Open menu
06Aralık2017

7061 Sayılı Torba Yasa Kanunu ile Yeni Vergi Düzenlemeleri

7061 Sayılı Torba Yasa Kanunu ile Yeni Vergi Düzenlemeleri

"Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 5 Aralık 2017 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Vergi uygulamaları yönünden tasarıyı önce başlıklar halinde, devamında da detaylı olarak inceleyeceğiz.

TORBA YASA KANUNU KONU BAŞLIKLARI

 1. Kurumlar Vergisi Kanunu ile İlgili Düzenlemeler
 2. Gelir Vergisi Kanunu ile İlgili Düzenlemeler
 3. Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu İle İlgili Düzenlemeler
 4. Özel Tüketim Vergisi Kanunu İle İlgili Düzenlemeler
 5. Vergi Usul Kanunu İle İlgili Düzenlemeler
 6. Gider Vergileri Kanunu İle İlgili Düzenlemeler
 7. Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu İle İlgili Düzenlemeler
 8. Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu İle İlgili Düzenlemeler
 9. Emlak Vergisi Kanunu İle İlgili Düzenlemeler

TORBA YASA KANUNU DETAYLARI

 1. Kurumlar Vergisi Kanunu ile ilgili Düzenlemeler.

  1. Kurumlar Vergisi Oranı %22'ye çıkarılmaktadır.
  2. Taşınmaz ve İstirak Kazancı İstisnası %75'den %50'ye düşürülmektedir.
  3. Teşvik Belgeli Yatırımlar'daki İndirim Oranı 2018'de de geçerli olacaktır.
  4. Kooperatiflerde Risturn İstisnası kaldırılmış, muafiyet uygulaması detaylandırılmıştır.
 2. Gelir Vergisi Kanunu ile ilgili Düzenlemeler.

  1. Kira gelirlerinde uygulanan %25’lik götürü gider oranı %15’e düşürülmüştür.
  2. Asgari Ücret üzerinden alınan vergide düzenleme yapılmıştır.
 3. KDV Kanunu İle ilgili Düzenlemeler

  1. Yabancılar tarafından Türkiye'deki KDV mükellefi olmayanlara verilen hizmette KDV sorumluluğu getirilmiştir.
  2. Roaming hizmetlerinde "İstisna Uygulaması" getirilmiştir.
  3. Finansal kiralama ve finansman şirketlerine yapılan teslimlerde KDV istisnası getirilmiştir.
  4. İmalat Sanayii Yatırımlar'ında İnşaat İşleri Nedeniyle Yüklenilen Katma Değer Vergisi'nin iadesi uygulaması 2018'de de devam edecektir.
  5. Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi İçin KDV istisnası öngörülmüştür.
 4. Özel Tüketim Vergisi Kanunu İle İlgili Düzenlemeler.

  1. Engellilerin istisna kapsamında taşıt alımına sınırlama getirilmesi öngörülmüştür.
  2. Makaronlar ve meyveli gazozlar ÖTV kapsamına alınmıştır.
 5. Vergi Usul Kanunu İle İlgili Düzenlemeler.

  1. Mernis kayıtlarında yer alan adres Bilinen Adresler arasına alınmaktadır.
 6. Gider Vergileri Kanunu İle İlgili Düzenlemeler

  1. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinde lehe alınan paralar için BSMV istisnası getirilmiştir.
  2. Özel İletişim Vergisi oranı %7,5'e düşürülmüştür.
 7. Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu İle İlgili Düzenlemeler

  1. Şans oyunları ile gerçek ve tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyeler için uygulanan veraset ve intikal vergisi oranı %20’ye çıkarılmıştır.
 8. Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu İle İlgili Düzenlemeler

  1. Vergilendirme kriterlerinde değişikliğe gidilmiştir.
 9. Emlak Vergisi Kanunu İle İlgili Düzenlemeler

  1. 2018 yılı arsa ve arazi m2 birim fiyatlarındaki artışın 2017 yılındaki değerlere göre %50 den daha fazla artması engellenmiştir.
 1. KURUMLAR VERGİSİ KANUNU İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER

  1. Kurumlar Vergisi Oranı %22'ye Çıkarılmaktadır.

   %20 olan Kurumlar Vergisi oranı 2018, 2019 ve 2020 yılı kurum kazançları için %22 olarak uygulanacaktır.

