+90 212 244 9222

Veri Sorumlusu Temsilcisi Outsource (Dış Kaynak) Hizmetleri

Şirket içi personel istihdam etmek yerine, bundan daha ölçeklenebilir bir yaklaşım sunuyoruz. Dış kaynaklı veri sorumlusu temsilcisi (DCR) hizmetimiz, işletme sahiplerinin şirket içi personelden ziyade kişisel veri koruma ihtiyaçları konusunda yetenekli ve tecrübeli profesyonellere erişmelerini sağlamaktadır.

Türkiye dışında yerleşik olup Türk vatandaşlarının ve/veya Türkiye mukimi olan yabancı uyruklu kişilerin kişisel verilerini toplayan veya işleyen organizasyonların yerel bir veri sorumlusu temsilcisi atamaları gerekmektedir. Bu temsilci, Türkiye'de mukim bir Türk vatandaşı ya da bir Türk tüzel kişi olmak zorundadır. Ülkemizdeki kişisel veri koruma mevzuatı, veri sorumlularının Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nu, veri işleme faaliyetleri hakkında bilgilendirmelerini gerekli kılmaktadır. Söz konusu temsilci, VERBİS başvurusunu tamamlamalıdır. Bu temsilci, sistem üzerinde kendisini irtibat kişisi olarak tanımlayabilir veya Türkiye'de mukim ve aynı zamanda Türk vatandaşlığına sahip farklı bir irtibat kişisi de atayabilir.

Temsilcilik hizmetimiz sayesinde, atanacak olan Veri Sorumlusu Temsilcisi sizin için aşağıdakileri hayata geçirirken aynı zamanda Mevzuat ile uyumluluk konusunda da destek olacaktır. Bu kapsamda size sunacaklarımız:

1) KVK Kurumu’nun iletişim noktası olmak

Atanacak olan Veri Sorumlusu Temsilcisi, Kurum ile iletişim noktanız olarak; bir köprü görevi üstlenir. Kişisel Verilerin Korunması Kurumu tarafından size yöneltilen talepleri size iletirken, sizin adınıza da Kurum ile iletişime geçer.

2) Türk vatandaşlarının ve Türkiye mukimlerinin kişisel veri işleme süreçleri kapsamındaki soruların yöneltileceği taraf olmak

Atanan temsilci, bir kişi tarafından size yöneltilen her türlü başvuruyu sizin adınıza kabul ederken, KVKK Madde 11 ile beraber çevre mevzuatlar dahilinde yapılan başvurunun detaylarını bir analiz ile size iletir. Bununla sınırlı kalmayarak, yapılmış olan başvurunun yasal süre içinde tarafınızdan cevaplanıp ilgili taraflara yönlendirilmesini takip eder ve yasal sorumluluğunuzu yerine getirmenizi sağlar.

3) VERBİS kaydı

Temsilci, Veri Sorumluları Siciline (VERBİS) kayıt için gerekli işlemleri yapar ve şirketiniz adına atanan irtibat kişisi aracılığı ile Türkiye’de işlediğiniz kişisel verilere dair VERBİS’te gerekli bilgilendirmeleri tamamlar. Hizmet dahilinde süreklilik sağlanarak, şirketinizin süreçleri içinde veri işleme faaliyetlerinizde bir değişiklik olması durumunda ilgili güncellemeyi de VERBİS sisteminde gerçekleştirir.

4) Mevzuat değişiklikleri kapsamında size güncellemeleri bildirmek

Yaşayan ve her daim takip edilmesi gereken bir süreç olan kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat güncellemeleri, yeni uygulamalar ve mevcut uygulamalarda meydana gelen değişiklikler ile ilgili sizi Türkçe ve İngilizce olarak bilgilendirir. Bununyanı sıra, VERBİS’e beyan yükümlülüğünüz doğrultusunda da eğer mevzuat değişikliği nedeniyle yapılması gerekenler varsa, bunları da sizinle görüşerek gerekli düzenlemeleri yapar.

