Open menu
16Kasım2015

SGK Teşvikleri

KANUN NUMARASIKABUL TARİHİTEŞVİK MADDELERİ
4857 / 30. Madde
(Değişiklik 5763 / 2. madde )
15.5.2008 ÖZÜRLÜ SİGORTALILARIN İSTİHDAMINA İLİŞKİN İŞVEREN HİSSESİ PRİM TEŞVİKİ
5225 14.7.2004 KÜLTÜR YATIRIMLARI VE GİRİŞİMLERİNİ TEŞVİK KANUNU
5510 31.5.2006 HAZİNE İNDİRİM TEŞVİK KANUNU
5746 28.2.2008 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN
6111 13.2.2011 6111 SAYILI KANUN İLE GETİRİLEN SİGORTA PRİM TEŞVİĞİ

 
ÖZÜRLÜ SİGORTALILARIN İSTİHDAMINA İLİŞKİN İŞVEREN HİSSESİ PRİM TEŞVİKİ
Kanun Numarası   4857 / 30. Madde (Değişiklik 5763 / 2. madde )
Kabul Tarihi   15.5.2008
Yayımlandığı R.Gazete   Tarih : 26/05/2008 Sayı :26887
E-Bildirge Kodu   14857 Özürlü Sigortalıların İstihdamına İlişkin Prim Teşviki
Tanımlar  

İşverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde üç özürlü, kamu işyerlerinde ise yüzde dört özürlü ve yüzde iki eski hükümlü işçiyi meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler. Aynı il sınırları içinde birden fazla işyeri bulunan işverenin bu kapsamda çalıştırmakla yükümlü olduğu işçi sayısı, toplam işçi sayısına göre hesaplanır. Yer altı ve su altı işlerinde özürlü işçi çalıştırılamaz ve yukarıdaki hükümler uyarınca işyerlerindeki işçi sayısının tespitinde yer altı ve su altı işlerinde çalışanlar hesaba katılmaz. Oranın hesaplanmasında yarıma kadar kesirler dikkate alınmamakta, yarım ve daha fazla olan kesirler ise tama dönüştürmektedir.

Teşvik Amacı  

4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesinin altıncı fıkrasında öngörülen teşvik ile özürlü istihdamının artırılması

    Teşvik Unsurları
Yararlanma koşulu  

4857 sayılı Kanunun 30. Maddesinde yapılan değişikliğin ardından engelli teşvikinden yararlanılması sırasında kapsama giren sigortalıların tamamının (kontenjan dahilinde veya haricinde ya da gönüllü çalıştırılıp çalıştırılmadığı üzerinde durulmaksızın) 14857 sayılı kanun numarası seçilerek düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgeleri ile bildirilmesi gerekmektedir. Kapsama giren sigortalıların e-Bildirge programlarında mevcut "Engelli Teşvik Yönetimi" programı vasıtasıyla sisteme kaydedilmesi, ardından sisteme kaydedilen sigortalıların 14857 sayılı kanun numarası seçilerek düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgeleri ile bildirilmesi ve tahakkuk eden primlerin sigortalı hissesi ile prime esas kazanç alt sınırını aşan kısma isabet eden işveren hissesi prim tutarının ödenmesi gerekmektedir. 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan ” Bu fıkra ve diğer ilgili mevzuatla sağlanan sigorta prim desteklerinin aynı dönem için birlikte uygulanması halinde, bu destek öncelikle uygulanır.” hükmüne istinaden, aylık prim ve hizmet belgelerinin 14857 sayılı kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmesi halinde, 2011/Mart ayından itibaren öncelikle sigortalıların prime esas kazanç üst sınırına kadar olan kazançlarından dolayı beş puanlık prim indiriminden, ardından prime esas kazanç alt sınırına kadar olan kazançlarından dolayı engelli teşvikinden yararlanılmaktadır. Ancak, engelli teşvikinden, işveren hissesinden beş puanlık kısım düşüldükten sonra bulunan oran üzerinden yararlanılabilmektedir.

Sigorta primi işveren paylarında indirim  

Gerek kontenjan fazlası engelli çalıştıran işverenlerin, gerekse engelli çalıştırmakla yükümlü olmadıkları halde engelli çalıştıran işverenlerin çalıştırdıkları her bir engelli için ilgili ay içinde sigorta gününe göre prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hissesinin tamamı Hazinece karşılanacaktır.

