Open menu
22Mayıs2018

Vergi ve SGK Borçlarının Yapılandırması'na Dair Yeni Kanun Yürürlükte

Vergi ve SGK Borçlarının Yapılandırması'na Dair Yeni Kanun Yürürlükte

Bir çok vergi türünde kamu alacaklarının yapılandırılmasınıda içeren “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması”na ilişkin Kanun 18 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İlgili kurumlar çıkaracakları tebliğler ile Kanun’un uygulanması detaylandırılacaktır.

Genel hatlarıyla kanun kapsamında; kesinleşmiş alacaklar, kesinleşmemiş veya dava safhasında olan alacaklar, inceleme aşamasında olan vergiler, matrah artırımına yönelik düzenlemeler, stok ve kayıt düzeltmelerine yönelik düzenlemeler, varlık barışına yönelik düzenlemeler yapılmıştır. Yapılandırmaya konu alacakları ve alacaklı kurumları aşağıda detaylarıyla bulabilirsiniz.

 1. Yapılandırmaya Konu Alacaklar
  • Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergiler ve vergi cezaları
  • Gümrük Vergileri ve cezaları
  • Sigorta primleri ve cezalar
  • Kanun kapsamında yapılandırılan bu alacaklara ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, gecikme cezası
 2. Yapılandırmaya Konu Alacakların Ait Olduğu İdareler
  • Maliye Bakanlığı
  • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
  • Belediyeler
  • Sosyal Güvenlik Kurumu
  • Diğer Kurumlar ( Karayolları Genel Müdürlüğü, RTÜK, Nufus ve Vatandaşlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü vd)

Yapılandırmaya konu alacaklar esas itibariyle 31 Mart 2018 tarihine kadar tahakkuk edilmiş alacakları kapsamaktadır.

Başvuru yapmak isteyenler 31 Temmuz 2018 tarihine kadar ilgili idari Kurum’a başvuruda bulunmalıdırlar. Matrah artırımı için son başvuru tarihi 31 Ağustos 2018 olup, Varlık Barışı için 30 Kasım 2018’dir.

 1. VERGİ BORÇLARINDA YAPILANDIRMA

  Esas itibariyle vadesinde ödenmeyen vergi borçlarının yapılandırılmasını içeren bu Kanun’la vergi aslı değişmeden, bu vergi aslı için işleyen gecikme faizleri büyük oranda düşürülmekte ve vergi aslı ile birlikte hesaplanan faiz tutarı için 18 eşit taksite kadar ödeme imkanı getirilmektedir. İkişer aylık dönemler halinde 6, 9, 12, 18 eşit taksitte ödeme seçenekleri mevcuttur. Ayrıca, peşin ödeme seçilmesi halinde yeniden hesaplanacak gecikme faizinde ekstra indirim yapılacaktır. Vergi Dairelerine olan borçlar için yapılandırma başvurusu internet üzerinden de yapılabilecektir. İlgili Kanun Maddeleri: 2, 3, 4, 7

 2. MATRAH ve VERGİ ARTIRIMI

  Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerine daha önce verdikleri beyanlarında eksiklik olduğundan hareketle bu dönemlere ilişkin matrah ve vergi artırımında bulunabilme imkanı getirilmiştir. Matrah artırılan dönemler için ilgili vergi türlerinde vergi incelemesi yapılmayacaktır. Gelir/Kurumlar Vergisi, Stopaj Vergisi, Katma Değer Vergisi yönünden matrah ve vergi artırımı başvurusu yapılabilecektir.

  1. GELİR/KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE MATRAH ARTIRIMI

   2013-2017 takvim yıllarına ait Gelir / Kurumlar Vergisi Beyannamelerinde vergiye tabi gelir (Matrah) beyan eden mükellefler, bu matrahlarını asgari olarak aşağıdaki oranlarda / tutarlarda artırmaları gerekmektedir. İlgili oranlar uygulandığında hesaplanan tutar, minimum artış tutarının altında kalıyorsa yüksek olan tutar üzerinden vergi hesabı yapılacaktır. İlgili dönemlerde zarar eden mükellefler minimum artış tutarları üzerinden matrah artırımında bulunabileceklerdir.