   Madde : 91
   —Yürürlük Tarihi : 05.12.2017

  2. Taşınmaz Satışından Doğan Kazancın İstisnası %75 ten %50 ye Düşürülmüştür.

   Kurumların iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazların satışından doğan kazançlarına uygulanan % 75’lik istisna %50’ye indirilmiştir.

   Madde : 89
   —Yürürlük Tarihi : 05.12.2017

   Bankalara borçlu olanların ve bunların kefillerinin, bu borçlara karşılık olarak taşınmaz ve iştirak hisselerinin bankalara devrinden doğan kazançları ve bankaların bu varlıkları elden çıkartmalarından doğan kazançlarına tanınan kurumlar vergisi istisnası, finansal kiralama ve finansman şirketlerini de kapsayacak şekilde genişletilmekte, mevcut düzenlemede yer alan %75 istisna oranı taşınmazlar için %50, iştirak hisseleri için %75 olarak yeniden belirlenmektedir.

   Madde : 89
   —Yürürlük Tarihi : 01.01.2018

  3. Teşvik Belgeli Yatırımlardaki İndirim Oranı 2018'de de Geçerli Olacak

   2017 yılında yapılan imalat sanayi yatırımları için yatırım teşviklerinden daha yüksek oranlarda faydalanılmasına imkan veren düzenleme, 2018 yılında da uygulanacaktır.

   Madde : 90
   —Yürürlük Tarihi : 05.12.2017

  4. Kooperatiflerde Risturn İstisnası Kaldırılmış, Muafiyet Uygulaması Detaylandırılmıştır

   Kooperatiflerin muafiyetine ilişkin yapılan yeni düzenleme çerçevesinde, kooperatiflerin ortak içi işlemleri nedeniyle kurumlar vergisi hesaplanması ve ödenmesi gerekmeyeceğinden, 5520 sayılı Kanun'un beşinci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde düzenlenen risturn istisnasında üretim ve kredi kooperatiflerine ilişkin düzenleme yersiz kalmaktadır. Bu nedenle anılan kooperatiflere ilişkin risturn istisnası hükümleri mevcut düzenlemeden çıkarılmaktadır.

   Madde : 106
   —Yürürlük Tarihi : 01.01.2018.

   Mevcut uygulamaya göre kooperatifler ortak dışı işlem yaptıkları takdirde muafiyetlerini kaybetmekte ve kurumlar vergisi mükellefi olarak vergiye tabi tutulmaktadırlar. Bu durum, kooperatiflerin istisnai nitelikteki ortak dışı işlemleri nedeniyle muafiyetten mükellefiyete geçmelerine sebep olmakla birlikte vergi idaresince yapılan tespitler neticesinde cezalı tarhiyatlara da muhatap olmaları sonucunu doğurabilmektedir.

   Yapılan düzenleme ile kooperatiflerde ortak dışı işlemlerden ne anlaşılması gerektiğine madde metninde yer verilmekte, kooperatiflerin faaliyetlerinin icrasına mahsus olarak iktisap ettikleri demirbaş, makine, teçhizat, taşıt vb. maddi duran varlıklarının ekonomik ömürlerini tamamladıktan sonra elden çıkarılmalarının ortak dışı işlem olarak kabul edilmeyeceği düzenlenmektedir.

   Aynca kooperatiflerin ortak dışı işlemleri nedeniyle muafiyetlerini kaybetmemelerine ve bu işlemlerinden doğan kazançlarının kooperatif tüzel kişiliğine bağlı ayrı bir iktisadi işletme nezdinde Maliye Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde vergilendirilmesine ilişkin düzenleme yapılmaktadır.

   Madde : 88
   —Yürürlük Tarihi : 01.01.2018

 2. GELİR VERGİSİ KANUNU İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER

  1. Kira Gelirlerinde Uygulanan %25’lik Götürü Gider Oranı %15’e Düşürülmüştür

   193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun “Giderler” başlıklı 74 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yapılması öngörülen değişiklik ile, gayrimenkul sermaye iratlarına yönelik olarak mükelleflerin gerçek giderlerine karşılık olmak üzere hasılatlarının %25'i oranında uygulanmakta olan götürü gider oranı %15'e düşürülmektedir.