6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) Kapsamında İlgili Mevzuat

Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik

MADDE 11 – DCR Yetki Kapsamı

Veri Sorumluları Sicili

MADDE 16
 1. Kurum tarafından yapılan tebligat veya yazışmaları veri sorumlusu adına tebellüğ veya kabul etme,
 2. Kurum tarafından veri sorumlusuna yöneltilen talepleri veri sorumlusuna iletme, veri sorumlusundan gelecek cevabı Kuruma iletme,
 3. Kurul tarafından başkaca bir esasın belirlenmemiş olması halinde; ilgili kişilerin Kanunun 13. maddesinin birinci fıkrası uyarınca veri sorumlusuna yönelteceği başvuruları veri sorumlusu adına alma ve veri sorumlusuna iletme,
 4. Kurul tarafından başkaca bir esasın belirlenmemiş olması halinde; ilgili kişilere Kanunun 13. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca veri sorumlusunun cevabını iletme,
 5. Veri sorumlusu adına Sicile ilişkin iş ve işlemleri yapma.
 1. Kurulun gözetiminde, Başkanlık tarafından kamuya açık olarak Veri Sorumluları Sicili tutulur.
 2. Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline kaydolmak zorundadır. Ancak, işlenen kişisel verinin niteliği, sayısı, veri işlemenin kanundan kaynaklanması veya üçüncü kişilere aktarılma durumu gibi Kurulca belirlenecek objektif kriterler göz önüne alınmak suretiyle, Kurul tarafından, Veri Sorumluları Siciline kayıt zorunluluğuna istisna getirilebilir.
 3. Veri Sorumluları Siciline kayıt başvurusu aşağıdaki hususları içeren bir bildirimle yapılır:
  • a) Veri sorumlusu ve varsa temsilcisinin kimlik ve adres bilgileri.
  • b) Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği.
  • c) Veri konusu kişi grubu ve grupları ile bu kişilere ait veri kategorileri hakkındaki açıklamalar.
  • ç) Kişisel verilerin aktarılabileceği alıcı veya alıcı grupları.
  • d) Yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel veriler.
  • e) Kişisel veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirler.
  • f) Kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre.
 4. Üçüncü fıkra uyarınca verilen bilgilerde meydana gelen değişiklikler derhâl Başkanlığa bildirilir.
 5. Veri Sorumluları Siciline ilişkin diğer usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

İş gücü Yönetimi

İş dünyasında günümüze kadar geçen zaman içerisinde iş gücü israfı bir organizasyon içerisindeki en büyük israf olarak değerlendirilmiştir. Buna karşılık, iş gücü yönetimi hizmetleri artık doğru insanları doğru işlere yerleştirmekten çok kollektif olarak üretken bir iş gücünün oluşturulması ile ilgilidir.

CottGroup®'un İş gücü Yönetimi Çözümleri, üretkenlik ve verimlilik temel alınarak geliştirilmiştir. Ticari teşebbüsler için oluşturulan çözümlere, erişim kolaylığı, kullanım kolaylığı, esnek raporlama yapılabilmesini ve çalışma ortamında hız kazanabilmeyi sağlayabilmek için son teknoloji ürünlerinin kullanımı dahil edilmektedir.

Kurumlardaki kaynak planlama ve programlaması gibi iç aktivitelere destek olmanın yanında CottGroup® İş gücü Yönetimi Çözümleri işletmelere, İK, operasyon ve bilgi işlem arasındaki eksikliği, iş gücünü optimize edip iş akışına hız verecek bir şekilde kapatmanın yöntemlerini sunmaktadır.

Uzmanlarımız, kurum yapısını anlamak ve ortaya çıkarılabilecek en iyi system hakkında bilgilendirici tavsiyelerde bulunmak için müşteriler ile birebir muhatap olurlar ve tüm ilgililer ile yapılan bir anlaşmanın akabinde en uygun çözüm işleme konulur. CottGroup® çözümleri müşteri ihtiyaçlarına tamamen uyarlanabilir niteliktedir.

CottGroup® tarafından sunulan çözümlerin bazıları aşağıdaki gibidir:

 • Yetenek Yönetimi
 • Terfi Planlaması
 • Performans Yönetimi
 • Etkin Kaynak Planlaması
 • İş Programı Planlaması
 • İş gücü Takibi
 • Mesai ve İşe Katılım Takibi
 • Personel Self Servis Uygulaması

Profesyonel İşveren Hizmetleri

Günümüzde birçok yerli ve yabancı kuruluş iş süreçlerini dış kaynak kullanımı yoluyla yürütmekle beraber norm kadro ihtiyaçları konusunda da outsource hizmetlerden faydalanmayı tercih etmektedir. Bu sayede işveren olmanın sorumluluğu paylaşılarak, maliyetli İnsan Kaynakları süreçlerinin yönetimi ve idaresi ile uğraşmadan, ana işlerine odaklanabilirler.

Şirketimiz, Türkiye’deki farklı endüstriyel alanlarda proje yürüten global ve lokal şirketlerin, sunulan kapsamlı ve bütünleyici çözümler ile en çok tercih ettiği iş ortağı konumundadır. CottGroup® ihtiyaçlara özel çözümler sunan Türkiye'nin önde gelen BPO (Business Service Outsource) sağlayıcısı olarak Bordro Outsource, Danışmanlık, Muhasebe, Dış Kaynak Kullanımı, Teknoloji ve Eğitim hizmetlerini tek bir çatı altında toplayan CottGroup® tarafından sunulan tüm hizmetlere buradan ulaşabilirsiniz.

Hizmetler, istihdam ilişkisinin düzenleyici yönü üzerinde sorumluluk almak isteyeceğimiz ve müşterilerimizin çalışanın günlük aktivitelerinin yönetimine yardımcı olabilecek istihdam ilişkisi kurmayı gerektirir. PEO hizmet kapsamında istihdam edilecek Türk veya yabancı personel tarafımızdan bordroya alınıp ilgili maaş hesaplamaları tarafımızdan yapılmaktadır. Aynı zamanda sizinle ortak bir noktada buluştuğumuz iş ilişkisine destek sağlama konusunda, ilgili personelin performasından ve yönetiminden en az sizin kadar, biz de sorumluluk alarak süreçte iş ortağınız oluyoruz.

Bununla beraber personellerin tüm özlük hakları, performansı ve yönetim süreçleri sizin şirketiniz tarafından, bizimle beraber yönetilmektedir. İstihdam edilecek olan personelin yabancı uyruklu olması durumunda da ihtiyaç duyacağınız danışmanlık ve çalışma izni süreçleri tarafımızca sunulmaktadır. Ek olarak hem İK hem de Finans departmanları tarafından desteklenen masraf yönetimi sürecimiz sayesinde çalışana ilgili ödemeler sağlanır. Bununla beraber, müşterimizin ihtiyaçlarına istinaden belirlenen hizmet kapsamında araç temini, İSG eğitimi, sağlık sigortası gibi farklı ek hizmetleri de sunabilmekteyiz.

Peo Hizmetlerimizi Tercih Ettiğinizde:

 • Bordro hesaplaması ve ilgili tüm işlemlerde, lokal mevzuata ve süreçlere yasal uyumluluk tarafımızdan sağlanmaktadır.
 • İstanbul'da konumlanmamıza rağmen, Türkiye’deki tüm şehirlerde personelinizin bizim aracılığımız ile istihdamını, proje bazlı olarak sağlanmaktadır.
 • İstihdam (PEO) hizmeti ile, müşterilerimizin ek kadro ihtiyaçlarına destek olmaktayız.
 • Müşterilerimizin iş süreçlerini belirlenmiş bütçe çerçevesinde, tek bir yerden hizmet ve tek bir fatura felsefesi ile yönetmekteyiz.
 • Daimî kadronuz dışında da müşterilerimize personel istihdam süreçlerinde yardımcı olmaktayız.
 • İstihdam süreçlerine yönelik her alanda sınırsız yasal danışmanlık vermekteyiz.
 • Istihdam edilecek personelin seçme ve yerleştirilmesi süreçlerinin yönetiminde de, özel istihdam büromuz Pera Kariyer aracılığıyla size destek olabiliriz.

PEO hizmeti ile ilgili detaylı bilgi ve teklif almak isterseniz lütfen bizimle iletişim sayfamızdan irtibata geçiniz.

Finans ve Muhasebe

Herhangi bir organizasyonda karar vericiler, finans ve muhasebenin sonuçlara ulaşabilmek açısından büyük katkıları olduğunu bilmektedir. Doğru karar verebilmek için insanların doğru bilgi ile güçlenmiş olması gerekmektedir.

CottGroup® organizasyonların ihtiyacı olan finansal optimizasyonu sağlayabilen şeffaf ve doğru muhasebe ekosistemi oluşturmak için gereken araçlara sahiptir. Bu iki özelliğin varlığı, günlük işlemler ve karar vermede ayrıca büyüme stratejilerinin başarılı bir şekilde yürütülmesi için kritik faktörlerdir.

Finans fonksiyonlarınızın dış kaynak kullanımını CottGroup®’a verirseniz organizasyonunuzun verimliliğini arttırma aşamasında yardımcı olacağız ve sizlere şirketinizin genel mali ve günlük işlerinde güçlü bir raporlama sistemi kazandıracağız.

Gerçekleştirdiğimiz diğer işlevlerden bazıları:

 • Faturalama
 • Sipariş Prosedürü
 • Alacak ve Borçların Hesap Yönetimi
 • Sözleşme Yönetimi
 • Banka Hesap Yönetimi

Faaliyetiniz nerede olursa olsun, sistemlerimiz ve uzmanlığımız sayesinde organizasyonunuz finansal faaliyetleri açısından CottGroup®’un güvenilir olduğunu anlayacak ve faydalarının farkına varacaksınız.

