+90 212 244 9222

22Mart2018

Teşviklerden Geriye Dönük Yararlanma Hakkı

Teşviklerden Geriye Dönük Yararlanma Hakkı

TBMM Genel Kurulunda, "torba tasarı" olarak bilinen ve Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı'ndaki 17. Madde 21.03.2018'de kabul edildi.

Buna ek olarak, geriye dönük teşviklerden yararlanma ile ilgili Torba Tasarı maddesi 27 Mart 2018 tarihinde 30373 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. İlgili maddenin yürürlülük tarihini takip eden ayın başından, bir başka ifadeyle 1 Mayıs 2018'den itibaren başlamakta ve Mayıs ayının sonunda sona ermektedir.

Bu maddenin yürürlüğüe girmesi ile birlikte bir ay içinde başvuru yapmayan işverenler, geçmişe dönük teşvikler ile ilgili hak kaybına uğrayacaklardır. Ayırca, Sosyal Güvenlik Kurumuna ait sistemlerin bu dönemdeki yoğunluk durumuna göre hesaplamaları n uzun zaman alacağı ve yoğun trafik nedeniyle bildirge sorunları yaşanacağını öngörülmektedir. Bu nedenle işverenlerin geriye dönük olan alacaklarını gecikmeden tespit etmeleri önem arz etmektedir.

1 AYLIK SÜRE

7103 Numaralı yasanın 70. Maddesi ile 5510 sayılı Kanuna eklenen "Ek 17. Madde" kapsamında, yasanın yürürlüğe girme tarihini takip eden ayın başından itibaren 1 aylık süre içinde başvuru yapılarak, geriye dönük teşviklerden yararlanılabilecektir (01.03.2011 tarihinden itibaren). Bu durumda çalışan sayısına paralel olarak faydalanılacak teşvik tutarının yüksek olması mümkündür. Resmi Gazetede yayımlanan maddenin tam metnini en altta bulabilirsiniz.

GECİKME HALİNDE

Başvuru süresi içinde başvuru yapmayanlar için ise; Torba Yasa ile 5510 Sayılı Kanuna eklenen Ek Madde 17 ile bu Kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde yararlanılmadığı ay/dönemlerde gerekli tüm koşulların sağlanmış olması ve yararlanılmayan ayı/dönemi takip eden altı ay içerisinde Kuruma müracaat edilmesi şartlarıyla, başvuru tarihinden geriye yönelik en fazla altı aya ilişkin olmak üzere, yararlanılmamış olan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabilir veya yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimleri başka bir prim teşviki, destek ve indirimi ile değiştirilebilir.

TEŞVİKLERİN HESAPLANMASI ve GÜVENLİK SORUNLARI

Bu teşviklerin hesaplanması için yüksek hızda hizmet verebilen güçlü alt yapılara ihtiyaç duyulmaktadır. CottGroup® olarak bu alandaki en güçlü İleri Teşvik Uygulamaları Yönetim Sistemi'ni kendi sunucularımız üzerinde çalışacak şekilde implementasyonunu gerçekleştirdik.

Çeşitli tedarikçiler yüksek hosting ve trafik maliyetleri nedeniyle çok hassas personel bilgilerini yurt dışı sunuculara (Azure, AWS gibi...) göndermektedirler. Bu durum Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na göre aykırılık oluşturmaktadır. Ayrıca bu tedarikçiler ile çalışılması durumunda, bir gizlilik sözleşmesi olsa dahi personel bilgilerinin, ücretler de dahil olmak üzere üçüncü parti bir yazılım şirketine aktarılması söz konusudur.

CottGroup® olarak gizlilikten ödün vermeden, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikasyonu'muz ile uyumlu bir yazılım ile hizmet vermekteyiz.


