Open menu
08Haziran2022

Tapu ve Kadastro Verilerinin İşlenmesi Hakkında Yönetmelik Yayımlandı

Tapu ve Kadastro Verilerinin İşlenmesi Hakkında Yönetmelik Yayımlandı

Tapu ve Kadastro Verilerinin İşlenmesi ve Elektronik Ortamda Yapılacak İşlemler Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik"), Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 31860 sayılı ve 08.06.2022 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanmıştır. Yönetmelik, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkezi veri tabanında yer alan verilerin çevrim içi olarak işlenmesine ve elektronik ortamda yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esasları belirlemektedir. Tapu ve Kadastro Paylaşım Sistemi ("TAKPAS"), Merkezi veri tabanında tutulan verilerin kurumlarla ve kişilerle paylaşılmasına imkân sağlayan servis, Web Tapu veya Genel Müdürlük tarafından belirlenen diğer ara yüzlerden oluşan sistemi, "Alıcı", TAKPAS'tan faydalanan kişi veya kurumları; "Genel Müdürlük", Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünü; "Protokol", Tapu ve kadastro verilerini talep eden kurumlar, kendi işleriyle sınırlı olmak üzere kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve taşınmaza ilişkin konularda faaliyet gösteren tüzel kişiler ile 24.03.2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve anılan Kanun kapsamında çıkarılan düzenlemelere uygun şekilde hazırlanarak imzalanan TAKPAS'a erişim protokolünü ifade etmektedir.

Veri Erişimine İlişkin Yönetmelik ile Belirlenen Genel Esaslar Nedir?

 • Alıcı tarafından veri talebi oluşturulması ve sorgulama yapılabilmesi için Genel Müdürlük ile protokol yapılması veya elektronik kabul beyanı zorunludur.
 • Alıcı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ("Genel Müdürlük") ile imzalanan protokol uyarınca işleme konu kişilerin bilgilerini alabilir. Söz konusu kişilerin veriler, kullanım amacı tanımlanmış faaliyetin yerine getirilmesi dışında başka hiçbir amaçla kullanılamaz.
 • Yönetmelik'e göre, kadastro verileri için arşiv onaylı olması kaydıyla Genel Müdürlük merkezi veri tabanından elde edilen veriler aksi ispatlanıncaya kadar geçerlidir.
 • Genel Müdürlük, veri erişim talebi kapsamında elde edilen bilginin yetkisiz kişilerin eline geçmesi hâlinde ele geçirilen verinin kime ait olduğunun tespit edilmesini zorlaştıracak şekilde gerekli gördüğü bilgiler üzerinde kısmî kimliksizleştirme veya maskeleme tedbirlerini uygular.
 • Alıcı, TAKPAS ile elde ettiği verilerin gizliliğini sağlamakla yükümlüdür. Bu verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesi ve erişilmesini önlemek ve muhafazasını sağlamak amacıyla her türlü idari ve teknik tedbirleri alır.
 • Tapu ve kadastro verilerinin yurt dışına aktarılmasında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun ("KVKK") 9'uncu maddesindeki sınırlandırmalara ve kurallara uyulur. Özel nitelikli kişisel veriler için ise KVKK'nın 6'ncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen önlemler alınır.
 • Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde ayrıca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 6'ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yapılan düzenlemelerde yer alan önlemlere riayet edilir.

Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükler Nedir?

 • KVKK'nın 12'nci maddesinde yer alan veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere riayet edilir. Teknik ve idari tedbirlerin alınmasında, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından hazırlanan Kişisel Veri Güvenliği Rehberi esas alınır.
 • Genel Müdürlük, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilere hukuka ayrıkı olarak erişilmesini önlemek ile muhafazasını sağlamak amacıyla her türlü idari ve teknik güvenlik tedbirlerini alır ve kurum ve kişi kullanıcılarının da bu tedbirleri almasını takip eder ve denetler.
 • İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde veri sorumlusu tarafından ilgilisine ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na yapılacak bildirimde KVKK hükümleri ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun bu hususa ilişkin düzenleyici işlemleri esas alınır.

