,00

11.900,00

892,50

8.506,80

638,01

4.253,40

254,49

15,15

5.680,36

Mart

7.000,00

1.050,00

5.950,00

17.850,00

892,50

12.760,20

638,01

4.253,40

254,49

15,15

5.680,36

Nisan

7.000,00

1.050,00

5.950,00

23.800,00

892,50

17.013,60

638,01

4.253,40

254,49

15,15

5.680,36

Mayıs

7.000,00

1.050,00

5.950,00

29.750,00

892,50

21.267,00

638,01

4.253,40

254,49

15,15

5.680,36

Haziran

7.000,00

1.050,00

5.950,00

35.700,00

1.077,50

25.520,40

638,01

4.253,40

439,49

15,15

5.495,36

Temmuz

7.000,00

1.050,00

5.950,00

41.650,00

1.190,00

29.773,80

638,01

4.253,40

551,99

15,15

5.382,86

Ağustos

7.000,00

1.050,00

5.950,00

47.600,00

1.190,00

34.027,20

739,37

4.253,40

450,63

15,15

5.484,22

Eylül

7.000,00

1.050,00

5.950,00

53.550,00

1.190,00

38.280,60

850,68

4.253,40

339,32

15,15

5.595,53

Ekim

7.000,00

1.050,00

5.950,00

59.500,00

1.190,00

42.534,00

850,68

4.253,40

339,32

15,15

5.595,53

Kasım

7.000,00

1.050,00

5.950,00

65.450,00

1.190,00

46.787,40

850,68

4.253,40

339,32

15,15

5.595,53

Aralık

7.000,00

1.050,00

5.950,00

71.400,00

1.288,00

51.040,80

850,68

4.253,40

437,32

15,15

5.497,53

TOPLAM

84.000,00

12.600,00

71.400,00

71.400,00

12.778,00

51.040,80

8.608,16

51.040,80

4.169,84

181,80

67.048,36

İŞVEREN (Ş)

AYLAR

BRÜT ÜCRET (TL)

SİGORTA PRİMİ (TL)

MATRAH (TL)

KÜMÜLATİF MATRAH (TL)

HESAPLANAN GELİR VERGİSİ (TL)

HESAPLANAN DAMGA VERGİSİ (TL)

NET ÜCRET (TL)

(a)

(b) (a*%15)

(c) (a-b)

(d)

(e)
(d*%15-önceki ayların vergisi)

(f)
(a-5004)
*
0,00759

(g) (c-e-f)

Ocak

3.000,00

450,00

2.550,00

2.550,00

382,50

22,77

2.144,73

Şubat

3.000,00

450,00

2.550,00

5.100,00

382,50

22,77

2.144,73

Mart

3.000,00

450,00

2.550,00

7.650,00

382,50

22,77

2.144,73

Nisan

3.000,00

450,00

2.550,00

10.200,00

382,50

22,77

2.144,73

Mayıs

3.000,00

450,00

2.550,00

12.750,00

382,50

22,77

2.144,73

Haziran

3.000,00

450,00

2.550,00

15.300,00

382,50

22,77

2.144,73

Temmuz

3.000,00

450,00

2.550,00

17.850,00

382,50

22,77

2.144,73

Ağustos

3.000,00

450,00

2.550,00

20.400,00

382,50

22,77

2.144,73

Eylül

3.000,00

450,00

2.550,00

22.950,00

382,50

22,77

2.144,73

Ekim

3.000,00

450,00

2.550,00

25.500,00

382,50

22,77

2.144,73

Kasım

3.000,00

450,00

2.550,00

28.050,00

382,50

22,77

2.144,73

Aralık

3.000,00

450,00

2.550,00

30.600,00

382,50

22,77

2.144,73

TOPLAM

36.000,00

5.400,00

30.600,00

30.600,00

4.590,00

273,24

25.736,76

Örnek 11: Bayan (T) iki ayrı işverenin yanında çalışmaktadır. İşveren (U)'dan brüt 4.000 TL ve işveren (Ü)'den brüt 4.000 TL ücret geliri elde etmektedir. Bayan (T), (U) işvereninden istisna uygulamasını talep etmiştir.

Bayan (T)'ye sadece (U) işvereni tarafından ödenen ücrete istisna uygulanacak olup, 2022 yılının ilgili aylarında yapılacak net ücret ödemeleri aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır:

İŞVEREN (U)

AYLAR

BRÜT ÜCRET

SİGORTA PRİMİ

MATRAH

İSTİSNA

HESAPLANAN GELİR VERGİSİ

HESAPLANAN DAMGA VERGİSİ

NET ÜCRET

(a)

(b) (a*%15)

(c) (a-b)

(d)

(e)

(f)

(g) (c-e-f)

Ocak

4.000,00

600,00

3.400,00

4.253,40

0,00

0,00

3.400,00

Şubat

4.000,00

600,00

3.400,00

4.253,40

0,00

0,00

3.400,00

Mart

4.000,00

600,00

3.400,00

4.253,40

0,00

0,00

3.400,00

Nisan

4.000,00

600,00

3.400,00

4.253,40

0,00

0,00

3.400,00

Mayıs

4.000,00

600,00

3.400,00

4.253,40

0,00

0,00

3.400,00

Haziran

4.000,00

600,00

3.400,00

4.253,40

0,00

0,00

3.400,00

Temmuz

4.000,00

600,00

3.400,00

4.253,40

0,00

0,00

3.400,00

Ağustos

4.000,00

600,00

3.400,00

4.253,40

0,00

0,00

3.400,00

Eylül

4.000,00

600,00

3.400,00

4.253,40

0,00

0,00

3.400,00

Ekim

4.000,00

600,00

3.400,00

4.253,40

0,00

0,00

3.400,00

Kasım

4.000,00

600,00

3.400,00

4.253,40

0,00

0,00

3.400,00

Aralık

4.000,00

600,00

3.400,00

4.253,40

0,00

0,00

3.400,00

TOPLAM

48.000,00

7.200,00

40.800,00

51.040,80

0,00

0,00

40.800,00

İŞVEREN (Ü)

AYLAR

BRÜT ÜCRET (TL)

