Open menu

07 Aralık 2023

SGK Eksik Gün Nedenleri Nelerdir? Eksik Gün Bildirimi Nasıl Yapılır?

Yazar Civan Güneş, Kategori Çalışma Hayatı

SGK Eksik Gün Nedenleri Nelerdir? Eksik Gün Bildirimi Nasıl Yapılır?

SGK eksik gün tabiri, bir aylık çalışma süresi içerisinde çalışanın kaç gün eksik prim günü olduğunu ifade eder. Eksik gün bildirimi ise çalışanın çeşitli sebeplerle 30 günden az çalışmış olması durumunda işverenler tarafından bağlı olunan SGK’ya bir belge ile yapılan bildirimdir. Eksik gün bildirim formları ilgili aylar için düzenlenir, ancak SGK’ya elden teslim edilmez. Bu belgeler işverence on yıl süreyle saklanır ve SGK tarafından ibraz edilmesi talep edildiğinde verilir. 2018 yılı Mart dönemi ile başlayan yeni uygulamaya göre; eksik gün bildirim nedenlerinin her ayın 26’sına kadar aylık prim hizmet belgesinde/muhtasar prim hizmet beyannamesinde belirtilmesi yeterlidir.

SGK Eksik Gün Nedenleri ve Kodları Nelerdir?

SGK eksik gün nedenleri, aylık prim ve hizmet belgelerinde / Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde) çalışma gün sayısı 30 günden az olan sigortalılar için eksik gün nedenini belirten kodlar ile bildirilen nedenlerdir.

