Open menu
26Ağustos2016

Vergi Affı Yürürlükte

Vergi Affı Yürürlükte

Vergi Affı olarak da adlandırılan, birçok vergi türünde kamu alacaklarının yapılandırılmasını da içeren “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması”na ilişkin kanun 19 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İlgili kurumlar çıkaracakları tebliğler ile kanunun uygulanması detaylandırılacaktır. Bu kapsamda Maliye Bakanlığı’nın 23 Ağustos 2016’da yayımlamış olduğu tebliğ ile beraber kanun detaylarını inceleyeceğiz.

Genel hatlarıyla kanun kapsamında ; kesinleşmiş alacaklar, kesinleşmemiş veya dava safhasında olan alacaklar, inceleme aşamasında olan vergiler, matrah artırımına yönelik düzenlemeler, stok ve kayıt düzeltmelerine yönelik düzenlemeler yapılmıştır. Yapılandırmaya konu alacakları ve alacaklı kurumları aşağıda inceleyebilirsiniz.

Yapılandırmaya Konu Alacaklar

 • Vergiler ve vergi cezaları
 • Gümrük vergileri ve idari para cezaları
 • Sigorta primleri
 • Taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı
 • Emeklilik keseneği ve kurum karşılığı
 • Kanun kapsamında yapılandırılan bu alacaklara ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi , gecikme cezası

Yapılandırmaya Konu Alacakların Ait Olduğu İdareler

 • Maliye Bakanlığı
 • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
 • Belediyeler
 • Sosyal Güvenlik Kurumu

Yapılandırmaya konu alacaklar ifadesi esas itibariyle 30 Haziran 2016 tarihine kadar tahakkuk etmiş alacakları kapsamaktadır.

Başvuru yapmak isteyenler 31 Ekim 2016 tarihine kadar ilgili idareye başvuruda bulunmalıdırlar. İlk taksit ödemesinin son günü 30 Kasım 2016'dır.

1. VERGİ BORÇLARINDA YAPILANDIRMA

Esas itibariyle vadesinde ödenmeyen vergi borçlarının yapılandırılmasını içeren bu kanunla vergi aslı değişmeden, bu vergi aslı için işleyen gecikme faizleri büyük oranda düşürülmekte ve vergi aslı ile birlikte hesaplanan faiz tutarı için 18 taksite kadar ödeme imkanı getirilmektedir. İkişer aylık dönemler halinde 6,9,12,18 eşit taksitte ödeme seçenekleri mevcuttur. Ayrıca peşin ödeme seçilmesi halinde yeniden hesaplanacak gecikme faizinde %50 indirim yapılacaktır.

Vergi Dairelerine olan borçlar için yapılandırma başvurusu internet üzerinden de yapılabilecektir.

2. MATRAH ve VERGİ ARTIRIMI

Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerine daha önce verdikleri beyanlarında eksiklik olduğundan hareketle bu dönemlere ilişkin matrah ve vergi artırımında bulunabilme imkanı getirilmiştir. Matrah artırılan dönemler için ilgili vergi türlerinde vergi incelemesi yapılmayacaktır. Gelir/Kurumlar Vergisi, Stopaj Vergisi, Katma Değer Vergisi yönünden matrah ve vergi artırımı başvurusu yapılabilecektir.

2.1. GELİR/KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE MATRAH ARTIRIMI

2011-2015 takvim yıllarına ait gelir/kurumlar vergisi beyannamelerinde vergiye tabi gelir (Matrah) beyan eden mükellefler , bu matrahlarını asgari olarak aşağıdaki oranlarda/tutarlarda artırmaları gerekmektedir. İlgili oranlar uygulandığında hesaplanan tutar , minimum artış tutarının altında kalıyorsa yüksek olan tutar üzerinden vergi hesabı yapılacaktır. İlgili dönemlerde zarar eden mükellefler minimum artış tutarları üzerinden matrah artırımında bulunabileceklerdir.

Minimum Artış Oranları Minimum Artış Tutarları (Gelir Vergisi Mükellefi-Bilanço Esası) Minimum Artış Tutarları (Gelir Vergisi Mükellefi-İşletme Esası) Minimum Artış Tutarları (Kurumlar Vergisi Mükellefi)

Yıl

Oran

Yıl

Tutar-TL

Yıl

Tutar-TL

Yıl

Tutar-TL

2011

%35

2011

14.000

2011

9.500

2011

28.000-TL

2012

%30

2012

14.820

2012

9.890

2012

29.650-TL

2013

%25

2013

15.740

2013

10.490

2013

31.490-TL

2014

%20

2014

16.740

2014

11.160

2014

33.470-TL

2015

%15

2015

18.970

2015

12.650

2015

37.940-TL

Tablo-1

Tablo-2

Tablo-3

Tablo-4

Örneğin ; Mükellefin , Kurumlar vergisi beyannamesinde beyan ettiği vergi matrahı 2011 için 35.000-TL , 2012 için 65.000-TL olsun. Mükellef matrah artırımı için başvuruda bulunmuştur. Hesaplamalar ve sonuç şu şekilde olacaktır :