SİGORTA PRİMİ (TL)

MATRAH (TL)

KÜMÜLATİF MATRAH (TL)

HESAPLANAN GELİR VERGİSİ (TL)

HESAPLANAN DAMGA VERGİSİ (TL)

NET ÜCRET (TL)

(a)

(b) (a*%15)

(c) (a-b)

(d)

(e)
(d*%15,%20-önceki ayların vergisi)

(f)
(a*0,00759)

(g) (c-e-f)

Ocak

4.000,00

600,00

3.400,00

3.400,00

510,00

30,36

2.859,64

Şubat

4.000,00

600,00

3.400,00

6.800,00

510,00

30,36

2.859,64

Mart

4.000,00

600,00

3.400,00

10.200,00

510,00

30,36

2.859,64

Nisan

4.000,00

600,00

3.400,00

13.600,00

510,00

30,36

2.859,64

Mayıs

4.000,00

600,00

3.400,00

17.000,00

510,00

30,36

2.859,64

Haziran

4.000,00

600,00

3.400,00

20.400,00

510,00

30,36

2.859,64

Temmuz

4.000,00

600,00

3.400,00

23.800,00

510,00

30,36

2.859,64

Ağustos

4.000,00

600,00

3.400,00

27.200,00

510,00

30,36

2.859,64

Eylül

4.000,00

600,00

3.400,00

30.600,00

510,00

30,36

2.859,64

Ekim

4.000,00

600,00

3.400,00

34.000,00

610,00

30,36

2.759,64

Kasım

4.000,00

600,00

3.400,00

37.400,00

680,00

30,36

2.689,64

Aralık

4.000,00

600,00

3.400,00

40.800,00

680,00

30,36

2.689,64

TOPLAM

48.000,00

7.200,00

40.800,00

40.800,00

6.560,00

364,32

33.875,68

Teşvik ve İstisna Kapsamındaki Ücret Ödemeleri

Tebliğ'in 8'inci maddesine istinaden;

"193 sayılı Kanun'un 23'üncü maddesinin birinci fıkrasının (18) numaralı bendiyle ihdas edilen istisna uygulaması ve asgari geçim indirimi uygulamasının kaldırılması nedeniyle, teşvik kapsamındaki bu ücret ödemelerine, öncelikle 193 sayılı Kanun'un 23'üncü maddesinin birinci fıkrasının (18) numaralı bendinde düzenlenen istisna uygulanacak ve istisna sonrası vergi, ilgili düzenlemelerdeki sınırlamalar çerçevesinde tahakkuktan terkin edilecektir."

Örnek 12: İşveren (V)'nin iş yerinde çalışan Bay (Y), aylık brüt 10.000 TL ücret geliri elde etmektedir.

Bay (Y)'nin 3218 sayılı Kanun kapsamında çalışması ve ücretinin teşvik kapsamında olması durumunda, 2022 yılının ilgili aylarında yapılacak net ücret ödemeleri aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır:

3218 SAYILI KANUN KAPSAMINDA ÇALIŞMA

AYLAR

BRÜT ÜCRET (TL)

SİGORTA PRİMİ (TL)

MATRAH (TL)

KÜMÜLATİF MATRAH (TL)

HESAPLANAN GELİR VERGİSİ (TL)

ASGARİ ÜCRETİN KÜMÜLATİF MATRAHI (TL)

ASGARİ ÜCRETİN VERGİSİ (TL)

İSTİSNA MATRAH (TL)

KESİLECEK GELİR VERGİSİ* (TL)

KESİLECEK DAMGA VERGİSİ** (TL)

NET ÜCRET (TL)

(a)

(b) (a*%15)

(c) (a-b)

(d)

(e)
(d*%15,
%20,%27-önceki ayların vergisi)

(f)

(g) (f*%15,%20-önceki ayların vergisi)

(h)

(i) (e-g)

(ı)

(j) (c-i-ı)

Ocak

10.000,00

1.500,00

8.500,00

8.500,00

1.275,00

4.253,40

638,01

4.253,40

636,99

0,00

7.863,01

Şubat

10.000,00

1.500,00

8.500,00

17.000,00

1.275,00

8.506,80

638,01

4.253,40

636,99

0,00

7.863,01

Mart

10.000,00

1.500,00

8.500,00

25.500,00

1.275,00

12.760,20

638,01

4.253,40

636,99

0,00

7.863,01

Nisan

10.000,00

1.500,00

8.500,00

34.000,00

1.375,00

17.013,60

638,01

4.253,40

736,99

0,00

7.763,01

Mayıs

10.000,00

1.500,00

8.500,00

42.500,00

1.700,00

21.267,00

638,01

4.253,40

1.061,99

0,00

7.438,01

Haziran

10.000,00

1.500,00

8.500,00

51.000,00

1.700,00

25.520,40

638,01

4.253,40

1.061,99

0,00

7.438,01

Temmuz

10.000,00

1.500,00

8.500,00

59.500,00

1.700,00

29.773,80

638,01

4.253,40

1.061,99

0,00

7.438,01

Ağustos

10.000,00

1.500,00

8.500,00

68.000,00

1.700,00

34.027,20

739,37

4.253,40

960,63

0,00

7.539,37

Eylül

10.000,00

1.500,00

8.500,00

76.500,00

2.155,00

38.280,60

850,68

4.253,40

1.304,32

0,00

7.195,68

Ekim

10.000,00

1.500,00

8.500,00

85.000,00

2.295,00

42.534,00

850,68

4.253,40

1.444,32

0,00

7.055,68

Kasım

10.000,00

1.500,00

8.500,00

93.500,00

2.295,00

46.787,40

850,68

4.253,40

1.444,32

0,00

7.055,68

Aralık

10.000,00

1.500,00

8.500,00

102.000,00

2.295,00

51.040,80

850,68

4.253,40

1.444,32

0,00

7.055,68

TOPLAM

120.000,00

18.000,00

102.000,00

102.000,00

21.040,00

51.040,80

8.608,16

51.040,80

12.431,84

0,00

89.568,16

* Bu tutar tahakkuktan terkin edilecektir.

