Open menu
12Ağustos2016

Yatırımların Desteklenmesi Amacıyla Yeni Torba Kanun Yayınlandı

Yatırımların Desteklenmesi Amacıyla Yeni Torba Kanun Yayınlandı

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 6728 Kanun Numarası ile 09.08.2016 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

Konu Başlıkları

Bölgesel Yönetim Ofisleri çalışanlarına yapılan ücret ödemeleri de gelir vergisi istisnası kapsamına alınmıştır.
Yürürlük tarihi: 01.09.2016
Açıklama 193. sayılı Gelir Vergisi Kanunun 23. Maddesinin 14 numaralı bendinde, kanuni ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan dar mükellefiyete tabi işverenlerin, Ekonomi Bakanlığından alınan izne istinaden kurulan bölgesel yönetim merkezleri irtibat bürosu kapsamında değerledirilmiştir.
İlgili Kanun Metni MADDE 12 – 193 sayılı Kanunun;
a) 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının;
1) (11) numaralı bendinde yer alan "ödenen en yüksek ödeme tutarından" ibaresi "çalışılan süreye bağlı olarak ödenen tutardan" şeklinde değiştirilmiştir.
2) (14) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"14. a) Kanuni ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan dar mükellefiyete tabi işverenlerin yanında çalışan hizmet erbabına, işverenin Türkiye dışında elde ettiği kazançları üzerinden döviz olarak ödediği ücretler;
b) Kanuni ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan dar mükellefiyete tabi işverenlerin, Ekonomi Bakanlığından alınan izne istinaden kurulan bölgesel yönetim merkezlerinde münhasıran merkezin faaliyet izni kapsamında istihdam ettikleri hizmet erbabına Türkiye dışında elde ettiği kazançları üzerinden döviz olarak ödediği ücretler;"
b) 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde yer alan "ödenen en yüksek ödeme tutarından" ibaresi "çalışılan süreye bağlı olarak ödenen tutardan" şeklinde değiştirilmiştir.

Yurtdışına hizmet veren işletmelere stopaj (ücret gelir vergisi) indirimi getirilmiştir.
Yürürlük tarihi: 01.01.2017
Açıklama Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara Türkiye'de verilen ve yanlızca yurt dışında yararlanılan aşağıdaki koşullarda elde ettikleri kazancın %50'si indirim konusu olarak değerlendirilmesi şartları yeniden düzenlenmiştir. Faaliyet Alanları:
•Mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi, ürün testi, sertifikasyon, veri saklama, veri işleme, veri analizi
•İlgili bakanlıkların görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca belirlenen mesleki eğitim alanlarında faaliyette bulunan hizmet işletmeleri
• İlgili bakanlığın izni ve denetimine tabi olarak eğitim ve sağlık alanında hizmet veren işletmeleri Diğer Koşullar:
•Destek personeli hariç tutulacaktır.
• İşverenin bu faaliyetlerinden sağladığı hasılatın %85'inin yurt dışından elde edilmiş olması ve fatura veya benzeri belgenin yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmesi gereklidir.
İndirimin Uygulanma Şekli ve Dönemi:
• Özellikle bu faaliyetler için istihdam ettikleri ve fiilen bu işleri ifa eden hizmet erbabına ödedikleri ücretler üzerinden asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra hesaplanan vergiden, kapsama giren her bir çalışan için faaliyetin yapıldığı yılın Ocak ayına ait asgari ücretin gelir vergisi matrahının birinci gelir diliminde ( %15) yer alan oranla çarpılmasıyla bulunan tutar mahsup edilir.
• İndirim, takip eden yılın ilgili döneminde verilecek olan muhtasar beyannamesi üzerinden mahsup edilmek suretiyle uygulanır.
İlgili Kanun Metni MADDE 13- 193 sayılı Kanunun mülga 33 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
"Yurt dışına hizmet veren işletmelerde indirim:
MADDE 33- Bu Kanunun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (13) numaralı bendi ile 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde yer alan indirim kapsamındaki faaliyet alanlarında hizmet veren işverenlerin, destek personeli hariç olmak üzere, münhasıran bu faaliyetler için istihdam ettikleri ve fiilen bu işleri ifa eden hizmet erbabına ödedikleri ücretler üzerinden asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra hesaplanan vergiden, işverenin bu faaliyetlerinden sağladığı hasılatın %85'inin yurt dışından elde edilmiş olması ve fatura veya benzeri belgenin yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmesi şartıyla, her bir çalışan için faaliyetin yapıldığı yılın ocak ayına ait asgari ücretin safi tutarının bu Kanunun 103 üncü maddesindeki gelir vergisi tarifesinin birinci gelir diliminde yer alan oranla çarpılmasıyla bulunan indirim tutarı mahsup edilir.
Bu indirim, yıl içinde vergilendirme dönemleri itibarıyla tahsil edilen vergilerin, bu maddede yer alan şartların gerçekleşmesi hâlinde, takvim yılına ilişkin yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği tarihten sonraki vergilendirme dönemlerine ilişkin muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergilerden mahsup edilmek suretiyle uygulanır.
Bu maddede yer alan %85 oranını, hizmet alanları itibarıyla veya kazanç tutarına bağlı olarak ayrı ayrı veya birlikte %50'ye kadar indirmeye veya %100'e kadar artırmaya Bakanlar Kurulu, bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir."

