Mevzuat

blog-banner

13Haziran2018

KREŞ YARDIMLARI VE TAZMİNAT ÖDEMELERİNDE YENİ VERGİ İSTİSNALARI

7103 sayılı Vergi Kanunları ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 3, 9, 25, 32 ve 61inci Maddelerinde bazı değişiklikler yapılmıştır. İlgili yönetmelik değişiklikleri aşağıda detaylandırılmıştır.

Written by Selma Kıy, Posted in Vergi Kanunu

13Haziran2018

YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLERDE EVRAK TESLİMİ İÇİN E-TUYS DÖNEMİ BAŞLADI

01 Haziran 2018 Tarihinde “Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği” ile bu kanun kapsamına giren konularda uygulanacak usul ve esaslarda yeni bir düzenlemeye gidilmiştir.

Yapılan değişiklikle birlikte Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu kapsamında olan yabancı sermayeli şirket ve şubelerin, Ekonomi Bakanlığına sunması gereken belgeleri manuel olarak kağıt ortamında teslim etmesi uygulamasına son verilmiştir. Bundan sonraki süreçte ibraz edilmesi gereken belgelerin elektronik ortamda E-TUYS ( Ekonomi Bakanlığının Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen web tabanlı uygulama) üzerinden teslimi uygulamaya konulacaktır.

Written by Selma Kıy, Posted in Vergi Kanunu

30May2018

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ EKİM 2018'E ERTELENDİ.

09/08/2016 tarihinde 29796 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kanun ile birlikte Muhtasar Beyanname ve Aylık Prim ve Hizmet Bildirgesinin birleştirilmesine ve “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” adı altında tek bir beyanname olarak yürürlüğe konulmasına karar verilmişti.

Maliye Bakanlığı tarafından 29.05.2018 tarihli ve 30435 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği” (Sıra No:1)’nde değişiklik yapılmasına dair tebliğ (Sıra No: 4) kabul edilerek yayımlanmıştır.

Written by Selma Kıy, Posted in Sgk Kanunu, Vergi Kanunu

22May2018

VERGİ ve SGK BORÇLARININ YAPILANDIRMASI'NA DAİR YENİ KANUN YÜRÜRLÜKTE

Bir çok vergi türünde kamu alacaklarının yapılandırılmasınıda içeren “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması”na ilişkin Kanun 18 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İlgili kurumlar çıkaracakları tebliğler ile Kanun’un uygulanması detaylandırılacaktır.

Genel hatlarıyla kanun kapsamında; kesinleşmiş alacaklar, kesinleşmemiş veya dava safhasında olan alacaklar, inceleme aşamasında olan vergiler, matrah artırımına yönelik düzenlemeler, stok ve kayıt düzeltmelerine yönelik düzenlemeler, varlık barışına yönelik düzenlemeler yapılmıştır. Yapılandırmaya konu alacakları ve alacaklı kurumları aşağıda detaylarıyla bulabilirsiniz.

 1. Yapılandırmaya Konu Alacaklar
  • Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergiler ve vergi cezaları
  • Gümrük Vergileri ve cezaları
  • Sigorta primleri ve cezalar
  • Kanun kapsamında yapılandırılan bu alacaklara ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, gecikme cezası
 2. Yapılandırmaya Konu Alacakların Ait Olduğu İdareler
  • Maliye Bakanlığı
  • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
  • Belediyeler
  • Sosyal Güvenlik Kurumu
  • Diğer Kurumlar ( Karayolları Genel Müdürlüğü, RTÜK, Nufus ve Vatandaşlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü vd)

Written by Mükremin Akbulut, Posted in Sgk Kanunu, Vergi Kanunu

1 2 3 4 5  >>