Su bedeli indirimi ve enerji desteği   YOK
Yabancı uzman personel ve sanatçı çalıştırabilme   YOK
     

KÜLTÜR YATIRIMLARI VE GİRİŞİMLERİNİ TEŞVİK KANUNU
Kanun Numarası   5225
Kabul Tarihi   14.7.2004
Yayımlandığı R.Gazete   Tarih : 21/7/2004 Sayı :25529
E-Bildirge Kodu   25225 ‘Kültür Girişim Belgesi’ olan işyerleri,
E-Bildirge Kodu   55225 ‘Kültür Yatırım Belgesi’ olan işyerleri,
Tanımlar  

Kültür girişimi: Bu Kanunun amacı doğrultusunda, kültür merkezlerinin işletilmesi veya her türlü kültürel ve sanatsal faaliyetlerin üretilmesi, sergilenmesi, eğitim ve öğretimi ile bunlara ilişkin bilimsel çalışmaların yapılması faaliyetleri ile bu faaliyetlerin yapıldığı alan, yapı veya mekânların işletilmesini ifade eder. Kültür yatırımı: Bu Kanunun amacı doğrultusunda, kültür merkezleri ile her türlü kültürel ve sanatsal faaliyetlerin üretildiği, sergilendiği, eğitim ve öğretimi ile bunlarla ilgili bilimsel çalışmaların yapıldığı alan, yapı ve mekânların yapımına, teknolojik alt yapıların kurulmasına veya donatılmasına yönelik yatırım faaliyetlerini

Teşvik Amacı  

Kültür varlıklarının yaşatılması ve ülke ekonomisine katkı yaratan bir unsur olarak değerlendirilmesi, kullanılması ile kültür merkezlerinin yapımı ve işletilmesine yönelik kültür yatırımı ve kültür girişimlerinin teşvik edilmesi.

    Teşvik Unsurları
Taşınmaz mal tahsisi  

Bakanlık, bu Kanun kapsamında kültür yatırımı ve girişimleri için taşınmaz mal tahsis etmeye yetkilidir.

Gelir vergisi stopajı indirimi  

Bu Kanun uyarınca belge almış kurumlar vergisi mükellefi yatırımcı veya girişimcilerin, ilgili idareye verecekleri aylık sigorta prim bordrolarında bildirdikleri, münhasıran belgeli yatırım veya girişimde çalıştıracakları işçilerin ücretleri üzerinden hesaplanan gelir vergisinin , yatırım aşamasında üç yılı aşmamak kaydıyla % 50'si , işletme aşamasında ise yedi yılı aşmamak kaydıyla % 25'i, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilir. Bu bendin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir

Sigorta primi işveren paylarında indirim  

Kanun uyarınca belgelendirilmiş kurumlar vergisi mükellefi yatırımcı veya girişimcilerin, ilgili idareye verecekleri aylık sigorta prim bordrolarında bildirdikleri, münhasıran belgeli yatırım veya girişimde çalıştıracakları işçilerin, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 72 ve 73 üncü maddeleri uyarınca prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hissesinin, yatırım aşamasında üç yılı aşmamak şartıyla % 50'si, işletme aşamasında i se yedi yılı aşmamak şartıyla % 25'i, Hazinece karşılanır. Bu bendin uygulanması ile yatırım veya işletmenin niteliği dikkate alınarak mükellefin çalıştırabileceği azamî işçi sayısına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlıkça müştereken belirlenir

Su bedeli indirimi ve enerji desteği  

Kültür yatırımı ve girişimleri; su ücretlerini yatırım veya girişimin bulunduğu yörede uygulanan tarifelerden en düşüğü üzerinden öderler. Bu yatırım veya girişimin elektrik enerjisi ve doğal gaz giderlerinin % 20'si beş yıl süreyle Hazinece karşılanır.

Yabancı uzman personel ve sanatçı çalıştırabilme  

Belgeli yatırım veya girişimlerde, Bakanlık ve İçişleri Bakanlığının görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca verilen izinle yabancı uzman personel ve sanatçı çalıştırılabilir. Ancak bu şekilde çalıştırılan yabancı personelin sayısı toplam personelin % 10’unu aşamaz . Bu oran Bakanlıkça % 20’ye kadar artırılabilir. Bu personel, en erken işletmenin faaliyete geçmesinin üç ay öncesinden itibaren çalışmaya başlayabilir.