SGK eksik gün nedenleri, kodları ve açıklamaları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Eksik Gün Kodu SGK Eksik Gün Nedeni Açıklama
1 İstirahat Ay içinde raporlu olan çalışanların eksik gün bildirimi bu kod ile yapılır. Her zaman düzenlenebilir nitelikte olmayan belgelerdendir. Düzenlendiği tarihten itibaren hüküm ifade eder.
3 Disiplin Cezası Disiplin cezası verilen çalışanların eksik gün bildirimi bu kod ile yapılır. Verilen disiplin cezasına ilişkin belge ile ispat edilir. Her zaman düzenlenebilir nitelikte olmayan belgelerdendir. Düzenlendiği tarihten itibaren hüküm ifade eder.
4 Gözaltına Alınma Gözaltına alınan çalışanların eksik gün bildirimi bu kod ile yapılır. Gözaltına alınmaya ilişkin belge ile ispat edilir. Her zaman düzenlenebilir nitelikte olmayan belgelerdendir. Düzenlendiği tarihten itibaren hüküm ifade eder.
5 Tutukluluk Tutuklanan çalışanların eksik gün bildirimi bu kod ile yapılır. Tutuklanmaya ilişkin belge ile ispat edilir. Her zaman düzenlenebilir nitelikte olmayan belgelerdendir. Düzenlendiği tarihten itibaren hüküm ifade eder.
6 Kısmi İstihdam Kısmi süreli çalıştırılan çalışanların eksik gün bildirimi bu kod ile yapılır. Yazılı iş sözleşmesi ile ispat edilir. Noter onaylı olması durumunda düzenlendiği tarihten, adi sözleşme olması durumunda ise ibraz edildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder. Geçmişe yönelik olanların geçerli sayılmasına SGK'nın atadığı memur tarafından karar verilir.
7 Puantaj Kayıtları Tam süreli istihdam edilen çalışanlardan bazı iş günlerinde çalışmayan veya çalıştırılmayan sigortalıların eksik gün bildirimi bu kod ile yapılır. İspat, Sigortalının imzasını taşıyan puantaj kayıtları ile sağlanır. Bu kayıtlar her zaman düzenlenebilir nitelikte oldukları için ibraz edildikleri tarihten sonrası için hüküm ifade eder. Geçmişe yönelik olanların geçerli sayılmasına SGK'nın atadığı memur tarafından karar verilir. 20.11.2023 tarihi itibarıyla; ay içerisinde hiç çalışmayan, 0 gün ve 0 kazanç ile bildirimi yapılan çalışanlar için bu kodun seçilmesi engellenmiştir.
8 Grev Grev nedeniyle işe gelmeyen çalışanların eksik gün bildirimi bu kod ile yapılır. Resmî makamlardan alınan yazı ile ispat edilir. Her zaman düzenlenebilir nitelikte olmayan belgelerdendir ve düzenlendiği tarihten itibaren hüküm ifade eder.
9 Lokavt İş yerinde lokavt uygulanması hâlinde çalışanların eksik gün bildirimleri bu kod ile yapılır. İlgili resmî makamlardan alınan yazı ile ispat edilir. Her zaman düzenlenebilir nitelikte olmayan belgelerdendir ve düzenlendiği tarihten itibaren hüküm ifade eder.
10 Genel Hayatı Etkileyen Olaylar Genel hayatın olağan akışının dışında durumlar oluştuğunda çalışanın eksik gün bildirimleri bu kod ile yapılır. İlgili resmî makamlardan alınan yazı ile ispat edilir. Her zaman düzenlenebilir nitelikte olmayan belgelerdendir ve düzenlendiği tarihten itibaren hüküm ifade eder.
11 Doğal Afet Deprem, sel, yangın gibi doğal afetlerden oluşan sebeplerle oluşan eksik günlerin bildirimi bu kod ile yapılır. İlgili resmî makamlardan alınan yazı ile ispat edilir. Her zaman düzenlenebilir nitelikte olmayan belgelerdendir ve düzenlendiği tarihten itibaren hüküm ifade eder.
12 Birden Fazla Eksik günün nedeni birden fazla olması durumunda eksik gün bildirimi bu kod ile yapılır. (Örn: Hem puantaj kayıtları hem de kısmi istihdam) Eksik gün nedeninin niteliğine göre her zaman düzenlenebilir nitelikte olan veya olmayan belgelerle ispat edilir.
13 Diğer Nedenler Çalışanın eksik gün nedeni yukarıda sayılan nedenler arasında bulunmuyorsa, diğer nedenler kodu ile bildirim yapılır. Eksik gün nedeninin niteliğine göre her zaman düzenlenebilir nitelikte olan veya olmayan belgelerle ispat edilir.
15 Devamsızlık Çalışanın mazeret bildirmeden işe gelmemesi durumunda eksik gün bildirimi bu kod ile yapılır. İşe devamsızlığa ilişkin gerekli belgeler ile ispat edilir. Her zaman düzenlenebilir nitelikte olan belgelerdendir. İbraz edildiği tarihten sonra hüküm ifade eder. Geçmişe yönelik olanların geçerli sayılmasına SGK'nın atadığı memur tarafından karar verilir.
16 Fesih Tarihinde Çalışmamış Çalışanın, sözleşme feshinin gerçekleştiği tarihte çalışmamış olması durumunda eksik gün bildirimi bu kod ile yapılır. İş sözleşmesinin feshedildiği tarihte çalışılmadığına dair gerekli belge ile ispat edilir. Her zaman düzenlenebilir nitelikte olan belgelerdendir. İbraz edildiği tarihten sonra hüküm ifade eder.
17 Ev Hizmetlerinde 30 Günden Az Çalışma 5510 sayılı Kanun'un Ek-9 maddesi kapsamında ev hizmetlerinde çalışanların eksik günü olması durumunda bildirim bu kod ile yapılır. Eksik gün nedeninin niteliğine göre her zaman düzenlenebilir nitelikte olan veya olmayan belgelerle ispat edilir.