Vergi dairesi ve Sosyal Sigortalara ayrı ayrı verilen beyannameler Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi adı altında birleştirilmiştir.
Yürürlük tarihi: 09.08.2016
Açıklama Muhtasar beyanname ve aylık prim ve hizmet belgelerinin birleştirilerek kesilen vergilerin matrahlarıyla birlikte sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı ile prim ödeme gün sayılarının bildirilmesine ilişkin yeni bir düzenlemeye gidilmiştir. Bu düznelemeye ilişkin usul ve esaslar Maliye ve Sosyal Güvenlik Bakanlıkları tarafından yayınlanacaktır.
İlgili Kanun Metni MADDE 16 – 193 sayılı Kanunun 98 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.
"Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi:
MADDE 98/A – Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi, vergi kanunlarına göre verilmesi gereken muhtasar beyanname ile 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek, kesilen vergilerin matrahlarıyla birlikte sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı ile prim ödeme gün sayılarının bildirilmesine mahsustur.
Muhtasar beyanname ile aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek verilmesi hususunda zorunluluk getirmeye veya kaldırmaya, kapsama girecekleri gruplar, sektörler, gayrisafi iş hasılatları, istihdam edilen işçi sayıları, gelir unsurları, il ve ilçe sınırları itibarıyla ayrı ayrı veya birlikte tespit etmeye, muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin şekil, içerik ve ekleri ile ilgili olduğu dönemi ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müştereken yetkilidir.
Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin verilmesinde bu Kanunun 98 inci maddesinde belirtilen yer ve süreler dikkate alınır. Maliye Bakanlığı; bölge, il, ilçe, mahal ve sektörlere göre yetkili vergi dairesini ve beyannamenin verilme zamanını belirlemeye yetkilidir.
Bu Kanunda ve diğer kanunlarda, muhtasar beyanname ile aylık prim ve hizmet belgesine yapılmış olan atıflar, bu iki belgenin tek bir beyanname olarak birleştirildiği durumlarda, muhtasar ve prim hizmet beyannamesine yapılmış sayılır."

Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi onaylanması akabinde oluşan tahakkuk fişinin elektronik ortamda yetkililerle paylaşılacağı hüküm altına alınmıştır.
Yürürlük tarihi: 09.08.2016
Açıklama Muhtasar ve prim hizmet beyannamesine ait tahakkuk fişinin, mükellefe veya elektronik ortamda beyanname gönderme yetkisi verilmiş gerçek veya tüzel kişiye elektronik ortamda iletileceği belirtilmiştir.
İlgili Kanun Metni MADDE 18 – 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 28 inci maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi kapsamında getirilen zorunluluk üzerine verilen beyannameye istinaden, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca düzenlenen tahakkuk fişi, mükellefe veya elektronik ortamda beyanname gönderme yetkisi verilmiş gerçek veya tüzel kişiye elektronik ortamda iletilir."

Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin Maliye Bakanlığına verilmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır.
Yürürlük tarihi: 09.08.2016
Açıklama 5510 sayılı Kanun uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmeye devam edileceği, bununla birlikte muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin ise Maliye Bakanlığına verilmesi düzenlenmiştir.
Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin Maliye Bakanlığına verilmeye başlanmasından önceki dönemlere ait verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgeleri Sosyal Güvenlik Kurumuna belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde verilecektir.
Söz konusu beyannameye ait damga vergisi tutarı 37.40 TL olarak belirlenmiştir.
İlgili Kanun Metni MADDE 47 – 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının;
a) (ı) bendinin ikinci cümlesinde yer alan "belgelerinin" ibaresi "belgelerini" şeklinde değiştirilmiş ve bende "yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna" ibaresinden sonra gelmek üzere ", muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini ise Maliye Bakanlığına" ibaresi eklenmiştir.
b) (i) bendinin ikinci cümlesinde yer alan "yasal süresi içinde Kuruma" ibaresinden sonra gelmek üzere ", muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin ise Maliye Bakanlığına" ibaresi eklenmiştir. MADDE 52 – 5510 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesinin ikinci fıkrasına "aylık prim ve hizmet belgelerinin" ibaresinden sonra gelmek üzere "Kuruma, muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin Maliye Bakanlığına" ibaresi eklenmiş ve fıkrada yer alan "yasal süresi içerisinde" ibaresinden sonra gelen "Kuruma" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 53 – 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
"EK MADDE 12 – Aylık prim ve hizmet belgesinin muhtasar ve prim hizmet beyannamesi adı altında muhtasar beyanname ile birleştirilerek Maliye Bakanlığına verilmeye başlanıldığı tarihten önceki dönemlere ait yükümlülükler nedeniyle verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgeleri Sosyal Güvenlik Kurumunca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Kuruma verilir." MADDE 28- 488 sayılı Kanuna ekli (1) Sayılı Tablonun;

c) "IV. Makbuzlar ve diğer kâğıtlar" başlıklı bölümünün;
2) "2. Beyannameler" başlıklı fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "f) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyannamenin birleştirilerek verilmesiyle oluşturulan beyannameler (37,40 TL.)"

Eksik gün bildirimlerinin ve sigortalı çalıştırmaya ara veren işverenlerin yapması gereken bildirimlerin süreleri belirlenmiştir.

Yürürlük tarihi:
09.08.2016
Açıklama Ay içinde çalıştırılmadığı ve ücret ödenmediği beyan edilen sigortalıların otuz günden az çalıştıklarını ispat eden belgelerin aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin kuruma verilmesi gereken süre içinde ilgili kuruma verilmesi ifade edilmiştir. Belgenin şekil ve içerikleri kuruma verilme süresi ve yöntemi kurumca çıkarılacak olan yönetmelikle belirlenecektir. İşveren, sigortalı çalıştırmaması durumunda, bu hususu kuruma sigortalı çalıştırmaya son verdiği tarihten itibaren 15 gün içinde bildirme yükümlülüğü devam edecektir.
İlgili Kanun Metni MADDE 48 – 5510 sayılı Kanunun 86 ncı maddesinin;
a) Birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Bu Kanunun 4 üncü ve 5 inci maddesine tabi sigortalılar ile sosyal güvenlik destek primine tabi sigortalılar için işverenlerce Kuruma verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgelerinin şekli, içeriği, ekleri, ilgili olduğu dönemi, verilme süresi ve diğer hususlar Kurum tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenir."
b) Dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Ay içinde bazı işgünlerinde çalıştırılmadığı ve ücret ödenmediği beyan edilen sigortalıların, otuz günden az çalıştıklarını ispatlayan belgeler, işverence ilgili aya ait aylık prim ve hizmet belgesinin veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin verilmesi gereken süre içinde verilir. Belgelerin şekli, içeriği, ekleri, ilgili olduğu dönemi, verilme süresi, verilme yöntemi, belgeleri verecek işyerleri, belgelerin verileceği kurum ile diğer hususlar Kurumca çıkarılan yönetmelikle belirlenir."
c) Beşinci fıkrasında yer alan "aylık prim ve hizmet belgesinin" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin", "aylık prim ve hizmet belgesi" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi" ibareleri eklenmiş, "verilmesi gereken süre içinde" ibaresinden sonra gelen "Kuruma" ve "verilen bilgi ve belgelerin" ibaresinden sonra gelen "Kurumca" ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.
ç) Dokuzuncu fıkrasında yer alan "Aylık prim ve hizmet belgesi" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi" ibaresi eklenmiştir.
d) Onuncu fıkrasında yer alan "aylık prim ve hizmet belgesinin" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin" ve "aylık prim ve hizmet belgesinde" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde" ibareleri eklenmiştir.
e) On ikinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.
f) Sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"Muhtasar beyanname ile bu Kanun uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek verilmesi durumunda beyannamenin; şekil, içerik, ekleri, ilgili olduğu dönem, verilme süresi ve diğer hususlar Bakanlık ile Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan müşterek tebliğ ile belirlenir. İşveren sigortalı çalıştırmadığı takdirde, bu hususu sigortalı çalıştırmaya son verdiği tarihten itibaren on beş gün içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdür."