   Minimum Artış Oranları
   Yıl Oran
   2013 %35
   2014 %30
   2015 %25
   2016 %20
   2017 %15
   Tablo-1
   Minimum Artış Tutarları (Gelir Vergisi Mükellefi-Bilanço Esası)
   Yıl Tutar-TL
   2013 18.095
   2014 19.155
   2015 20.344
   2016 21.636
   2017 24.525
   Tablo-2
   Minimum Artış Tutarları (Gelir Vergisi Mükellefi-İşletme Esası)
   Yıl Tutar-TL
   2013 12.279
   2014 12.783
   2015 13.558
   2016 14.424
   2017 16.350
   Tablo-3
   Minimum Artış Tutarları (Kurumlar Vergisi Mükellefi)
   Yıl Tutar-TL
   2013 36.190
   2014 38.323
   2015 40.701
   2016 43.260
   2017 49.037
   Tablo-4

   Örnek olarak: Bir mükellefin, Kurumlar Vergisi Beyannamesi’nde beyan ettiği vergi matrahı 2013 için 45.000 TL, 2014 için 75.000 TL ‘ dir. Mükellef matrah artırımı için başvuruda bulunmuştur. Hesaplamalar ve sonuç aşağıda özetlenen şekilde olacaktır:

   Yıl İlgili Yıl Vergi Matrahı (A) Artırım Oranı (Tablo-1) (B) Artırılan Matrah Tutarı (A x B) (C) Asgari Matrah Tutarı (Tablo-4) (D) Hesaplamaya Esas Matrah (C veya D’den büyük olanı) (E) Vergi Oranı (F) Ödenecek Gelir Vergisi (E x F )
   2013 45.000 TL %35 15.750 TL 36.190 TL 36.190 TL %20 7.238 TL
   2014 75.000 TL %30 22.500 TL 38.323 TL 38.323 TL %20 7.664,60 TL
                 14.902,60 TL

   Matrah artırımı nedeniyle ödenmesi gereken gelir / kurumlar vergisi toplamı 14.902,60 TL’ dir. Bu tutar peşin ödenebileceği gibi, eşit taksitler halinde de ödenebilecektir.

   Vergi Oranı (F) %20 olarak dikkate alınmıştır. Eğer mükellef ilgili yıllar (2013,2014) beyannamelerini zamanında vermiş, ilgili vergi tutarlarını zamanında ödemiş veya bu vergi türleri için Kanun’un ikinci ve üçüncü maddelerinden yararlanmamış ise, bu oran %15 olarak hesaplanacaktır.

  2. STOPAJ VERGİSİNDE MATRAH ARTIRIMI

   Yanında çalıştırdığı personellere ödenen ücretlerden, serbest meslek makbuzu ödemelerinden, kira ödemelerinden vb. gelir veya kurumlar vergisi tevkifatı yapmakla sorumlu olanlar 2013-2017 yılları ile ilgili olarak vergi artırımında bulunabileceklerdir.

   Her bir vergilendirme dönemine ilişkin olarak verilen muhtasar beyannamelerinde, beyan edilen ücret ödemelerinin, serbest meslek ödemelerinin ve kira ödemelerinin gayrisafi tutarlarının yıllık toplamına Tablo-5’de yer alan oranlar uygulanarak hesaplama yapılacaktır.

   Minimum Artış Oranları
   Yıl Oran
   2013 %6
   2014 %5
   2015 %4
   2016 %3
   2017 %2
   Tablo-5
  3. KATMA DEĞER VERGİSİNDE MATRAH ARTIRIMI

   KDV mükellefleri, 2013-2017 yılları içindeki her bir vergilendirme dönemine ilişkin olarak verdikleri 1 No.lu KDV Beyannamelerinin “Hesaplanan Katma Değer Vergisi” satırlarında yer alan tutarların yıllık toplamı üzerinden Tablo-6’daki oranlardan az olmamak üzere hesaplanacak KDV’yi ödemeyi kabul etmeleri halinde, vergi artırımı hükümlerinden faydalanabilecektir. Mükelleflerin verdikleri beyannamelerde hiç hesaplanan KDV yok ise bu mükellefler matrah artırımında bulunmalı ve bu matrah artırımı üzerinden KDV artırım tutarı hesaplanmalıdır. Matrah artırımına konu tutar üzerinden %18 KDV hesaplanacaktır.

   Minimum Artış Oranları
   Yıl Oran
   2013 %3,5
   2014 %3
   2015 %2,5
   2016 %2
   2017 %1,5
   Tablo-6
   Kanun Maddesi: Madde 5
 3. İŞLETME KAYITLARININ DÜZELTİLMESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER

  1. Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Mevcut Olmayan Emtialar

   Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükelleflerine, kayıtlarında yer aldığı halde işletmelerinde mevcut olmayan emtialarını, 31 Ağustos 2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) ilgili idari kurum tarafından çıkarılacak tebliğdeki şartları yerine getirmek suretiyle kayıt ve beyanlarına intikal ettirmeleri ve böylece kayıtlarını fiili duruma uygun hale getirmeleri imkanı verilmiştir.