   Madde : 14
   —Yürürlük Tarihi : 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere 5 Aralık 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

  2. Asgari Ücret Üzerinden Alınan Vergide Düzenleme Yapılmıştır

   Kanunun 15. Maddesiyle 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

   “GEÇİCİ MADDE 87- 2017 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin net ücretleri bu Kanun'un 103 üncü maddesinde yazılı tarife nedeni ile, 32 nci maddedeki esaslara göre sadece kendisi için asgari geçim indirimi hesaplanan asgari ücretlilere 2017 yılı Ocak ayına ilişkin ödenen net ücretin altında kalanlara, bu tutar ile 2017 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin olarak aylık hesaplanan net ücreti arasındaki fark tutar, ücretlinin asgari geçim indirimine ayrıca ilave edilir. Bu fıkrada geçen net ücret, yasal kesintiler sonrası ücret tutarına asgari geçim indiriminin ilavesi sonucu oluşan ücreti ifade eder.

   Maliye Bakanlığı tarafından 6 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile konunun detayları netleştirilmiştir.

   Özet Olarak:

   1. Uygulama Kasım 2017 dönemi ile başlayacaktır. Bu nedenle Kasım 2017 bordrolarının revize edilmesi gerekmektedir.

    4.4) İkinci fıkrada belirtilen esaslara göre, 2017 yılı Eylül ve Ekim ayları için hesaplanan ve ilave asgari geçim indiriminden (AGİ) faydalanılmamış olan fark tutarlar, ücretlinin Kasım ayına ait Asgari Geçim İndirimi Bordrosunda yer alan asgari geçim indirimine eklenmek suretiyle mahsup edilecektir. Bu suretle mahsup edilemeyen bir tutarın kalması halinde kalan bu tutar, daha sonraki aylarda verilecek muhtasar beyannameler üzerinde yukarıda açıklanan esaslar çerçevesinde mahsup edilecek olup söz konusu dönemlere ait muhtasar beyannameler için bu nedenle düzeltme yapılmayacaktır.

   2. Uygulamadan 30 gün tam çalışan ve ücreti Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında 1.404,06_TL’nin altına düşen çalışanlar yararlanacaktır.

    3.4) Gelir Vergisi tarifesi nedeniyle ücretlerinde düşüş olsa dahi net ücretleri 1.404,06 TL’nin altına düşmeyenler bu uygulamadan yararlanamayacaklardır.

    3.5) Hizmet erbabının, ücret aldığı dönemde işe başlaması veya işten ayrılması, ücretsiz izin ve benzeri nedenlerle net ücretinin 1.404,06 TL’nin altına düşmesi durumunda ilave asgari geçim indirimi uygulanmayacaktır.

   3. Asgari geçim indirim tutarı, döneme ait gelir vergisi tutarının üzerinde olması halinde fark tutarı bir sonraki dönem bordrosuna yansıtılacaktır.

    4.4) İkinci fıkrada belirtilen esaslara göre, 2017 yılı Eylül ve Ekim ayları için hesaplanan ve ilave asgari geçim indiriminden faydalanılmamış olan fark tutarlar, ücretlinin Kasım ayına ait Asgari Geçim İndirimi Bordrosunda yer alan asgari geçim indirimine eklenmek suretiyle mahsup edilecektir. Bu suretle mahsup edilemeyen bir tutarın kalması halinde kalan bu tutar, daha sonraki aylarda verilecek muhtasar beyannameler üzerinde yukarıda açıklanan esaslar çerçevesinde mahsup edilecek olup söz konusu dönemlere ait muhtasar beyannameler için bu nedenle düzeltme yapılmayacaktır. (6) Asgari geçim indiriminin toplamı, ücretlinin o aydaki ücretinden kesilen gelir vergisinden fazla olamayacaktır.

   4. ÖRNEKLER:

    ÖRNEK 1:Bekâr ve çocuksuz olan hizmet erbabı Bay (A)’nın 2017 yılı Ocak ayında asgari geçim indirimi dâhil net ücreti 1.404,06 TL’dir.

    193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinde yer alan vergi tarifesi nedeniyle Bay (A)’nın, 2017 yılı Eylül ayı net ücreti 1.374,17 TL’ye, Ekim, Kasım ve Aralık ayları net ücreti ise 1.328,52 TL’ye düşmektedir.

    Bay (A)’nın işvereni (T) A.Ş. 2017 yılı Eylül ve Ekim aylarına ilişkin muhtasar beyannamelerini kanuni süresinde vermiştir. Dolayısıyla Bay (A) için Eylül ve Ekim aylarında ilave asgari geçim indirimi uygulanamamıştır.