Afet ve diğer mücbir sebepler hallerinde belgelerin ilgili kurumlara verilme zamanları belirlenmiştir.

Yürürlük tarihi:
09.08.2016
Açıklama Afet ve diğer mücbir sebepler hallerinde belgelerin ilgili kurumlara verilme zamanları belirlenmiştir. Mevcut maddenin kapsamı genişletilerek ağır hastalık, ağır kaza, tutukluluk ve sabotaj gibi nedenlerle ticari veya ekonomik kayıplara uğrayan işverenler eklenmiştir.
İlgili Kanun Metni MADDE 49 – 5510 sayılı Kanunun 91 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Afet ve diğer mücbir sebep hâllerinde belgelerin verilme süresi ve primlerin ertelenmesi
MADDE 91 – Yangın, su baskını, sel, kuraklık, yer kayması, deprem gibi afetlerle ağır hastalık, ağır kaza, tutukluluk ve sabotaj gibi nedenlerle ticari veya ekonomik kayıplara uğrayan işverenler, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılar ile bu Kanuna göre primlerini kendileri ödeyen sigortalılar, bu durumu belgelemeleri kaydıyla vakanın veya afetin meydana geldiği tarihten itibaren üç ay içinde talepte bulunmaları ve prim ödeme aczine düştüklerinin, yapılacak inceleme sonucu anlaşılması hâlinde, yukarıda belirtilen vaka veya afet tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut Kuruma olan borçlar ile vaka veya afetin meydana geldiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar tahakkuk edecek Kuruma olan borçları, vaka veya afetin meydana geldiği tarihten itibaren bir yıla kadar Kurumca ertelenebilir.
Birinci fıkrada belirtilen durumlar ile Bakanlık ve Maliye Bakanlığınca müştereken belirlenen vaka, afet veya mücbir sebep hâllerinde Kuruma verilmesi gereken her türlü bilgi ve belge ile yapılması gereken başvuruların vakanın, afetin veya mücbir sebebin meydana geldiği tarihi takip eden üç ay içinde Kuruma verilmesi veya yapılması hâlinde, süresinde verilmiş veya yapılmış sayılır.
Yetkili makamlarca genel hayatı etkilediğine dair karar verilen vaka, afet veya mücbir sebep hâllerinde, genel hayatın etkilendiği bölge, il, ilçe veya mahalde doğrudan veya dolaylı olarak zarar gören işverenlerle sigortalı ve hak sahiplerince bu Kanuna göre Kuruma verilmesi gereken her türlü bilgi ve belge ile yapılması gereken başvuruların, ödenmesi gereken primlerin ve diğer Kurum alacaklarının ödeme sürelerini bu Kanundaki sürelere bağlı olmaksızın, genel hayatın etkilendiği bölge, il, ilçe veya mahaldeki şartları ve gelişmeleri göz önünde tutarak belirlemeye ve ertelemeye Kurum yetkilidir.
Kuruma olan borçların ertelendiği sürede zamanaşımı işlemez ve ertelenen kısmına gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaz."

Bilgi ve belge isteme hakkı, bilgi ve belgelerin Kuruma verilmesinde yetkili olacak kişilerin tanımı güncellenmiştir.

Yürürlük tarihi:
09.08.2016
Açıklama 5510 sayılı kanun gereği verilecek her türlü belge veya bilginin internet, elektronik ve benzeri ortamda gönderilmesi hususunda gerçek veya tüzel kişilere ek olarak yazılı sözleşme ile yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişilere izin verme, bu kişileri aracı kılma yetkisi verilmiştir.
İlgili Kanun Metni MADDE 50 – 5510 sayılı Kanunun 100 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "gerçek ve tüzel kişileri" ibaresi "gerçek veya tüzel kişiler ile yazılı sözleşme ile yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişilere izin vermeye, bu kişileri aracı kılmaya veya" şeklinde değiştirilmiştir.
ö

Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde meslek kodlarının hatalı bildirilmiş olması durumunda idari para cezası uygulanmaya başlanacaktır.