** 3218 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca damga vergisi hesaplanmamıştır.

Bay (Y)'nin 4691 sayılı Kanun kapsamında çalışması ve ücretinin teşvik kapsamında olması durumunda, 2022 yılının ilgili aylarında yapılacak net ücret ödemeleri aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır:

4691 SAYILI KANUN KAPSAMINDA ÇALIŞMA

AYLAR

BRÜT ÜCRET (TL)

SİGORTA PRİMİ (TL)

MATRAH (TL)

KÜMÜLATİF MATRAH (TL)

HESAPLANAN GELİR VERGİSİ (TL)

ASGARİ ÜCRETİN KÜMÜLATİF MATRAHI (TL)

ASGARİ ÜCRETİN VERGİSİ (TL)

İSTİSNA MATRAH (TL)

KESİLECEK GELİR VERGİSİ* (TL)

KESİLECEK DAMGA VERGİSİ** (TL)

NET ÜCRET (TL)

(a)

(b) (a*%15)

(c) (a-b)

(d)

(e)
(d*%15,
%20,%27-önceki ayların vergisi)

(f)

(g) (f*%15,%20-önceki ayların vergisi)

(h)

(i) (e-g)

(ı)

(j) (c-i-ı)

Ocak

10.000,00

1.500,00

8.500,00

8.500,00

1.275,00

4.253,40

638,01

4.253,40

636,99

0,00

7.863,01

Şubat

10.000,00

1.500,00

8.500,00

17.000,00

1.275,00

8.506,80

638,01

4.253,40

636,99

0,00

7.863,01

Mart

10.000,00

1.500,00

8.500,00

25.500,00

1.275,00

12.760,20

638,01

4.253,40

636,99

0,00

7.863,01

Nisan

10.000,00

1.500,00

8.500,00

34.000,00

1.375,00

17.013,60

638,01

4.253,40

736,99

0,00

7.763,01

Mayıs

10.000,00

1.500,00

8.500,00

42.500,00

1.700,00

21.267,00

638,01

4.253,40

1.061,99

0,00

7.438,01

Haziran

10.000,00

1.500,00

8.500,00

51.000,00

1.700,00

25.520,40

638,01

4.253,40

1.061,99

0,00

7.438,01

Temmuz

10.000,00

1.500,00

8.500,00

59.500,00

1.700,00

29.773,80

638,01

4.253,40

1.061,99

0,00

7.438,01

Ağustos

10.000,00

1.500,00

8.500,00

68.000,00

1.700,00

34.027,20

739,37

4.253,40

960,63

0,00

7.539,37

Eylül

10.000,00

1.500,00

8.500,00

76.500,00

2.155,00

38.280,60

850,68

4.253,40

1.304,32

0,00

7.195,68

Ekim

10.000,00

1.500,00

8.500,00

85.000,00

2.295,00

42.534,00

850,68

4.253,40

1.444,32

0,00

7.055,68

Kasım

10.000,00

1.500,00

8.500,00

93.500,00

2.295,00

46.787,40

850,68

4.253,40

1.444,32

0,00

7.055,68

Aralık

10.000,00

1.500,00

8.500,00

102.000,00

2.295,00

51.040,80

850,68

4.253,40

1.444,32

0,00

7.055,68

TOPLAM

120.000,00

18.000,00

102.000,00

102.000,00

21.040,00

51.040,80

8.608,16

51.040,80

12.431,84

0,00

89.568,16

* Bu tutar tahakkuktan terkin edilecektir

** 4691 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca damga vergisi hesaplanmamıştır.

Bay (V)'nin 5746 sayılı Kanun kapsamında çalışması ve ücretinin teşvik kapsamında olması durumunda, 2022 yılının ilgili aylarında yapılacak net ücret ödemeleri aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır:

5746 SAYILI KANUN KAPSAMINDA ÇALIŞMA

AYLAR

BRÜT ÜCRET

SİGORTA PRİMİ

MATRAH

KÜMÜLATİF MATRAH

HESAPLANAN GELİR VERGİSİ

ASGARİ ÜCRETİN KÜMÜLATİF MATRAHI

ASGARİ ÜCRETİN VERGİSİ

İSTİSNA MATRAH

KESİLECEK GELİR VERGİSİ*

KESİLECEK DAMGA VERGİSİ**

NET ÜCRET

(a)

(b) (a*%15)

(c) (a-b)

(d)

(e)
(d*%15,
%20,%27-önceki ayların vergisi)

(f)

(g) (f*%15,%20-önceki ayların vergisi)

(h)

(i) (e-g)

(ı)

(j) (c-i-ı)

Ocak

10.000,00

1.500,00

8.500,00

8.500,00

1.275,00

4.253,40

638,01

4.253,40

636,99

0,00

7.863,01

Şubat

10.000,00

1.500,00

8.500,00

17.000,00

1.275,00

8.506,80

638,01

4.253,40

636,99

0,00

7.863,01

Mart

10.000,00

1.500,00

8.500,00

25.500,00

1.275,00

12.760,20

638,01

4.253,40

636,99

0,00

7.863,01

Nisan

10.000,00

1.500,00

8.500,00

34.000,00

1.375,00

17.013,60

638,01

4.253,40

736,99

0,00

7.763,01

Mayıs

10.000,00

1.500,00

8.500,00

42.500,00

1.700,00

21.267,00

638,01

4.253,40

1.061,99

0,00

7.438,01

Haziran

10.000,00

1.500,00

8.500,00

51.000,00

1.700,00

25.520,40

638,01

4.253,40

1.061,99

0,00

7.438,01

Temmuz

10.000,00

1.500,00

8.500,00

59.500,00

1.700,00

29.773,80

638,01

4.253,40

1.061,99

0,00

7.438,01

Ağustos

10.000,00

1.500,00

8.500,00

68.000,00

1.700,00

34.027,20

739,37

4.253,40

960,63

0,00

7.539,37

Eylül

10.000,00

1.500,00

8.500,00

76.500,00

2.155,00

38.280,60

850,68

4.253,40

1.304,32

0,00

7.195,68

Ekim

10.000,00

1.500,00

8.500,00

85.000,00

2.295,00

42.534,00

850,68

4.253,40

1.444,32

0,00

7.055,68

Kasım

10.000,00

1.500,00

8.500,00

93.500,00

2.295,00

46.787,40

850,68

4.253,40

1.444,32

0,00

7.055,68

Aralık

10.000,00

1.500,00

8.500,00

102.000,00

2.295,00

51.040,80

850,68

4.253,40

1.444,32

0,00

7.055,68

TOPLAM

120.000,00

18.000,00

102.000,00

102.000,00

21.040,00

51.040,80

8.608,16

51.040,80

12.431,84

0,00

89.568,16

* Bu tutar Kanunda belirlenen oranlarda tahakkuktan terkin edilecektir.

