Open menu
30Mart2020

7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Getirilen Düzenlemeler

7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Getirilen Düzenlemeler

Covid-19 salgını ile mücadeleye ilişkin maddeler de dahil olmak üzere birçok kanunda yer alan değişiklikleri içeren 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 26.03.2020 tarihli ve 31080 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

7226 sayılı Kanun, afet ve acil durumlarda kişilere erişimin hızlandırılması, enerji harcamalarının bütçeden karşılanması, mali yükümlülüklerin ve beyanlarının ertelenmesi, işveren tarafından yaptırılabilecek telafi çalışması, kısa çalışma, karşılıksız çek, protestosuz senet, kredi veya kredi kartları borçları bulunanlar ve daha birçok düzenleme içermektedir.

Kanunda Yer Alan Düzenlemeleri Aşağıda Bulabilirsiniz

 1. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na eklenen Ek 2. madde ile; afet ve acil durum hallerinde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve ilgili valilikle bu hallerden etkilenen kişilerle sınırlı olmak üzere; 112 çağrısı yapan kişilere ulaşılması amacıyla çağrı merkezi ve ilgili valilikle arama zamanıyla sınırlı olmak üzere bu kişilerin telefon abone ve konum bilgileri Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından paylaşılır.
 2. 7269 sayılı kanuna eklenen Ek 13. madde ile; 7269 sayılı kanuna göre afet yaşanan yerlerde elektrik ve/veya doğal gaz tüketim bedellerinin tahsilatının 1 yıla kadar ertelenmesine ve dağıtım şirketlerinin ana para hariç tüketiciden tahsil edilmeyen bedellere ilişkin finansman maliyetlerinin gecikme zammı tutarını geçmemek üzere ilgili Bakanlık bütçesinden karşılanmasına Cumhurbaşkanınca karar verilebilir. Finansman maliyeti kapsamına girecek unsurlar Yönetmelik ile belirlenir.
 3. Gelir Vergisi Kanunu’nun menkul sermaye iradı tanımı ve kapsamının yer aldığı 75. maddesine eklenen 5.fıkra ile; yabancı para cinsinden katkı payı ödemesi yapılan emeklilik yatırım fonlarından elde edilen irat tutarının tespitinde kur farkının dikkate alınmayacağı düzenlenmiştir.
 4. 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu’nun 6. maddesine eklenen 4.fıkra ile; 6.maddede sayılan kişilerin, kimlik bildirimlerini elektronik ortamda da yapabileceği düzenlenmiştir. Bu halde kimlik bildirimi kolluğa iletilmeden önce muhtara onaylatılmaz, bildirim yapıldıktan sonra kolluk tarafından muhtar ile paylaşılır.
 5. 2330 sayılı Kanunun 4.maddesinin 2.fıkrasına eklenen hüküm ile; işbu maddede sayılanlardan, aylık bağlandığı tarihten sonra en az 20 yıldan beri sigortalı bulunan ve en az 5000 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olanların ayrıca yaşlılık aylığından yararlanabileceği düzenlenmiştir.
 6. 2521 sayılı Kanunun 11.maddesinde yapılan değişiklik ile; izinsiz ya da izin belgesine aykırı olarak, maddede sayılı tüfek ve tabancaların üretimi, satışı ve reklamını yapanlar hakkında hapis ve para cezaları düzenlenmiştir.
 7. 3213 sayılı Maden Kanunu’na eklenen Ek 19.madde ile; ilgililer tarafından ispat ve tevsik edilen mücbir sebep hallerinde Bakanlık tarafından bu Kanun kapsamındaki yükümlülüklerin ertelenmesi ve mali yükümlülüklerin taksitlendirilmesine karar verileceği düzenlenmiştir. Bu halde zamanaşımı ve hak düşürücü süreler durur. Ayrıca Bakanlık bir bölgede mücbir sebep hali ilan etmeye ve bu sürede mali yükümlülükleri yerine getiremeyecek olanları tespit etmeye yetkilidir.
 8. 4447 sayılı Kanunun Ek 3.maddesindeki değişiklik ile; tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklere ilişkin yeterlilik sınavlarında başarılı olanların belge masrafı ve sınav ücreti 31.12.2021 tarihine kadar fondan karşılanacaktır.
 9. 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen madde ile; 4447 sayılı Kanunun Ek 6.maddesi ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Esnaf Ahilik Sandığına ilişkin hükümleri 01.01.2021 tarihine kadar uygulanmayacaktır.
 10. 4632 sayılı Kanunun 5.maddesine eklenen hüküm ile; Türkiye’de yerleşim yeri bulunmayan ve çıkma izni alarak Türk vatandaşlığını kaybeden kişilerce bireysel emeklilik sistemine yabancı para cinsinden katkı payı ödenebilir. Aynı Kanunun Ek 1.maddesine eklenen hüküm ile Cumhurbaşkanı, bu katkı payı ödemeleri için oranı yüzde ona kadar indirmeye yetkilidir.
 11. 4749 sayılı Kanunun Geçici 20.maddesinde yapılan değişiklik ile; kredi garanti kurumlarına ayrılacak nakit kaynak ve bütçelerine eklenecek ödenek miktarı 25 milyar Türk Lirası, 50 Milyar Türk Lirası’na çıkarılmıştır.
