+90 212 244 9222

22March2018

Benefiting From Retrospective SSI Incentives

Benefiting From Retrospective SSI Incentives

In the General Assembly, the Article 17 of the "Draft Omnibus Bill" on Law on Making Amendments on Certain Laws has been approved on the date 21.03.2018.

In addition The Omnibus Bill Law on the retrospective benefits from the incentives and relevant supports have been approved and announced on the 30373 numbered Official Gazette dated 27.03. The relevant law will be applicable following the month of acceptance, in other words will be applicable as of May 1, 2018 and will be valid until the end of May 2018.

Within the one-month period as of the announcement date on the Gazette, the workplaces that do not apply for the relevant incentive benefits, will lose the right to obtain the retrospective incentives. There is a foreseen excessive workload on the SSI systems and this might lead to issues with submitting declarations along with heavy trafficing on the systems. Therefore, it is crucial for the workplaces to identify the retrospective incentives that can be benefited, at the soonest.

1 MONTH PERIOD

With the Article 70 of the Law numbered 7103 and the Additional Article, Article 17 that has been added to the Law numbered 5510; workplaces can apply to the relevant authorities and benefit from the previous terms' unapplied incentives, within one-month period as of the acceptance date of the Law (as of the date 01.03.2011). It is very likely to have high value of incentive to be earned within the scope of this application, in relation to the headcount level of the workplaces. The full Article announced on the Official Gazette can be located below to this informative legislation.

IN CASES OF DELAYS

For the workplaces who do not apply for retrospective incentive application benefits, within the granted period the following will be applicable. Within the scope of the additional article, Article 17 to be included to the Law numbered 5510, in the following 6-month period can apply to the institution and benefit from the incentives, discounts or similar applications for the following past six months, retrospectively only if the required clauses (i.e. on time SSI premium payments) are met.

CALCULATION OF THE RELEVANT INCENTIVES & THE CONFIDENTIALITY ASPECT

Considering the short term allowed on the retrospective applications for the unapplied incentives, high level of infrastructure and responsive services are required. As CottGroup®, we have implemented the most liable and the strongest Advanced Incentive Application Management System on our own serves applicable to operate with our own systems. You can find how the services is provided and the relevant details in the attached presentation.

Certain service providers, due to the high hosting costs and high traffic, are sending the very confidential and sensitive personal data to abroad servers (Azure, AWS, etc.) This process, though, contradicts with the Personal Data Protection Law. Even though a Confidentiality Agreement (NDA) is signed between the parties, operating with these certain service providers, will mean that sensitive personal data, including the wage input information will be transferred to a third-party software company.

As CottGroup®, without compromising from the security and the confidentiality, we provide our services compliant with the Personal Data Protection Law, coherent with the ISO 27001 Certification on Information Security Management.

If you wish to benefit from our advanced incentive management service and obtain a quote, please contact us.


TASARI METNİ

VERGİ KANUNLARI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDEDEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

Madde 70- 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

EK MADDE 17- Bu Kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde yararlanılmadığı ay/dönemlerde gerekli tüm koşulların sağlanmış olması ve yararlanılmayan ayı/dönemi takip eden altı ay içerisinde Kuruma müracaat edilmesi şartlarıyla, başvuru tarihinden geriye yönelik en fazla altı aya ilişkin olmak üzere, yararlanılmamış olan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabilir veya yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimleri başka bir prim teşviki, destek ve indirimi ile değiştirilebilir.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönemlere ilişkin olmak üzere tüm şartları sağladığı halde bu Kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanmamış işverenler ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yararlanılan prim teşviki, destek ve indirimlerin değiştirilmesine yönelik talepte bulunan işverenler tarafından en son bu maddenin yürürlük tarihini takip eden aybaşından itibaren bir ay içinde Kuruma başvurulması halinde, yararlanılmamış olan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabilir veya yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimleri başka bir prim teşvik, destek ve indirimi ile değiştirilebilir.

Bu maddenin ikinci fıkrası kapsamında talepte bulunan işverenlere iade edilecek tutar, maddenin yürürlük tarihinden önce talepte bulunanlar için maddenin yürürlük tarihini takip eden aybaşından, yürürlük tarihinden sonra talepte bulunanlar için ise, talep tarihini takip eden aybaşından itibaren kanuni faiz esas alınmak suretiyle hesaplanarak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden takvim yılı başından başlayarak üç yıl içinde ödenir. Ödeme, öncelikle bu Kanunun 88 inci maddesinin on dört ve on altıncı fıkralarına göre muaccel hale gelmiş prim ve her türlü borçlardan, sonrasında ise ilgili kanunlar uyarınca yapılandırma veya taksitlendirme de dâhil olmak üzere müeccel haldeki prim ve her türlü borçlarından mahsup yoluyla gerçekleştirilir. Ancak, üç yıl sonunda ilgili kanunları gereği yapılandırılma veya taksitlendirilme sebebiyle vadesi gelmemiş taksit ödemelerinden peşinen mahsup edilir. Kuruma borcu bulunmayan işverenlere altı ayda bir eşit taksitlerle iade yapılır.

Görülmekte olan davalarda ayrıca bir başvuru şartı aranmaksızın, dava öncesi yapılan idari başvuru tarihinden itibaren işleyecek kanuni faiziyle birlikte hesaplanacak tutar üçüncü fıkra hükümlerine göre mahsup veya iade edilir. Mahkemelerce, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış davalarda davanın konusuz kalması sebebiyle karar verilmesine yer olmadığına karar verilir. Yargılama giderleri idare üzerinde bırakılır ve vekâlet ücretinin dörtte birine hükmedilir. Ayrıca, ilk derece mahkemelerince verilen kararlar hakkında Sosyal Güvenlik Kurumunca kanun yollarına başvurulmaz ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan kanun yolu başvurularından vazgeçilmiş sayılır.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Türkiye İş Kurumunun görüşleri alınarak Kurumca belirlenir.

MADDE 93- (1) Bu Kanunun;

a) 2 nci, 29 uncu, 60 ıncı, 69 uncu ve 70 inci maddeleri yayımını izleyen aybaşında, yürürlüğe girer.

Written by Burcu Özel, Posted in Social Security Law and Legislation

  • Notification!

    Contents provided on this article serve to informative purpose only. The article is confidential and property of CottGroup® and all of its affiliated legal entities. Quoting any of the contents of this notification without credit being given to the source is strictly prohibited. Regardless of having all the precautions and importance is put in the preparation of this article, CottGroup® and member companies cannot be held liable of the application or interpretation of the information provided. It is strictly advised to consult a professional for the application of the above-mentioned subject. Prior to taking any action in regards the above, please consult your client representative if you are a customer of CottGroup® or consult to a relevant party.

About The Author

This website is using cookies.
In this website, we use cookies to develop your user experience, obtain efficient work and track statistical data. You are agreeing to our use of cookies by browsing our website. Please review Çerezler (Cookies) page for detailed information of how we manage the cookies. This choice is valid for 30 days until you delete the cookies in your web browser.
x
Hizmetlerimiz devam ediyor.

Due to the Covid-19 Coronavirus pandemic to secure the health of our employees our business operations are held remotely until further notification. CottGroup® will have its business processes carried out efficiently and smoothly thanks to our BCP plans and strong technological infrastructure. As always, our customers and business partners will be able to reach us via our phones and e-mails.