Yürürlük tarihi:
09.08.2016 – 01.01.2018
Açıklama 5510 sayılı kanunun 102. Maddesinde düzenlenen kurumca verilecek bazı idarî para cezaları bu maddenin yürürlük tarihi itibariyle güncellenecektir. Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde sigortalılıarın fiilen yapmış oldukları işe uygun meslek kodlarının beyan edilmesi ve güncel tutulması zorunluluğu getirilmiştir. Gerçeğe aykırı bildirilen meslek kodlarında idari para cezası uygulanacaktır. 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren Meslek kodlarınn hatalı olması ya da hiç bildirilmemesi durumunda idari para cezası uygulanmaya başlanacaktır.
İlgili Kanun Metni MADDE 51 – 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.
"m) Kurumun prim tahakkukuna ve sigortalıların sosyal güvenlik haklarına dayanak teşkil eden bu Kanunun 86 ncı maddesinin on üçüncü fıkrası uyarınca verilmesi gereken beyannamedeki sigortalıların, prime esas kazançlarının veya hizmetlerinin bildirilmediği, eksik ya da geç bildirildiği anlaşılan her bir işyeri için;
1) Beyannamenin asıl olması hâlinde, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla beyannamede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin beşte biri tutarında,
2) Beyannamenin ek olması hâlinde, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her bir ek beyannamede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin sekizde biri tutarında,
3) Ek beyannamenin, 86 ncı maddenin beşinci fıkrasına istinaden Kurumca resen düzenlenmesi durumunda, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her bir ek beyannamede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin yarısı tutarında,
4) Beyannamenin mahkeme kararı, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde ya da bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden, hizmetleri ve kazançları Kuruma bildirilmediği veya eksik bildirildiği ya da sadece hizmetlerinin Kuruma eksik bildirildiği anlaşılan sigortalılarla ilgili olması hâlinde, beyannamenin asıl veya ek nitelikte olup olmadığı, işverence düzenlenip düzenlenmediği dikkate alınmaksızın, aylık beyannamedeki her bir işyeri için,
a) Kamu idareleri ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca bilanço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar hakkında asgari ücretin üç katını geçmemek üzere sigortalı başına aylık asgari ücret tutarında,
b) Diğer defterleri tutmak zorunda olanlar hakkında asgari ücretin iki katını geçmemek üzere sigortalı başına yarım asgari ücret tutarında,
c) Defter tutmakla yükümlü olmayanlar hakkında aylık asgari ücreti geçmemek üzere sigortalı başına asgari ücretin üçte biri tutarında,
ç) Beyannamedeki her bir işyerinden bildirilen sigortalıların sadece prime esas kazançlarının eksik bildirildiğinin anlaşılması hâlinde ise beyannamenin asıl veya ek nitelikte olup olmadığı, işverence düzenlenip düzenlenmediği dikkate alınmaksızın, aylık asgari ücretin onda birinden az, iki katından fazla olmamak üzere tespit edilen prime esas kazanç tutarında,
idari para cezası uygulanır.
n) Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde, sigortalıların işyerlerinde fiilen yaptıkları işe uygun meslek adı ve kodunu, gerçeğe aykırı bildiren her bir işyeri için aylık asgari ücreti geçmemek üzere meslek adı ve kodu gerçeğe aykırı bildirilen sigortalı başına asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanır."

Ar-Ge İndirimi Gelir Vergisi Kanunundan kaldırılmıştır.

Yürürlük tarihi:
09.08.2016
Açıklama Gelir Vergisi Kanunu'nda yer alan Ar-Ge İndirimi ile ilgili bent/madde yürürlükten kaldırılmıştır. Kaldırılan bu bentte yer alan Ar-Ge indirimi ile ilgili hususlar 5746 sayılı kanunda düzenlenecektir.
İlgili Kanun Metni MADDE 15- 193 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının;
a) (9) numaralı bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
b) (13) numaralı bendinin;
1) Birinci cümlesinde yer alan "çağrı merkezi ve veri saklama hizmeti" ibaresi "çağrı merkezi, ürün testi, sertifikasyon, veri saklama, veri işleme, veri analizi ve ilgili bakanlıkların görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca belirlenen mesleki eğitim" şeklinde değiştirilmiştir.
2) Üçüncü cümlesine "hizmet alanları" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve kazanç tutarları" ibaresi eklenmiştir.

Bölgesel Hizmet Merkezi faaliyet alanları arttırılmış ve indirim oranı'nın kazanç tutarlarına göre de farklılaştırılabilmesi imkanı getirilmiştir.