** 5746 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca damga vergisi hesaplanmamıştır.

Bay (V)'nin 4447 sayılı Kanun kapsamında çalışması ve ücretinin teşvik kapsamında olması durumunda, 2022 yılının ilgili aylarında yapılacak net ücret ödemeleri aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır:

4447 SAYILI KANUN KAPSAMINDA ÇALIŞMA

AYLAR

BRÜT ÜCRET

SİGORTA PRİMİ

MATRAH

KÜMÜLATİF MATRAH

HESAPLANAN GELİR VERGİSİ

ASGARİ ÜCRETİN
KÜMÜLATİF
MATRAHI

ASGARİ
ÜCRETİN
VERGİSİ

İSTİSNA
MATRAH

KESİLECEK
GELİR
VERGİSİ*

KESİLECEK
DAMGA VERGİSİ*

NET ÜCRET

(a)

(b) (a*%15)

(c) (a-b)

(d)

(e)
(d*%15,
%20,%27-önceki ayların vergisi)

(f)

(g)
(f*%15,%20-önceki ayların vergisi)

(h)

(i)
(e-g)

(ı)

(j)
(c-i-ı)

Ocak

10.000,00

1.500,00

8.500,00

8.500,00

1.275,00

4.253,40

638,01

4.253,40

636,99

37,92

7.825,09

Şubat

10.000,00

1.500,00

8.500,00

17.000,00

1.275,00

8.506,80

638,01

4.253,40

636,99

37,92

7.825,09

Mart

10.000,00

1.500,00

8.500,00

25.500,00

1.275,00

12.760,20

638,01

4.253,40

636,99

37,92

7.825,09

Nisan

10.000,00

1.500,00

8.500,00

34.000,00

1.375,00

17.013,60

638,01

4.253,40

736,99

37,92

7.725,09

Mayıs

10.000,00

1.500,00

8.500,00

42.500,00

1.700,00

21.267,00

638,01

4.253,40

1.061,99

37,92

7.400,09

Haziran

10.000,00

1.500,00

8.500,00

51.000,00

1.700,00

25.520,40

638,01

4.253,40

1.061,99

37,92

7.400,09

Temmuz

10.000,00

1.500,00

8.500,00

59.500,00

1.700,00

29.773,80

638,01

4.253,40

1.061,99

37,92

7.400,09

Ağustos

10.000,00

1.500,00

8.500,00

68.000,00

1.700,00

34.027,20

739,37

4.253,40

960,63

37,92

7.501,45

Eylül

10.000,00

1.500,00

8.500,00

76.500,00

2.155,00

38.280,60

850,68

4.253,40

1.304,32

37,92

7.157,76

Ekim

10.000,00

1.500,00

8.500,00

85.000,00

2.295,00

42.534,00

850,68

4.253,40

1.444,32

37,92

7.017,76

Kasım

10.000,00

1.500,00

8.500,00

93.500,00

2.295,00

46.787,40

850,68

4.253,40

1.444,32

37,92

7.017,76

Aralık

10.000,00

1.500,00

8.500,00

102.000,00

2.295,00

51.040,80

850,68

4.253,40

1.444,32

37,92

7.017,76

TOPLAM

120.000,00

18.000,00

102.000,00

102.000,00

21.040,00

51.040,80

8.608,16

51.040,80

12.431,84

455,04

89.113,12

* 4447 sayılı Kanunun geçici 21'inci maddesi kapsamında uygulanan teşvik asgari ücrete isabet eden gelir ve damga vergisiyle sınırlı olduğundan ve asgari ücretin gelir vergisi matrahı GVK 23/18 maddesi uyarınca gelir vergisinden, asgari ücretin brüt tutarı da 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun IV üncü bölümünün (34) numaralı fıkrası uyarınca damga vergisinden istisna edildiğinden, tahakkuktan terkin edilecek ve beyan edilmeyerek ödenmeyecek bir tutar bulunmamaktadır.

Yıllık Beyanname Verilmesi Hâlinde İstisna Uygulaması

Genelge'nin 9'uncu maddesine istinaden;

(1) Hizmet erbabının ücret gelirlerinin 193 sayılı Kanun'un 86'ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre yıllık beyanname ile beyan edilmesinin gerekmesi durumunda, yıl içinde istisna uygulamasından faydalanıldığı için yıllık beyannamede söz konusu istisna uygulamasına yer verilmeyecek ve yıllık beyannamede ücret gelirlerinin toplamı üzerinden hesaplanan vergiden, yıl içinde istisna öncesi hesaplanan vergiler mahsup edilecektir.

(2) Tevkif suretiyle vergilendirilmemiş ücret gelirlerinin yıllık matrahının, asgari ücretin yıllık matrahını aşmaması hâlinde, bu gelirler beyan edilmeyecektir. Söz konusu gelirlerin asgari ücretin yıllık matrahını aşması hâlinde ise tamamı beyan edilecek ve hesaplanan gelir vergisinden asgari ücretin yıllık matrahı üzerinden hesaplanan vergi indirim konusu yapılacaktır.

Örnek 13: İşveren (Z)'nin iş yerinde çalışan Bay (A), aylık brüt 100.000 TL ücret geliri elde etmektedir.

Bay (A)'nın 2022 yılı yıllık gelir vergisi matrahı gelir vergisi tarifesinin dördüncü dilimindeki tutarı (2022 yılı için 880.000 TL) aştığından, Bay (A)'nın ücret gelirini yıllık beyannameyle beyan etmesi gerekmektedir.

