Open menu
17Eylül2014

6552 Sayılı Torba Yasa ile Vergi ve Sair Borçların Yapılandırılması

6552 sayılı "İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun" 11.09.2014 Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlandı ve yayım tarihinde yürürlüğe girdi. 146 madde içeren Torba Yasa ile bir çok kanunda değişiklik yapılmıştır. Okumakta olduğunuz makale, vergi mevzuatına ilişkin getirilen düzenlemeler hakkında bilgilendirmeyi kapsamaktadır. İş mevzuatına dair düzenlemeler hakkında bilgi almak için buraya tıklayınız. 

Tam kanun metnine buradan ulaşabilirsiniz.  

GENEL BAKIŞ

Yapılandırma Kapsamına giren borç ve alacaklar:

1. Kesinleşmiş bazı kamu alacakları

2. Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar

3. SGK prim borçları

4. Meslek gruplarının üyesi oldukları odalara olan aidat borçları

5. T.O.B.B. aidat borçları

6. Esnaf ve Sanatkarların üyesi oldukları odalara olan aidat borçları

7. Süresinde araç muayenesi yaptırmayanların borçları

8. Gümrük vergisi cezaları

1. Kesinleşmiş Bazı Kamu Alacaklarının Yapılandırılması

Kapsam:

- 30.04.2014 tarihinden (bu tarih dahil) önceki dönemlere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları;

- Beyana dayanan vergilerde, 30.04.2014 tarihine kadar (bu tarih dahil) verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları (2013 takvim yılına ilişkin gelir vergisi 2. taksiti hariç);

- 2014 yılına ilişkin olarak 30.04.2014 tarihinden (bu tarih dahil) önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamlarından (2014 yılı 2. taksit motorlu taşıt vergileri hariç);

- 30.04.2014 tarihinden (bu tarih dahil) önce kesilmiş askerlik, köprü, otoyol kaçak geçiş , seçim, karayolu taşıma, trafik ve nüfus para cezaları;

- Vadesi 30.04.2014 tarihinden önce olan emlak vergisi ile çevre temizlik vergisi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları ve emlak vergisi üzerinden hesaplanan taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı ile buna bağlı gecikme zammı;

-  Büyükşehir Belediyeleri Su ve Kanalizasyon İdarelerinin vadesi 30.04.2014 tarihinden önce olan su ve atık su bedeli alacakları;

- RTÜK tarafından verilen idari para cezaları;

- Yukarıda sayılanların dışında kalan ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında vergi dairesince takip edilen ve vadesi 30.04.2014 tarihinden (bu tarih dahil) önce olduğu halde bu Kanunun yayımlandığı tarih itibariyle ödenmemiş bulunan amme alacakları.

YARARLANMA ŞARTLARI:

- Yapılandırmaya konu olan alacaklarla ilgili olarak dava açılmamış olması ya da açılmış davadan vazgeçmiş olmak;

- 2011 yılında çıkarılan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırmasını düzenleyen 6111 sayılı Kanun kapsamında ödeme yapmıyor olmak;

- Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna (30.11.2014) kadar ilgili vergi dairesi veya belediyeye başvuru yapmak;

- Borcun tamamının ya da ikişer aylık dönemler halinde en fazla on sekiz eşit taksitte ödenmesi gerekir. Yapılandırma kapsamında,ilk taksitin, kanunun yayımlandığı tarihi izleyen en geç üçüncü ayda (31.12.2014)  ödenmesi gerekir.

 - Bir yılda ikiden fazla taksitin zamanında ödenmemesi ya da eksik ödenmesi halinde yapılanma hakkı kaybedilir.

YAPILANDIRMA KAPSAMINDAKİ ALACAKLARIN HESAPLANMASI:

- Kapsama giren alacaklardan bu kanunun yayımlandığı tarih itibariyle vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan alacakların ödenmemiş kısmının tamamının ödenmesi şartıyla, bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî kamu alacaklarından vazgeçilerek bunlar yerine bu Kanunun yayımlandığı tarihe (11.09.2014)  kadar Yİ-ÜFE (Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi)aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi esası getirilmiştir.

  

- 11.09.2014 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan ve bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş olan vergi cezalarının, % 50'sinin bu maddede belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla kalan % 50'sinin tahsilinden vazgeçilir.

NOT: Görüldüğü gibi vergi asılları ya da cezaların 'affı,' 'silinmesi söz konusu değildir. Burada tahsilinden vazgeçilen sadece gecikme zammı ve faizlerdir. Yapılandırma kapsamında borçlar ve cezaları enflasyon oranlarında güncellenmektedir. 