18 Kısa Çalışma Ödeneği Kısa çalışma ödeneği alan çalışanların eksik gün bildirimi bu kod ile yapılır. Kısa çalışma ödeneği alındığına dair ilgili resmî makamlardan alınan belge ile ispat edilir. Her zaman düzenlenebilir nitelikte olmayan belgelerdendir. Düzenlendiği tarihten itibaren hüküm ifade eder.
19 Ücretsiz Doğum İzni Doğum yapan çalışanın analık istirahati sona erdikten sonra verilen izindir. Ücretsiz doğum izninde çalışanın eksik gün bildirimi bu kod ile yapılır. Çalışan ve işveren arasında imzalanan belge ile ispat edilir. Belgenin noter onaylı olması durumunda her zaman düzenlenebilir nitelikte olmayan belgelerdendir. Düzenlendiği tarihten itibaren hüküm ifade eder. Adi belge olması durumunda her zaman düzenlenebilir nitelikte olan belgelerdendir. İbraz edildiği tarihten sonra hüküm ifade eder. Geçmişe yönelik olanların geçerli sayılmasına SGK'nın atadığı memur tarafından karar verilir.
20 Ücretsiz Yol İzni Yıllık izin süresini bulunduğu şehirden farklı bir şehirde geçirecek olan sigortalılara verilen iznin eksik gün bildirimi bu kod ile yapılır. Yıllık izin belgesiyle ispat edilir. Yıllık izin defterinde yer alması hâlinde her zaman düzenlenebilir nitelikte olmayan belgelerdendir. Düzenlendiği tarihten itibaren hüküm ifade eder.
21 Diğer Ücretsiz İzin Diğer ücretsiz izin kodu Kanunla verilmesi zorunlu olmayan ancak çalışan ile işverenin anlaşması durumunda verilen ücretsiz izinlerdir. Çalışan ve işveren arasında imzalanan belge ile ispat edilir. Belgenin noter onaylı olması durumunda her zaman düzenlenebilir nitelikte olmayan belgelerdendir. Düzenlendiği tarihten itibaren hüküm ifade eder. Adi belge olması hâlinde her zaman düzenlenebilir nitelikte olan belgelerdendir. İbraz edildiği tarihten sonra hüküm ifade eder. Geçmişe yönelik olanların geçerli sayılmasına SGK'nın atadığı memur tarafından karar verilir.
22 5434 SK ek 76, gm 192: 5434 sayılı Emekli Sandığına bağlı çalışanların eksik gün bildirimi bu kod ile yapılır. 5434 sayılı Kanun'un Ek 76 ve Geçici 192'nci maddesine tabi olunduğunu gösterir. Belge ile ispat edilir. Her zaman düzenlenebilir nitelikte olmayan belgelerdendir. Düzenlendiği tarihten itibaren hüküm ifade eder.
23 Yarım Çalışma Yarım çalışma ödeneği alan çalışanların eksik gün bildirimi bu kod ile yapılır. Yarım çalışma ödeneği alındığına dair ilgili resmî makamlardan alınan belge ile ispat edilir. Her zaman düzenlenebilir nitelikte olmayan belgelerdendir. Düzenlendiği tarihten itibaren hüküm ifade eder.
24 Yarım Çalışma ve Diğer Nedenler Yarım çalışma ödeneğine ek olarak aynı zamanda başka nedenlerle de eksik çalışma durumu olması hâlinde eksik gün bildirimi bu kod ile yapılır. Eksik gün nedeninin niteliğine göre her zaman düzenlenebilir nitelikte olan veya olmayan belgelerle ispat edilir.
25 Diğer Belge/Kanun Türlerinden Gün Tamamlama Çalışanın birden fazla belge ya da Kanun türünden bildiriminin yapılmasının gerektiği hâllerde eksik gün bildirimi bu kod ile yapılır. (5746 S.K. AR-GE Teşviki, sağlık hizmet sunucularında fiili hizmete tabi çalışan sigortalılar, yeraltı ve yerüstü işlerde çalışan sigortalılar vs.)
26 Kısmi İstihdama İzin Verilen Yabancı Uyruklu Kısmi süreli çalışmalarına kendi mevzuatları gereğince izin verilen yabancı uyruklu sigortalılar için bu eksik gün nedeni kodu kullanılmalıdır. Resmî makamlardan alınan belge ile ispat edilir. Her zaman düzenlenebilir nitelikte olmayan belgedir. Düzenlendiği tarihten itibaren hüküm ifade eder.
27 Kısa Çalışma Ödeneği ve Diğer Nedenler Kısa çalışma ödeneğine ek olarak başka nedenlerle de eksik çalışma durumu olması hâlinde eksik gün bildirimi bu kod ile yapılır. Eksik gün nedeninin niteliğine göre her zaman düzenlenebilir nitelikte olan veya olmayan belgelerle ispat edilir.
28 Pandemi Ücretsiz İzin (4857 G.M. 10) 4857 sayılı İş Kanunu'nun Geçici 10'uncu maddesi gereği ücretsiz izne ayrılan çalışanlar için kullanılan kodu ifade eder. Sigortalının izni aranmaksızın işverenin tek taraflı beyanıyla gerçekleşir. Bu kapsamda bulunan çalışanlar için nakdi ücret desteği sağlandığından, nakdi ücret desteği alındığına dair ilgili resmî makamlardan alınan belge ile ispat edilir. Her zaman düzenlenebilir nitelikte olmayan belgelerdendir. Düzenlendiği tarihten itibaren hüküm ifade eder.
29 Pandemi Ücretsiz İzin ve diğer Pandemi ücretsiz iznine ek olarak başka nedenlerle de eksik çalışma durumu olması hâlinde eksik gün bildirimi bu kod ile yapılır. Eksik gün nedeninin niteliğine göre her zaman düzenlenebilir nitelikte olan veya olmayan belgelerle ispat edilir.