Bay (A)'ya 2022 yılının ilgili aylarında yapılacak net ücret ödemelerine ilişkin hesaplama ile Bay (A)'nın yıllık beyanı üzerine yapılacak hesaplamalar aşağıdaki şekilde olacaktır:

İŞVEREN (Z) TARAFINDAN 2022 YILINDA YAPILAN VERGİLEME

AYLAR

BRÜT ÜCRET

SİGORTA PRİMİ

MATRAH

KÜMÜLATİF MATRAH

HESAPLANAN
GELİR
VERGİSİ

ASGARİ ÜCRETİN KÜMÜLATİF MATRAHI

ASGARİ ÜCRETİN VERGİSİ

İSTİSNA MATRAH

KESİLECEK GELİR VERGİSİ

KESİLECEK DAMGA VERGİSİ

NET ÜCRET

(a)

(b) (a*%15)

(c) (a-b)

(d)

(e)
(d*%15,
%20,%27,
%35,%40-önceki ayların vergisi)

(f)

(g)
(f*%15,%20-önceki ayların vergisi)

(h)

(i) (e-g)

(ı)
(a-5004)
*
0.00759

(j) (c-i-ı)

Ocak

100.000,00

5.629,50

94.370,50

94.370,50

18.980,04

4.253,40

638,01

4.253,40

18.342,03

721,02

75.307,46

Şubat

100.000,00

5.629,50

94.370,50

188.741,00

25.480,04

8.506,80

638,01

4.253,40

24.842,03

721,02

68.807,46

Mart

100.000,00

5.629,50

94.370,50

283.111,50

28.128,96

12.760,20

638,01

4.253,40

27.490,95

721,02

66.158,54

Nisan

100.000,00

5.629,50

94.370,50

377.482,00

33.029,68

17.013,60

638,01

4.253,40

32.391,67

721,02

61.257,82

Mayıs

100.000,00

5.629,50

94.370,50

471.852,50

33.029,68

21.267,00

638,01

4.253,40

32.391,67

721,02

61.257,82

Haziran

100.000,00

5.629,50

94.370,50

566.223,00

33.029,68

25.520,40

638,01

4.253,40

32.391,67

721,02

61.257,82

Temmuz

100.000,00

5.629,50

94.370,50

660.593,50

33.029,68

29.773,80

638,01

4.253,40

32.391,67

721,02

61.257,82

Ağustos

100.000,00

5.629,50

94.370,50

754.964,00

33.029,68

34.027,20

739,37

4.253,40

32.290,31

721,02

61.359,18

Eylül

100.000,00

5.629,50

94.370,50

849.334,50

33.029,67

38.280,60

850,68

4.253,40

32.178,99

721,02

61.470,49

Ekim

100.000,00

5.629,50

94.370,50

943.705,00

36.214,93

42.534,00

850,68

4.253,40

35.364,25

721,02

58.285,24

Kasım

100.000,00

5.629,50

94.370,50

1.038.075,50

37.748,20

46.787,40

850,68

4.253,40

36.897,52

721,02

56.751,96

Aralık

100.000,00

5.629,50

94.370,50

1.132.446,00

37.748,20

51.040,80

850,68

4.253,40

36.897,52

721,02

56.751,96

TOPLAM

1.200.000,00

67.554,00

1.132.446,00

1.132.446,00

382.478,40

51.040,80

8.608,16

51.040,80

373.870,24

8.652,24

749.923,52

* 2022 yılı sigorta prim tavanı 37.530 TL dikkate alınarak hesaplanmıştır.

BAY (A)'NİN YILLIK BEYANI

BRÜT ÜCRET (TL)

SİGORTA PRİMİ (TL)

MATRAH (TL)

HESAPLANAN GELİR VERGİSİ (TL)

MAHSUP EDİLECEK VERGİ (TL)

ÖDENECEK GELİR VERGİSİ (TL)

1.200.000,00

67.554,00

1.132.446,00

382.478,40

382.478,40

0,00

Örnek 14: Bayan (B) iki ayrı iş yerinde işveren (C) ve işveren (D)'nin yanında çalışmaktadır. İşveren (C)'den brüt 10.000 TL ve işveren (D)'den brüt 8.000 TL ücret geliri elde etmektedir.

Bayan (B)'nin ikinci işverenden elde ettiği ücret geliri 2022 yılı gelir vergisi tarifesinin ikinci dilimindeki tutarı (2022 yılı için 70.000 TL) aştığından, Bayan (B)'nin ücret gelirini yıllık beyannameyle beyan etmesi gerekmektedir.

Bayan (B)'ye 2022 yılının ilgili aylarında yapılacak net ücret ödemelerine ilişkin hesaplamalar ile Bayan (B)'nin yıllık beyanı üzerine yapılacak hesaplamalar aşağıdaki şekilde olacaktır:

İŞVEREN (C) TARAFINDAN 2022 YILINDA YAPILAN VERGİLEME

AYLAR

BRÜT ÜCRET

SİGORTA PRİMİ

MATRAH

KÜMÜLATİF MATRAH

HESAPLANAN GELİR VERGİSİ

ASGARİ ÜCRETİN
KÜMÜLATİF
MATRAHI

ASGARİ
ÜCRETİN
VERGİSİ

İSTİSNA
MATRAH

KESİLECEK
GELİR
VERGİSİ

KESİLECEK
DAMGA VERGİSİ

NET ÜCRET

(a)

(b) (a*%15)

(c) (a-b)

(d)

(e)
(d*%15,
%20,%27-önceki ayların vergisi)

(f)

(g)
(f*%15,%20-önceki ayların vergisi)

(h)

(i)
(e-g)

(ı)
(a-5004)
*
0.00759

(j)
(c-i-ı)