- Yukarıdaki şekilde hesaplanan tutarın ilk taksit ödeme süresi içerisinde (31.12.2014)  tamamen ödenmesi halinde herhangi bir faiz ödemesi yapılmayacak, taksitli ödeme seçeneğinin seçilmesi halinde ise ödenecek tutara, taksit sürelerine göre, aşağıdaki oranlar uygulanacaktır.

 

TAKSİTLENDİRME SEÇENEĞİ ORANLAR                    
6 TAKSİT 1,05
9 TAKSİT 1,07
12 TAKSİT 1,10
18 TAKSİT 1,15

 

2. Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar

- Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri*, 31.12.2013 tarihi itibarıyla düzenledikleri bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ve işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarlarını bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna (31.12.2014) kadar vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltebilirler.

- Düzeltmeye konu olan tutarlar üzerinden %3 oranında vergi alınacaktır ve beyanname verme süresi içerisinde ödenecektir.

* Gelir vergisi mükellefleri bu maddeden yararlanamazlar.

SGK PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI

KAPSAM:

2014 yılı Nisan ve önceki aylara ilişkin olup 11.09.2014 tarihinden  önce tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan;

- 4/1-a (SSK), 4/1-b (Bağ-Kur), 4/1-c (Emekli Sandığı) sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi,

- İsteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi,

- Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ilgili kanunları gereğince takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı,

- 30.4.2014 tarihine kadar (bu tarih dahil) bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin olup bu 11.09.2014 tarihinden önce Kurumca resen tahakkuk ettirilerek işverene tebliğ edildiği halde ödenmemiş olan; özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespitler sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi,

- Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi gereği Sosyal Genel sağlık sigortalısı olanların genel sağlık sigortası primi,

- Sosyal güvenlik kanunlarına göre emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta iken 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait iş yerlerinde çalışmaları nedeniyle aylıkları kesilmesi gerekenlere, 11.09.2014 tarihini takip eden ödeme dönemine kadar yersiz olarak ödendiği tespit edilen aylıklara ilişkin borç,

KAPSAM:

- Yukarıda sayılan borç asılları ile asılları ile bu alacaklara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden 11.09.2014 tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu maddede belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi ferî alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilir.

- 30/4/2014 tarihine kadar (bu tarih dahil) işlenen fiillere ilişkin ödenmemiş olan idari para cezası asıllarının %50’si ile bu tutara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden 11.09.2014 tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, yapılandırma kapsamında belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde idari para cezası asıllarının kalan %50’si ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer'î alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilir.

- Yapılandırma kapsamına giren alacakların; asıllarının 11.09.2014 tarihinden önce ödenmiş olması şartıyla, aslı ödenmiş fer'î alacağın %40’ının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi hâlinde kalan %60’ının tahsilinden vazgeçilir.

ŞARTLAR:

 

Başvuru tarihleri:

-Genel sağlık sigortası prim borcunu yapılandırmak isteyenler 30.04.2015 tarihine kadar ilgili kuruma başvurmalı ve taksitlendirme seçeneği halinde ilk taksitlerini 31.05.2015’e kadar ödemelidirler.

- Diğer borçlar için başvuru tarihi 31.12.2012 ve ilk taksit ödemesi 31.01.2015’e kadar olarak belirlenmiştir.

Taksitlendirme ve hesaplama oranları:

Yapılandırma kapsamına giren borçlarda on sekiz aya kadar taksitlendirme imkanı öngörülmüştür. Taksitlendirmede uygulanacak olan tutarlar için yukarıdaki tabloya bakınız.

Özel Haller:

A. 4/1-b Bağ-Kur Sigortalarının Geriye Dönük Silinmiş Hizmetlerinin İhyası

- Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar ile tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan 1479 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılan hükümlerine ve yürürlükten kaldırılan 2926 sayılı Tarımda Kendi Adınave Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa göre Bağ-Kur kaydı yapıldığı halde prim borçları nedeniyle daha önceki ilgili kanunları uyarınca sigortalılık süreleri durdurulmuş olanlardan, 11.09.2014 tarihi itibarıyla ihya edilmemiş olanların kendileri veya hak sahipleri, 01.10.2014 tarihinden itibaren üç ay içinde Kuruma müracaat ederek, durdurulan sigortalılık süreleri için ödeyecekleri prim tutarının, sigortalılık süreleri durdurulmamış gibi değerlendirilerek, yukarıda belirtilen yapılandırma şartlarına göre hesaplanmasını talep edebilecekler.

