Open menu

CottGroup Hukuk ve Mevzuat Ekibi

CottGroup Hukuk ve Mevzuat Ekibi
06May2024

İşçi ve İşveren İlişkisinde Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

İşçi ve İşveren İlişkisinde Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”), “Amaç” başlıklı 1. maddesinde amacını “Bu Kanunun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.” ifadesiyle hüküm altına almıştır. Bu hüküm doğrultusunda kişisel verilerin nasıl işleneceği düzenlenmektedir. Kişisel veriler ise Kanun’un 3. maddesinin d bendinde “Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” olarak tanımlanmıştır. Kişisel veriler özel ve genel nitelikli olarak ayrılmaktadır. Kanun’un “Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları” başlıklı 6. maddesinde özel nitelikli kişisel veriler “Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.” ifadeleri ile tanımlanmaktadır.

05April2024

Yargıtay Kararları Işığında Devamsızlık Nedeniyle İş Akdinin Feshi

Yargıtay Kararları Işığında Devamsızlık Nedeniyle İş Akdinin Feshi

İş Kanunu ("Kanun"), hem işçi hem de işveren yönünden haklı nedenle fesih hâllerini düzenlemektedir. İşverenin iş akdini haklı nedenle derhal feshedebileceği hâller İş Kanunu'nun 25. maddesinde sıralanmıştır. "İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı" başlığını taşıyan bu hükümde devamsızlık sebebiyle iş akdinin feshi de düzenlenmiştir. Kanun maddesinin 2. fıkrası "Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hâller ve benzerleri" ifadesini içermekte olup devamında bu hâlleri sıralamaktadır. Fıkranın g bendi "İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi." ifadelerini içermekte olup böylece işçinin mazeretsiz şekilde devamsızlık yapması hâlinde işverene haklı nedenle derhal fesih hakkını tanımıştır. Buna göre işçinin çalışma yükümlülüğü bulunan bir günde bu yükümlülüğünü yerine getirmemiş olması gerekmektedir. Devamsızlık işverenden izin alma veya raporlu olma gibi durumlara dayandırılamamalıdır. Yargıtay 7. Hukuk Dairesi'nin 2013/21856E. ve 2014/4456K. sayılı kararında;

Yıllık İzin Kullanımında Devamsızlık Hâli

"İşverenin ücretli ya da ücretsiz olarak izin verdiği bir işçinin, izin süresince iş yerine gitmesi beklenemeyeceğinden, bu durumda bir devamsızlıktan söz edilemez. Ancak yıllık izin zamanını belirlemek işverenin yönetim hakkı kapsamında olduğundan, işçinin kendiliğinden yıllık izne ayrılması söz konusu olamaz. İşçinin yıllık iznini kullandığını belirterek iş yerine gelmemesi, işverence izinli sayılmadığı sürece devamsızlık hâlini oluşturur."

ifadelerine yer verilmiştir.

11March2024

Kişisel Veri İhlallerinin Türk Ceza Kanunu Kapsamında Değerlendirilmesi

Kişisel Veri İhlallerinin Türk Ceza Kanunu Kapsamında Değerlendirilmesi

Günden güne gelişen teknoloji insanların günlük yaşamını farklı bir boyuta taşımıştır. Daha önce var olmayan kolaylıklar ortaya çıkmıştır. İnsanlar pek çok işlerini çevrim içi yollarla yürütmeye başlamıştır. Özel sektör ve hatta kamu kurumları pek çok işlemi bu şekilde yürütmektedir. Bu sebeple hemen hemen herkesin birden çok internet sitesinde, veri tabanlarında kayıtlı bilgileri bulunmaktadır. T.C. kimlik numaraları, ev adresleri, kişinin boyu gibi pek çok bilgi sistemlerde yer almakta ve saklanmaktadır. Yani veriler elde edilmekte, saklanmakta, daha doğru bir ifade ile işlenmektedir. Birçok işini internet aracılığıyla devam ettiren insanoğlu bu kolaylık karşısında elbette daha önce karşı karşıya olmadığı bazı tehlikelerle de tanışmıştır. Bunlardan biri kişisel veri ihlalleridir.

21February2024

İş Kanunu Kapsamında Ara Dinlenme Süreleri ve Uygulama Esasları

İş Kanunu Kapsamında Ara Dinlenme Süreleri ve Uygulama Esasları

4857 sayılı İş Kanunu'nun amacı birinci maddesinde "işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemek" olarak açıklanır. Bu amaç doğrultusunda Kanun pek çok hüküm ortaya koymuştur. Kanunla düzenlenen haklardan biri de Kanun'un "İşin Düzenlenmesi" başlıklı 4. Bölümünde yer alan ara dinlenme hakkıdır. Burada işçilerin çalışma süreleri içinde kullanacakları dinlenme süresi düzenlenmiştir. Ara dinlenme, işçilerin çalışma süreleri içinde kullandıkları bir kanuni haktır. Bu hakkı düzenleyen İş Kanunu'nun "Ara dinlenmesi" başlıklı 68. maddesi: