Open menu
25Ocak2019

Vergi Kanunları ile Bazı KHK ve Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Torba Yasa

“7161 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” (“Kanun”) 18.01.2019 tarihli ve 30659 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanmıştır. Kanun ile getirilen bazı değişiklikler şu şekildedir:

Kanun Madde Numarası

Değiştirilen Düzenleme

Getirilen Değişiklik

Yürürlük Tarihi

Madde 1

Tapu Kanunu, madde 21

Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü kullanımında olan ve kadastro haritalarında kimsenin mülkiyetinde olmayan alanlar Hazine adına tescil edilecektir.

18.1.2019

Madde 2

Gider Vergileri Kanunu, madde 29/1

Varlık finansmanı fonlarının sermaye piyasalarında yaptıkları işlemler nedeniyle lehe aldıkları paraların Banka Sigorta Muamele Vergisi’nden (“BSMV”) istisna tutulması sağlanmıştır.

18.1.2019

Madde 3

Gelir Vergisi Kanunu, madde 23/1

Türk Hava Kurumu ile sivil havacılıkta görevli pilotlar ve sertifikalandırılmış personele yapılan aylık ücret ödemelerinin gerçek safi değerinin %70’i gelir vergisinden istisna edilmiştir. Ücretin “gerçek safi değeri”, sosyal güvenlik primi, hayat sigortası primlerinin yarısı, sendika aidatı gibi kesintiler düşüldükten sonra kalan gelir vergisine esas olan miktar olarak kabul edilmekte olup Cumhurbaşkanı işbu istisna oranını %100’e kadar artırmaya veya sıfıra kadar indirmeye yetkili kılınmıştır.

Yapılan değişiklik kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde çalışan personeli etkilememektedir, zira bu kişilerin elde edecekleri gelir için %70 kıstı değişiklik metninde yer almadığından halihazırda uygulanan oranlar geçerli olacaktır.

1.2.2019

Madde 4

Gelir Vergisi Kanunu, madde 4 ve madde 29/1(2)

Subay, astsubay, erbaş ve erler ile ordu hizmetinde bulunan sivil makinistlere, uçuş, dalış gibi hizmetleri dolayısıyla verilen tazminatlara ilişkin gelir vergisi muafiyeti aynen devam edecektir.

1.2.2019

Madde 5

Gelir Vergisi Kanunu, Geçici madde 76/1

Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında düzenlenen ürün senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlarla ilgili istisna süresi 31.12.2023 tarihine kadar uzatılmıştır.

1.1.2019

Madde 7 ve 8

Devlet Memurları Kanunu madde 36 ve geçici madde 46

Uzman yardımcılığı sınavını kazanarak atanan Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği uzmanları, uzmanlığa atanma sırasında ve bir defaya mahsus olmak üzere bir derece yükseltilecek olup MGK uzmanlığı, bakanlıklar başta olmak üzere diğer kamu kurumlarındaki uzmanlar gibi kariyer meslek olarak kabul edilecektir. Bu düzenleme ile, mevcut MGK uzmanları da kariyer meslek mensuplarına tanınan haklardan aynen yararlanabilecektir.

18.1.2019

Madde 9

926 sayılı Kanun, madde 124

Millî Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı’nda görevli tabipler ile sağlık astsubayları Türk Silahlı Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı kadrolarında gösterilmeye devam edecek olup aylık, ödenek ve her türlü mali ve sosyal hakları, bağlı bulundukları bakanlık bütçesinden karşılanarak Sağlık Bakanlığı’nda görevlendirilebilecekler. Getirilen düzenleme ile barış döneminde Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde görev yapan doktor, diş doktoru ve sağlık astsubayları, ihtiyaç duyulduğunda tekrar ordudaki asli görevlerine dönebileceklerdir. Böylelikle yapılan düzenleme ile, özellikle operasyonlarda yaralanan askerlere cerrahi müdahale konusunda deneyimli personel bulamama riskine karşı önlem alınmıştır.

18.1.2019

Madde 10

926 sayılı Kanun, geçici madde 45

Yapılan düzenleme ile, askeri hakimlerin emeklilik süresi 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatılmıştır. Bununla birlikte, Millî Savunma Bakanlığı hukuk hizmetleri başkanlıkları veya birimlerinde görevli askeri hâkimler, ihtiyaç halinde diğer hukuk hizmetleri başkanlıkları/birimlerinde geçici olarak görevlendirilebileceklerdir.

1.1.2019

Madde 17

KDV Kanunu, madde 13/1(j)

Yapılan değişiklikle, vergi istisnalarının yer aldığı maddeye “yenilenebilir ve diğer enerji” tesisleri eklemesi yapılarak bu tesislerin inşasında da KDV istisnası getirilmiştir.