TAKPAS'a Başvuru ve Protokol Süreci Nasıl İşler?

 • TAKPAS'tan yararlanmak isteyen alıcı, Genel Müdürlüğe yazılı olarak veya elektronik ortamda talepte bulunur.
 • Başvurusu uygun görülenlerle protokol imzalanır.

Protokollerde aşağıda belirtilen hususlara yer verilir:

 • Verinin niteliği ve sınırı, kullanıcı başına günlük sorgulama sayısı sınırı,
 • Verilere erişim şekli, süresi, kontrol ve güvenliği,
 • Protokolün süresi,
 • Kişisel verilerin muhafaza edilme süresi,
 • Veriye erişecek kullanıcıların bilgileri,
 • Verilere hangi amaçla erişileceği ve hukuki gerekçesi,
 • Tarafların yetki ve görevleri ile hukuki sorumlulukları,
 • Alınması gereken idari ve teknik tedbirler,
 • Eğitim,
 • Ücretlendirme,
 • Diğer hususlar.

Türkiye Barolar Birliği Üzerinden Avukatların Veriye Erişimi Nasıl Olur?

 • Avukatlar, görevleri ile ilişkili olarak TAKPAS ara yüzleri veya internet servisleri üzerinden Türkiye Barolar Birliğinin alt kullanıcısı sıfatıyla taşınmaz bilgisini sorgulayabilir.
 • Bu kapsamda avukatlar, ilgisini ortaya koyan ulaşmak istediği verinin dayanağı yazılı belgeyi (çek, senet, alacak belgesi, kira kontratı, icra takip yazısı ve benzeri) sisteme taratıp belgenin tarih ve/veya sayısını eklemek ve elektronik kabul beyanını e-imza ile onaylamak suretiyle ilgilinin sadece taşınmazının (pasif kayıt bilgisi dâhil) olup olmadığı bilgisine sistemden ulaşabilir.
 • Bununla birlikte ilgisini ortaya koyan vekaletname taratılmak suretiyle yapılacak sorgulamalarda, hangi kişinin malvarlığının hangi amaçla sorgulandığına dair bilginin sisteme girilmesi ve elektronik kabul beyanının e-imza ile onaylanması suretiyle avukatın talebine bağlı olarak taşınmazın (pasif kayıt bilgisi dâhil) bilgisine veya kayıt örneğine ulaşılmasına ve örnek alınmasına imkân verilir.

İlgili Resmî Gazete'ye buradan ulaşabilirsiniz.

Ek bilgiye ihtiyaç duymanız hâlinde lütfen müşteri temsilciniz ile irtibata geçiniz.

Yazar CottGroup Hukuk ve Mevzuat Ekibi, Kategori Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı

 • Bilgilendirme Metni!

  Bu makalede yer alan içerikler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup CottGroup® firmalarına ait bir hizmettir. Kaynak gösterilmeden iktibas edilemez. Makalenin hazırlanmasında gerekli özen ve dikkat gösterilmiş olmakla birlikte; CottGroup® ve üye şirketleri, işbu genel çerçevede bilgi veren ve yorum içerebilen makaledeki bilgilerin yanlışlık veya eksikliklerinden kaynaklanabilecek hiçbir sorumluluğu kabul etmemekte olup bu bilgilerin güvenilirliği nedeniyle oluşabilecek herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.

  Her bir somut olaya ilişkin olarak, her koşulda özel olarak profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Lütfen duyuru ile ilgili işlem yapmadan önce müşterimizseniz müşteri temsilcinizden, değilseniz bir uzmandan görüş alınız.

Yazar

/en/legislation/item/regulation-on-processing-of-land-registry-and-cadaster-data-has-been-published

Diğer Mevzuatlar