Hafta sonu ve resmi tatillerde faaliyette bulunabilme  

Belgeli girişimler ile belge kapsamındaki diğer birimler belgede belirlenen çalışma süresi içinde hafta sonu ve resmi tatillerde de faaliyetlerine devam edebilirler.


HAZİNE İNDİRİM TEŞVİK KANUNU
Kanun Numarası   5510
Kabul Tarihi   31.5.2006
Yayımlandığı R.Gazete   Tarih:16/6/2006 Sayı:26200
E-Bildirge Kodu   05510 ‘Hazine İndirimi’ olan işyerleri,
Tanımlar  

26.05.2008 tarih ve 26887 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5763 sayılı İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 24’üncü maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 81'inci maddesinin birinci fıkrasına (ı) bendi eklenmiş, böylece özel sektör işverenlerinin ödeyecekleri malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası priminden (Sosyal Güvenlik Kurumu’na herhangi bir prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin herhangi bir gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması kaydıyla) işverene ait olan kısımdan beş puanlık indirim sağlanması ve bu indirime isabet eden kısımın hazinece karşılanmasıdır.

Teşvik Amacı  

İşveren tarafından ödenmekte olan prim oranının 5 puanı Hazine tarafından karşılanmaktadır. İşverenin işsizlik sigortası hariç sigorta prim yükünün %33,5 ila %39 arasında olduğu dikkate alındığında, işverenin toplam sigorta prim yükünde %14,9 ila 12,8 oranında prim azalma sağlanmaktadır.

    Teşvik Unsurları
Taşınmaz mal tahsisi  

Bakanlık, bu Kanun kapsamında kültür yatırımı ve girişimleri için taşınmaz mal tahsis etmeye yetkilidir.

Gelir vergisi stopajı indirimi   YOK
Sigorta primi işveren paylarında indirim  

İşveren tarafından ödenmekte olan prim oranının 5 puanı Hazine tarafından karşılanmaktadır. İşverenin işsizlik sigortası hariç sigorta prim yükünün %33,5 ila %39 arasında olduğu dikkate alındığında, işverenin toplam sigorta prim yükünde %14,9 ila 12,8 oranında prim azalma sağlanmaktadır. Aylık prim ve hizmet belgesinin süresi içinde Kuruma verilmesi, sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden kısmı ile Hazinece karşılanmayan işveren hissesine isabet eden kısmın tamamının ödenmesi, Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve gecikme cezası borcu bulunmaması, gerekmektedir.

5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar, yurt dışında çalışan sigortalılar, hakkında uygulanmaz.

Su bedeli indirimi ve enerji desteği   YOK
Yabancı uzman personel ve sanatçı çalıştırabilme   YOK

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN
Kanun Numarası   5746
Kabul Tarihi   28.2.2008
Yayımlandığı R.Gazete   12/3/2008 Sayı : 26814
E-Bildirge Kodu   5746 olan işyerleri,
Teşvik Amacı  

Bu Kanunun amacı; Ar-Ge ve yenilik yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için teknolojik bilgi üretilmesini, üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılmasını, ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesini, verimliliğin artırılmasını, üretim maliyetlerinin düşürülmesini, teknolojik bilginin ticarileştirilmesini, rekabet öncesi işbirliklerinin geliştirilmesini, teknoloji yoğun üretim, girişimcilik ve bu alanlara yönelik yatırımlar ile Ar-Ge’ye ve yeniliğe yönelik doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ülkeye girişinin hızlandırılmasını, Ar-Ge personeli ve nitelikli işgücü istihdamının artırılmasını desteklemek ve teşvik etmektir.

Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu Bölgedeki yazılım ve/veya Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31/12/2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır. Bu istisnanın uygulanabilmesi için mükellefler bağlı bulundukları vergi dairesine başvuruda bulunurlar. Bu başvuruya, yönetici şirketten alınan söz konusu vergi mükellefinin Bölgede yer aldığını ve mükellefin faaliyet alanlarını gösteren belge de eklenir, aksi takdirde bu bent kapsamındaki istisna uygulanmaz.