Ocak

10.000,00

1.500,00

8.500,00

8.500,00

1.275,00

4.253,40

638,01

4.253,40

636,99

37,92

7.825,09

Şubat

10.000,00

1.500,00

8.500,00

17.000,00

1.275,00

8.506,80

638,01

4.253,40

636,99

37,92

7.825,09

Mart

10.000,00

1.500,00

8.500,00

25.500,00

1.275,00

12.760,20

638,01

4.253,40

636,99

37,92

7.825,09

Nisan

10.000,00

1.500,00

8.500,00

34.000,00

1.375,00

17.013,60

638,01

4.253,40

736,99

37,92

7.725,09

Mayıs

10.000,00

1.500,00

8.500,00

42.500,00

1.700,00

21.267,00

638,01

4.253,40

1.061,99

37,92

7.400,09

Haziran

10.000,00

1.500,00

8.500,00

51.000,00

1.700,00

25.520,40

638,01

4.253,40

1.061,99

37,92

7.400,09

Temmuz

10.000,00

1.500,00

8.500,00

59.500,00

1.700,00

29.773,80

638,01

4.253,40

1.061,99

37,92

7.400,09

Ağustos

10.000,00

1.500,00

8.500,00

68.000,00

1.700,00

34.027,20

739,37

4.253,40

960,63

37,92

7.501,45

Eylül

10.000,00

1.500,00

8.500,00

76.500,00

2.155,00

38.280,60

850,68

4.253,40

1.304,32

37,92

7.157,76

Ekim

10.000,00

1.500,00

8.500,00

85.000,00

2.295,00

42.534,00

850,68

4.253,40

1.444,32

37,92

7.017,76

Kasım

10.000,00

1.500,00

8.500,00

93.500,00

2.295,00

46.787,40

850,68

4.253,40

1.444,32

37,92

7.017,76

Aralık

10.000,00

1.500,00

8.500,00

102.000,00

2.295,00

51.040,80

850,68

4.253,40

1.444,32

37,92

7.017,76

TOPLAM

120.000,00

18.000,00

102.000,00

102.000,00

21.040,00

51.040,80

8.608,16

51.040,80

12.431,84

455,04

89.113,12

İŞVEREN (D) TARAFINDAN 2022 YILINDA YAPILAN VERGİLEME

AYLAR

BRÜT
ÜCRET

SİGORTA
PRİMİ

MATRAH

KÜMÜLATİF
MATRAH

HESAPLANAN
GELİR
VERGİSİ

HESAPLANAN
DAMGA
VERGİSİ

NET
ÜCRET

(a)

(b) (a*%15)

(c) (a-b)

(d)

(e)
(d*%15,
%20,%27-önceki ayların vergisi)

(f)
a
*
0.00759

(g)
(c-e-f)

Ocak

8.000,00

1.200,00

6.800,00

6.800,00

1.020,00

60,72

5.719,28

Şubat

8.000,00

1.200,00

6.800,00

13.600,00

1.020,00

60,72

5.719,28

Mart

8.000,00

1.200,00

6.800,00

20.400,00

1.020,00

60,72

5.719,28

Nisan

8.000,00

1.200,00

6.800,00

27.200,00

1.020,00

60,72

5.719,28

Mayıs

8.000,00

1.200,00

6.800,00

34.000,00

1.120,00

60,72

5.619,28

Haziran

8.000,00

1.200,00

6.800,00

40.800,00

1.360,00

60,72

5.379,28

Temmuz

8.000,00

1.200,00

6.800,00

47.600,00

1.360,00

60,72

5.379,28

Ağustos

8.000,00

1.200,00

6.800,00

54.400,00

1.360,00

60,72

5.379,28

Eylül

8.000,00

1.200,00

6.800,00

61.200,00

1.360,00

60,72

5.379,28

Ekim

8.000,00

1.200,00

6.800,00

68.000,00

1.360,00

60,72

5.379,28

Kasım

8.000,00

1.200,00

6.800,00

74.800,00

1.696,00

60,72

5.043,28

Aralık

8.000,00

1.200,00

6.800,00

81.600,00

1.836,00

60,72

4.903,28

TOPLAM

96.000,00

14.400,00

81.600,00

81.600,00

15.532,00

728,64

65.339,36

BAYAN (B)'NİN YILLIK BEYANI

İŞVEREN

BRÜT ÜCRET (TL)

SİGORTA PRİMİ (TL)

MATRAH (TL)

HESAPLANAN GELİR VERGİSİ (TL)

MAHSUP EDİLECEK GELİR VERGİSİ (TL)

ÖDENECEK GELİR VERGİSİ (TL)

(C)

120.000,00

18.000,00

102.000,00

0,00

21.040,00

(D)

96.000,00

14.400,00

81.600,00

0,00

15.532,00

TOPLAM

216.000,00

32.400,00

183.600,00

43.072,00

36.572,00

6.500,00

Örnek 15: Bay (E), 15.000 TL brüt ücretle çalıştığı işveren (F)'deki işinden 15 Temmuz 2022 tarihi itibarıyla ayrılmış ve 16 Temmuz 2022 tarihi itibariyla işveren (G)'nin yanında 20.000 TL brüt ücretle çalışmaya başlamıştır.

Bay (E)'nin ikinci işverenden elde ettiği ücret geliri 2022 yılı gelir vergisi tarifesinin ikinci dilimindeki tutarı (2022 yılı için 70.000 TL) aştığından, Bay (E)'nin ücret gelirini yıllık beyannameyle beyan etmesi gerekmektedir.