Yürürlük tarihi:
09.08.2016
Açıklama "Çağrı merkezi ve veri saklama hizmeti" ibaresi "çağrı merkezi, ürün testi, sertifikasyon, veri saklama, veri işleme, veri analizi ve ilgili bakanlıkların görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca belirlenen mesleki eğitim" şeklinde değiştirilmiştir.
Bakanlar Kurulu'nun kararıyla "İndirim Oranı"'nda hizmet alanları itibariyle değişiklik yapılabilmekteydi. Bu maddeye eklenen "Kazanç Tutarları" ibaresi ile indirim oranı belirlenirken kazanç tutarları itibariyle de farklılaştırma yapılabilecektir.
İlgili Kanun Metni MADDE 15- 193 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının;
a) (9) numaralı bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
b) (13) numaralı bendinin;
1) Birinci cümlesinde yer alan "çağrı merkezi ve veri saklama hizmeti" ibaresi "çağrı merkezi, ürün testi, sertifikasyon, veri saklama, veri işleme, veri analizi ve ilgili bakanlıkların görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca belirlenen mesleki eğitim" şeklinde değiştirilmiştir.
2) Üçüncü cümlesine "hizmet alanları" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve kazanç tutarları" ibaresi eklenmiştir..

İşe Başlama evrakları elektronik ortamda iletilebilecektir.

Yürürlük tarihi:
09.08.2016
Açıklama Değişen madde ile "İşe Başlamayı Bildirme" kısmında düzenleme yapılmış, ticaret sicil memurluklarında tescil işlemleri tamamlandıktan sonra vergi dairelerine yapılması gereken başvuruların ve başvuru evraklarının elektronik ortamda da gönderilmesine imkan sağlanmıştır. Kuruluş işlemlerindeki prosedürler elektronik ortamda yapılabileceğinden işe başlama süreçlerinin en hızlı şekilde tamamlanması amaçlanmaktadır.
Eski uygulamada ticaret sicil memurluklarından alınan ticaret sicil tescil evrakı, beraberinde vergi dairelerinin talep ettiği evraklar ile birlikte vergi dairesine sunulmaktaydı.
İlgili Kanun Metni MADDE 19- 213 sayılı Kanunun 153 üncü maddesinin ikinci fıkrasının;
a) Birinci cümlesinde yer alan "30 uncu" ibaresi "27 nci" şeklinde değiştirilmiş, cümleye "vergi dairesine" ibaresinden sonra gelmek üzere "yazılı veya elektronik ortamda" ibaresi eklenmiştir.
b) Sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.
"Başvuru evraklarının elektronik ortamda intikaline ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca müştereken belirlenir."

Süresinde verilmeyen bildirim ve formlar için düzenlenecek Özel Usulsüzlük Cezasına uygulanacak indirimin şartları belirlenmiştir.

Yürürlük tarihi:
09.08.2016
Açıklama Elektronik ortamda süresinde verilmeyen bildirim ve formlar için düzenlenecek özel usulsüzlük cezası , bildirim veya formun süresinden sonraki ilk üç gün içinde verilmesi halinde 1/10 oranında uygulanacaktır.
İlgili Kanun Metni MADDE 21- 213 sayılı Kanunun mükerrer 355 inci maddesinin;
a) Başlığı "Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257, mükerrer 257 nci madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi hükmüne uymayanlar için ceza:" şeklinde değiştirilmiştir.
b) Birinci fıkrasında yer alan "mükerrer 257 nci madde uyarınca getirilen zorunluluklara" ibaresi "mükerrer 257 nci maddesi ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara" şeklinde değiştirilmiştir.
c) Altıncı fıkrasının başına gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.
"Elektronik ortamda bildirim veya form verilmesi mecburiyetine uyulmaması hâlinde kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası, bildirim veya formların belirlenen sürelerin sonundan başlayarak elektronik ortamda 3 gün içinde verilmesi halinde 1/10 oranında uygulanır."

İzaha Davet Müessesesi kurulmuştur.