Yıl

İlgili Yıl Vergi Matrahı
(A)

Artırım Oranı
(Tablo-1)
(B)

Artırılan Matrah Tutarı
(A x B)
(C)

Asgari Matrah Tutarı
(Tablo-4)
(D)

Hesaplamaya Esas Matrah
(C veya D'den büyük olanı)
(E)

Vergi Oranı
(F)

Ödenecek Gelir Vergisi
(E x F )

2011

35.000-TL

%35

12.250-TL

28.000-TL

28.000-TL

%15

4.200-TL

2012

110.000-TL

%30

33.000-TL

29.650-TL

33.000-TL

%15

4.950-TL

9.150-TL

Matrah artırımı nedeniyle ödenmesi gereken gelir/kurumlar vergisi toplamı 9.150-TL'dir. Bu tutar peşin ödenebileceği gibi taksitler halinde de ödenebilecektir.

Vergi Oranı(F) %15 olarak dikkate alınmıştır. Eğer mükellef ilgili yıllar (2011,2012) beyannamelerini zamanında vermemiş, ilgili vergi tutarlarını zamanında ödememiş veya bu vergi türleri için Kanunun 2 nci ve 3 üncü maddelerinden yararlanmışsa bu oran %20 olarak hesaplanacaktır.

2.2. STOPAJ VERGİSİNDE MATRAH ARTIRIMI

Yanında çalıştırdığı personellere ödenen ücretlerden, serbest meslek ödemelerinden, kira ödemelerinden, vb. gelir veya kurumlar vergisi tevkifatı yapmakla sorumlu olanlar 2011-2015 yılları ile ilgili olarak vergi artırımında bulunabileceklerdir. Ödeme türleri açısından hesaplamalar farklılık gösterdiği için aşağıda ayrı ayrı açıklayacağız.

Minimum Artış Oranları

Yıl

Oran

2011

%6

2012

%5

2013

%4

2014

%3

2015

%2

Tablo-5

2.2.1. Ücret Ödemeleri

Her bir vergilendirme dönemine ilişkin olarak verilen muhtasar beyannamelerinde, beyan edilen ücret ödemelerinin gayrisafi tutarlarının yıllık toplamına Tablo-5'de yer alan oranlar uygulanarak hesaplama yapılacaktır.

2.2.2. Serbest Meslek Ödemeleri

Her bir vergilendirme dönemine ilişkin olarak verdikleri muhtasar beyannamelerinde beyan edilen serbest meslek ödemelerinin gayrisafi tutarlarının yıllık toplamı üzerinden Tablo-5'de yer alan oranlar uygulanarak hesaplama yapılacaktır.

2.2.3. 1.1.1. Kira Ödemeleri

Her bir vergilendirme dönemine ilişkin olarak verdikleri muhtasar beyannamelerinde beyan edilen kira ödemelerinin gayrisafi tutarlarının yıllık toplamı üzerinden Tablo-5'de yer alan oranlar uygulanarak hesaplama yapılacaktır.

2.3. KATMA DEĞER VERGİSİNDE MATRAH ARTIRIMI

KDV mükellefleri, 2011-2015 yılları içindeki her bir vergilendirme dönemine ilişkin olarak verdikleri 1 No.lu KDV beyannamelerinin "Hesaplanan Katma Değer Vergisi" satırlarında yer alan tutarların yıllık toplamı üzerinden Tablo-6'daki oranlardan az olmamak üzere hesaplanacak KDV'yi ödemeyi kabul etmeleri halinde vergi artırımı hükümlerinden faydalanabilecektir. Mükelleflerin verdikleri beyannamelerde hiç hesaplanan KDV yok ise bu mükellefler matrah artırımında bulunmalı ve bu matrah artırımı üzerinden KDV artırım tutarı hesaplanmalıdır. Matrah artırımına konu tutar üzerinden %18 KDV hesaplanacaktır.

Minimum Artış Oranları

Yıl

Oran

2011

%3,5

2012

%3

2013

%2,5

2014

%2

2015

%1,5

Tablo-6

3. İŞLETME KAYITLARININ DÜZELTİLMESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER
3.1. Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Mevcut Olmayan Emtialar

Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükelleflerine, kayıtlarında yer aldığı hâlde işletmelerinde mevcut olmayan emtialarını, 30 Kasım 2016 tarihine (bu tarih dahil) kadar fatura düzenlemek ve her türlü vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle kayıt ve beyanlarına intikal ettirmeleri ve böylece kayıtlarını fiili duruma uygun hale getirmeleri imkanı verilmiştir.