Bay (E)'ye 2022 yılının ilgili aylarında yapılacak net ücret ödemelerine ilişkin hesaplamalar ile Bay (E)'nin yıllık beyanı üzerine yapılacak hesaplamalar aşağıdaki şekilde olacaktır:

İŞVEREN (F) TARAFINDAN 2022 YILINDA YAPILAN VERGİLEME

AYLAR

BRÜT ÜCRET

SİGORTA PRİMİ

MATRAH

KÜMÜLATİF MATRAH

HESAPLANAN GELİR VERGİSİ

ASGARİ ÜCRETİN KÜMÜLATİF MATRAHI

ASGARİ ÜCRETİN VERGİSİ

İSTİSNA MATRAH

KESİLECEK GELİR VERGİSİ

KESİLECEK DAMGA VERGİSİ

NET ÜCRET

(a)

(b) (a*%15)

(c) (a-b)

(d)

(e)
(d*%15,
%20,%27-önceki ayların vergisi)

(f)

(g) (f*%15,%20-önceki ayların vergisi)

(h)

(i) (e-g)

(ı)
(a-5004)
*
0.00759

(j) (c-i-ı)

Ocak

15.000,00

2.250,00

12.750,00

12.750,00

1.912,50

4.253,40

638,01

4.253,40

1.274,49

75,87

11.399,64

Şubat

15.000,00

2.250,00

12.750,00

25.500,00

1.912,50

8.506,80

638,01

4.253,40

1.274,49

75,87

11.399,64

Mart

15.000,00

2.250,00

12.750,00

38.250,00

2.225,00

12.760,20

638,01

4.253,40

1.586,99

75,87

11.087,14

Nisan

15.000,00

2.250,00

12.750,00

51.000,00

2.550,00

17.013,60

638,01

4.253,40

1.911,99

75,87

10.762,14

Mayıs

15.000,00

2.250,00

12.750,00

63.750,00

2.550,00

21.267,00

638,01

4.253,40

1.911,99

75,87

10.762,14

Haziran

15.000,00

2.250,00

12.750,00

76.500,00

3.005,00

25.520,40

638,01

4.253,40

2.366,99

75,87

10.307,14

Temmuz

7.500,00

1.125,00

6.375,00

82.875,00

1.721,25

29.773,80

638,01

4.253,40

1.083,24

18,94

5.272,82

TOPLAM

97.500,00

14.625,00

82.875,00

82.875,00

15.876,25

29.773,80

4.466,07

29.773,80

11.410,18

474,16

70.990,66

İŞVEREN (G) TARAFINDAN 2022 YILINDA YAPILAN VERGİLEME

AYLAR

BRÜT ÜCRET

SİGORTA PRİMİ

MATRAH

KÜMÜLATİF MATRAH

HESAPLANAN GELİR VERGİSİ

ASGARİ ÜCRETİN
KÜMÜLATİF
MATRAHI

ASGARİ
ÜCRETİN
VERGİSİ

İSTİSNA
MATRAH

KESİLECEK
GELİR
VERGİSİ*

KESİLECEK
DAMGA VERGİSİ*

NET ÜCRET

(a)

(b) (a*%15)

(c) (a-b)

(d)

(e)
(d*%15,
%20,%27-önceki ayların vergisi)

(f)

(g)
(f*%15,%20-önceki ayların vergisi)

(h)

(i)
(e-g)

(ı)
(a-5004)
*
0.00759

(j)
(c-i-ı)

Temmuz

10.000,00

1.500,00

8.500,00

8.500,00

1.275,00

0,00

0,00

0,00

1.275,00

75,90

7.149,10

Ağustos

20.000,00

3.000,00

17.000,00

25.500,00

2.550,00

4.253,40

638,01

4.253,40

1.911,99

113,82

14.974,19

Eylül

20.000,00

3.000,00

17.000,00

42.500,00

3.075,00

8.506,80

638,01

4.253,40

2.436,99

113,82

14.449,1

Ekim

20.000,00

3.000,00

17.000,00

59.500,00

3.400,00

12.760,20

638,01

4.253,40

2.761,99

113,82

14.124,19

Kasım

20.000,00

3.000,00

17.000,00

76.500,00

3.855,00

17.013,60

638,01

4.253,40

3.216,99

113,82

13.669,19

Aralık

20.000,00

3.000,00

17.000,00

93.500,00

4.590,00

21.267,00

638,01

4.253,40

3.951,99

113,82

12.934,19

TOPLAM

110.000,00

16.500,00

93.500,00

93.500,00

18.745,00

21.267,00

3.190,05

21.267,00

15.554,95

645,00

77.300,05

* Temmuz ayında eski işveren (F) tarafından istisna uygulandığından, bu aya ilişkin ayrıca gelir ve damga vergisi istisnası uygulanmamıştır.

BAY (E)'NİN YILLIK BEYANI

İŞVEREN

BRÜT ÜCRET (TL)

SİGORTA PRİMİ (TL)

MATRAH (TL)

HESAPLANAN GELİR VERGİSİ (TL)

MAHSUP EDİLECEK GELİR VERGİSİ (TL)

ÖDENECEK GELİR VERGİSİ (TL)

(F)

97.500,00

14.625,00

82.875,00

15.876,25

(G)

110.000,00

16.500,00

93.500,00

18.745,00

TOPLAM

207.500,00

31.125,00

176.375,00

41.121,25

34.621,25

6.500,00

Örnek 16: Bay (H) tevkif suretiyle vergilendirilmemiş aylık brüt 7.000 TL ücret geliri elde etmektedir.

Ücret geliri tevkif suretiyle vergilendirilmediğinden, Bay (H)'nin ücret gelirini yıllık beyannameyle beyan etmesi gerekmektedir.

Bay (H)'nin 2022 yılı yıllık beyanı üzerine yapılacak hesaplama aşağıdaki şekilde olacaktır:

BAY (H)'NİN YILLIK BEYANI

BRÜT ÜCRET (TL)

SİGORTA PRİMİ (TL)

MATRAH

HESAPLANAN GELİR VERGİSİ (TL)

İSTİSNA MATRAH (TL)

ASGARİ ÜCRETİN VERGİSİ (TL)

ÖDENECEK GELİR VERGİSİ (TL)

84.000,00

12.600,00

71.400,00

12.778,00

51.040,80

8.608,16

4.169,84

Ücret Bordrosu ve Hesaplamalar

Tebliğdeki 10'uncu maddeye istinaden ücret bordroları hesaplamalarda Tebliğdeki hükümlere uyacak şekilde istenildiği gibi hazırlanabilecektir.