Ek bilgiye ihtiyaç duymanız hâlinde lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Bilgilendirme Metni!

Bu makalede yer alan içerikler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup CottGroup® firmalarına ait bir hizmettir. Kaynak gösterilmeden iktibas edilemez. Makalenin hazırlanmasında gerekli özen ve dikkat gösterilmiş olmakla birlikte; CottGroup® ve üye şirketleri, işbu genel çerçevede bilgi veren ve yorum içerebilen makaledeki bilgilerin yanlışlık veya eksikliklerinden kaynaklanabilecek hiçbir sorumluluğu kabul etmemekte olup bu bilgilerin güvenilirliği nedeniyle oluşabilecek herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.

Her bir somut olaya ilişkin olarak, her koşulda özel olarak profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Lütfen duyuru ile ilgili işlem yapmadan önce müşterimizseniz müşteri temsilcinizden, değilseniz bir uzmandan görüş alınız.

Yazar

Civan Güneş

Digital Marketing Specialist
/en/blog/work-life/item/what-are-the-reasons-for-missing-days-in-ssi-how-is-the-missing-day-notification-done

Diğer Makaleler

Başlayalım
Hizmet ihtiyaçlarınız için teklif alın.

Daha fazla bilgi
almak ister misiniz?

Bu web sitesi çerez kullanıyor.

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek, verimli çalışmasını sağlamak ve istatistiki verileri takip etmek için çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerezler (Cookies) sayfasını okuyunuz. Bu seçim 30 gün süreyle ya da tarayıcınızdaki çerezleri siz silene kadar geçerlidir.

Çerez Tercihleri Cookie Preferences

Çerezleri Ayarla

Çerezler, web sitelerinin kullanıcı deneyimini daha verimli hale getirmek için kullanabileceği küçük metinlerdir. Kanun, bu sitenin işleyişi için kesinlikle gerekli olan çerezlerin cihazınıza saklanabileceğini belirtir. Diğer tüm çerez türleri için izninize ihtiyacımız var. Bu site, çeşitli türde çerezler kullanmaktadır. Bazı çerezler, sayfalarımızda görünen üçüncü taraf hizmetler tarafından yerleştirilir.

Verdiğiniz izinler aşağıda yer alan web siteleri için geçerlidir:

  • www.cottgroup.com