Open menu
28Nisan2020

2020 Yılı Asgari Ücret Desteği

2020 Yılı Asgari Ücret Desteği

Asgari Ücret Desteği Nedir?

Asgari ücret desteği; işverenler üzerindeki yükü en aza indirmek amacıyla kanun koyucu tarafından, sigorta primlerinin ödenmesi kapsamında işverenlere sağlanan kanuni desteğe denir.

Asgari Ücret Desteği, 27 Ocak 2016 tarih ve 29606 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan 6661 No’lu Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yürürlüğe girmiştir.

Bu Kanunun 17. Maddesinde;

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa Geçici 68. Madde’nin eklendiği ve gerekli şartları taşıyan işverenlerin 2016 yılı Ocak/Aralık dönemleri için günlük 3,33 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutarın Kuruma ödenecek olan sigorta primlerinden mahsup edileceği ve bu tutarın hazinece karşılanacağı belirtilmiştir.

2020 Yılı Asgari Ücret Desteği

2017, 2018 ve 2019 yılları boyunca da devam eden uygulama 2020 yılı için; 26/03/2020 tarihli Mükerrer 31080 sayılı Resmi Gazetede 01/01/2020 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yürürlüğe giren 7226 No’lu Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 29. Maddesi ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen Geçici 80. Madde ile devam edeceği yayımlanmıştır.

Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından 21/04/2020 tarih ve 24010506-010.06.01-E.5570009 sayılı Asgari Ücret Desteği konulu Genelgede uygulama detayları yayınlanmıştır.

Asgari Ücret İndiriminin Koşulları

5510 sayılı Kanunun geçici 80. maddesine göre söz konusu destekten, anılan Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran özel sektör işyeri işverenleri ile 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde sayılan kamu idarelerine ait kadro ve pozisyonlarda 4. maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenler hariç olmak üzere diğer kamu işyeri işverenleri de destekten yararlanacaktır.

Uzun vadeli sigorta kollarına (malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası) tabi olan sigortalılar için verilen 1, 4, 5, 6, 13, 14, 20, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 47, 51, 52, 53, 54, 55, 90, 91, 92 no’lu belge türlerinden dolayı anılan madde hükümlerinden yararlanılacaktır.

2019 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde prime esas günlük kazancı 128 TL (Hesaplanan tutar 6356 sayılı Kanun hükümleri uyarınca toplu iş sözleşmesine tabi özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 256 TL’dir.) ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayılarını geçmemek üzere, 2020 yılı Ocak – Aralık dönemleri için günlük 2,50 Türk Lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutar işverenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecektir.

2020 yılında ilk kez kanun kapsamına alınmış olan işyerleri için bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısı,

2019 yılı Ocak ila Kasım aylarında 4a kapsamında bildirilen en az sigortalı sayısından az bildirimde bulunulmaması,

Mevcut bir işletmenin kapatılarak değişik bir ad ve unvan altında ya da bir iş birimi olarak açılması veya yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi gibi İşsizlik Sigortası Fonu katkısından yararlanmak amacıyla muvazaalı işlem tesis edilmemesi,

Sigortalıların prime esas kazançlarını 2020 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemi için eksik bildirdiği tespit edilen iş yerlerinden İşsizlik Sigortası Fonunca karşılanan tutar, gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınır ve bu iş yerleri hakkında bu madde hükümleri uygulanmaz.

2020 yılı Ocak-Aralık ayları prim hizmet belgelerinin süresi içerisinde verilmesi, sigorta primlerinin yasal süresinde ödenmesi, çalıştırdığı kişilerin sigortalı bildiriminin mutlaka olması,

Tecilli ya da taksitlendirilmiş borcu olan işyerleri bu kanun hükümlerinden yararlanabileceklerdir.

2019 yılı aynı döneminde işçi çalıştırmamış işyerleri için bildirim yapılmış takip edilen ilk aya ait prim hizmet bildirimi dikkate alınmaktadır. 2019 yılından önce kanun kapsamına alınmış ancak 2019 yılında hiç sigortalı bildirmemiş işverenler için 2020 yılında ilk kez kanun kapsamına alınmış gibi işlem yapılacaktır.

3213 sayılı Kanunun ek 9. Maddesine göre ücretleri asgari ücretin iki katından az olamayan “Linyit” ve “Taşkömürü” çıkarılan işyerlerinde yer altında çalışan sigortalılar için belirlenen prime esas günlük kazanç 341 TL olarak ve 2019 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma bildirilen Prim Hizmet belgesinde bildirilen prim ödeme gün sayısının yüzde 50’sini geçmemek üzere, 2020 yılında cari aya ilişkin verilen prim hizmet belgelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısı dikkate alınmaktadır.

Sigorta primlerinin işveren ve sigortalı hisselerinin tamamının devlet tarafından karşılandığı teşvikler kapsamında sigortalı istihdam ediliyor olması halinde, işverenlerin bu kapsamdaki sigortalıları için ödeyeceği sigorta primlerinin tutarının İşsizlik Sigortası Fonunca karşılanacak tutardan az olduğu durumlarda, sadece işverenin ödeyeceği tutar kadar asgari ücret desteğinden yararlanılabilecektir.