Yürürlük tarihi:
09.08.2016
Açıklama Haklarında henüz vergi incelemesine başlanılmamış veya takdir komisyonuna sevk edilmemiş mükellefler için izaha davet müessesesi getirilmiştir.
Yetkili mercilerin araştırmalarıyla verginin kayba uğradığına ilişkin ön tespit olan mükellefler izaha davet edilecek yapılan izahat yeterli görülmesi halinde vergi incelemesine tabi tutulmayacak ve takdir komisyonuna sevk edilmeyecektir. Belirlenen şartların gerçekleşmesi durumunda vergi ziyaı cezası %20 oranında kesilecektir.
İlgili Kanun Metni MADDE 22- 213 sayılı Kanunun mülga 370 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
"İzaha davet:
MADDE 370- Vergi incelemesine başlanılmadan veya takdir komisyonuna sevk edilmeden önce verginin ziyaa uğradığına delalet eden emareler bulunduğuna dair yetkili merciler tarafından yapılmış ön tespitler hakkında tespit tarihine kadar ihbarda bulunulmamış olması kaydıyla mükellefler izaha davet edilebilir. Kendisine izaha davet yazısı tebliğ edilen mükellefler, davet konusu tespitle sınırlı olarak, bu Kanunun 371 inci maddesinde yer alan pişmanlık hükümlerinden yararlanamaz.
İzaha davet yazısının tebliğ tarihinden itibaren 15 günlük süre içerisinde izahta bulunulması durumunda;
1. Mükelleflerce yapılan izah sonucu vergi ziyaına sebebiyet verilmediğinin idarece anlaşılması hâlinde mükellefler söz konusu tespitle ilgili olarak vergi incelemesine tabi tutulmaz veya takdir komisyonuna sevk edilmez.
2. Mükelleflerce izahta bulunulan tarihten itibaren 15 gün içerisinde; hiç verilmemiş olan vergi beyannamelerinin verilmesi, eksik veya yanlış yapılan vergi beyanının tamamlanması veya düzeltilmesi ve ödeme süresi geçmiş bulunan vergilerin, ödemenin geciktiği her ay ve kesri için, 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen nispette uygulanacak gecikme zammı oranında bir zamla aynı sürede ödenmesi şartıyla vergi ziyaı cezası, ziyaa uğratılan vergi üzerinden %20 oranında kesilir. Bu durum vergi incelemesi yapılmasına ve gerekirse tarhiyatın ikmaline engel teşkil etmez.
Birinci fıkra kapsamında yapılmış ön tespitlerin, verginin bu Kanunun 359 uncu maddesinde yer alan fiillerle ziyaa uğratılmış olabileceğine ilişkin olması hâlinde bu madde hükümleri uygulanmaz. Şu kadar ki, sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma fiilinin işlenmiş olabileceğine dair yapılan ön tespitlerde, kullanılan sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutarının; her bir belge itibarıyla 50 bin Türk lirasını geçmemesi ve mükellefin ilgili yıldaki toplam mal ve hizmet alışlarının %5'ini aşmaması kaydıyla mükellefler izaha davet edilebilir. Bu fıkrada yer alan tutar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak bu Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır.
Maliye Bakanlığı ön tespitin niteliğini, izaha davetin şeklini ve kapsamını, daveti yapacak ve yapılan izahı değerlendirecek mercii, davet yapılacakları, yapılan izahta kullanılacak bilgi ve belgeler ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir."

Nispi oranlı damga vergisi uygulanacak kağıtlarda tek nüsha üzerinden Damga Vergisi alınacaktır.

Yürürlük tarihi:
09.08.2016
Açıklama Bir nüshadan fazla olarak düzenlenen kağıtlardan, maktu vergiye tabi olanların her bir nüshası ayrı ayrı olmak üzere aynı miktarda; nispi vergiye tabi olanlarınsa sadece bir nüshası üzerinden damga vergisi alınacaktır.
İlgili Kanun Metni MADDE 23- 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Bir nüshadan fazla olarak düzenlenen kâğıtlardan, maktu vergiye tabi olanların her bir nüshası ayrı ayrı aynı miktarda; nispi vergiye tabi olanların ise sadece bir nüshası damga vergisine tabidir."

Artan bedele ilişkin damga vergisi alınmayacaktır.

Yürürlük tarihi:
09.08.2016
Açıklama Azami tutardan vergi alınan sözleşmelerde , diğer hükümlerinde değişiklik olmamak kaydıyla sadece tutarın arttırılmasına yönelik değişiklik olması halinde artan tutara ilişkin damga vergisi alınmayacaktır.
Ayrıca sözleşmenin bedel hariç olmak üzere miktar, taraf, hizmet, iş vs. unsurlarının değişmesi durumu söz konusu ise artan tutar üzerinden damga vergisi alınacaktır.
İlgili Kanun Metni MADDE 25- 488 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.
"Birinci fıkraya göre azami tutardan vergi alınan mukavelenamelerin, diğer hükümlerinde değişiklik olmaksızın sadece bedelinin artması durumunda, artan bedele ilişkin bu hüküm uygulanmaz."

