Open menu
05Ekim2018

Haklı Nedenle Yapılacak Fesihlerde Savunma Alınmasının Gerekmemesi

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2009/11728 E. sayılı kararında işverenin işçinin iş akdini haklı nedenle feshetmesi durumunda savunma alma yükümlülüğü olup olmadığını tartışmıştır. Bu husus özellikle iş akdi işverenlikçe haklı nedenle feshedilen işçinin açtığı işe iade davalarında büyük önem göstermektedir. Bilindiği üzere işçinin davranışlarından ötürü yapılan geçerli nedene dayalı fesihlerde işçinin savunmasının alınmaması feshi geçersiz kılmaktadır. Aynı yükümlülüğün haklı nedenle yapılan fesihlerde de geçerli olup olmadığı hususu izaha muhtaçtır. İncelediğimiz Yargıtay kararı yasal düzenlemeye uygun surette bir bakış açısı ile haklı nedenle fesihte savunma alma zorunluluğu olmadığını ortaya koymuştur. Ancak burada okurlarımıza bir anektot da bulunmamız gerekmektedir. Haklı nedenle yapılan fesihler üzerine açılan işe iade davalarında mahkemeler çoğu zaman fesih sebebi olarak gösterilen nedenin haklı neden olamayacağını ancak geçerli neden olabileceğini bu nedenle işe iade talebinin reddedilmesi gerektiğini söylemektedirler. İşte bu noktada haklı nedenle yapılan bir fesih üzerine açılacak işe iade davasında gösterilen nedenin haklı değil ama geçerli neden olduğu kabul edilirse o aşamada işçinin savunmasının alınmaması işveren açısından sorun yaratacaktır. Bu sebeple her halükarda işçinin savunmasının alınması gerekmektedir.

İncelemeye konu kararda davacı vekili, davacının iş sözleşmesinin, geçerli neden olmadan, davalı işveren tarafından feshedildiğinibelirterek, feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine karar verilmesinitalep etmiştir. Davalı vekili, davanın reddini savunmuştur. Mahkemece, fesih sebebinin açıkça bildirilmediği ve davacının savunmasının alınmadığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.

Yargıtay, mahkemece, yazılı gerekçe ile davanın kabulüne karar verilmişsede, yapılan inceleme hüküm kurulması için yeterli olmadığını belirtmiştir.Dosya içeriğinden, davalı işyerinde çalışan eğitmenler ve temizlik şirketi çalışanları tarafından 21.01.2008 tarihli tutanak tanzim edildiği, içeriğinde,engelli çocuklardan üçünün, çeşitli yaralanmalara maruz kaldıklarının ve budurumun 19.01.2008 tarihli gece personeli nöbetinde olduğunun, gündüzcütemizlik şirketi elemanlarınca kendilerine bildirildiğinin belirtildiğianlaşılmaktadır. Yargıtay mahkemece yapılması gerekenin tutanağı tutan kişilerduruşmaya davet edilerek, bilgilerine başvurulup tutanakta bahsi geçen gündüzcü personelin kim ya da kimler olduğu da belirlenip bu kişilerin de tanıklığınabaşvurulduktan sonra oluşacak kanaate göre sonuca gidilmesi olduğunu ortayakoymuştur. Yargıtay yerel mahkemenin haklı nedene dayalı fesihlerde uygulanma kabiliyeti olmayan, işçinin savunmasının alınması ve fesihsebeplerinin açık olarak bildirilmesi kurallarına atıf yapılarak davayı kabuletmesini yasaya ve usüle aykırı bulmuştur.

Yazar Selim Tankut Akdağ, Kategori İş Kanunu

About The Author

Selim Tankut Akdağ

Chairman of The Executive Board
/en/legislation/item/unneccesity-of-apologia-in-termination-with-good-cause

Diğer Mevzuatlar

Bu web sitesi çerez kullanıyor.

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek, verimli çalışmasını sağlamak ve istatistiki verileri takip etmek için çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerezler (Cookies) sayfasını okuyunuz. Bu seçim 30 gün süreyle ya da tarayıcınızdaki çerezleri siz silene kadar geçerlidir.

Çerez Tercihleri Cookie Preferences

Çerezleri Ayarla

Çerezler, web sitelerinin kullanıcı deneyimini daha verimli hale getirmek için kullanabileceği küçük metinlerdir. Kanun, bu sitenin işleyişi için kesinlikle gerekli olan çerezlerin cihazınıza saklanabileceğini belirtir. Diğer tüm çerez türleri için izninize ihtiyacımız var. Bu site, çeşitli türde çerezler kullanmaktadır. Bazı çerezler, sayfalarımızda görünen üçüncü taraf hizmetler tarafından yerleştirilir.

Verdiğiniz izinler aşağıda yer alan web siteleri için geçerlidir:

  • www.cottgroup.com