 12. 5253 sayılı Kanunun 23.maddesine yapılan ekleme ile; dernek merkezinde bulunan dernekler birimine yapılacak bildirim kapsamına üyeler de dahil edilmiş, üyeliğe kabul edilenler ile üyeliği sona erenlerin işbu maddede yer alan bilgilerinin 45 gün içinde dernekler birimine bildirileceği düzenlenmiştir. Ayrıca üyeliği devam edenler hakkında ise 6 ay içinde bildirim yapılması öngörülmüştür. Aynı Kanunun 32.maddesinde bu bildirimleri yapmayan dernek yöneticilerine yönelik yaptırım belirtilmiştir.
 13. 5253 sayılı Kanunun Ek 2.maddesi ile; derneklere yönelik her türlü kayıt ve işlemlerinin elektronik ortamda yapılabileceği düzenlenmiştir.
 14. 5346 sayılı Kanunun 4.maddesinde yapılan değişiklik ile; yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin kullanımı, bu alanların yatırımcılara tahsisi ve yatırımların hızlı gerçekleştirilmesi kapsamında Bakanlığın yetki ve işlemleri düzenlenmiş, ayrıca özel mülkiyete konu taşınmazların yenilenebilir enerji kaynak alanı olarak belirlenmesi hakkındaki usuller belirlenmiştir.
 15. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen Geçici 80. Madde ile; 2020 yılı Ocak ve Aralık dönemi için günlük 2,50 TL ile çarpımı ile bulunacak tutar işbu maddedeki şartları taşıyan işveren ve işçiler için Kuruma ödenecek sigorta primlerinden mahsup edilecek ve bu tutar işsizlik sigortası fonundan karşılanacaktır. Prime esas günlük kazanç tutarı toplu iş sözleşmesine tabi özel sektör işverenler için 256 TL olarak esas alınacaktır.
 16. 5510 sayılı Kanuna eklenen Geçici 81.madde ile; maddede saylan kişilerden, kasıtlı veya kusurlu davranışları olmaksızın prim ödeme gün sayısı veya sigortalılık süresi şartını sağlayamadığı ancak kendilerine aylık bağlananların, aylık aldıkları süre, herhangi bir şekilde prim talep edilmeksizin, prim ödeme gün sayısı olarak dikkate alınacaktır.
 17. 7179 sayılı Kanunun 39.maddesine yapılan ekleme ile, yurt dışında doğup yurt dışında ikamet eden ve süresiz ikamet iznine sahip olanlar dövizle askerlik hizmeti kapsamına alınmıştır.
 18. 4447 sayılı Kanuna eklenen Geçici 23.madde ile; kısa çalışma ödeneğinden yararlanmak için şartlar kolaylaştırılmıştır. Detaylı bilgiye linkteki makalemizden ulaşabilirsiniz. Ayrıca hükme göre, kısa çalışma uygulanan dönemde 4857 sayılı İş Kanunun 25.maddesinde belirtilen “ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller” nedeniyle derhal haklı fesih halleri dışında, işveren tarafından işçi çıkarılamayacaktır.
 19. 4706 sayılı Kanuna eklenen Geçici 25.madde ile; turizm arazilerinden tahsil edilecek kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma, ilave yararlanma bedelleri ve hasılat payları ile Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli turizm tesislerinden tahsil edilecek ecrimisillerin ödeme süreleri ertelenmiştir. Ayrıca bu alacaklar üzerinde herhangi bir zam veya faiz uygulanmayacaktır.
 20. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 64.maddesinde yapılan değişiklik ile; maddede sayılan hallerde çalışılamayan hallerde yapılması düzenlenen telafi çalışmasına ilişkin süre 2 aydan 4 aya çıkarılmıştır. Ayrıca bu süre cumhurbaşkanı kararı ile iki katına çıkarılabilir. Konuya ilişkin detaylı bilgiye linkteki makalemizden ulaşabilirsiniz.
 21. 5510 sayılı Kanuna eklenen Ek 19.madde ile; malullük ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıklar ve her ay aylıklarla yapılan ödemelerin asgari tutarı 1000 TL’den 1500 TL’ye çıkarılmıştır.
 22. 5834 sayılı Kanuna eklenen Geçici 2.madde ile; karşılıksız çek, protestolu senet, kredi ve kredi kartı borçlarının ödenmesi geciken kısmının 31/12/2020 tarihine kadar tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde, sicil affı getirilmiştir.
 23. 5941 sayılı Çek Kanununa eklenen Geçici 5. Madde ile; işbu Kanunun 5.maddesinde düzenlenen karşılıksız çek suçundan dolayı alınan cezaların infazı, Geçici 5.maddenin yürürlüğe girmesinden itibaren durdurulmuştur. Hükümlü tahliye tarihinden itibaren en geç üç ay içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birini alacaklıya ödemek zorundadır, aksi takdirde cezanın infazına devam edilir.
 24. 6356 sayılı Kanunun 26.maddesinin 10.fıkrasında yapılan değişiklik ile; işveren sendikalarının oluşturacağı yardım fonu miktarı, nakit mevcudunun %25’inden %35’ine çıkarılmıştır.
 25. 194 sayılı Kanunun 52.maddesinde yapılan değişiklik ile; 1.04.2020 olan konaklama vergisinin yürürlüğü 01.01.2021 tarihine ertelenmiştir.
 26. Bu kanunun Geçici 1.maddesi ile; Covid-19 salgını kapsamında dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikâyet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri de dâhil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin süreler 30.04.2020 tarihine kadar durdurulmuştur.