İlgili madde aşağıdaki şekildedir:

"MADDE 10 - 04.01.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 238'inci maddesinde ücret bordrosuna ilişkin hükümlere yer verilmiş ve ücret bordrosunda yer alması gereken bilgiler sayılmış olup, işverenlerin bu bilgilere yer vermek suretiyle ücret bordrolarını diledikleri şekilde düzenleyebilecekleri belirtilmiştir. Bu Tebliğin önceki bölümlerinde yer verilen örnekler istisna suretiyle alınmayacak olan vergi tutarının belirlenebilmesine yönelik olarak hazırlanmıştır. Dolayısıyla ücret bordrolarının ve bordro düzenlenmesine esas hesaplamaların, örneklerle aynı sonucu doğuracak, diğer bir ifadeyle, istisna nedeniyle alınmayacak verginin ilgili aydaki asgari ücretin vergisini geçmeyecek şekilde, farklı yöntemlerle yapılması mümkündür."

Diğer Ücretlilerin Durumu

Tebliğin 11'inci maddesine istinaden;

"a) Kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabı yanında çalışanların,

b) Özel hizmetlerde çalışan şoförlerin,

c) Özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdığı inşaat işçilerinin,

ç) Gayrimenkul sermaye iradı sahibi yanında çalışanların

elde ettikleri ücretler, işverenlerin tevkifat yapma yükümlülüğü bulunmadığından tevkifata tabi olmayan ücret kapsamında değerlendirilecektir."

"193 sayılı Kanun'un 64'üncü maddesinin yürürlükten kaldırılması nedeniyle, bu kapsamda bulunan hizmet erbabının vergi karnesi almasına ve karnesini vergi dairesine ibraz ederek vergilerini tarh ve tahakkuk ettirmesine gerek bulunmamaktadır. Bu kapsamda olanların 01.01.2022 tarihinden itibaren elde ettikleri tevkif suretiyle vergilendirilmemiş ücret gelirleri Kanun'un genel hükümlerine tabi olacaktır."

193 sayılı Kanun'un 23'üncü maddesinin birinci fıkrasının (18) numaralı bendi uyarınca, bu kapsamda bulunan hizmet erbabının 01.01.2022 tarihinden itibaren elde ettiği ücret gelirlerine ilişkin matrahlarının, asgari ücretin yıllık gelir vergisi matrahını aşmaması hâlinde, istisna kapsamına giren bu ücretleri için yıllık beyanname verilmeyecektir.

Hizmet erbabının elde ettiği ücret gelirlerinin, istisna tutarını aşması hâlinde ise elde edilen ücret gelirinin tamamı yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilecek ve hesaplanan gelir vergisinden asgari ücret üzerinden hesaplanan yıllık gelir vergisi mahsup edilerek ödenecek vergi hesaplanacaktır.

Örnek 17: Basit usule tabi mükellefin yanında çalışan Bay (I), tevkif suretiyle vergilendirilmemiş aylık brüt 5.004 TL ücret geliri elde etmektedir.

Bay (I)'nın 2022 yılında elde ettiği ücret gelirinin gelir vergisi matrahı, asgari ücretin yıllık gelir vergisi matrahını aşmadığından, istisna kapsamında kalan bu ücret geliri için yıllık beyanname verilmeyecektir.

Örnek 18: Basit usule tabi mükellefin yanında çalışan Bay (İ), tevkif suretiyle vergilendirilmemiş aylık brüt 6.000 TL ücret geliri elde etmektedir.

Bay (İ) tevkif suretiyle vergilendirilmemiş 2022 yılı toplam ücret gelirini yıllık beyannameyle beyan edecek ve yıllık beyanı üzerine yapılacak hesaplama aşağıdaki şekilde olacaktır:

BAY (İ)'NİN YILLIK BEYANI

BRÜT ÜCRET (TL)

SİGORTA PRİMİ (TL)

MATRAH (TL)

HESAPLANAN GELİR VERGİSİ (TL)

İSTİSNA MATRAH (TL)

ASGARİ ÜCRETİN VERGİSİ (TL)

ÖDENECEK GELİR VERGİSİ (TL)

72.000,00

10.800,00

61.200,00

10.640,00

51.040,80

8.608,16

2.031,84

İlgili Kanun metnine linkten ulaşabilirsiniz.

Ek bilgiye ihtiyaç duymanız hâlinde lütfen müşteri temsilciniz ile irtibata geçiniz.

Yazar Erdoğdu Onur Erol, Kategori Vergi Hukuku Mevzuatı

  • Bilgilendirme Metni!

    Bu makalede yer alan içerikler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup CottGroup® firmalarına ait bir hizmettir. Kaynak gösterilmeden iktibas edilemez. Makalenin hazırlanmasında gerekli özen ve dikkat gösterilmiş olmakla birlikte; CottGroup® ve üye şirketleri, işbu genel çerçevede bilgi veren ve yorum içerebilen makaledeki bilgilerin yanlışlık veya eksikliklerinden kaynaklanabilecek hiçbir sorumluluğu kabul etmemekte olup bu bilgilerin güvenilirliği nedeniyle oluşabilecek herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.

    Her bir somut olaya ilişkin olarak, her koşulda özel olarak profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Lütfen duyuru ile ilgili işlem yapmadan önce müşterimizseniz müşteri temsilcinizden, değilseniz bir uzmandan görüş alınız.

Yazar

/en/legislation/item/income-tax-circular-no-319-has-been-published

Diğer Mevzuatlar

Bu web sitesi çerez kullanıyor.

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek, verimli çalışmasını sağlamak ve istatistiki verileri takip etmek için çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerezler (Cookies) sayfasını okuyunuz. Bu seçim 30 gün süreyle ya da tarayıcınızdaki çerezleri siz silene kadar geçerlidir.

Çerez Tercihleri Cookie Preferences

Çerezleri Ayarla

Çerezler, web sitelerinin kullanıcı deneyimini daha verimli hale getirmek için kullanabileceği küçük metinlerdir. Kanun, bu sitenin işleyişi için kesinlikle gerekli olan çerezlerin cihazınıza saklanabileceğini belirtir. Diğer tüm çerez türleri için izninize ihtiyacımız var. Bu site, çeşitli türde çerezler kullanmaktadır. Bazı çerezler, sayfalarımızda görünen üçüncü taraf hizmetler tarafından yerleştirilir.

Verdiğiniz izinler aşağıda yer alan web siteleri için geçerlidir:

  • www.cottgroup.com