TASARI METNİ

VERGİ KANUNLARI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

Kabul Tarihi: 21/3/2018
Kanun No. 7103

Madde 70- 5510 Sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

EK MADDE 17-Bu Kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde yararlanılmadığı ay/dönemlerde gerekli tüm koşulların sağlanmış olması ve yararlanılmayan ayı/dönemi takip eden altı ay içerisinde Kuruma müracaat edilmesi şartlarıyla, başvuru tarihinden geriye yönelik en fazla altı aya ilişkin olmak üzere, yararlanılmamış olan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabilir veya yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimleri başka bir prim teşviki, destek ve indirimi ile değiştirilebilir. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönemlere ilişkin olmak üzere tüm şartları sağladığı halde bu Kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanmamış işverenler ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yararlanılan prim teşviki, destek ve indirimlerin değiştirilmesine yönelik talepte bulunan işverenler tarafından en son bu maddenin yürürlük tarihini takip eden aybaşından itibaren bir ay içinde Kuruma başvurulması halinde, yararlanılmamış olan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabilir veya yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimleri başka bir prim teşvik, destek ve indirimi ile değiştirilebilir. Bu maddenin ikinci fıkrası kapsamında talepte bulunan işverenlere iade edilecek tutar, maddenin yürürlük tarihinden önce talepte bulunanlar için maddenin yürürlük tarihini takip eden aybaşından, yürürlük tarihinden sonra talepte bulunanlar için ise, talep tarihini takip eden aybaşından itibaren kanuni faiz esas alınmak suretiyle hesaplanarak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden takvim yılı başından başlayarak üç yıl içinde ödenir. Ödeme, öncelikle bu Kanunun 88 inci maddesinin on dört ve on altıncı fıkralarına göre muaccel hale gelmiş prim ve her türlü borçlardan, sonrasında ise ilgili kanunlar uyarınca yapılandırma veya taksitlendirme de dâhil olmak üzere müeccel haldeki prim ve her türlü borçlarından mahsup yoluyla gerçekleştirilir. Ancak, üç yıl sonunda ilgili kanunları gereği yapılandırılma veya taksitlendirilme sebebiyle vadesi gelmemiş taksit ödemelerinden peşinen mahsup edilir. Kuruma borcu bulunmayan işverenlere altı ayda bir eşit taksitlerle iade yapılır.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönemlere ilişkin olmak üzere tüm şartları sağladığı halde bu Kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanmamış işverenler ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yararlanılan prim teşviki, destek ve indirimlerin değiştirilmesine yönelik talepte bulunan işverenler tarafından en son bu maddenin yürürlük tarihini takip eden aybaşından itibaren bir ay içinde Kuruma başvurulması halinde, yararlanılmamış olan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabilir veya yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimleri başka bir prim teşvik, destek ve indirimi ile değiştirilebilir.

Görülmekte olan davalarda ayrıca bir başvuru şartı aranmaksızın, dava öncesi yapılan idari başvuru tarihinden itibaren işleyecek kanuni faiziyle birlikte hesaplanacak tutar üçüncü fıkra hükümlerine göre mahsup veya iade edilir. Mahkemelerce, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış davalarda davanın konusuz kalması sebebiyle karar verilmesine yer olmadığına karar verilir. Yargılama giderleri idare üzerinde bırakılır ve vekâlet ücretinin dörtte birine hükmedilir. Ayrıca, ilk derece mahkemelerince verilen kararlar hakkında Sosyal Güvenlik Kurumunca kanun yollarına başvurulmaz ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan kanun yolu başvurularından vazgeçilmiş sayılır.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Türkiye İş Kurumunun görüşleri alınarak Kurumca belirlenir.

Madde 93- (1) Bu Kanunun;

(a) 2 nci, 29 uncu, 60 ıncı, 69 uncu ve 70 inci maddeleri yayımını izleyen aybaşında, yürürlüğe girer.

Written by Burcu Özel, Posted in Sosyal Güvenlik Hukuku Mevzuatı

  • Bilgilendirme Metni!

    Bu makalede yer alan içerikler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Bu duyuru CottGroup® firmalarına ait bir hizmettir. Kaynak gösterilmeden iktibas edilemez. Makalenin hazırlanmasında gerekli özen ve dikkat gösterilmiş olmakla birlikte; CottGroup® Üye Ağı Şirketleri, işbu genel çerçevede bilgi veren ve yorum içerebilen makaledeki bilgilerin yanlışlık veya eksikliklerinden kaynaklanabilecek hiçbir sorumluluğu kabul etmemekte olup; bu bilgilerin güvenilirliği nedeniyle oluşabilecek herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz. Her bir somut olaya ilişkin olarak her koşulda, özel olarak profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir.

    Lütfen duyuru ile ilgili işlem yapmadan önce müşterimiz iseniz müşteri temsilcinizden, değilseniz bir uzmandan görüş alınız.

About The Author

Bu web sitesi çerez kullanıyor.
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek, verimli çalışmasını sağlamak ve istatistiki verileri takip etmek için çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerezler (Cookies) sayfasını okuyunuz. Bu seçim 30 gün süreyle ya da tarayıcınızdaki çerezleri siz silene kadar geçerlidir.
x
Hizmetlerimiz devam ediyor.

Dünya gündemindeki Covid-19 Koronavirüs salgını sebebiyle, çalışanlarımızın sağlığını güvenceye almak adına, çalışmalarımızı bir sonraki bilgilendirmeye kadar uzaktan devam ettireceğiz. CottGroup® olarak sahip olduğumuz iş sürekliliği planlarımız ve güçlü teknolojik altyapımız sayesinde süreçlerimizi kesintisiz devam ettirebileceğiz. Müşterilerimiz ve iş ortaklarımız her zaman olduğu gibi, telefonlarımız ve e-postalarımız aracılığıyla bizlere ulaşabileceklerdir.