Kanun metnine linkten ulaşabilirsiniz.

Ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde lütfen müşteri temsilciniz ile irtibata geçiniz.

Yazar CottGroup Hukuk ve Mevzuat Ekibi, Kategori Sosyal Güvenlik Hukuku Mevzuatı, Vergi Hukuku Mevzuatı, Borçlar Hukuku Mevzuatı, İş Kanunu

 • Bilgilendirme Metni!

  Bu makalede yer alan içerikler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup CottGroup® firmalarına ait bir hizmettir. Kaynak gösterilmeden iktibas edilemez. Makalenin hazırlanmasında gerekli özen ve dikkat gösterilmiş olmakla birlikte; CottGroup® ve üye şirketleri, işbu genel çerçevede bilgi veren ve yorum içerebilen makaledeki bilgilerin yanlışlık veya eksikliklerinden kaynaklanabilecek hiçbir sorumluluğu kabul etmemekte olup bu bilgilerin güvenilirliği nedeniyle oluşabilecek herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.

  Her bir somut olaya ilişkin olarak, her koşulda özel olarak profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Lütfen duyuru ile ilgili işlem yapmadan önce müşterimizseniz müşteri temsilcinizden, değilseniz bir uzmandan görüş alınız.

About The Author

/en/legislation/item/regulations-introduced-certain-laws-no-7226

Diğer Mevzuatlar

Bu web sitesi çerez kullanıyor.

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek, verimli çalışmasını sağlamak ve istatistiki verileri takip etmek için çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerezler (Cookies) sayfasını okuyunuz. Bu seçim 30 gün süreyle ya da tarayıcınızdaki çerezleri siz silene kadar geçerlidir.

Çerez Tercihleri Cookie Preferences

Çerezleri Ayarla

Çerezler, web sitelerinin kullanıcı deneyimini daha verimli hale getirmek için kullanabileceği küçük metinlerdir. Kanun, bu sitenin işleyişi için kesinlikle gerekli olan çerezlerin cihazınıza saklanabileceğini belirtir. Diğer tüm çerez türleri için izninize ihtiyacımız var. Bu site, çeşitli türde çerezler kullanmaktadır. Bazı çerezler, sayfalarımızda görünen üçüncü taraf hizmetler tarafından yerleştirilir.

Verdiğiniz izinler aşağıda yer alan web siteleri için geçerlidir:

 • www.cottgroup.com