Organizasyonun finansal fonksiyonları da olduğu gibi, muhasebesel fonksiyonları herhangi bir kurumun sağlığı ve potansiyelinde önemli rol oynar. Dünya üzerinde çok değişik ve karmaşık muhasebe sistemlerinin varlığı organizasyonlar için yasal yükümlülüklere uyumlu olunması açısından önemli engel teşkil etmektedir.

Bu zorluk birçok ülkede faaliyet gösteren bir organizasyon için daha da karmaşık hale gelebilir. Küresel uzmanlığımız ile yerel çözümler yaratabilme felsefemiz sayesinde CottGroup® bu görevi kolaylaştırarak, giderek küreselleşen iş dünyasının ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yerel çözümler sunabilmektedir.

Şirketiniz IFRS, GAAP ya da yerel standartları kullanıyor olsa dahi bizler şirketinizin yasal ihtiyaçlarını karşılayabilecek hizmete uyumlu raporları sunabilen yeteneğe sahibiz.

Danışmanlık

Danışmanlık

Danışmanlarımız, farklı alanlardaki ihtiyaçlarınız için sizlere etkili bir yol haritası, takip edilecek adımlarla ilgili açık yönlendirmeler ve düzenli geribildirim sunmaktadır. Hukuki detayları nedeniyle kavranması oldukça güç olan mevzuat ve genel uygulamalar, danışmanlarımız tarafından sizlere sorunsuz bir şekilde aktarılır. Tüm aşamalarda gerçekleştirilen geri bildirimlerle süreci takip etmeniz sağlanır. Danışmanlarımızın uluslararası yasal ve mali konular ile Türkiye'deki yerel uygulamalar hakkında kayda değer tecrübeleri bulunmaktadır.

Devamı
Dış Kaynak

Dış Kaynak

CottGroup® danışmanları, her sektörden şirkete, Türkiye operasyonlarını yönetmelerine yardımcı olabilecek; bordro, muhasebe, vergi ve yönetim konularında pratik çözümler ve hizmetler sunmaktadır. Danışmanlarımız, uzun yıllara dayanan tecrübeleri, geniş bir müşteri portföyüne hizmet verme alışkanlıkları ile insan, teknoloji ve süreçlerin dengeli kullanımındaki uzmanlıkları sayesinde dış kaynak kullanım ihtiyaçlarınızı birer başarı öyküsüne dönüştürürler.

Devamı
Teknoloji

Teknoloji

Online (SaaS) çözümlerimiz şirketlerin iş süreçlerini otomatikleştirmesine yardımcı olmaktadır. Bu sayede müşterilerimiz, kağıt, zaman ve paradan tasarruf ederek verimliliklerini arttırmaktadırlar. Çözümlerimizin temel faydaları; kurulumun son derece kolay olması, hızlı çalışılabilmesi, düşük maliyetli olması, uzun bir kullanıcı eğitimi gerektirmemesi ve herhangi bir noktadan 7 gün 24 saat erişilebilir olmasıdır.

Devamı
Eğitim

Eğitim

CottGroup®, yüksek kaliteli, iş kanunu, bordro uzmanlığı, iş sağlığı ve güvenliği, işletme eğitimleri sunmaktaki uzmanlığının yanı sıra; işiniz ile ilgili gereken diğer eğitimleri de tespit edebilen ve bu eğitimleri tasarlayıp gerçekleştirebilen uzman bir eğitim kadrosuna sahiptir. Online ve canlı eğitimlerimiz en çağdaş tekniklerle hazırlanmıştır. Geniş eğitim kataloğumuz ve uyguladığımız eğitim yönetim sistemi ile bireysel ve kurumsal gelişime katkıda bulunuyoruz.

Devamı
Bu web sitesi çerez kullanıyor.
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek, verimli çalışmasını sağlamak ve istatistiki verileri takip etmek için çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerezler (Cookies) sayfasını okuyunuz. Bu seçim 30 gün süreyle ya da tarayıcınızdaki çerezleri siz silene kadar geçerlidir.
x
Hizmetlerimiz devam ediyor.

Dünya gündemindeki Covid-19 Koronavirüs salgını sebebiyle, çalışanlarımızın sağlığını güvenceye almak adına, çalışmalarımızı bir sonraki bilgilendirmeye kadar uzaktan devam ettireceğiz. CottGroup® olarak sahip olduğumuz iş sürekliliği planlarımız ve güçlü teknolojik altyapımız sayesinde süreçlerimizi kesintisiz devam ettirebileceğiz. Müşterilerimiz ve iş ortaklarımız her zaman olduğu gibi, telefonlarımız ve e-postalarımız aracılığıyla bizlere ulaşabileceklerdir.