Ek olarak, Kültür ve Turizm Bakanlığınca yayıncılık sertifikası verilmiş yayıncılar tarafından yapılan kitap ve süreli yayınların teslimi de KDV’den istisna edilmiştir.

1.2.2019

Madde 18

KDV Kanunu, madde 24/1(c)

Getirilen düzenleme sonucunda, döviz cinsinden/dövize endekslenerek belirlenen bedelin, kısmen/tamamen vergi doğuran olayın oluştuğu tarihten sonra ödenmesi halinde, satıcı lehine ortaya çıkan kur farkı, matrahın bir unsuru olarak vergilendirilecektir.

18.1.2019

Madde 19

KDV Kanunu, geçici madde 35/1

Yapılan değişiklikle KDV Kanunu’nun geçici 35.maddesinin uygulama süresi uzatılmıştır. Bunun sonucu olarak, kentsel dönüşüm projeleri kapsamında trampa yoluyla kamulaştırılan taşınmazların Hazineye devir ve teslim işlemleri 31.12.2020 tarihine kadar KDV, damga vergisi ve tapu harcından istisna tutulmuştur.

18.1.2019

Madde 20

KDV Kanunu, geçici madde 37/1

Yapılan değişiklik ile imalat sanayii yatırımlarına ilişkin 2018 yılında yapılacak bina-inşaat harcamalarına sağlanan KDV iadesinin uygulama süresi 2019 yılını da kapsama alacak şekilde düzenlenmiştir. Bununla birlikte, Cumhurbaşkanı bu uygulama süresini 5 yıla kadar uzatmaya yetkilendirilmiştir.

18.1.2019

Madde 25

İşsizlik Sigortası Kanunu, madde 50/2

Yapılan düzenleme ile, işsizlik ödeneğinden yararlanma koşullarından, son 120 gün “prim ödeyerek sürekli çalışmış” olma şartı “hizmet akdine tabi” olma şeklinde değiştirilmiştir. Böylelikle, 120 gün boyunca hizmet akdine tabi olmasına rağmen devamsızlık hallerinden kaynaklanan ödememe durumu ortadan kaldırılmıştır.

18.1.2019

Madde 37

ÖTV Kanunu, (III) s. liste (A) cetveli

Getirilen düzenleme ile, şalgam suyu, çeşnili ve aromalı içme sütleri ile bebek ve devam sütü sayılan içeceklere ÖTV istisnası getirilmiştir.

18.1.2019

Madde 38

ÖTV Kanunu, Geçici madde 8

Yapılan değişiklikle, 18.1.2019 tarihinden önce ithal veya teslim edilen şalgam suları ile Türk Gıda Kodeksine göre çeşnili ve aromalı içme sütleri, bebek ve devam sütü sayılan içeceklerle ilgili olarak, ÖTV ve buna isabet eden KDV bakımından vergi tarhiyatı yapılmayacağı; vergi cezası kesilmeyeceği; daha önce yapılmış olan tarhiyatlardan ve kesilmiş cezalardan varsa açılmış davalardan feragat edilmesi kaydıyla vazgeçileceği; tahakkuk eden tutarların terkin edileceği; tahsil edilen tutarların ise ret ve iade edilmeyeceği düzenlenmiştir.

18.1.2019

Madde 42

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, ek madde 19

Kanun ile, malullük ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıklar ve her ay yapılan ödemeler toplamının ek ödeme dahil 1.000,00-TL’den az olamayacağı düzenlenmiştir. Ölüm sigortasından yapılan ödemeler toplamının ise, bu tutarın hak sahiplerinin hisseleri oranı esas alınarak tespit edilecek tutardan az olamayacağı belirtilmiştir. Hesaplanan aylıkların işbu maddede belirtilen tutardan az olması halinde, aradaki farkın Hazineden tahsil edileceği hüküm altına alınmıştır.

18.1.19 tarihini takip eden ilk ödeme dönemi

Madde 43

Kurumlar Vergisi Kanunu, geçici madde 9

Mükelleflerin 2017 ve 2018 yıllarında yapılan imalat sanayiine yönelik, yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırımları için yatırım teşviklerinden daha yüksek oranlarda faydalanılmasına imkân veren uygulamanın kapsamına 2019 yılı da dahil edilmiştir.

18.1.2019

Madde 48

5902 sayılı Kanun, madde 23/1

Yapılan düzenleme ile, yurt dışında meydana gelen doğal afetlere yönelik Başkanlık bütçesinde acil yardım faaliyetleri ödeneği oluşturulmuş; bu ödeneğin özel hesaba aktarılarak kullanılacağı ve İçişleri Bakanlığı’nın uygun gördüğü hallerde kamu kurum ve kuruluşlarının hesaplarına aktarılabileceği gibi değişiklikler getirilmiştir.