Alt işverenler için uygulanacak olan asgari ücret desteğinde aynı hükümler uygulanmaktadır. Dikkat edilmesi gereken durum asıl işveren ve tüm alt işverenler ayrı ayrı değerlendirilecektir.

5510 sayılı Kanunun ek 9. maddesinin birinci fıkrasına göre ev hizmetlerinde ay içinde 10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenler geçici 80. maddesi uygulamasından yararlanmasında belirtilen şartları taşıması halinde bir engel bulunmamaktadır.

Hesaplama Örnekleri

1) 2019 Yılı Ocak ayında 01 belge türünden günlük prime esas kazancı 128 TL’nin altında olan 10 personel için toplam 280 gün bildirilmiştir.

2020 yılı Ocak ayında 01 belge türünden bildirilen personellerin toplam gün sayısının 320 olduğunu düşünürsek, 280 gün için destekten yararlandırılacaktır.

Buna göre; 280*2,5= 700 TL destekten faydalanılacaktır.

2) 2019 Yılı Şubat ayında 01 belge türünden günlük prime esas kazancı 128 TL’nin altında olan 10 personel için toplam 300 gün bildirilmiştir.

2020 yılı Ocak ayında 01 belge türünden bildirilen personellerin toplam gün sayısının 250 olduğunu düşünürsek, 250 gün için destekten yararlandırılacaktır.

Buna göre; 250*2,5= 625 TL destekten faydalanılacaktır.

3) 2019 yılında bildirilen personel sayısı Mayıs ayında en az olacak şekilde bildirilmiş ve bu sayı 25 olsun.

Buna göre 2020 yılının herhangi bir döneminde kuruma bildirilen personel sayısı 25’in altında olduğunda destekten faydalanılamayacaktır.

4) 2020 yılında tescil edilmiş olan işyerinde Ocak ayında 01 Belge türünden Kuruma bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısının 150 olduğunu düşünelim.

2019 yılında kuruma yapılmış bildirim bulunmadığından destekten yararlanılacak gün sayısı 150 olacaktır. Buna göre; 150*2,5=375 TL destekten yararlandırılacaktır.

5) 2019 yılı aynı döneminde uygun belge türlerinden 300 gün kuruma bildirildiğini varsayalım. Bu durumda 300*2,5 TL= 750 TL destekten faydalanılacaktır. Ancak 2020 yılında işveren teşvikleri dolayısı ile ödenecek prim tutarının sadece 450 TL olduğunu düşünelim. Bu durumda destekten faydalanma tutarı 450 TL olarak hesaplanacaktır.

Kanun metni ve genelgeye ulaşmak için lütfen tıklayın.

Genelgeye ulaşmak için lütfen tıklayın.

Yazar CottGroup Hukuk ve Mevzuat Ekibi, Kategori Sosyal Güvenlik Hukuku Mevzuatı

  • Bilgilendirme Metni!

    Bu makalede yer alan içerikler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup CottGroup® firmalarına ait bir hizmettir. Kaynak gösterilmeden iktibas edilemez. Makalenin hazırlanmasında gerekli özen ve dikkat gösterilmiş olmakla birlikte; CottGroup® ve üye şirketleri, işbu genel çerçevede bilgi veren ve yorum içerebilen makaledeki bilgilerin yanlışlık veya eksikliklerinden kaynaklanabilecek hiçbir sorumluluğu kabul etmemekte olup bu bilgilerin güvenilirliği nedeniyle oluşabilecek herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.

    Her bir somut olaya ilişkin olarak, her koşulda özel olarak profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Lütfen duyuru ile ilgili işlem yapmadan önce müşterimizseniz müşteri temsilcinizden, değilseniz bir uzmandan görüş alınız.

Yazar

/en/legislation/item/minimum-wage-support-for-2020

Diğer Mevzuatlar

Bu web sitesi çerez kullanıyor.

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek, verimli çalışmasını sağlamak ve istatistiki verileri takip etmek için çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerezler (Cookies) sayfasını okuyunuz. Bu seçim 30 gün süreyle ya da tarayıcınızdaki çerezleri siz silene kadar geçerlidir.

Çerez Tercihleri Cookie Preferences

Çerezleri Ayarla

Çerezler, web sitelerinin kullanıcı deneyimini daha verimli hale getirmek için kullanabileceği küçük metinlerdir. Kanun, bu sitenin işleyişi için kesinlikle gerekli olan çerezlerin cihazınıza saklanabileceğini belirtir. Diğer tüm çerez türleri için izninize ihtiyacımız var. Bu site, çeşitli türde çerezler kullanmaktadır. Bazı çerezler, sayfalarımızda görünen üçüncü taraf hizmetler tarafından yerleştirilir.

Verdiğiniz izinler aşağıda yer alan web siteleri için geçerlidir:

  • www.cottgroup.com