   • Teslimleri genel orana (%18) tabi makine, teçhizat ve demirbaşlar ile emtianın rayiç bedeli üzerinden %10 oranı,
   • Teslimleri indirimli orana (%1, %8) tabi makine, teçhizat ve demirbaşlar ile, emtianın rayiç bedeli üzerinden ise tabi oldukları oranın yarısı (%0,5 veya %4);

   esas alınmak suretiyle KDV hesaplanacak ve yayımlanacak tebliğ hükümleri uyarınca sorumlu sıfatıyla beyan edilecek ve beyanname verme süresi içinde ödenmesi gerekecektir.

  2. Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Mevcut Olmayan Kasa Mevcudu ve Ortaklardan Alacaklar

   Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerine, 31/12/2017 tarihi itibarıyla düzenledikleri bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ve işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarları ile bunlarla ilgili diğer hesaplarda yer alan işlemlerini 31 Ağustos 2018 (dahil) tarihine kadar vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltmeleri ve böylece kayıtlarını fiili duruma uygun hale getirmeleri imkanı sunulmuştur.

   Beyan edilen tutarlar üzerinden %3 oranında vergi hesaplanacak ve hesaplanan vergi, beyanname verme süresi (31 Ağustos 2018) içinde ödenecektir.

   Madde : 6
 4. VARLIK BARIŞI

  Yurt dışında bulunan para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, anılan maddedeki hükümler çerçevesinde 30 Kasım 2018 tarihine kadar Türkiye’ye getiren gerçek ve tüzel kişiler söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebileceklerdir. Bildirilen/getirilen bu tutarlar üzerinden %2 vergi hesaplanacak ve ödenmesi gerekecektir.

  Bildirilen varlıkların, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içerisinde Türkiye’ye getirilmesi veya Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi şarttır.

  31 Temmuz 2018 tarihine kadar yurt dışındaki varlıkların bildirilerek Türkiye'ye getirilmesi ya da yurt içindeki varlıkların defterlere kaydedilmesi durumunda, herhangi bir vergi tarh edilmeyecektir.

  Kanun Maddesi: Madde 10, Fıkra 13

Yazar CottGroup Hukuk ve Mevzuat Ekibi, Kategori Sosyal Güvenlik Hukuku Mevzuatı, Vergi Hukuku Mevzuatı

 • Bilgilendirme Metni!

  Bu makalede yer alan içerikler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup CottGroup® firmalarına ait bir hizmettir. Kaynak gösterilmeden iktibas edilemez. Makalenin hazırlanmasında gerekli özen ve dikkat gösterilmiş olmakla birlikte; CottGroup® ve üye şirketleri, işbu genel çerçevede bilgi veren ve yorum içerebilen makaledeki bilgilerin yanlışlık veya eksikliklerinden kaynaklanabilecek hiçbir sorumluluğu kabul etmemekte olup bu bilgilerin güvenilirliği nedeniyle oluşabilecek herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.

  Her bir somut olaya ilişkin olarak, her koşulda özel olarak profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Lütfen duyuru ile ilgili işlem yapmadan önce müşterimizseniz müşteri temsilcinizden, değilseniz bir uzmandan görüş alınız.

Yazar

/en/legislation/item/reconstruction-of-social-security-and-tax-debts-are-in-force

Diğer Mevzuatlar

Bu web sitesi çerez kullanıyor.

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek, verimli çalışmasını sağlamak ve istatistiki verileri takip etmek için çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerezler (Cookies) sayfasını okuyunuz. Bu seçim 30 gün süreyle ya da tarayıcınızdaki çerezleri siz silene kadar geçerlidir.

Çerez Tercihleri Cookie Preferences

Çerezleri Ayarla

Çerezler, web sitelerinin kullanıcı deneyimini daha verimli hale getirmek için kullanabileceği küçük metinlerdir. Kanun, bu sitenin işleyişi için kesinlikle gerekli olan çerezlerin cihazınıza saklanabileceğini belirtir. Diğer tüm çerez türleri için izninize ihtiyacımız var. Bu site, çeşitli türde çerezler kullanmaktadır. Bazı çerezler, sayfalarımızda görünen üçüncü taraf hizmetler tarafından yerleştirilir.

Verdiğiniz izinler aşağıda yer alan web siteleri için geçerlidir:

 • www.cottgroup.com