- Bu şekilde hesaplanan borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde durdurulan süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilecek. Hesaplanan borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmemesi halinde ihya işlemi geçerli sayılmayacak ve bu madde kapsamında ödenmiş olan tutarlar ilgilinin bu madde kapsamı haricinde başkaca prim borcunun bulunmaması kaydıyla faizsiz olarak iade edilecek.

B. Borcunu Daha Önce Taksitlendirmiş Olanlar:

- 2011 yılında çıkan 6111 sayılı Kanun hükümlerine göre borcunu yapılandırmış – taksitlendirmiş olup, 11 Eylül 2014 tarihi itibarıyla taksit ödemeleri devam eden borçlular bu yapılandırmadan faydalanamayacaklardır.  

- Yapılandırma kapsamına giren borçlardan, 11 Eylül 2014 tarihinden önce 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi gereğince tecil ve taksitlendirilmiş olup, tecil ve taksitlendirme işlemi 11 Eylül 2014 tarihi itibarıyla devam eden borçlular

ile

- 6385 sayılı Kanuna göre sosyal güvenlik destek primi borçlarını yapılandıran ve yapılandırma işlemi 11 Eylül 2014 tarihi itibarıyla devam eden borçlular, Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüklerine başvurarak, kalan borçlarını yukarıda belirtilen şartlarla yapılandırabilecekler. Başka bir deyişle, kalan borcu Yİ-ÜFE aylık değişim oranları doğrultusunda yeniden hesaplatıp yapılandırmadan faydalanabilecekler.

 4. Meslek Gruplarının Üyesi Oldukları Odalara olan Aidat Borçlarının Yapılandırılması - (SMM, YMM ve TÜRMOB)

- SMMM ve YMM odalarına aidat borcu olan üyelerin ve Odaların TÜRMOB’a olan borçlarına yapılandırma fırsatı tanınmaktadır. Borçların asıllarının tamamını* kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ay başından (01.10.2014) başlamak üzere birer aylık dönemler halinde dokuz eşit taksitte ödemeleri durumunda bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı silinecektir.

- Alacak asıllarının bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce kısmen veya tamamen ödenmiş olması halinde ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi alacakların tahsilinden vazgeçilir.

- Yapılandırmadan yararlanmak isteyenlerin 11.09.2014 - 30.10.2014 tarihleri arasında ilgili odaya başvuru yapmaları gerekmektedir.

*Bu yapılandırma kapsamında alacaklar Yİ-ÜFE oranlarına göre yeniden hesaplanmayacaktır.

5. T.O.B.B. Aidatlarının Yapılandırılması

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine göre üyelerin 11.09.2014 tarihine kadar oda ve borsalara ait:

 - Aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları ve borsa tescil ücreti ile

- Oda ve borsaların da T.O.B.B.’ye olan aidat borçları asıllarının ödenmemiş kısmının tamamı

- Bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'î alacaklar yerine 11.09.2014 tarihini kadar geçerli olan Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; birinci taksiti 31.12.2014 tarihine kadar, kalanı üçer aylık dönemler halinde sekiz eşit taksitte ödemeleri halinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'î alacakların ve borç asıllarının bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kısmen veya tamamen ödenmiş olması halinde ise ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'î alacakların tahsilinden vazgeçilecektir.

- Ödenmesi gereken toplam tutarın ilk taksit ödeme süresi (31.12.2014) içinde ödenmesi halinde, ödenmesi gereken tutardan %10 oranında indirim yapılır.

- Yapılandırmadan yararlanabilmek için ilgili birime en geç 31.11.2014 tarihine kadar başvuru yapmak gerekmektedir.

6. Esnaf ve Sanatkarların Üye Oldukları Odalara ve Odaların T.E.S.K’e Olan Aidat Borçları

5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununa göre üyelerin 11.09.2014 tarihine kadar oda ve odaların

- Aidat borçları;

- Odaların birlik ve üyesi oldukları federasyonlara, birlik ve federasyonların Konfederasyona olan katılma payı borçlarının asıllarının ödenmemiş kısmının tamamı;

- Bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'î alacaklar

yerine 11.09.2014 tarihini kadar geçerli olan Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; birinci taksiti 31.12.2014 tarihine kadar, kalanı üçer aylık dönemler halinde sekiz eşit taksitte ödemeleri halinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'î alacakların ve borç asıllarının bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kısmen veya tamamen ödenmiş olması halinde ise ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'î alacakların tahsilinden vazgeçilecektir.

- Ödenmesi gereken toplam tutarın birinci taksit ödeme süresi (31.12.2014) içinde ödenmesi halinde, ödenmesi gereken tutardan %10 oranında indirim yapılır

- Yapılandırmadan yararlanabilmek için ilgili birime 31.11.2014 tarihine kadar başvuru yapmak gerekmektedir.