    Bu durumda, işveren (T) A.Ş. Bay (A)’nın; Eylül ayı için hesaplanan 29,89 TL, Ekim ayı için hesaplanan 75,54 TL ilave asgari geçim indirimi tutarı toplamı olan (29,89+75,54=) 105,43 TL’yi, 2017 yılı Kasım ayındaki (75,54 TL) ilave asgari geçim indirimi ile birlikte, Kasım ayı için 2017 yılı Aralık ayında vereceği muhtasar beyanname üzerinde mahsup edecektir.

    Buna göre, Bay (A)’nın ilave asgari geçim indirimi tutarları dâhil, Kasım ayında yararlanacağı asgari geçim indirimi tutarı toplamı (Eylül ayı için 29,89 TL, Ekim ayı için 75,54 TL, Kasım ayı için 75,54 TL ilave asgari geçim indirimi ile Kasım ayı için normal asgari geçim indirimi 133,31 TL) 314,28 TL dir. Ancak, bu dönemde Bay (A) için hesaplanan gelir vergisi 302,17 TL olduğundan, asgari geçim indirimi tutarı da ödenmesi gereken vergiden fazla olamayacağından, bu hizmet erbabına asgari geçim indirimi olarak ödenecek tutar en fazla 302,17 TL olacaktır. Bay (A) adına 2017 yılı Kasım ayı için hesaplanan vergi tutarının yetersizliği nedeniyle yararlanılamayan (314,28-302,17=) 12,11 TL asgari geçim indirimi ise daha sonraki dönem için verilecek muhtasar beyannamede mahsup edilecektir.

    Böylece, örneğimizdeki hizmet erbabının, 2017 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında vergi tarifesinin ikinci dilimine girmesinden kaynaklanan kaybı, ilave asgari geçim indirimi yoluyla telafi edilecek ve kendisine söz konusu aylar için 1.404,06 TL ödenecektir.

    ÖRNEK 2:Evli, eşi ücretli olarak çalışan çocuksuz Bayan (C), 1.860 TL brüt ücret almaktadır. Bayan (C)’nin2017 yılı Ocak ayında asgari geçim indirimi dâhil net ücreti 1.463,04 TL’dir. 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinde yer alan vergi tarifesi nedeniyle Eylül ayı net ücreti 1.401,59 TL’ye, Ekim ayı net ücreti ise 1.383,99 TL’ye düştüğünden Eylül ayı için (1.404,06-1.401,59=) 2,47 TL, Ekim ayı için de (1.404,06 -1.383,99=) 20,07 TL’lik fark ücretlinin asgari geçim indirimine ilave edilecek, böylelikle Bayan (C)’nin 2017 yılı Eylül ve Ekim ayları net ücreti 1.404,06 TL’nin altına düşmeyecektir. Ayrıca, bu hizmet erbabına Kasım ve Aralık aylarında da ilave asgari geçim indirimi ödenecektir.

    ÖRNEK 3:Bay (D) asgari ücretle çalışmaktadır. Bay (D) evli ve 3 çocuklu olup eşi çalışmamaktadır.

    Bay (D)’nin 2017 yılı Ocak ayında asgari geçim indirimi dâhil net ücreti 1.497,38 TL’dir. 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinde yer alan vergi tarifesi nedeniyle, Bay (D)’nin Eylül ayı net ücreti 1.467,49 TL’ye Ekim, Kasım ve Aralık ayları net ücreti ise 1.421,84 TL’ye düşmektedir.

    Bay (D)’nin, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayları net ücreti 1.404,06 TL’nin altına düşmediğinden, Bay (D) ilave asgari geçim indiriminden yararlanamayacak ve kendisine Eylül ayı için net 1.467,49 TL, Ekim, Kasım ve Aralık ayları için net 1.421,84 TL ödenecektir.

   Madde : 15
   —Yürürlük Tarihi :1 Eylül 2017 tarihinden geçerli olmak üzere 5 Aralık 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 3. KDV KANUNU İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER

  1. Yabancılar Tarafından Türkiye’deki KDV Mükellefi Olmayanlara Verilen Hizmetlerde KDV Sorumluluğu Getirilmiştir.

   Türkiye'de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayanlar tarafından KDV mükellefi olmayan gerçek kişilere elektronik ortamda sunulan hizmetlere ilişkin Katma Değer Vergisi'nin, Avrupa Birliği uygulamalarına benzer şekilde; bu hizmeti sunanlar tarafından beyan edilip ödenecektir.

