Open menu
12Aralık2019

Dijital Hizmet Vergisi ve Diğer Vergi Kanunları ile İlgili Değişiklikler Yürürlüğe Girdi

Dijital Hizmet Vergisi ve Diğer Vergi Kanunları ile İlgili Değişiklikler Yürürlüğe Girdi

"7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" 5 Aralık 2019 tarihinde kabul edilmiş ve 7 Aralık 2019 tarihli 30971 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Kanun ile vergisel anlamda önemli değişiklikler yapılmıştır. Öne çıkan değişiklikler aşağıdaki şekilde özetlenebilir;

Dijital Hizmet Vergisi

Dijital ortamda sunulan her türlü reklam hizmetleri, sesli, görsel veya dijital herhangi bir içeriğin dijital ortamda satışı ile bu içeriklerin dijital ortamda dinlenmesine, izlenmesine, oynanmasına veya elektronik cihazlara kaydedilmesine veya bu cihazlarda kullanılmasına yönelik dijital ortamda sunulan hizmetler, kullanıcıların birbirleriyle etkileşime geçebilecekleri dijital ortamların sağlanması ve işletilmesi hizmetler üzerinden elde edilen hasılat, hizmetlerin Türkiye’de sunulması halinde Dijital Hizmet Vergisi’ne tabi olacaktır. Dijital hizmet sağlayıcıları tarafından verilen aracılık hizmetlerinden elde edilen hasılat da vergiye tabi olacaktır.

Türkiye’de bulunmayan kişilere yönelik dijital ortamda sunulan reklam hizmetleri bu verginin kapsamında sayılmamaktadır.

Dijital hizmet vergisi oranı %7,5’tir. Türkiye’de elde edilen hasılatı 20 milyon Türk lirasından veya dünya genelinde elde edilen hasılatı 750 milyon Eurodan veya muadili yabancı para karşılığı Türk lirasından az olanlar dijital hizmet vergisinden muaf sayılmıştır.

Mükellefin, finansal muhasebe açısından konsolide bir grubun üyesi olması hâlinde, bu hadlerin uygulanmasında grubun verginin konusuna giren hizmetlere ilişkin elde ettiği toplam hasılat dikkate alınır.

Konaklama Vergisi

Konaklama tesisi bünyesinde konaklamaya ek olarak sunulan hizmetler (yeme, içme, aktivite, eğlence hizmetleri ve havuz, spor, termal ve benzeri alanların kullanımı gibi) konaklama vergisine tabidir.

Konaklama vergisinin oranı % 2’dir.

Serbest meslek kazançlarında istisna hükmünün daraltılması

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 18. Maddesinde sayılan ve gelir vergisinden istisna olan serbest meslek kazançlarının istisnası ücretlere uygulanan gelir vergisi tarifesi ile sınırlandırılmıştır. Söz konusu tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı aşanlar bu istisnadan faydalanamazlar.

Taşıma Giderleri

Gelir Vergisi Kanunu’nun 23. Maddesinin 1. fıkrasının 10. bendine eklenen ek açıklama ile; İşverenler tarafından hizmet erbabına taşıma hizmeti verilmediği durumda, fiilen çalışılan günlere ilişkin ödenen ulaşılm bedeli, ödemenin toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araçlarının temini şeklinde yapılması şartıyla, günlük 10 TL’ye kadar gelir vergisinden istisna sayılmıştır.

Günlük 10 TL’nin üzerinde kalan kısım ve taşıma yardımının nakdi olarak yapılması durumunda tutarın tamamı ücret olarak değerlendirilerek vergiye tabi tutulur.

Hakemlere Ödenen Ücretler

Gelir Vergisi Kanunun “Teşvik ikramiye ve mükafatları” konulu 29. Maddesinin 1. Fıkrasının 4. Bendinde yer alan ve tüm spor yarışmalarını yöneten hakemlerin ücretlerine ilişkin istisna hükmü, “Amatör spor yarışmalarını yöneten hakemlere ödenen ücretler (basketbol ve voleybol spor dallarının en üst liglerinde görev alanlar hariç)” olmak üzere daraltılmıştır.

Ücretlilerin Gelir Vergisi Beyannamesi Verme Yükümlülüğü

Bilindiği üzere ücret geliri elde edenler, bir takvim yılı içerisinde birden fazla işverenden ücret geliri elde etmeleri ve/veya yıl içerisinde işveren değişikliği yapmaları halinde; birinci işverenden sonraki işverenlerden elde ettikleri ücret gelirleri toplamı gelir vergisi tarifesi ikinci dilimini aşarsa, tüm yıl için ücret gelirlerini toplayıp yıllık gelir vergisi beyannamesi ile birlikte ilgili Vergi Dairesi’ne beyanda bulunmak zorundadırlar.

Bu kural aynen korunmakla birlikte aşağıdaki madde ile; 193 sayılı Kanunun yıllık beyanname verilmeyen hâllerin sayıldığı “Toplama Yapılmayan Haller” konulu 86. maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinin (b) alt bendi değiştirilmiş ve tek bir işverenden ücret geliri elde edilse dahi gelir vergisi tarifesine eklenen dördüncü diliminin aşılması halinde de yıllık gelir vergisi beyannamesi ile bildirim yükümlülüğü getirilmiştir.

“b) Tek işverenden alınmış ve tevkif suretiyle vergilendirilmiş 103. maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı aşmayan ücretler (birden fazla işverenden ücret almakla beraber, birinciden sonraki işverenden aldıkları ücretlerinin toplamı, 103. maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı ve birinci işverenden alınan dâhil ücret gelirleri toplamı 103. maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı aşmayan mükelleflerin, tamamı tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretleri dâhil),”

Gelir Vergisi Tarifesinde Değişiklik

193 sayılı Kanunun “Gelir vergisine tabi gelirler” konulu 103. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Alt Sınır Üst Sınır Vergi Oranı
0 18.000,00 15 %
18.000,01 40.000,00 20 %
40.000,01 148.000,00 27 %
148.000,01+ 500.000,00 35 %
500.000,01   40 %

Tablodada görülebileceği gibi, uygulamadaki tarifeye ek bir dilim eklenerek, 500.000,00 TL’yi aşan vergi matrahı üzerinden %40 oranında gelir vergisi hesaplanacaktır.

Sporculara Ödenen Ücretlerin Vergilendirilmesi

Sporculara ödenen ücretlerle ilgili olarak en üst ligde oynayanlar için tevkifat oranı %15’ten %20’ye çıkarılmış ve ayrıca ücretlerin gelir vergisi tarifesi dördüncü dilimini (500,000 TL) aşması halinde de yıllık gelir vergisi beyannamesi verme yükümlülüğü getirilmiştir.

Değişiklik Hangi Yıl Gelirleri için Uygulanacak?

Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen geçici madde ile; 1/1/2019-31/12/2019 arasındaki ücret gelirlerine yukarıda da belirtilen değişiklik öncesi tarife uygulanacaktır. Dolayısıyla, 500,000 TL üzeri ücret gelirlerine uygulanacak %40’lık tarife 2020 yılı itibariyle uygulanmaya başlanacaktır.

Vekalet Ücretleri ile İlgili Vergi Tevkifatı

Vekalet ücretlerine tevkifat uygulaması ile ilgili olarak Gelir Vergisi Kanunu 94. maddeye yapılan ekleme ile 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca karşı tarafa yükletilen vekalet ücretini (icra ve iflas müdürlüklerine yatırılanlar dâhil) ödeyenler tarafından gelir vergisi tevkifatı yapılacağı hükmü getirilmiştir.

Yazar Burcu Özel, Erdoğdu Onur Erol, Kategori Vergi Hukuku Mevzuatı

  • Bilgilendirme Metni!

    Bu makalede yer alan içerikler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup CottGroup® firmalarına ait bir hizmettir. Kaynak gösterilmeden iktibas edilemez. Makalenin hazırlanmasında gerekli özen ve dikkat gösterilmiş olmakla birlikte; CottGroup® ve üye şirketleri, işbu genel çerçevede bilgi veren ve yorum içerebilen makaledeki bilgilerin yanlışlık veya eksikliklerinden kaynaklanabilecek hiçbir sorumluluğu kabul etmemekte olup bu bilgilerin güvenilirliği nedeniyle oluşabilecek herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.

    Her bir somut olaya ilişkin olarak, her koşulda özel olarak profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Lütfen duyuru ile ilgili işlem yapmadan önce müşterimizseniz müşteri temsilcinizden, değilseniz bir uzmandan görüş alınız.

About The Author

Burcu Özel

Chief Executive Officer (CEO)
/en/legislation/item/digital-services-tax-came-into-force

Diğer Mevzuatlar