Madde kapsamında düzenlenecek faturalarda alıcıya ilişkin bilgiler yerine, "Muhtelif Alıcılar (6736 sayılı Kanunun 6/2 maddesi çerçevesinde düzenlenmiştir)" ibaresi yazılacaktır. Bu şekilde faturalanan ve yasal defterlere kaydedilen emtia ile ilgili işlemler, normal satış işlemlerinden bir farklılık arz etmemektedir.

Satış hasılatı yıllık gelir veya kurumlar vergisi matrahının hesaplanmasında dikkate alınacaktır.

Bu kapsamda ödenmesi gereken katma değer vergisi, ilk taksidi beyanname verme süresi içinde, izleyen taksitler beyanname verme süresini takip eden ikinci ve dördüncü ayda olmak üzere üç eşit taksitte ödenebilir.

3.2. Kayıtlarda Yer aldığı halde İşletmede Mevcut Olmayan Kasa Mevcudu ve Ortaklardan Alacaklar

Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerine, 31/12/2015 tarihi itibarıyla düzenledikleri bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ve işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarları ile bunlarla ilgili diğer hesaplarda yer alan işlemlerini 30 Kasım 2016 tarihine (Bu tarih dahil) kadar vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltmeleri ve böylece kayıtlarını fiili duruma uygun hale getirmeleri imkanı verilmiştir.

Düzeltme uygulamasında, kasa mevcutları ile ortaklardan net alacak tutarlarıyla ilgili olmakla beraber başka hesaplarda takip edilen tutarların da dikkate alınması mümkündür. Beyan edilen tutarlar üzerinden %3 oranında vergi hesaplanacak ve hesaplanan vergi beyanname verme süresi (30 Kasım 2016) içinde ödenecektir.

4. VARLIK BARIŞI

Yurt dışında bulunan para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, anılan maddedeki hükümler çerçevesinde 31 Aralık 2016 tarihine kadar Türkiye'ye getiren gerçek ve tüzel kişiler söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebileceklerdir.

Ayrıca, gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince, Türkiye'de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar, 31 Aralık 2016 tarihine kadar kanuni defterlere kaydedilebilecektir.

Yurt dışından Türkiye'ye getirilen veya yurt içinde olup kanuni defterlere kaydedilen varlıklar nedeniyle, bu madde hükmünden yararlananlar ve bunların kanuni temsilcileri hakkında, başkaca bir neden ile gerekli olması hali saklı kalmak üzere sırf bu işlemin yapılmış olmasından dolayı ve bu işlemden hareket edilerek, hiçbir şekilde vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı ile herhangi bir araştırma, inceleme, soruşturma veya kovuşturma yapılamayacak, vergi cezası ve idari para cezaları kesilemeyecektir.

Kanunun tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Resmi Gazete Yayınına buradan ulaşabilirsiniz.

Yazar CottGroup Hukuk ve Mevzuat Ekibi, Kategori Vergi Hukuku Mevzuatı

 • Bilgilendirme Metni!

  Bu makalede yer alan içerikler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup CottGroup® firmalarına ait bir hizmettir. Kaynak gösterilmeden iktibas edilemez. Makalenin hazırlanmasında gerekli özen ve dikkat gösterilmiş olmakla birlikte; CottGroup® ve üye şirketleri, işbu genel çerçevede bilgi veren ve yorum içerebilen makaledeki bilgilerin yanlışlık veya eksikliklerinden kaynaklanabilecek hiçbir sorumluluğu kabul etmemekte olup bu bilgilerin güvenilirliği nedeniyle oluşabilecek herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.

  Her bir somut olaya ilişkin olarak, her koşulda özel olarak profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Lütfen duyuru ile ilgili işlem yapmadan önce müşterimizseniz müşteri temsilcinizden, değilseniz bir uzmandan görüş alınız.

About The Author

/en/legislation/item/tax-amnesty-in-effect

Diğer Mevzuatlar

Bu web sitesi çerez kullanıyor.

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek, verimli çalışmasını sağlamak ve istatistiki verileri takip etmek için çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerezler (Cookies) sayfasını okuyunuz. Bu seçim 30 gün süreyle ya da tarayıcınızdaki çerezleri siz silene kadar geçerlidir.

Çerez Tercihleri Cookie Preferences

Çerezleri Ayarla

Çerezler, web sitelerinin kullanıcı deneyimini daha verimli hale getirmek için kullanabileceği küçük metinlerdir. Kanun, bu sitenin işleyişi için kesinlikle gerekli olan çerezlerin cihazınıza saklanabileceğini belirtir. Diğer tüm çerez türleri için izninize ihtiyacımız var. Bu site, çeşitli türde çerezler kullanmaktadır. Bazı çerezler, sayfalarımızda görünen üçüncü taraf hizmetler tarafından yerleştirilir.

Verdiğiniz izinler aşağıda yer alan web siteleri için geçerlidir:

 • www.cottgroup.com