   Madde : 41
   —Yürürlük Tarihi :01.01.2018

  2. Roaming Hizmetlerinde İstisna Uygulaması Getirilmiştir.

   Katma Değer Vergisi Kanunu’nun istisnalara ilişkin 17 nci maddesinde değişiklik yapılmak suretiyle, cep telefonu abonelerinin yurtdışında yaptıkları kullanımlara ilişkin yurtdışında bulunan operatör tarafından, yurtiçindeki operatöre verilen roaming hizmetine ilişkin bedel ile, bu bedelin yurtiçindeki operatör tarafından aboneye yansıtılması, Katma Değer Vergisi'nden istisna edilmektedir.

   Madde : 42
   —Yürürlük Tarihi :01.01.2018

  3. Finansal Kiralama ve Finansman Şirketlerine Yapılan Teslimlerde KDV İstisnası Getirilmiştir.

   Bankalara borçlu olanların ve kefillerinin borçlarına karşılık taşınmaz ve iştirak hisselerinin bankalara devir ve teslimlerinde tanınan KDV istisnası, finansal kiralama ve finansman şirketlerine yapılan devir ve teslimlerde de uygulanacaktır.

   Madde : 42
   —Yürürlük Tarihi : 01.01.2018

  4. İmalat Sanayii Yatırımlarında İnşaat İşleri Nedeniyle Yüklenilen Katma Değer Vergisi'nin İadesi Uygulaması 2018'de de Devam Edecektir.

   İmalat sanayii yatırımları üzerindeki katma değer vergisinden kaynaklı finansman yükünü gidermek amacıyla bu yatırımlar nedeniyle 2017 yılında yapılacak inşaat harcamaları dolayısıyla yüklenilecek KDV'nin iadesi uygulaması 2018 yılında da sürdürülecektir.

   Madde : 43
   —Yürürlük Tarihi : 05.12.2017

  5. Eğitimde "Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi" (FATİH) Projesi İçin KDV İstisnası Öngörülmüştür.

   Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi kapsamında yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin KDV, Özel İletişim Vergisi, Damga Vergisi, ÖTV ve harçlardan müstesna tutulmasına ilişkin düzenleme yapılmıştır.

   Madde : 44
   —Yürürlük Tarihi : 05.12.2017

 4. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER

  1. Engellilerin İstisna Kapsamında Taşıt Alımına Sınırlama Getirilmesi Öngörülmüştür.

   87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan malların (otomobil, arazi taşıtı, SUV ve benzeri) engelliler tarafından ilk iktisabında uygulanan istisna, Bakanlar Kurulu'nca ÖTV Kanu'nun 12 nci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (c) bendine göre Özel Tüketim vergisi (ÖTV) matrahı esas alınarak fiyat grupları itibarıyla farklı oranlar belirlenmesi halinde, belirlenen en yüksek orana tabi olanların dışındaki taşıtlarla sınırlandırılmaktadır.

   Madde : 72
   —Yürürlük Tarihi : 01.01.2018

  2. Makaronların ve Meyveli Gazozların ÖTV Kapsamına Alınmıştır.

   Makaronlar ve meyveli gazozlar ÖTV kapsamına alınmış olup makaronlar için yürürlük tarihi 5 Aralık 2017 olup, meyveli gazozlar için 1 Ocak 2018 tarihindedir.

   Madde : 73,74,75

 5. VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER

  1. Mernis Kayıtlarında Yer Alan Adres Bilinen Adresler Arasına Alınmaktadır

   Vergi Usul Kanunu 101. Maddesi değiştirilmiş olup MERNİS kayıtlarında yer alan adres bilinen, adresler arasına alınmıştır.

   Madde : 16
   —Yürürlük Tarihi : 01.01.2018

 6. GİDER VERGİLERİ KANUNU İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER

  1. Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmelerinde Lehe Alınan Paralar için BSMV İstisnası Getirilmiştir.

   6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 29. Maddesinin birinci fıkrasının (p) bendinde değişiklik yapılmış olup, işlemin yapıldığı yere bakılmaksızın vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri sonucu lehe alınan paraların banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna edilmektedir.

   Madde : 11
   —Yürürlük Tarihi : 01.01.2018

  2. Özel İletişim Vergisi Oranı %7,5'e Düşürülmüştür.