 7. Süresinde Araç Muayenesi Yaptırmayanların Borçlarının Yapılandırılması

- 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca, araç muayenesi yaptırmakla yükümlü olup, muayenelerini süresinde yaptırmamış olanların, 31.12.2014 tarihine kadar araç muayenelerini yaptırmaları

ve

- Anılan Kanunun 35 inci maddesi uyarınca muayene süresi geçirilen her ay ve kesri için tahsili gereken %5 fazla yerine 11.09.2014 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları, bu Kanunun yayımlandığı tarihten (yayımlandığı ay dahil) araç muayenelerinin yapıldığı tarihe kadar her ay ve kesri için aylık %1 oranı esas alınarak hesaplanacak tutarı ödemeleri şartıyla anılan madde uyarınca alınması gereken %5 fazlaların tahsilinden vazgeçilir ve yetkili kuruluş tarafından tahsil edilen bu tutarlar anılan maddede belirtilen süre ve şekilde Hazine hesaplarına aktarılır.

Yapılandırma kapsamına giren alacaklara karşılık bu maddenin yayımlandığı tarihten önce tahsil edilmiş olan tutarların bu madde hükümlerine dayanılarak reddi ve iadesi yapılmaz.

 

8. Gümrük Vergisi ve ilgili Cezaların Yapılandırılması

KAPSAM:

- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca takip edilen 30 Nisan 2014′ten önce ödenmemiş gümrük vergileri ve cezaları ile bunlara bağlı idari para cezaları, faiz, gecikme faizi ve gecikme alacakları yerine, Yİ-ÜFE aylık değişim oranları uygulanarak faiz ve gecikme faizi gibi fer'î alacaklardan vazgeçilecek.

- Gümrük vergileri asıllarına bağlı olmaksızın kesilen ve kanunun yayımlandığı tarih itibariyle vadesi geldiği halde ödenmeyen ya da ödenme süresi henüz geçmemiş bulunan idari para cezalarının %50’sinin yapılandırma kapsamında belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla cezaların kalan %50’sinin tahsilinden vazgeçilir.

- Ödenmemiş borç,  sadece fer'î alacaktan ibaret ise, fer'î alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar tahsil edilecektir.

BAŞVURU ŞARTLARI:

- Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna (31.11.2014) kadar başvuruda bulunmak;

- Borcun tamamının ya da ikişer aylık dönemler halinde en fazla on sekiz eşit taksitte ödenmesi gerekir. Yapılandırma kapsamında, ilk taksitin, kanunun yayımlandığı tarihi izleyen en geç üçüncü ayda (31.12.2014) ödenmesi gerekir.

- Taksitlendirmede uygulanacak oranlar için yukarıdaki tabloya bakınız.

 

Yukarıdaki açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgileri içermekte olup herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna göre hazırlanmamıştır. Uzman görüş alınmadan ya da kanun metnine dayanmadan sadece yukarıdaki bilgilere göre hareket edilmemelidir. Yukarıdaki bilgilerin içeriğinden kaynaklanan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk kabul edilmez.

 

© 2014 CottGroup

Written by Zeynep Uçar Tagney, Posted in Sosyal Güvenlik Hukuku Mevzuatı, Vergi Hukuku Mevzuatı

  • Bilgilendirme Metni!

    Bu makalede yer alan içerikler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup CottGroup® firmalarına ait bir hizmettir. Kaynak gösterilmeden iktibas edilemez. Makalenin hazırlanmasında gerekli özen ve dikkat gösterilmiş olmakla birlikte; CottGroup® ve üye şirketleri, işbu genel çerçevede bilgi veren ve yorum içerebilen makaledeki bilgilerin yanlışlık veya eksikliklerinden kaynaklanabilecek hiçbir sorumluluğu kabul etmemekte olup bu bilgilerin güvenilirliği nedeniyle oluşabilecek herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.

    Her bir somut olaya ilişkin olarak, her koşulda özel olarak profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Lütfen duyuru ile ilgili işlem yapmadan önce müşterimiz iseniz müşteri temsilcinizden, değilseniz bir uzmandan görüş alınız.

About The Author

Zeynep Uçar Tagney

Zeynep Uçar Tagney
Boss Yönetişim, Avukat.
Bu web sitesi çerez kullanıyor.
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek, verimli çalışmasını sağlamak ve istatistiki verileri takip etmek için çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerezler (Cookies) sayfasını okuyunuz. Bu seçim 30 gün süreyle ya da tarayıcınızdaki çerezleri siz silene kadar geçerlidir.
x