Bu Kanun; Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından 12/4/1990 tarihli ve 3624 sayılı Kanuna göre oluşturulan teknoloji merkezleri (teknoloji merkezi işletmeleri) ile Türkiye’deki Ar-Ge merkezleri, Ar-Ge projeleri ve rekabet öncesi işbirliği projeleri ve teknogirişim sermayesine ilişkin destek ve teşvikleri kapsar.

Bu Kanunun amacı; Ar-Ge ve yenilik yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için teknolojik bilgi üretilmesini, üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılmasını, ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesini, verimliliğin artırılmasını, üretim maliyetlerinin düşürülmesini, teknolojik bilginin ticarileştirilmesini, rekabet öncesi işbirliklerinin geliştirilmesini, teknoloji yoğun üretim, girişimcilik ve bu alanlara yönelik yatırımlar ile Ar-Ge’ye ve yeniliğe yönelik doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ülkeye girişinin hızlandırılmasını, Ar-Ge personeli ve nitelikli işgücü istihdamının artırılmasını desteklemek ve teşvik etmektir.

Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu Bölgedeki yazılım ve/veya Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31/12/2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır. Bu istisnanın uygulanabilmesi için mükellefler bağlı bulundukları vergi dairesine başvuruda bulunurlar. Bu başvuruya, yönetici şirketten alınan söz konusu vergi mükellefinin Bölgede yer aldığını ve mükellefin faaliyet alanlarını gösteren belge de eklenir, aksi takdirde bu bent kapsamındaki istisna uygulanmaz.

    Teşvik Unsurları
Taşınmaz mal tahsisi   YOK
Gelir vergisi stopajı indirimi  

Kamu personeli hariç olmak üzere teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan veya teknoloji geliştirme projesi anlaşmaları kapsamında uluslararası kurumlardan ya da kamu kurum ve kuruluşlarından Ar-Ge projelerini desteklemek amacıyla fon veya kredi kullanan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen ya da TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-Ge ve yenilik projelerinde, teknogirişim sermaye desteklerinden yararlanan işletmelerde ve rekabet öncesi işbirliği projelerinde çalışan Ar-Ge ve destek personelinin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretlerinin doktoralı olanlar için yüzde doksanı, diğerleri için yüzde sekseni gelir vergisinden müstesnadır. Destek personeli sayısı hesabında küsuratlı sayılar bir üst tamsayıya iblağ edilir. Destek personelinin toplam Ar-Ge personeli sayısının %10’unu aşması hâlinde, brüt ücreti en az olan destek personelinin ücretinden başlamak üzere her türlü vergi istisnası uygulanır. Brüt ücretlerin aynı olması hâlinde, ücretine her türlü vergi istisnası uygulanacak destek personeli ise çalıştığı girişimci firma tarafından belirlenir. Ücretin brüte iblağ edilmesi gerektiği durumlarda brüt ücret Kanunla sağlanan vergi teşvikleri dikkate alınmaksızın hesaplanır. Ar-Ge ve destek personelinin bu Kanun kapsamında elde ettiği tüm gelirler (ücret, prim, ikramiye ve benzeri ödemeler) istisna kapsamına dahildir.

Kamu personeli hariç olmak üzere teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan veya teknoloji geliştirme projesi anlaşmaları kapsamında uluslararası kurumlardan ya da kamu kurum ve kuruluşlarından Ar-Ge projelerini desteklemek amacıyla fon veya kredi kullanan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen ya da TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-Ge ve yenilik projelerinde, teknogirişim sermaye desteklerinden yararlanan işletmelerde ve rekabet öncesi işbirliği projelerinde çalışan Ar-Ge ve destek personelinin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretlerinin doktoralı olanlar için yüzde doksanı, diğerleri için yüzde sekseni gelir vergisinden müstesnadır.

Destek personeli sayısı hesabında küsuratlı sayılar bir üst tamsayıya iblağ edilir. Destek personelinin toplam Ar-Ge personeli sayısının %10’unu aşması hâlinde, brüt ücreti en az olan destek personelinin ücretinden başlamak üzere her türlü vergi istisnası uygulanır. Brüt ücretlerin aynı olması hâlinde, ücretine her türlü vergi istisnası uygulanacak destek personeli ise çalıştığı girişimci firma tarafından belirlenir. Ücretin brüte iblağ edilmesi gerektiği durumlarda brüt ücret Kanunla sağlanan vergi teşvikleri dikkate alınmaksızın hesaplanır. Ar-Ge ve destek personelinin bu Kanun kapsamında elde ettiği tüm gelirler (ücret, prim, ikramiye ve benzeri ödemeler) istisna kapsamına dahildir.