   6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 29. Maddesinde değişiklik yapılarak Özel İletişim Vergisi Oranı %7,5 olarak belirlenmiştir.

   Madde : 10
   —Yürürlük Tarihi : 01.01.2018

 7. VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER

  1. Şans Oyunları ile Gerçek ve Tüzel Kişilerce Düzenlenen Yarışma ve Çekilişlerde Kazanılan İkramiyeler için Uygulanan Veraset ve İntikal Vergisi Oranının %20’ye Çıkarılmıştır.

   7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nun 16. Maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan %10 ibaresi %20 olarak değiştirilmiştir.

   Madde : 13
   —Yürürlük Tarihi : 01.01.2018

 8. MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER

  1. 8.1. Vergilendirme kriterlerlerinde değişikliğe gidilmiştir.

   197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun 2. maddesinin birinci fıkrasına “Taşıt Değeri” nin açıklaması eklenmiştir. İlave olarak aynı kanunun 5. Maddesinde yer alan tarifede değişikliğe gidilmiştir.

   Madde : 22,23
   —Yürürlük Tarihi : 01.01.2018

 9. EMLAK VERGİSİ KANUNU İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER

  1. 2018 Yılı Arsa ve Arazi m2 Birim Fiyatlarındaki Artışın 2017 Yılındaki Değerlere Göre %50'den Daha Fazla Artması Engellenmiştir.

   1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’na geçici madde eklenmiş olup takdir komisyonlarınca 2018 yılı için takdir edilen asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin, 2017 yılında uygulanan birim değerlerin belirli bir yüzdesini geçmemesi sağlanmaktadır. Takip eden 2019, 2020 ve 2021 yıllarında da bina ve arazi vergi değerlerinin hesabında 2018 yılı için esas alınan birim değerleri üzerinden işlem yapılması amaçlanmaktadır.

   Madde : 35
   —Yürürlük Tarihi : 05.12.2017

İlgili Gelir Vergisi Genel Tebliğini buradan görüntüleyebilirsiniz.

İlgili düzenlemeyi içeren kanun tasarısını buradan görüntüleyebilirsiniz. Detaylı bilgi için lütfen müşteri temsilcinizle veya bir uzmanla görüşünüz.

Yazar CottGroup Hukuk ve Mevzuat Ekibi, Kategori Vergi Hukuku Mevzuatı

 • Bilgilendirme Metni!

  Bu makalede yer alan içerikler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup CottGroup® firmalarına ait bir hizmettir. Kaynak gösterilmeden iktibas edilemez. Makalenin hazırlanmasında gerekli özen ve dikkat gösterilmiş olmakla birlikte; CottGroup® ve üye şirketleri, işbu genel çerçevede bilgi veren ve yorum içerebilen makaledeki bilgilerin yanlışlık veya eksikliklerinden kaynaklanabilecek hiçbir sorumluluğu kabul etmemekte olup bu bilgilerin güvenilirliği nedeniyle oluşabilecek herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.

  Her bir somut olaya ilişkin olarak, her koşulda özel olarak profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Lütfen duyuru ile ilgili işlem yapmadan önce müşterimizseniz müşteri temsilcinizden, değilseniz bir uzmandan görüş alınız.

About The Author

/en/legislation/item/new-tax-regulations-through-omnibus-bill

Diğer Mevzuatlar

Bu web sitesi çerez kullanıyor.

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek, verimli çalışmasını sağlamak ve istatistiki verileri takip etmek için çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerezler (Cookies) sayfasını okuyunuz. Bu seçim 30 gün süreyle ya da tarayıcınızdaki çerezleri siz silene kadar geçerlidir.

Çerez Tercihleri Cookie Preferences

Çerezleri Ayarla

Çerezler, web sitelerinin kullanıcı deneyimini daha verimli hale getirmek için kullanabileceği küçük metinlerdir. Kanun, bu sitenin işleyişi için kesinlikle gerekli olan çerezlerin cihazınıza saklanabileceğini belirtir. Diğer tüm çerez türleri için izninize ihtiyacımız var. Bu site, çeşitli türde çerezler kullanmaktadır. Bazı çerezler, sayfalarımızda görünen üçüncü taraf hizmetler tarafından yerleştirilir.

Verdiğiniz izinler aşağıda yer alan web siteleri için geçerlidir:

 • www.cottgroup.com