18.1.2019

Madde 49

6004 s. Kanun, madde 10/1(b)

Yapılan değişiklik ile, diplomatlık sınavına çalışma ekonomisi bölümü mezunlarının da girmesi olanağı tanınmıştır. Aynı zamanda, dışişleri meslek memurları bakımından yüksek lisans mezunlarında yaş sınırı 35’e çekilmiştir.

18.1.2019

Madde 52

6004 s. Kanun, madde 16

Getirilen değişiklik ile, Dışişleri Bakanlığı’nın yurt dışı teşkilatında görev yapan Türk uyruklu sözleşmeli personellerinin de aile yardımından yararlanmasının önü açılmıştır. Buna göre, işbu personelin çocuklarına yapılan eğitim yardımı lisans öğrenimi gören çocuklar için yıllık masrafın %30’u olarak; ilk, orta ve lise öğrenimi gören çocuklar içinse yıllık masrafın %50’si olarak uygulanacak.

18.1.2019

Madde 56 ve 59

Türk Borçlar Kanunu, madde 344

Borçlar Kanunu’nun kira bedel artışının belirlenmesine ilişkin 344.maddesinde yapılan değişiklikle, kira bedelinin belirlenmesinde “tüketici fiyat endeksindeki 12 aylık ortalamalara göre değişim oranının” esas alınması düzenlenmiştir. Maddenin eski halinde, kira bedelinin belirlenmesinde üretici fiyat endeksindeki artış oranı dikkate alınmaktaydı.

Yine TBK madde 344’ün 4.fıkrasında “sözleşmede kira bedeli yabancı para olarak kararlaştırılmışsa” ifadesinden sonra gelmek üzere, “20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun (TPKK) hükümleri saklı kalmak şartıyla” eklemesi yapılmıştır. Bu ekleme neticesinde kira sözleşmelerinde, sözleşme bedelinin döviz cinsinden ya da dövize endeksli kararlaştırılması halinde uygulanacak TPKK hükümleri göz önünde bulundurulmuştur.

Bu düzenlemeye bağlı olarak, yine Kanun’un 59.maddesi ile (TBK’nın 344.maddesi dahil olmak üzere belirli maddelerinin 1.7.2020 tarihine kadar uygulanmayacağına ilişkin 6217 sayılı Kanun’un geçici 2.maddesine getirilen değişiklik uyarınca), kira bedel artışlarında tüfe oranının dikkate alınacağına ilişkin getirilen düzenlemenin uygulanacağı belirtilmiştir.

1.1.2019

7161 sayılı Kanun’un tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Yazar CottGroup Hukuk ve Mevzuat Ekibi, Kategori Vergi Hukuku Mevzuatı

  • Bilgilendirme Metni!

    Bu makalede yer alan içerikler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup CottGroup® firmalarına ait bir hizmettir. Kaynak gösterilmeden iktibas edilemez. Makalenin hazırlanmasında gerekli özen ve dikkat gösterilmiş olmakla birlikte; CottGroup® ve üye şirketleri, işbu genel çerçevede bilgi veren ve yorum içerebilen makaledeki bilgilerin yanlışlık veya eksikliklerinden kaynaklanabilecek hiçbir sorumluluğu kabul etmemekte olup bu bilgilerin güvenilirliği nedeniyle oluşabilecek herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.

    Her bir somut olaya ilişkin olarak, her koşulda özel olarak profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Lütfen duyuru ile ilgili işlem yapmadan önce müşterimizseniz müşteri temsilcinizden, değilseniz bir uzmandan görüş alınız.

About The Author

/en/legislation/item/omnibus-law-introduction-amendments-tax-certain-decree-laws

Diğer Mevzuatlar

Bu web sitesi çerez kullanıyor.

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek, verimli çalışmasını sağlamak ve istatistiki verileri takip etmek için çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerezler (Cookies) sayfasını okuyunuz. Bu seçim 30 gün süreyle ya da tarayıcınızdaki çerezleri siz silene kadar geçerlidir.

Çerez Tercihleri Cookie Preferences

Çerezleri Ayarla

Çerezler, web sitelerinin kullanıcı deneyimini daha verimli hale getirmek için kullanabileceği küçük metinlerdir. Kanun, bu sitenin işleyişi için kesinlikle gerekli olan çerezlerin cihazınıza saklanabileceğini belirtir. Diğer tüm çerez türleri için izninize ihtiyacımız var. Bu site, çeşitli türde çerezler kullanmaktadır. Bazı çerezler, sayfalarımızda görünen üçüncü taraf hizmetler tarafından yerleştirilir.

Verdiğiniz izinler aşağıda yer alan web siteleri için geçerlidir:

  • www.cottgroup.com