Sigorta primi işveren paylarında indirim  

Kamu personeli hariç olmak üzere teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde,kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan veya teknoloji geliştirme projesi anlaşmaları kapsamında uluslararası kurumlardan ya da kamu kurum ve kuruluşlarından Ar-Ge projelerini desteklemek amacıyla fon veya kredi kullanan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen ya da TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-Ge ve yenilik projeleri ile rekabet öncesi işbirliği projelerinde ve teknogirişim sermaye desteklerinden yararlanan işletmelerde çalışan Ar-Ge ve destek personeli ile 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici 2 nci maddesi uyarınca ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.

Su bedeli indirimi ve enerji desteği   YOK
Yabancı uzman personel ve sanatçı çalıştırabilme   YOK

6111 SAYILI KANUN İLE GETİRİLEN SİGORTA PRİM TEŞVİĞİ
Kanun Numarası   6111
Kabul Tarihi   13.2.2011
Yayımlandığı R.Gazete   Tarih: 25/2/2011 Sayı : 27857 (Mükerrer)
E-Bildirge Kodu   06111
    İşe alınacak her bir sigortalı yönünden:
Tanımlar ve Gereklilikler  
 • Son 6 ay içinde başka bir işyerinde çalışılmamış olması,
 • Erkekler için 18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olmalı, kadınlarda 18 yaşından büyük olunması,
 • İşyerinin prim borcunun ve idari para cezasının bulunmaması,
 • Daha önce başka bir işyerinde bu çalışan için diğer işverenin 6111 sayılı teşvikten faydalanmamış olması,
 • Çalışanın işe girmiş olduğu tarihten önceki 6 aylık kişi sayısı ortalamasına ek olarak işe alınmış olması,
 • SGK sisteminde çalışanın teşvik kontrolünün yapılması, uygunsa sistem üzerinden onay verilmesi gerekmektedir.
 • 6111 sayılı teşvikten fiili çalışmalar için faydalanılabilecektir.
Teşvik Amacı   Istihdamin artırılmasının tesvik edilmesi
    Teşvik Unsurları
Taşınmaz mal tahsisi   YOK
Gelir vergisi stopajı indirimi   YOK
Sigorta primi işveren paylarında indirim  

Tüm teşvik uygulamalarında, işsizlik sigortası hariç 5% Hazine indirimi düşüldükten sonra kalan işveren prim oranı üzerinden belirlenen orandaki indirim uygulanmaktadir. İşsizlik sigortası hariç 20.5% işveren payından 5% Hazine indirimi düşüldükten sonra kalan 15.5%, aynı zamanda 6111 nolu tesvike ait olan indirim oranını verecektir.

Su bedeli indirimi ve enerji desteği   YOK
Yabancı uzman personel ve sanatçı çalıştırabilme   YOK
     

Yazar CottGroup Hukuk ve Mevzuat Ekibi, Kategori Sosyal Güvenlik Hukuku Mevzuatı

 • Bilgilendirme Metni!

  Bu makalede yer alan içerikler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup CottGroup® firmalarına ait bir hizmettir. Kaynak gösterilmeden iktibas edilemez. Makalenin hazırlanmasında gerekli özen ve dikkat gösterilmiş olmakla birlikte; CottGroup® ve üye şirketleri, işbu genel çerçevede bilgi veren ve yorum içerebilen makaledeki bilgilerin yanlışlık veya eksikliklerinden kaynaklanabilecek hiçbir sorumluluğu kabul etmemekte olup bu bilgilerin güvenilirliği nedeniyle oluşabilecek herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.

  Her bir somut olaya ilişkin olarak, her koşulda özel olarak profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Lütfen duyuru ile ilgili işlem yapmadan önce müşterimizseniz müşteri temsilcinizden, değilseniz bir uzmandan görüş alınız.

About The Author

/en/legislation/item/ssi-incentives

Diğer Mevzuatlar