Düzeltme beyannamelerinden damga vergisi alınmayacaktır.

Yürürlük tarihi:
09.08.2016
Açıklama Kanuni süresinde düzeltme amacıyla verilen vergi beyannamelerinden damga vergisi alınmayacaktır.
İlgili Kanun Metni MADDE 28- 488 sayılı Kanuna ekli (1) Sayılı Tablonun;

c) "IV. Makbuzlar ve diğer kâğıtlar" başlıklı bölümünün;
1) "2. Beyannameler" başlıklı fıkrasının (b) bendine "Vergi beyannameleri:" ibaresinden sonra gelmek üzere "((f) bendi dâhil olmak üzere, beyanname verme süresi içerisinde düzeltme amacıyla verilen beyannameler hariç)" parantez içi hükmü eklenmiştir.

Sadece bir nüsha için Noter Harcı tahsil edilecektir.

Yürürlük tarihi:
09.08.2016
Açıklama Birden fazla nüsha olarak düzenlenen muayyen bir bedeli ihtiva eden kağıtlarla ilgili nispi harca tabi işlemlerden sadece bir nüsha için harç tahsil olunur.
İlgili Kanun Metni MADDE 30- 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 38 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
"Birden fazla nüsha olarak düzenlenen muayyen bir bedeli ihtiva eden kâğıtlarla ilgili nispi harca tabi işlemlerden sadece bir nüsha için harç tahsil olunur."

Defter tasdik işleminden Noter Harcı alınmayacaktır.

Yürürlük tarihi:
09.08.2016
Açıklama Ticari işletmelerin kuruluş aşamasındaki defter tasdik işlemleri noter harçlarının konusu dışına çıkarılmıştır. Bu aşamada tasdik edilen defterler için noter harcı alınmayacaktır.
İlgili Kanun Metni MADDE 37- 492 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı Tarifenin "II- Maktu harçlar:" başlıklı bölümünün;
a) (3) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"3. Vekaletnamelerde beher imza için 12,40 TL."
b) (4) numaralı fıkrasının başlığı "4. Defter tasdiki (kuruluş aşamasında yapılan tasdikler hariç):" şeklinde değiştirilmiştir.

İhracat tutarı belirlenen değerlerin üzerinde olan firma yetkililerine hususi pasaport imkanı getirildi.

Yürürlük tarihi:
09.08.2016
Açıklama Yıllık ortalama ihracat değerlerine göre yapılan sınıflandırmada; son üç yılda yıllık ortalama ihracat tutarı Bakanlar Kurulunun belirleyeceği değerin üzerinde olan firma yetkililerine iki yıl süre ile hususi damgalı pasaport verilebilecektir.
İlgili Kanun Metni MADDE 7- 15/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanununun 14 üncü maddesinin (A) bendine aşağıdaki paragraf eklenmiştir.
"Yıllık ortalama ihracat değerlerine göre yapılan sınıflandırmada; son üç yılda yıllık ortalama ihracat tutarı Bakanlar Kurulunun belirleyeceği değerin üzerinde olan firma yetkililerine, Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile; Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamaları kaydıyla, Bakanlar Kurulunca belirlenen esaslara göre iki yıl süreyle hususi damgalı pasaport verilebilir."

Kanunun tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Kategori Vergi Hukuku Mevzuatı, İş Kanunu

  • Bilgilendirme Metni!

    Bu makalede yer alan içerikler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup CottGroup® firmalarına ait bir hizmettir. Kaynak gösterilmeden iktibas edilemez. Makalenin hazırlanmasında gerekli özen ve dikkat gösterilmiş olmakla birlikte; CottGroup® ve üye şirketleri, işbu genel çerçevede bilgi veren ve yorum içerebilen makaledeki bilgilerin yanlışlık veya eksikliklerinden kaynaklanabilecek hiçbir sorumluluğu kabul etmemekte olup bu bilgilerin güvenilirliği nedeniyle oluşabilecek herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.

    Her bir somut olaya ilişkin olarak, her koşulda özel olarak profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Lütfen duyuru ile ilgili işlem yapmadan önce müşterimizseniz müşteri temsilcinizden, değilseniz bir uzmandan görüş alınız.

About The Author

/en/legislation/item/new-omnibus-bill-with-the-purpose-of-improving-the-investment-climate-has-been-released

Diğer Mevzuatlar